Az Est, 1914. október (5. évfolyam, 250-280. szám)

1914-10-01 / 250. szám

'Budapest, 1914: * CsutortÖÍC * október 1, F. évfolyam * 250, szám. Előfizetési árak: Egész évre....... 18.— korona Negyedévre...... 4.50 korona Egy hóra ............... 1.60 korona Egyes szám ára a fővárosban és a vidéken & fillér. Wien* ben 8 fillér. A csendőr a feliér zászlót lengető parlamen­­tair mögött áll a csónakban egye­nesen, keményen, balkeze fegy­­versziját fogja, jobbkeze a comb­jához tapad, válla felett szu­ronya ragyog mozdulatlanul, csak a zöld kakastoll játszik a széllel. A csendőr a kukoricásban megy előre komitácsit nyomozni a ke­gyetlen, áldatlan szerb földön. Pedig a csendőr nem katona, a csendőr a falu piacán szokott sé­tálni, meg a nagy vásáron szokott vigyázni, meg az országúton po­­roszkálni, tolvajokat, cigányokat ártalmatlanná tenni. Most a szerb zsiványokkal bánik el, meg a kár­páti határokon a muszka ágyuk, puskák füzében áll és védi mind­nyájunk legdrágább jószágát, a hazát. A pénzügyőr se katona. Kara­ját sohase láttuk kihúzni a görbe fekete hüvelyből, puskáját nem hallottuk dördülni. Könyvet visz « hóna alatt, megy a szeszgyárba, meg a dohányföldre, meg az ital­­mérésbe, meg a pályaudvartól né­zegeti a koffereket. Emlékszel a háború első napjaira, mikor a hadvezetőség jelentései külön di­csérték a déli határra kirendelt pénzügyőrök vitéz szolgálatait? A pénzügyőr kardbojtjának zöldje, a melyen eddig a magyar humor aranyfénve játszadozott, most a haue vérétől piros folto­kat kapott, A mozdonyvezető, a Máv. ko­moly és fáradt embere, a ki olajo­sán és kormosán áll a gép mel­lett és éjjel nem alszik és nappal virrarzt és mindig figyel és néz előre, viszi a katonákat, muní­ciót olyan állomásokra, a hol nem csengő szól, hanem golyók í ii­­työlnek és bombák búgnak a be­érkező vonat elé. Nehéz mun­kája kétszer annyi, mini máskor és a tetejébe az életét viszi a ro­bogó vonaton, és odadja, ha keli. A mozdony vezető, meg a fütő- Meg.'a vasúti tiszt, meg .a váltó­állító. A pálya harctér lett és ők a helyükön állanak és végzik kö­telességüket. Pedig a vasutasok se katonák. Még kardjuk sincsen. , Mennyi hős. Mennyi drága, ne­mes, nagyszerű katona. A csend­őr, meg a pénzügyőr, meg a ha­tárőr, meg a dunai hajók szelíd kapitánya, meg a vasutas. Mennyi élet életünkért, mennyi bajnok a hazáért. Szivünk egy szivalaku medaillon, teli az ő képeikkel. Politikai napilrn felelős szerkesztő . Miklós Jíndoh fs Megjelenik délután » Szerkesztőség : DÍJ. kerület, Miksa*utca 8, sz. Kiadóhivatal; Üli• kér., Erzsébet*körát 20• Fi6k*kiadó hivatali V. kerület, üácl-körát 14. sz. Ás uzsoki hegyszorosból kivertük az oroszokat A Magyar Távirati Iroda jelenti (Ingvarról t Tegnap délben (Izsókról (Ingvárra érkezett egy magas­rangú vezérkari tisst, a ki fölkereste gróf Sztáray ungsnegyei főispánt és hivatalosan közölte vele, Hogy csapataink az éj folyamán és fegnap reggeS (Izsók köriiP harcokat folytattak, a melyek sikerrel jártak és sikerűit kiverni az ellenséget, a melyet egészen Sianksig (Galicia) szorítottak vissza. Az egész cazsoki hegyssoros ismét birtokunkban van. Az uzsoki harcokban az oroszok igen súlyos veszteségeket szenvedtek. (Ingmegye területén ma már egyetlen orosz sincs. A határvédő csapatok megerősítése egyre tart. Mmtwerpess ostroma megkezdődött 'Mívatsslos -jelentés a francia és oirosz faancténnől Berlin, szeptember bt}' (Távirati Iroda.) A iiiigyvézéikar közli: \ nagy főhadiszállás jelenti szeptember 29-éu este 9 órakor: A hadsereg jobbszárnyán Franciaországban ma eddig eldöntetlen harcok voltak. Az Oise és a Maas közti harcvonalon általában nyugalom van. Ä Maas-eríidölikel szemben álló hadsereg visszautasította a Vcrdun­­böl, Tóniből intézett újabb francia kirohanásokat. Az ostromló tüzérség tegnap Antwerpen egyes érődéi ellen a tüzelést megkezdte. A belga erőknek a körülzároló vonalunk ellen intézett előretörését visszavetettük. Keleten az oroszoknak a Njemcn-íolyón keresztül a Suvalki­­kormányzóság ellen intézett előretörését meghiúsítottuk. Ossowieé vára ellen tegnap nehéz tüzérség lépett harcba. Wna nem hmmtésios jelen- ) íés ft has»ctém»ől Berlin, szeptember SO. (Magijai• Távimii Iroda) Rotterdamból jelentik : A Hotter­­űamsctíe Courant tudósítója, a líi a francia főhadiszálláson van, tegnap azt táviruloztá, hogy delire fővezér iraiM'kíOFszáíji északkeleti Harctér Helyzetéről kiadott hivatalos_ ..ck'iiíé­­sébeu he vall ja, hogy a .»íittcí ' ercnesí az egész Csataterén megkezdték a tá­madást a francia hadállások ellen. Hugói jelentés szövet­ségesek kudavcánöl Berlin, szeptember bO. (Az Est tudósítójától.) Az angol harctéri tudósítók egy­értelműen azt jelentik, hogy Fran­ciaországban a német sereg jobb­­szárnyának megkerülése egyelőre meghiúsult. Rémület Pániéban Géní, szeptember 30. A nagyszámú sebesült-vonalok ér­kezése, valamint a hivatalos hadi je­lentések lakonikus rövidsége miatt Paris lakosságúnál: idegessége a leg­utóbbi huszonnégy órában erősen fo­kozódott. Súlyos szemrehányásokat tesznek a kormánynak és a hadvezetö­­segnek. A francia sajtóban hangok hallhatók, hogy Anglia csak hiányos katonai támogatásban részesíti Fran­ciaországot. Általában attól tartanak, hogy a iranda hadsereg már a legkö­zelebbi napokban kénytelen .lesz a pá­risi vonalig visszavonulni. Bad. Tud-Hugiig és fnetmeia cenzusa Genf, szeptember 30. (Magyar Távirati Iroda.) Bordeauxbói táviratozzak, hogy a francia kormány túlságosan megszi­gorította a .politikai cenzúrát. Az a lötOrckvcse, hogy el kell némitani Clémenccaut, ezzel szemben a Fázis­ból odaköltözött lapok azt hangoztat­ják, hogy ha még oly kellemetlen Is a kormánynak Clőmcnceau, szükség van rá ellenőrzés szempontjából. Köln, szeptember 30. Zürichből jelenti a Kölnische Zei­tung tudósitója : Egy londoni magán­jelentés közli, hogy az angol főváros­ban nagyon szigorúan kezd működni a cenzúra. A lapok alig hoznak híre­ket a csataterekről s a mit még kö­zölnek, az kizárólag francia hivatalos forrásból ered. Erre való tekintettel a londoni nagy lapkiadók visszahívták haditudósítóikat a íraneia főhadiszál­lásról, mert munkájuk értéktelen. Ki fog győzni? Berlin, szeptember 30. lA: Est tudósítóiálólJ Kopenhágából táviratozzak: A Daily Telegraph párisi jelentése sze­rint a szövetséges seregek óriási veszte­ségeket szenvedtek és nagyon meg van­nak viselve. A győztes az a jel lesz, a melyik legkésőbb tudni fog még friss erőket a liarcmezörc küldeni. Mggodalom Mntweppenért Berlin, szeptember 30. (Az Est tudósítójától.) Koseiidaulból jelentik: A francia kadvezetöség nagyon aggódik Ant­werpenért, fél, hogy a vár a legrövi­debb idő alatt el fog esni. A londoni belga követ ezt irta Bordeauxba egy íraneia politikusnak : — Egy kis sereg utolsó maradvá­nyával küzdünk még ; ez idő szerint még ellenállunk és még bízunk a szö­vetséges seregben, hogy idejekorán jön a felszabadulás, de a remény egyre halaványabb, félünk, hogy már késő lesz. Az ellenséges túlerő Igen nagy. Kiképzett katonaságunk már majdnem teljesen elveszett az eddigi csatákban és most csupán olyan ön­kéntes csapatok állnak rendelkezé­sünkre, a melyeket hevenyészve ké­peztek ki. A rosemlaali távirat megjegyzi ehhez, hogy Bordeauxban megoszla­nak a vélemények Antwerpen felől. Delcassé például azt követeli, hogy utolsó csepp vérig kell harcolni Ant­werpenben, mig a francia sereg fel nem szabadítja a várost. Mindennap buz­dító táviratokat küld Antwerpenbe. Ellenben francia katonai szakértők véleménye szerint minden ellenállás reménytelen Antwerpenben. Azt kí­vánják Bordeauxban a katonai körök, hogy Belgium kérjen fegyverszünetet s azzal vigasztalják a belgákat, hogy a döntés nem Belgiumban, hanem a franciaországi csatatéren fog meg­történni. M németek előnyomu­lása Hntwenpen könül Berlin, szeptember 30* /Az Est tudósítójától.) Rotterdamból jelentik, hogy a né­metek Antwerpentől keletre és nyu­gatra északfelé előrenyomultak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék