Az Est, 1914. december (5. évfolyam, 311-340. szám)

1914-12-01 / 311. szám

Előfizetési árak: Egész évre..." " 18.— korona Negyedévre^".. 4.50 korona Egy hóra ........ 1.60 korona Egyes szám ára a fővárosban és a vidéken ö fillér. Wien» ben & fillér. ^ Megjelenik délután •> Politikai napilap >•# felelős szerkesztő: Miklós /Inbor Szerkesztőség : üli. kerület, Miksa=utca 8. sz. Kiadóhivatal: üli. kér., ErzsébeUkörat 20. Fiók=kiadóhivatalok : ü.. Vilmos császár-ut 14 sz és IV., Váci'Utca 12. IVlenben. : Favoritenplatz 8. A honvéd a tél fagyában ott fekszik a lövő­árokban. Tizenöt fokos a kemény, csikorgó hideg, de a honvéd birja és állja. A vér lángolóbb ereiben a nap minden tüzénél és akarata keményebb a Kárpátok sziklái­nál. Mert a Kárpátok szikláin keresztül jöhet az ellenség, de a honvéden keresztül nem. A hon védelmére teremtették a hon­védet, azt mondták, hogy nem szabad tulvinni az ország hatá­rán, de az ország határát az országon túl kellett megvédeni és a nemzet lelkesült büszkeség­gel engedte, hogy honvédeink idegenben harcoljanak. A világ minden népeinek halálos, rette­netes harcában első lett a magyar honvéd. Ezt a kurta magyar szót' megtanulta az egész világ és az entente lapjaiban, ha a mi ka­tonáink vakmerő és félelmet nem ismerő harcairól van szó, mindig ott ragyog a magyar név: hon­véd ! A magyar honvéd most a Kár­pátokon verekszik a Kárpátokért, Magyarországért, királyért és hazáért. Minden eddigi erénye százszorosra nőit, a szuronyroham neki játék, a halál megdicsőülés. Minden idegszálával érzi, hogy most jobban kell, mint bármikor eddig, hogy szuronya hegyén a jövő, az élet, a szabadság. A fegyverek és ágyuk ropogása, dübörgése közepette a falu szelíd harangját hallja, a sebesültek és haldoklók-nyöszörgése eszébe jut­tatja, hogy ezek az ajkak szokták énekelni a mi szivünkből'termett, halhatatlan érzésű dalainkat, ha megszegik a katona barna ke­nyerét, látja a búzatermő mező­ket, hallja a gulya kólcmipját és álmodja a délibábok álmáit. u És a honvéd ekkor elfelejti a tél hidegét, elfelejti az oroszok rettenetes tömegét, emberfölötti indulattal támad, nem ismer többé fáradságot, kegyelmet, és dobok pergésénél, kürtök náda­sánál erősebben kergeti a vére előre . . . előre ! Ti városi emberek, a kik csak olvastok a háborúról és nem lát­játok közelről, hogy mi mindent jelent ez a szó, ha az utcán le­rongyolt, ruháju, szakadozott ka­­bátu, sebesült magyar katonával találkoztok, ha látjátok vállán a bornyu véresbarna, beitatott ke­resztjét, úgy menjetek el mel­lette, mintha a szentséggel talál­koztatok volna. A duklai sxovmnM nincs veszedelem Eperjes, november 29. (Magyar Távirati Iroda) Szinyey-Morse István, Sárosmegye főispánja a vármegyei hivata­los lap utján tájékoztatta a közönséget a harctéri helyzetről. A főispán a hozzá beérkezett jelentések és gróf Tisza István miniszterelnök távirati értesitései alapján közli, hogy a vármegye határait veszély nem fe­nyegeti. Szinyey- Merse főispán ma reggel automobilon a duklai szo­roshoz utazott, hogy a helyzetről a helyszínen szerezzen információkat. Az visszaverés© Ungmegyétoen Nagybevezna, november 28. — Az Est kiküldött tudósítójának jelentése. Az Ungmcgyébc betört ellenség főerejének leverése és az országból történt kiszorítása után most már csak jelentéktelen csatározások folynak Ungban. Erőink egy központból kiágazva mindazon helyek felé, a hol kisebb orosz csa­patok még kísérleteznek a benyomulással, készen várják az ellenséget. Ezek a kisebb orosz csapatok csak a határszéli falvakig jutottak, beljebb, úgy látszik, nem is merészkedtek, mert a hol megpróbálkoztak azzal, hogy valamelyik nagyobb község vagy erősebb pozíciónk ellen vonuljanak, ottan már visszavert üköket és üldözés ü k is folyik. Ung­­inegye lakossága imponálóan nyugodt magatartást tanúsít és bizalmát növelik a harctérről folyton érkező fog ol y szállítmány ok. Dénes Sándor. A Szepességben telles a nyugalom Az oroszok zemplénmegyei betöré­sének hírére a Szepességben is bizo­nyos nyugtalanság volt észlelhető. A lakosságot először a főispán egy hirdetményben igyekezett megnyug­tatni, de ez csak részben sikerült, mert a kósza hírek újból és újból meg­riasztották a lakosságot. Az utóbbi napokban azonban csak megnyug­tató hírek érkeztek a megyébe s igy most a rend és a nyugalom teljesen helyreállt. A szepességi események­ről az alábbi sürgönyök számolnak be nák be : Ólubló, november 29. .4 városhoz vezető szűk völgyet tel­jesen megszállotta katonaságunk és kitűnő védelmi állásokban helyezkedett el. A katonaság megérkezése és elhe­lyezése teljesen megnyugtatta Ólubló és környékének lakosságál, mert a tisz­tek kijelentése szerint az elfoglalt pozí­ciókban bármilyen nagy orosz túlerő­vel is nyugodtan felvehetik a küzdel­met., A kisebb ■ szomszédos felvakból napközben ugyan még bejönnek a já­lénkebbek, de Ólublón annyira meg­nyugszanak, hogy estére már haza­térnek. Szepesó/alu, november 29. Pénteken nagy riadalmat okozott a szomszédos Kroscsenkó község korcs­­márosa, a ki beszaladt Szepesófaluba és azt mesélte, hogy korcsmájában ko­zákok jártak. Elbeszélése szerint az ál­lítólagos kozákok teljesen nyugodtan és rendesen viselkedtek s az elfogyasz­tott étel és ital árát a mi pénzünkkel fizetlek.Elbeszélése még ilyen formában is igen nagy ijedelmet kelteit, a mely azonban csak addig tartott, a inig ki­derült, hogy az állítólagos kozákok ulánusok voltak. Az első ijedelmek lecsillapulta ulán a lakosság most már rendíthetetlenül bízik az állásunkban, a melyen elhelyezkedett katonaságunk még akkor is feltartóztatná az oroszo­kat, ha Zemplénmegyéböl nem is ér­keznének jó hírek. Javorina, november 29. Zakopanéról Javorinára érkezeit telefon jelentés beszámol arról, hogy . Galíciának ezen részében is teljes a nyugalom. A fesmissiítiii — A kárpáti harctérre í iküldött munkatársunktól — Zemplénmegye, november 30. A homonnai győzelmes ütközet, a melyben alkalmam volt részlvcnni, mint tegnap jelentettem, sokkal su­­lyosabb veszteséggel végződött az 1 oroszokra nézve, mint a hogyan az az első órákban látható volt. Az ellenség több ezer halottat és sebe­sültet vesztett, s a foglyok száma igen nagy. A harc, a mely a nekünk leg­megfelelőbb terepen folyt le, abban a pillanatban eldőlt már, a mikor a benyomuló orosz erők elérték a csapataink részéről megszállott vona­lat. Ha a térképen nyomon kisérjük az itt következő vázlatot, mindenki előtt világosan áll a betört ellenség válságos helyzete. Az oroszok útját Homonnán ke­resztül vonult csapataink állották el, s ugyanakkor két völgy mentén fog­tuk közre az ilyenformán zsákutcába szorult ellenséget. Balszárnyunk tá­madást intézett az oroszok ellen, jobbszárnyunk pedig oldaltüzbe fogta az ellenséget. Egyik oszlopunk kissé északnyugatra tartott, célja az el­lenség visszavonulási utjának az el­zárása volt. A leghevesebb ütközet .. .-nél folyt le. Itt a szombatra virradó éjszakán éjjel bárom órakor honvédeink szu­­ronyrohamot intéztek az előző napon már heves ágyutüz alatt tartott ellen­séges állások ellen. Az általános szu­ronyroham olyan meglepő és olyan félelmetes volt, hogy az itt álló orosz csapatok kénytelenek voltak megadni magukat. Negyedóra múlva már 1500 foglyot tereltek hátrafelé a honvédek, azután folytatták az előrenyomulást. A nagyszerű roham után a Homonna felett álló orosz csapatoknak ész nél­kül menekülniük kellett, mert a ki a honvédek előnyomulási vonalán be­lül maradt, az mind fogságba került. A menekülő ellenséget a Labore völgyén elnyúló hegyoldalban felállí­tott ütegeink shrapnell-záporral fo­gadták, mire teljes lett az oroszok között a fejetlenség és most már mindenki arra futott, a merre éppen utat látott, föl a papházai völgybe. Az akció tehát nagyszerűen sikerült, ugyannyira hogy a kik még az oro­szok közül az erdők és a hegyek között bujkálnak, előreláthatólag valamennyien fogságba jutnak.A Ho­monna felett megvert orosz sereg erejét másfél hadtestre becsülik. Faragó Miklós. JEilipcscu „üzletei“ Bécs, november 30. A »Südslawische Korrespondenz« jelenti Bukarestből: A bukaresti Poli­tique cimii lap Írja: Az oroszbarát román lapok még mindig szerb győ­zelmi hireket gyártanak, hogy a ro­mán közvéleményt félrevezessék. A lap nyiltan megvádolja Filipescut és párthiveit e hazug sajtókampány ve­zetésével és hangsúlyozza, hogy az ország teíejsen távol áll ez urak »üz­leteitől*. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék