Az Est, 1914. március (5. évfolyam, 52-77. szám)

1914-03-02 / 52. szám

Budapest, 19lé * Vasárnap * március 1. F. évfolyam * szánt **** va %tava va V/vV Előfizetési árak: Egész évre....... J3.— korona Félévre Negyedévre.. £&y hóra ,... 9.— korona 4.50 korona J.60 korona Egyes szánt ára a fővárosban és a vidéken 0 fillér. Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ; MIKLÓS ANDOR ;* Megjelenik délután m Szerkesztőség : VII. kerület, Miksaetitca 8. sz• Kiadóhivatal s üli. kér., ErzsébeUkörát 30, Flók^kladóhivatal г V. kerület, Váci-kőrút 14. ex. nem válik vízzé— vizzé ! pfuj ! — a lengyel temperamentumra és hűségre mindig lehet számítani. I Gróf Zselénszky Róbert hogy megvédte az erőszak sajtójavas­latát, tegnap, a főrendiházban ! Hogy tetszett neki! P Lám, kiknek csinálta a munka­párt a sajtótörvényt, az esküdt­széki törvényt, az egész nagy, szent Rendet! Gróf Zselénszky- | nek tetszik, mert most majd nyu­godtan aludhat és nem kell at-1 tói tartania, hogy felébredve, nyomdafestékkel mérgezik meg j reggeli teáját és beleavatkoznak birtokai, munkásai, parasztjai, joSbágyai sorsába ... A Lengyel- j országban született magyar tör­vényhozónak hangosan tetszik | az uj munkapárti rend — mit szólnak hozzá ! ... Zselénszky Róbert azonban ki­vétel volt a főrendiházban. Saj­nos ! Sajnos, a főrendiház a jogok és szabadságok védője gyanánt támadt fel hosszú, közönyös ál­mából. A főrendiház, a melynek eddig csak megmutatták a tör- j vényeket és megszagolva az uj törvényt, helyeslőén bólintván, hazament, ez a főrendiház most | öntudatra ébredt. A sajtószabadság, az esküdt-! szék, a közélet becsülete érdeké­ben hangzottak el — sajnos ! — egész éber szavak ebben a fő­rendiházban. Az idő megőrült, nem folyik egyenes vonalban to- I vább, a hogy minden dolgok elején kijelölték az útját, hanem! a forgószéltől tanult és bódultán kavarog... A képviselőház, a munkapárti alsóház megtisztítva az ellenzéktől, gondolkozás, esz­­mélés nélkül hagyja rá a kor­mány törvényeit — mint épeszű időkben a főrendiház — utána jön a mágnások háza és vitában | védelmezi a közszabadságol^at. Ez az állapot is az erőszak ural- j mának a gyümölcse ; megfordítja, elcsavarja a természetes fejlő­dést, injekciót ad uj erőre a fő­rendiháznak, a melynek pedig egyetlen hivatása még, hogy le- , járja magát. Node nem hiába bízik Tiszában gróf Zselénszky ! Majd segít ezen a bajon, ha kell, a parlamenti I őrség egy második zászlóalja, a! mely a főrendeket fogja kihaji­­gálni, ha sokáig játszanak még képviselőházat. A törvényre azért vigyázni fognak; méltóságos ki- j dobóknak nem őrmestereket fog­nak alkalmazni, hanem csupa­­caipa szegény bárót és grófot. A fiumei rappresentanza-választás Fiume, február 25. (Az Est tudósitójálól.) A községi képviselőválasztói név­jegyzék elkészült és a törvény ér­telmében Wickenburg István fiumei kormányzó mára tűzte ki a feloszla­tott rap.prcsontanza tagjainak a meg­választását. Azt beszélik, hogy Za­nella Richárd, az ellenzéki autonóm párt vezére gróf Tisza István miniszterelnökkel megegyezett ab­ban, hogy a magyarság távoltarlja magát a szavazástól. Egyelőre Coros­­sac Ferenc lesz a podeszta, a ki ké­sőbb átadja helyét Zanella Richard ­­nak. Zanella ezzel szemben kötelezte magát arra, hogy az autonőm-párt magyarellenes agitációjál beszünteti. Zanella állítólag a fiumei rendőrség államosítása után lesz Fiume podesz­­tája, de nincs kizárva, hogy a rappre­­ssntanza rögtön megalakulása után Zanellát választja meg polgármes­ternek. A mai választás két bizottság előtt folyik. A belváros dr. Fésűs György közjegyző, az úgy­nevezett alközségiek pedig dr. Gelle­­iich Frigyes közjegyző előtt szavaz­nak. Az ötvenhattagu rapprtsm­­tariza ötven tagját a város választja, hatot pedig az alközségiek. A válasz ­­j tás titkos és előreláthatólag délután két órakor ér véget, estefelé hirdetik ki a szavazatok eredményét. Gyilkos vándorlegény Bécs, február 25. [Az Est tudósítójától.j Ma hajnaltójban a Práterben egy cirkáló rendőr igazolásra szólított föl egy kóborló suhancot. A fiatal legény azt mondta, hogy Kuglin Viktornak hívják s Zwitkowitzból került Bécsbe- A rendőr megmotozta. Talált nála egy hatgolyóra töltött revolvert. A kerületi rendőrségen minden faggatás nélkül elbeszélte a kóborló legény, hogy Zwitkowitzból megszökött, mi­után gazdájától, egy ottani pékmes­tertől 18 koronát és egy revolvert lopott. Gyalog ment Mährisch-Neu­­dorfba, délben érkezett oda és be­állított a helység szélén az első házba. Egy fiatal asszonyt talált odahaza, agyonlőtte és rabláshoz látott. Még csak 1 korona 60 fillért talált s éppen a szekrényt nyitotta ki, mikor lépteket hallott, tehát elmene­kült. Jegy nélkül fölszállott a vo­natra, azt se tudta, merre megy, igy került Bécsbe. A rendőrségen azt hitték, hogy a suhanc csak hetven­­kedik, de megjött a távirati válasz Mährisch ' Ceudorfból, hogy ott tény­leg ismeretlen tettes agyonlőtt egy asz­­szonyt. A kihallgatás alkalmával a serkedző bajuszu falusi legény egy­kedvűen mondta, hogy a• Práterben jól öltözött éjszakai mulalozóra lesett, de nem volt szerencséje. Az első em­bert, a ki elébe került volna, meg akarta ölni, hogy kirabolhassa. A legújabb autóbusz-javaslat — Az Est tudósitójálól. — A főváros közgyűlése tudvalevő­leg arra utasította a közlekedési ügy­osztályt, hogy nyilvános nemzetközi pályázattervezetet készítsen, hogy majd ez alapon létesitsék az autóbusz üzemet s e szerint szerezzék be az autóbuszokat. A Lánchid elzárása alkalmával a hirtelen készült és hirtelen elbuktatott autobusz-idea egy időre beszüntette az ügyosztály munkálkodását, de miután a főváros visszatért régi tervéhez, az ügy­osztály rögtön munkához látott. Mára készült el a nemzetközi nyil­vános autóbusz-pályázat feltételei­nek kidolgozása és összeállítása. Rényi Dezső tanácsnok, az ügy­osztály vezetője bemutatta Bárczy polgármesternek a pályázat-terveze­tét s a polgármester azonnal intéz­kedett, hogy sokszorosítsák az elabo­­rátumot s küldjék meg a közlekedés­­ügyi bizottságnak, mely a legköze­lebbi ülésén tárgyalja. Még most sem lehet állítani, hogy az autóbusz­­kérdés a megoldás utján van, mert a fővárosnál csak azt lehet biztosan tudni, hogy autóbuszt még jóidéig nem kapunk. ■ TŐZSDE ■ Február Mai árfolyamok Érték Magyar hitel.............. 27 zárlat Elötözsde zárlat □áll tőzsde megnyitás 849 75 860 25 851 — Osztrák hitel ..........643 60 643 —644 — 4%-os koronajár. Osztr.-magy. allamv. 83 30 83 25 83 30 719 —719-720 — Jelzálogbank..............461 -451 — 452 — Leszámítolóbank .... 630-530 -531 — Hazai Bank..............286 50 286-287 ­Magyar Bank........536 60 536 — 637 ­Keresk. Bank ..........3702 — 3702 — 3705 ­Rimamurányi ..........672-672 — 673 ­Salgótarjáni ..............765 — 760 — 701 — M. Ált. Köszénb.1063 -1062 -1064-Közúti Vasút ..........632 — 632 50 633 ­Városi Villamos ....337 50 337 — 338-Adria.........................593 50 565 — 595-Ga&ona ■/.12-kor V.l-kor (50 kg.-ként.) (április..............12 32 12 38 12 42 Búza t május..............12 20 12 28 12 31 {október..........1104 1112 11 14 *0« fit:::: 9 30 9 32 9 34 8 63 8 66 8 67 zab 7 50 7 62 7 63 7 64 7 67 7 67 Tengeri májusra ....6 73 6 75 6 76 Bécsi érték Osztrák hitel ..........643 50 643 50 644—. Magyar hitel..............849-849-849 50 Osztrák-magy. államv.720-718 50 719-Déli vasút..................106 75 106-106 ­Alpesi.....................845 75 862 50 853 ­Skoda..... к..........778 50 780-780-Érték A magasabb külföldi jegyzé­sekre, különösen a német tőzs­dék esti zárlatára az irányzat megszilárdult és élénk forgalom keretében az árak emelkedtek. Nagyobb érdeklődés volt Ma­gyar Bank iránt, a minek kö­vetkeztében az összes bank­­részvények javnltak. A helyi piacon Agrárbank 521'75 ko­rona, Dräsche 1162 korona, Aszfalt 44'50 korona, Szesz 517 korona. BÉCS. Szilárd, Alpesi rész­vény javult, áHamvasúti gyen­gült. Áru Nagy fedezésekre, szilárdabb bécsi jelentésekre és a borult időjárásra az árak ismét emel­kedtek. Négy gyermek tűzhalála Zürich, február 25. St.-Gallen kantonban Ernetschwil­­ben ma éjszaka földcsuszamlás tör­tént és a lesodródó hatalmas föld­tömeg a legszélső parasztházat, a mely Schwitter Severin jómód« parasztember tulajdona volt, elmoz­dította a helyéből. Most valahogyan tűz támadt a ház belsejében cs a íaház pár pillanat alatt lángokban állott. Schwitter és a felesége a ház föld­szintjén aludt, négy gyermekük pedig az emeleten. A tűz belekapott a fa­lépcsőkbe és a szülők a lángtengerben nem mertek az emeletre rohanni. A négy gyermek megmentéséről szó sem lehetett, valamennyien a tűzben elpusztultak. A legidősebb 12 éves volt, a legkisebb pedig 8 esztendős. A szegény szülők a végzetes éjszakán elveszítették mindenüket: gyerme­keiket, vagyonukat és a házukat. A katasztrófa miatt a szerencsétlen szülők öngyilkosságot akartak el­követni, de megakadályozták őket Svájcban gyűjtés indult meg. Milyen idő várható? Hűvösebb idő várható elvétől csapadékkal. — Sürgönyprognózis : Hűvösebb, elvétve csapadék. Déli• hőmérséklet: 7’3 C. A lengyel vér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék