Az Est, 1914. szeptember (5. évfolyam, 219-249. szám)

1914-09-01 / 219. szám

Budapest, 1914: * Kedd * szeptember 1( L" 7. évfolyam * 219* szám Előfizetési árak : Egész évre lő.— kor one Negyedévre - ~ •• 4*50 korona Egy hóra ■••••••* WO korona Egyes szám ára a fővárosban és a vidéken 6 fillér. Wien* ben & fillér, Politikai napilap ti Felelős szerkesztő•• Miklós Andor 5 Megjelenik délután #> Szerkesztőség. MI. kerület, Mlksa*utca ő. sz. Kiadóhivatal .• MZ. *®r., Erzsébetek őr át 20. Flókekladó hivatalt V. kerület, Václ-körát 94. , Dum-dum golyókkal lőni tilos, ezt tiltja az emberségesség s a háborús lova­giasság. A golyó nem születik dum-dumnak, hanem azzá ziillik, azzá aljasul. Az igazi golyó he­gyes, keskeny, a műveltség és emberszeretet úgy csinálta meg, hogy ölni tudjon ugyan, ha nemes részeket ér, de ne marcangoljon, ne roncsoljon, ne kinozzon. A mo­dern golyó csodálatos utakat tud megtenni a testben a nélkül, hogy gyilkolna. Mostanában százával hallunk ilyen lövésekről. Az a magas erkölcsi gondolkozás, a melyik a legiszonyúbb emberi akció, a háború fölött is ott ra­gyog, nem arra fejlesztette a kézi fegyvereket, hogy mennél több halottat és nyomorékot gyárt­sanak. hanem hogy mennél több ellenséget tegyenek harcképte­lenné, mennél kevesebb fájdalom­mal. Az ilyen golyó és a dum-dum löveg úgy viszonylik egymáshoz, mint a tisztességes ember és az orgyilkos. Az a katona, a ki dum­­dum golyóval lő, hitvány, gyáva és becstelen gyilkos. Azzal a had­sereggel, a melyik ilyen löveget ad katonáinak, úgy kell elbánni, mint a meglepett rablóbandával. A most folyó német-francia há­borúban az angol és francia ka­tonák dum-dum golyókkal lőnek. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a francia parlament méltó a szerb szkupstinához, hanem azt is, hogy a francia hadsereg sem különb a szerb ármádiánál. A komitácsik is a ravaszságok, kétszínűségek, alattomosságok, gyáva bujkálá­sok, katonához méltatlan agya­fúrtságok ezreit találják ki, de ha szuronyaink elé kerülnek, térdre vetik magukat és sirva kunyorálnak kegyelmet. Ezeknek a kegyetlen lesipusi­­kásoknak, a kik a halottak és súlyos sebesültek megcsonkítá­sában keresik a harci babért, méltó testvére a francia had­sereg. A végképp sarokba szorí­tott gyávaság bestiális aljassága a dum-dum, a mely marcangol és roncsol az emberi testben. Azok lőnek vele, a kik Lüttichben az alvó sebesülteket megölték, a kik rálőttek a kötöző orvosokra, a kik mérgezett ételeket s italokat nyúj­tanak a katonáknak s a kik a Louvre tetejére máris kitűzték a vöröskeresztes zászlót, mert tudják, hogy a győzők férfiak, nem úgy, mint ők, a kiknek a gyávaság elvette eszüket s aljassá tette szivüké^ ­Sajtóhadiszállás, augusztus 31. Az Est haditudásit ójától. (Feladatott 9 óra 50 perckor, érkezett 10 óra 55 perckor.) Helyzet változatlan, reményteljes hangulat. Lem* bergi csata hatodik napja folyamatban. Kén ml Áttörtük az oroszok vonatát Bécs, augusztus 31. /Az Est tudósítójától.) Hiteles helyre érkezett hírek szerint Dublin felé és Zamoscétői északra előretörő csapataink­hoz tegnap óta egy harmadik előrenyomuló seregünk is csatlakozik, a mely Sokai irányú­­höl Wladimir- Wolynskiß felé nyomul előre. Mz oroszok vonalát csapataink áttörték. JS jobbszárnyon Nisniov körűt napok óta nagy harcok folynak, a melyek javunkra ér telik a helyzetet. Mz orosz seregek szemmé ílátha­­tőlag eterötlenednek és ellenállásuk megtörik. A tegnapi hivatalos jelentések sze­rint csapataink nemcsak Lublin felé közelednek, hanem Zamoscétői északra is előmjomulnak, diadalmas csatákban tartóztatva föl a Cholm (Jelöl előre igyekező orosz seregeket. Bécsi jelen­tések szerint a Ravaruska és Zolkiew között csapataink szintén jelentős sikereket érnek el és hogy az oroszok ezen a vonalon már egyáltalán nem tarthatják magukat, azt a legjobban bizonyítja a fenti jelentés, a mely szerint csapataink már Wladimir- Wolynskij felé is győzelmesen nyo­mulnak előre. Wladimir-Wolynskij a Luga folyó mellett van s körülbelül negyven kilométerre órosz területen, a Búg­tól keletre. Ez az előrenyomulás csak úgy történhetett, hogy már Sokai körül is legyőztünk minden orosz támadást, a miből viszont arra kell következtetni, hogy most már csak Galicia legszélsőbb keleti részén folyik a harc a mi területein­ken. Azonban a fenti jelentés szerint már itt is javunkra érik a helyzet és sikerül majd az oroszok jobb­szárnyát annyira legyürui, hogy ezen a részen is diadalmasan fogunk előrenyomulhatn i. Az orosz harctéri helyzet tehát az, hogy most már a Visztula mind­két partvidékén, nyugatról Radom felé, keletre Lublin felé, azonkívül a Visztula és Wjepvr, valamint a Wjeprz és a Bug között, sőt most már a Búgtól keletre is orosz területen nyomulunk előre. Ilyen sikerek után csak újabb sikereket remélhetünk. Még napokig tarthat a csata Bécs, augusztus 31. Mint a Reichspost hadttudósitáfa tdvirafozza, a csata még több napig tarthat, mert mindhét részen jelentékeny eröh állanak harcban. Fi. visszavetett oroszok ismét össze­gyülekeznek tövészdrkokban. Ezek eilen frontális tántadds eredménytelen volna, s nagy veszteséggelfáma. Csapataink­nak hosszadalmas megherülö mozdulatokat kell tenniök. H monarchia védel­mébe veszi a Szandzsák mohamedánjait Sarajevo, augusztus 31. /Magyar Távirati Iroda / Miután a volt török Szandzsák­ban táborozó szerb és montenegrói csapatok az ottani muzulmán te­lepeket összelövöldözik és való­ságos irtó akciót indítottak az irántunk barátságos érzelmekkel viselkedő muzulmán lakosság iránt, csapataink Plevljéig benyo­multak a Szandzsákba és ezzel megakadályozták az ottani mu­zulmánok már folyamatban volt kiirtását. Miután azonban a Szandzsák állandó megszállása katonai szenté pontokból ez idő szerint még nem) vehető tervbe és az e területeken lakó muzulmánok csapataink el­vonulása után minden esetben újabb rablótámadásoknak voltak kitéve, a szerencsétlen mohamedá­nok a mi határainkra menekültek és kérték a határátlépés meg­engedését. Hagyományainak megfelelően a monarchia e súlyos időben is megkönyörül az otthonuktól és vagyonuktól megfosztott muzul­mánokon és a menekülteknek a háború idejére közös menedéket nyújt, a mig lehetséges lesz őket otthonukba visszajuttatni és mos­tani öldöklő zsarnokaiktól végleg megszabadítani. H belgiumi német csapatok már az orosz harctéren vannak Bécs, augusztus 31. (Búd. Tud.) A Neues Wiener Tagblatt azt hiszi, hogy a Kelet-Poroszországban operáló hadtestekben már olyan csapatokat is alkalmaznak, a melyek Belgiumban győzelmesen csatáztak. Belgiumot a német népfelkelők tart­ják megszállva és a hadsereg, a mely Belgiumot legyőzte, esetleg ötnapos menetelés után akadálytalanul el tudja érni Varsót, sőt a keleti hadsereg egy rézse a dél-lengyel harctér számára is figyelembe iöhet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék