Az Est, 1914. június (5. évfolyam, 130-153. szám)

1914-06-03 / 130. szám

Budapest, 1911 * Szerda * junius 3. V. évfolyam *130. szám. Előfizetési árak : Egész évre..... •• 18.— korona Negyedévre^.... 4«SO korona Egy hóra........ M 1.60 korona Egyes szám ára a fővárosban és a vidéken & fillér. Wien» ben & fillér. Politikai napilap Felelős szerkesztő: Miklós Andor Rozsda marja, de nem ám őseinknek véres kardját, hanem a zsendülő búzát. Ez pedig nagyobb baj, mert most már hadakozó fegyverünk csak egy maradt: a buza-szár vékony, hajlós buzogánya. Ha ez is ket­tőbe törik, akkor aztán lássa a pé azügyminiszter ur, hogy mire megy az optimizmusával, a mivel az adószámok impozáns csapatait glédába állitotta. Vájjon váltanak-e szót a mi­niszterek egymással? Az ember alig hinné. A földmivelésügvi mi­niszter azt mondja, hogy a föld sok helyütt a vetőmagot sem adja vissza, a pénzügyminiszter pedig csak biztatja zöldruhás aratólegényeit, hogy készüljenek, mert nagy aratás lesz az idén. Csakhogy most az egyszer meg­előzte mennybéli kollégája: a felsőbb hatalmak rettenetes pénz­ügyminisztere learatott az orra elől. Vájjon van-e erre valami gondolata a kormánynak ? Biztos, hogy van: néhány ötlet újabb adókra és szigorított eljárási ter­vek a régi adók behajtására. Hiszen igaz, esőnek, napfény­nek, fagynak, melegnek útját földi ember ki nem szabhatja. Hasznáért senkit se lehet föl­magasztalni, kártevéséért senkit se lehet megvádolni és csak lelki­­ismeretlen demagógia tudna elemi csapásokból kárörömöt kicsiholni. De a kormány nagyon jól tud­hatja, hogy gonosz áltatás azt állitani, hogy egy ország gazda­sági élete teljesen az elemek ha­talmában van. A kormánynak tudnia kell, ha valaha bekukkan­tott a mezőgazdaság elemi tan­könyveibe, hogy a kisbirtoknak épp az a rendeltetése, hogy az égi hatalmak végzetes erejét meg­törje. A kisbirtokon a kisgazda pepecselő gondja boritja rá üveg­buráját minden egyes palántára. A kisbirtok okos, gyorsan alkal­mazkodó váltógazdaságában az egyik parcella, erőt iszik abból az égi csapásból, a mibe a másik belefullad. Ha tehát a kormány nem is törődnék azzal, hogy évenkint az a kétszázezer "jó magyar itt marad-e szántóvető­nek, vagy pedig kimegy Ameri­kába angolul tanulni, ha csak arra volna gondja, hogy adó­alapja gyarapodjék, akkor sem volna szabad tovább tűrnie, hogy nagybirtokok lomha testei ter­peszkedjenek ez országban és tehetetlen megadással várják a felhőt, a melyben szeszélyes Ju­piter száll k az ölükbe. Tanácskozás gróf Andrássy Gyulánál — Az Est tudósítójától. — Az ellenzéki pártok elnökei, gróf Károlyi Mihály, gróf Andrássy Gyula, gróf Zichy Aladár és Vazsonyi Vilmos ma délután Andrássy palotájában tanácskozásra gyűlnek össze, a me­lyen az ellenzéki szervezkedés elő­készítését beszélik meg. Vilmos albán fejedelem isméi menekül? Pár is, junius 2. (Az Est tudósitójától.j A »Le Journal «-nak jelenti Duraz­­zóba kiküldött külön tudósítója : Vil­mos fejedelem menekülni készüi Du­­razzóból. Kilencezer főnyi katolikus malisszorral, a kik vakon követik vezérüket, Hit Dodát, a fejedelem Szkutariba akar menni, a kői állítólag a kaszárnya biztos védelmet nyújt neki és családjának. Tény az, hogy Durazzcban a fejedelmi konakban lázas sietséggel csomagolnak, ládákat szegeznek le és minden jel arra vall hogy a fejedelmi család utazni készül. 12.009 mohamedán albán áll Tirana előtt s vezetőik liuzzák-halcgaíják a tárgyalásokat a nemzetközi ellen­őrző bizottsággal. Táborukban gyak­­rans hallatszik ez a kiáltás : — Éljen a szultán és Mohamed vallása! A hirlaptudósitó megjegyzi, hogy a fejedelem visszavonulása a malisz­szorokkal nagyon hasonlít a lemon­dás első lépéséhez. Két leghívebb tanácsadója, Castaldi olasz kapitány ! és Buchberger osztrák-magyar konzul mái elhagyta a fejedelmet, mind a ketteu visszatértek hazájukba. Dura22© védelme Pécs, junius 2. (Az Est tudósitó]ától Az »Albanische Korrespondenz« je­lenti Durazzóból: Az utolsó napok­ban minden intézkedést megtettek, hogy Durazzót a felkelők támadása ellen megvédelmezzék. Az ágyukat elvitték a régi várból, a hol eddig voltak és a várostól észak-nyugatra egy magaslaton állították fel őket. Az ágyuk körül legnagyobb részben külföldi önkéntesek, különösen német és osztrák kereskedők teljesítenek szolgálatot, Fabius holland kapitány vezénylete alatt. A város védelmét körülbelül 300 csendőr és 100 fegy­vere». nacionalista látja el, a mi a sok megbízhatatlan elemre való te­kintettel nagyon kevés, annyival is inkább, mert az a láp, a mely Du­­razzót az ország többi részétől el­választja, ez idő szerint könnyen járható. Milyen id© várható? — A meteorológiai intézet jelentése. — Hősülyedés és helyenkint, főleg keleten eső vagy zivatar várható. Sürgönyprognózis: Hűvösebb, eh vétve csapadék, zivatar. Déli hő* mérséklet: 22 '2 Celsius. ■ TŐZSDE Május Mai árfolyamok 30 ElötözsáeQélitözsde Érték zárlat zárlat megnyitás Magyar Hitel...............776 -779-778 50 Osztrák hitel ...........602 50 604-603 50 4 %-os koronajár.79 90 8010 80 05 Osztr.-magy. államv.6S8 -693-692 50 Jelzálogbank...............399-400 — 400-Leszámitolóbank ....491 — 494-493 ­Hazai Bank...............276 -276-275-Magyar Bank..........489-495 — 495 — Keresk. Bank ...........3575-3575 — 3575 — Rimamurányi ........... 621 -623 — 622 50 Salgótarjáni ...............676-678 — 677 50 M. Ált. Kőszénb.1009 — 1010-1010-Közúti Vasút ...........592-594 -593 50 Városi Villamos ....313 -319-318-Adria ..................573-Gabona ‘(»12-kor■fal-kor (50 kg.-ként.) Búza októberre...........13 44 13 24 13 30 Rozs októberre...........10 -9 80 9 85 Zab októberre ...........3 29 8 10 S 13 ( májusra....7 99 7 85 7 86 Tengeri 1 iullusra-----811 7 98 7 99 (. 1915 májusra “ 7 54 7 55 Bécsi úí:'Sete Osztrák Hitei ...........601 50 602-602 50 Magyar hitel...............777-777 50 778-Osztrák-rnagy. államv.687 50 688-689-Déli vasút...................89 50 89 50 89 75 Alpesi...........................787-788-789-S koda «j» o_*... au*.730-722-723-— Érték Rohamosan esö&kenő gabona­árakra az irányzat szilárd, és az árfolyamok kót-három koro­nával javultak érdemleges üz­leti forgalom fejlődése nélkül. Magyar Villamossági 560—564 korona, Fegyvergyár 375—377 korona. BÉCS: Kedvezőbb külföldi jelentésekre valamivel szilár­dabb. $kß*as Megnyitáskor a miniszteri je­lentés hatása alatt eleinte szi­lárd volt, a búza 18*48 koronáig emelkedett. Később nagy esőzé­sek hírére rohamos lebonyolí­tások következtében 13’Í4 ko­ronáig hanyatlott vissza és csak az elötőzsde végefelé javult fel ismét 13*25 koronáig. Ma kezd­ték meg az uj termésű tengeri jegyzését is. Az üzletmenet szo­katlanul izgalmas* Megjelenik délután e* Szerkesztőség. VII. kerület, Miksa»utca 8. ss. S^iadóhivatal: VII. kér., Erzsébetekörát 20. Fiák*kiadó hivatal: V. kerület, Váci-kőrút 14. sa. Délszláv tüntetés Bécsben Pécs, junius 2. (Az Est tudósítójától./ A bécsi ünnepi ifjúsági céllövő­versenyen résztvett ötven horvát és dalruáciai középiskolai tanuló is. Tegnap a horvát diákok a Regina­szálló előtt vacsorához ültek Ljubi­­bratics nevű tanárukkal. Egyszerre, mintegy hatvan délszláv egyetemi hallgató jelent meg a szálló előtt és záptojással kezdte dobálni a céllövő­ket. A lövegek több ízben eltalálták Ljubibraticsot. A délszláv főiskolai hallgatók az ellen akartak tüntetni, hogy a német lövőversenyen horvát diákok is részt vegyenek. A tüntető­ket a rendőrség szétkergette. Robbanás a bányában London, junius 2. jAz Est tudősilCiától., Bradleyben egy szénbányában fel­robbant a szénpor és a robbanás meg­ölt tizenegy munkást. Kigyulladt a bánya is, de sikerült a tüzet még ide­­| jében eloltani. Vizbefult cserkészett London, junius 2. (Az Est tudósitójától./ A Boyscoutok pünkösdi kirándu­lása tragikusan végződött. Nagy gya-í korlatra mentek és a csapat kikül­dött földeritő-szolgálatra őt cserkész­­fiút a cserkészmesterrel együtt. Hir­­télén vihar kerekedett és a kis cser­készcsapat csónakra ült, hogy vissza­térjen, de a könnyű lélekvesztő föl­­,borult és egy fiú kivételével, mind­annyian vizbefullak. Gyújtogató suffragettett London, junius 2. (Az Est tudósítójától./ A pünkösdi ünnepeket a suffraget­­tek gyújtogatással tették emlékeze­tessé. Henleyben tüzes csóvával lángra lobbantották a hírneves Wargawe székesegyházat, a Tudorok korszaká­nak ezt a ritkabecsü építészeti mű­emlékét, a mely teljesen elpusztult. Csak hajnali három órakor vették észre a tüzet, akkor már késő volt, a templom belseje elhamvadt, a gyö­nyörű szószék, az oltár remek farag­ványai és képei mind odaégtek. Reggel hat órakor Windsor tűz­oltóságát verték föl tüzilármával. Bubna grófnő kastélya égett Windsor közelében, de itt még idejekorán jött a segitség. A kastélyban és a War­­gawe-templomban is letették névje­gyeiket a suffragettek s a londoni rendőrség úgy sejti, hogy mind a két pusztiUs- ugyanazok a sufíragettek idézték ciő, / V >«✓ V • 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék