Az Est, 1914. július (5. évfolyam, 156-186. szám)

1914-07-01 / 156. szám

Budapest; 1014: * SzQfdCL * jutius Ir P. évfolyam * 156. szám. Előfizetési árak: Bgéax IS.— korona N.gyedéoro *. „ .. 4.SO korona Egy hóra ........ 1.60 korona Bgy.a sxúm Ara a főoárosban és a vidéken (y fillér. Wien. ben S fillér. Politikai napilap Felelős szerkesztő •• Miklós Andor 2» Megjelenik délután #> Szerkesztőség: VII. kerület, Miksa-utca S, am. túladó hivatal .• £?//. fcer., Erzsébet »körút 20» Flókskladó hivat al» V. kerület, Váci-kőrút 14. n, A Viribus Unitis, a magyar-osztrák haditengeré­szet dreadnought ja, a legmélyebb gyászt hirdető zászlójellel elindult már, hogy a monarchia testén fájó földrajzi vadhúsról hazavigye a kétegy ország jövendő urának és feleségének hármas koporsóba zárt holttetemét. Micsoda szo­morú viszontlátása a hajónak és urának! Nem ilyen délibábokat látott a kékszemii főherceg, mikor energikus, tettvágyó természete játszatta fantáziáját a jövő eshe­tőségein. Nem azért készültek százmilliókért óriáshajóink, hogy a leghatalmasabb közülök halott­szállító legyen. Diadalmas, győ­zelmes hősöket várt hátára ez a hatalmas alkotmány, s hősök közt is a legnagyobb hőst, a vezért, az inspirálók a termékenyen álmo­dozó vasembert. A rengeteg|nagy ágyuk gyászt durrognak, a helyett hogy örö­met bömbölnének a nagyvilág fülébe. Egy hitvány egér meg­ölte a királyi oroszlánt: mily méltatlan befejezése egy világ­történeti fontosságú életnek! Mi komoran, vésztjósló némaságban gyászolunk, az orgyilkos szülő­nációja vad félelmében és komé­diás hajlamában a porban hen­tereg, orthodox imákat mormol s átkot szór véreskezü fiatal fiára. i A rejtelmes ismeretlen nádas : a Balkán pedig susogva hajla­dozik ; fantasztikus faunája és flórája nyüzsög, szaladgál, össze­csapódik, széthajol. Jajgatás, zo­kogás, gúnyos és fenyegető han­gok hallatszanak; az ég egyik alján vékony testéi villámkigyók cikáznak, a másik felén szivárvá­nyok pántlikái tarkádnak; itt kezüket tördelik, mellüket verik a hivatalosak, a felelősek, ott fogukat vicsorítják a népbestiák. Micsoda vészes, ismeretlen világ ! A Viribus Unitis néma utasait mindez nem érdekli már. Az ő kezük örökre imára kulcsolva, már sem áldani, sem sújtani nem tud többé. Komor zöld babérok strázsáljálc a bebalzsamozott tete­mek koporsóit, s ajjtenger, amelyet oly nagyon szeretett volna vas­markával átfogni az estei herceg, most szelíd ringatással, dajkáló gyengédséggel viszi szegény tete­mét ; a legendás hi.tvestársak min­den perccel közelebb jutnak a csendes kriptához. Az isteni jóság megkímélte őket az özvegyi élet­től. Világraszóló hódítások, szent koronák, hatalmas országok he­lyett hü szolgájával, a Halállal ezt az ajándékot küldte a vallásos főhercegi párnak az Élet» KihallgatásoK a Királynál Iiécs, junius 30. (Félhivatalos jelentés.) Ma reggel kilencedfél órakor Ká­roly Ferenc József főherceg kihallga­táson volt Schönbrunnban a királynál. Gróf Tisza István miniszterelnök ma reggel háromnegyed hétkor Ki­­rályhidán át a budapesti személy­­vonattal Bécsbe érkezett. A pálya­udvarról a Magyar Házba hajtatott, a hol mindenekelőtt báró Burián István, ő felsége személye körüli mi­niszter látogatását fogadta. Gróf Tisza István délelőtt féltizkor Schönbrünnba hajtatott, a hol tiz órakor ő felségénél magánkihallgatá­son jelent meg. A déli órákban meglátogatta gróf Berchiold külügyminisztert, gróf Stürgkh osztrák miniszterelnököt, és Monlenuovo herceg első főudvarmes­tert. , ,.;VU Harminc millióra biztosi* tóttá életét a trénöröKös Prága, junius 30. /Az Est tudósitójától./ Hiteles forrásból közli a Prager Tagblatt: Ferenc Ferdinánd trón­örökös egy hollandiai biztositó társa­ságnál halál esetére 30 millió holland forintra biztosította magát, nejé I pedig 15 millió holland forintra volt bebiztosítva. > ‘ PoficreK a bünbaK Szer aj evő, junius 30. (Az Est tudósilójától.' Egészen biztos, hogy Potiorek tá­borszernagy, Bosznia-Hercegovina tartományi főnöke, már legközelebb megválik állásától. A merénylet miatt konfliktus tá­madt a polgári és a katonai hatósá­gok közt Szerajcvóban, egyik a má­sikat okolja vétkes könnyelműséggel, a polgári hatóság minden felelősséget elhárít magáról, mert még csak hiva­talos értesítést sem kapo tt a katonai parancsnokságoktól, a melyek a pol­gári hatóságokat kizárták az intéz­kedésekből. L , Iiécs, junius 30. (Az Esi tudósítójától.) Lovag Bilinski közös pénzügy­­miniszter a tegnapi kihallgatáson je­lentést tett ő felségének a boszniai vi­szonyokról s hallomás szerint a tarlo­­mámji főnökről is szó volt. TŐZSDE ■ Junius áfái árfolyamok Érték Magyar hitei............... 27 zárlat Elötözsde zárlat Déli tőzsde megnyitás 778 75 776 —776 25 Osztrák hitel .......601 50 600-600 60 4 %-os koronajár. ■79 95 79 90 79 90 Osztr.-magy. államv. 687 60 686 50 687 — Jelzálogbank 395 —394 — 394 — Leszámitolóbank .... 182 50 483 —483 — 270 — 482 50 270 — 476 — 270- 476 50 Magyar Bank........... Kerésk. Bank ...........3855 — 3640 —3640-ítimaraurúnyi ........... 014 -613-613 ­Salgótarjáni .............. 678 60 676-676 50 M. Alt. Készéül). .. 998-998-999-Közúti Vasút ...... 678 75 674 —574 50 Városi Villamos .... 309 26 308 25 308 50 Adria............................. 670 ­“ Cabana (60 kg.-ként.) V*l2-kor Vil-kor Rii7o / októberre .... Buza\ 3915áprilisra.. 12 82 12 65 12 64 12 96 12 82 12 81 Rozs októberre.......... 9 24 9 12 9 10 Zab októberre ...... 7 59 7 52 7 51 (júliusra .... 7 33 7 31 7 30 Tengeri { augusztusra 7 63 7 50 7 48 11915 májusra 731 7 26 7 25 Bécsi érték Osztrák hitel ........... 600 25 600 —598 50 Magyar hitel................ 778-777 -776-Osztrák-magy. államv.888 -686 50 685 ­Déli vasút....................83 75 83 25 83 ­Alpesi ............................783 — 790 50 789 50 Skoda mu• • •_»•.»um 701-698 — 695-....__•__■ ----.„f.Vw Érték Megnyitáskor a merénylet mögött észlelhető szerb törek­vések nyugtalanitélag hatot­tak, azonban később kedvezőbb bécsi megitélésre az aggodal­mak eloszlottak és minthogy a kontremin fedezni próbált, de árat nem kapott, az értékek emelkedtek és a tegnapi ma­gánforgalom legmagasabb ár­folyamait érték el. Az irány­zat nyugodt és tartott. A me­rénylet nyomán támadt aggo­­galmak megszűntek. EECS. A tőzsde a szerajevéi merénylet hatása alatt áll, a forgalom egészen jelentéktelen, de az árfolyamok nem szenved­tek nagyobb veszteségeket, mert a piac nem tart politikai kö­vetkezményektől. Áru A kedvezőtlen miniszteri je­lentés ellenére az irányzat lanyha volt, mert az ntoisé két nap időjárása kedvező volt és mert vevők nem jelentkeztek. A helyi spekuláció mait heti kötéseit realizálta, mire az árak hanyatlottak, Közös minisztertanács Becsben Pécs, junius 30 (Az Est tudósítójátólJ A mai nap folyamán közös minisz­tertanács lesz, amelyen megjelenik Stiirghk osztrák miniszterelnök, vala­mint gróf Tisza István is. Veszedelem Durazzóban Pózna, junius 30. (Az Esi ludósitójától.) \ Az esti lapoknak jelentik Durazzó­­ból: Philipps ezredes és Traubridge angol tengernagy tegnap kijelentet­ték a fejedelemnek, hogy helyzete ] tarthatatlan és tanácsolták, hogy mondjon le. Vilmos fejedelem gondol­kozást időt kéri. Vizsgálat a szerajevói szerbeK ellen Szerajevó, junius 30, (Az Est tudósitójától., A hercegovinál Nevesinje város­ban szenzációs letartóztatás történt, Letartóztatták a szerb nemzeti párt elnökét, Sola Atanáz tartományi képviselőt. Sola Nevesinje lakossá­gát állítólag arra izgatta hogy a gyilkosok mellett foglaljon állást, i. Posanabród, junius 30. (Az Est íudósitójátói.j Tegnap délután egy robogó vonat* ról cédulákat dobtak ki ismeretlen egyének. A röpcédulák dicsőítik a trónörökös és a hercegnő gyilkosait és szerb nyelven a következő szavak­kal végződnek: i — Csak türelem szerb testvérek. Nemsokára itt leszünk, hogy titeket megszabadítsunk a járom alól. Rendőrök hatoltak be a vonatba s a röpcédulák terjesztőjét és több személyt, a kik a vonatból a papíro­kat kidobálták, letartóztattak, ■ Az omnibusz megváltása — Az Est tudósit ójától. — A belügyminiszter ma leiratot kül­dött a fővároshoz, melyben az om­nibusz-társaság 1,800,000 korona egyezségi áron való megváltását jóvá­hagyta. A város tehát junius elsején akadály nélkül átveheti az omnibuszt, A főváros gyásza Budapest székesfőváros törvény­­j hatósági bizottsága Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége váratlan el­hunyta alkalmából ma, kedden, dél­után négy órakor rendkívüli közgyü­­' lést tart. Holnap délelőtt tiz órakor a budavári koronázó-templomban ün­nepélyes gyászmise lesz, a melyen a főváros bizottsági tagjai is teljes számban megjelennek. : Milyen idő várható? — A meteorológiai intézet jelentése: — j Nyugatról emelkedő hőmérséklet és keleten még elvétve eső vagy ' zivatar várható. Sürgönyprognó* ! | zis : Melegebb, keleten elvétve csa. ! padék, zivatarok. Déli hőmérséka : ! let 20 6 C«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék