Az Est, 1914. május (5. évfolyam, 103-128. szám)

1914-05-01 / 103. szám

ion * Péntek * május a '■W évfolyam * f03, szám. — FELELŐS SZERKESZTŐ : MIKLÓS JlNDOR j» Megjelenik délután #• Jtnvrkmamt 6*ég i VII, kar Üt at, Mlkrsa.eu.tc a M. «a. IQlarl-6hivatal i, r/l. kar., Erzsébetek#rá* 90, Elé kék la. dó fit vmt als V, karätat, Udcl-kŐrát lé, an. Előfizetési Arak: Égés» éara,~~~ tSka ramm JPétéars karatém N agy adómra <-ÍO karamm Egy hóra I.ŐO karamm Eggaa andern dam m főodrnnkan és a vidéken ti fillér. \ Megjött Andrássy Korfu szigetéről, a német császár nyári tanyájáról. Meséli, milyen szép kék ott az ég és mily kedves volt hozzá a német császár. Több ízben, három-négy óra hosszat volt együtt a császárral és disku­­ráltak. Miről diskuráltak ? — az ember nála nagyobb úrral min­dig arról beszélget, a mi a nagy urat érdekli, az ó üzletéről, az ő terméséről. A német császár dol­gai a világ nagy eseményei, for­dulatai és ha a hármas-szövetség egy magyar hívével, politikusá­val akart beszélni róluk, András­­synál, a kinek a hármas-szövetség jóformán családi vonása, tö éle­­tesebb beszélgető társat nem vet­hetett volna a véletlen Korfu partjára. Ha ugyan a véletlen hozta oda . .. Nem igen kellett nekünk hozzá a német császár, hogy Andrássy értékét kellőképpen föl­becsüljük és viszont a császár nékünk hiába veregeti akárkinek is a vállát, úgy nézzük azt csak ezután is, mint ezelőtt. Volt ö már jóban csokoládé­gyárossal is. A csokoládégyárost bizonyára nem fogadta volna yacht-hajóján, ha tudta volna róla, hogy egyszer rendőrök ki­sérték be. Andrássyról azonban tudta, hogy nem is egyszer, több Ízben, rendőrök és zsandárok ci­pelték ki a magyar képviselőház­ból, úgy, a mint az nálunk nem­zeti szokás lett. Rendes körül­mények közt egy barátságos or­szág kormányával szemben van annyi tekintettel egy uralkodó, hogy a rebelliseivel, a kiket fegy­verrel kellett eltávolítani az or­szág házából, ne barátkozzék nyil­vánosan és ne politizáljon velük bizalmasan. Hogy a császár mégis órák hosszat tárgyalt Andrássy­­val, ennek azért kellett meg­történnie, mert az okos császár látta, hogy a hármas-szövetség kezd az elkeseredés utálatába fűlni Magyarországon. Hiszen ki­vezettették a leghűségesebb hár­mas-szövetséget a parlament ter­méből ; miért lelkesedjünk hát a hármas-szövetségért 1... ... Most azonban egy tanácsol adunk Andrássynak. Be ne men­jen most a képviselőházba, mert úgy kirepül, hogy a lába se éri a földet. Mi ismerjük Tiszát. Nem lehetetlen, hogy az ilyen tüntetés csak föllovalja az ő lelkesedését. A mikor Lukácsot megbélyegezte a bíróság, kivezettette a bírósá­got ; kivezetteti ő a német császár miatt Andrássyt még egyszer. Gero Vilmos utóda Beöthy Pál a palotaőrségről — Az Esi tudósítójától. — A képviselőház folyosóján munka­párti körökben beszélték, hogy Gerö Vilmos helyett, a kit tudvalévőén őrnagyi ranggal csapatszolgálatra be­hívtak, Móritz László veszprémi csendőrfőhadnagyot nevezik ki a parlamenti őrség helyettes parancs­nokává. Az Est munkatársa felkereste a képviselőház elnökét és megkér­dezte, hogy Gerő százados távozása nem jelent-e szervezeti változást a palotaőrségi intézményben és érdek­lődött, megfelel-e a valóságnak Mó­ritz kinevezése. Beöthy Pál a követ­kezőket mondotta: — Szervezeti változásról nincs sző. Gerő Vilmos őrnagy lett és e minősé­gében nem volt célszerű, hogy továbbra is betöltse helyettes parancsnoki tisz­tét. A palotaőrség hatvan tagból áll, a kik ideiglenesen teljesítenek szol­gálatot és ezeket, a kik katonák, állandóan foglalkoztatni kell. Az in­tézmény élén három tiszt, köztük két törzstiszt áll, a kik nem foglal­kozhatnak a legénység kiképzésével. Ezért volt szükség arra, hogy Gerő helyett a palotaőrség uj helyettes parancsnokot kapjon. Erre az állásra Móritz László csendőrfőhadnagyot, a ki jelenleg Veszprémben állomáso­szik, fogják kinevezni. ■ TŐZ A Magyar Villamossági megváltása — Az Est tudósítójától — A főváros tegnapi közgyűlésén egyhangúlag magáévá tette a vilá­gítási ügyosztálynak azt a jovasla­­tát, hogy a főváros a Magyar Villa­mossági Részvénytársaságot julius elsején megváltsa és birtokba vegye. A főváros ügyészsége a törvényható­ságnak ezt a határozatát most be­jelenti a bíróságnál és a főváros fel­készülve várja a birtokbavétel napját. Tudvalevő, hogy a Magyar Villa­mossági Részvénytársaság egyálta­lán nincs megelégedve azzal a becs­árral, a melyért a főváros a meg­váltást keresztülvinni szándékozik és a mint eddig is akadályokat gördített a megváltás elé, valószínű, hogy most se lesz tétlen. A fővárosnak azonban meg vannak a megfelelő eszközei, hogy a vállalatot az átadásra kény­szerítse. A fővárosnak kezében van az a végső eszköz is, hogy közterületi használati jogánál fogva a villamos­­vezetékeket egyszerűen elvágja és el­tiltsa a vállalatot a közterület hasz­nálatától. A polgárságnak azonban nem kell attól tartani, 1 ogy a főváros ezt az eszközt veszi igénybe, a mi azzal járna, hogy a lakosság esetleg néhány napig sötétségben marad. A főváros rendelkezik más eszközökkel is, hogy ha bírói döntés junius 1-ig nem mmtmmmmmBasmmmmmsmsmam SDE ■ történnék is meg, ebben az idő­pontban a vállalatot megváltsa és birtokba vegye, oly módon, hogy a fővárosra semmiféle anyagi kár ne háramoljék. A hadügyi expozé — Az Est tudósítójától. — A magyar delegáció hadügyi al­bizottsága ma délután hat órakor tartja ülését, a melyen a hadügy­miniszter elmondja expozéját A munK ísolí választói vizsgája — Az Est tudósítójától. — Buchinger Manó és társai ma a szociálista párt nevében küldöttségl­­leg kérvényt adtak át Bárczy polgár­­mesternek. A kérvényben elmondják, hogy a választól jog reformjáról szóló törvény szerint a törvényhatósági joggal felruházott városokban a polgármester bizoííságol szervez, a mely előtt a választók egy részé­nek vizsgálaton kell Igazolnia, hogy Írni és olvasni tud. Ezeken a vizsgálatokon nagyrészt munkások is fognak megjelenni. As eddigi pél­dák igazolják, hogy a vizsgálat újabb zaklatások és anyagi veszteség forrása lesz a munkásokra nézve, mert e vizsgálatok Idejét hétköznapokra és munkaidőre tűzik ki. Arra kérik tehát a munkások a' polgármestert, hogy e vizsgálatokat az előre hirdetett hétköznapokon dél­után 5 órától este 9-ig tartsák meg. azonfelül tartassanak vizsgák vasár­naponként Is legalább öt óra hosszat. Értők Magyar hitel............... Osztrák hitel .......... 4%-os koronajár. Osztr.-magy. államv. Jelzálogbank............... Leszámitolóbank .... Hazai Rank ............... Magyar Bank............... Keresk. Bank ...... Iliinamurányi ........... Salgótarjáni ............... M. Ált. Kőszénb. Közúti Vasút ........... Városi Villamos ,... Adria.......................... Gabona (60 kg.-ként.) Rozs októberre .. Zab októberre .. Bécsi érték Osztrák hitel ........... Magyar hitel.............. Osztrák-magy. államv. Déli vasút................... Alpesi........................... Skoda ..... Április Mai árfolyamok 29 Előtözsde□ éli tőzsde zárlat zárlat megnyitás 804 —804 75 805 — 614 —612 60 013 — 81 —81 -81 10 703 —702 — 703 — 407 50400 50 408 — 505 —504 50 505 — 278 -277 -278 — 485 —484 75. 485 50 3625 -3625 -3628-647 —647 25 048 — 711 -712 -713 -1049-1050-1052 -627 60629-i 629 -320 60320 50 320-610-V.I?-kor■/.l-kor 13 17 12 97 12 93 1194 11 85 11 81 9 63 9 58 9 47 8 26 8 26 8 23 7 32 7 20 7 20 7 41 7 34 7 33 613 25 612 75 612 50 803-803 -803 25 704 25703 50 70S 50 100 7510160 101 25 824 —824 50 824 — 753 50754 50 754-"SB* Érték Kedvezőbb külföldi jelenté­sekre és a király egészségi állapotáról érkező állandó jó hírekre szilárdabb volt az irány és a bankértékek tovább emel­kedtek. Érdeklődés volt a Ma­gyar Bank és a Kőznti iránt. A helyi piacon Gázrészvényt 2900 koronán keresték, Temes­vári szeszt 608, Magyar vüla­­mosságit 523*60, Szászvárit 404 koronán kötötték. BÉCS. A mai forgalom távol­ról som volt olyan élénk, mint a tegnapi, a mit iöleg az ame­rikai tőzsdék jelentései idéztek elő. Csapán járadékokban, kü­lönösen májusi járadékban volt élénk a kereslet. Ára A barométer hanyatlott és erre lebonyolítások történtek. Az árfolyamok néhány fillérrel olcsóbbodtak. A forgalom az utóbbi napokhoz arányitva mi­nimális. ■ . _-----­i,.. l'___'/ Kérik azonkívül, hogy a főváros területén dolgozó, de a környéken lakó munkások szintén a fővárosban működő vizsgáló-bizottságok előtt vizsgázhassanak. IA polgármester átvette a szocialis­ták kérvényét és biztosította őket, hogy minden tőle telhetőt meg fog a/ érdekükben tenni. Posilovics érseK temetése I Zágráb, április 30, (Az Est tudósítójától./ Ma reggel 9 órakor temették Posl­­lovics érseket. A királyt báró Skerleo bán, a kormányt gróf Pejacsevic# horvát miniszter képviselte. Milyen idő várható? — A meteorológiai intézet jelentése. — ’ További hóemelkedés várható, " elvétve zivataros esőkkel. Sürgöny 1 prognózis : Melegebb, elvétve csa• padék, zivatarok. Déli hömérsék• let: 21-8 C. «'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék