Az Est, 1915. február (6. évfolyam, 32-59. szám)

1915-02-01 / 32. szám

Budapest, 1915 * Hétfő * február 1, VI. évfolyam *32. szám. Hlőflz.tést árakt jESfés* évre,MMM HoS«— koromm JPétéone 9. koron**. 29 egyed évre - ~4 «50 korona M&ye* szán* Ara m fővárosban Ab a vidéke* 6 fillér. Wimm» ben & fillér. «% Megjelenik délután o Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS JfrTDOR Suerkesntéeég $ IMV# Mikoo'utca A* om* Kindóhioataí» Olt* ker^ Erzsébetek8rm* 20# Vlékmttiadéklvatalok» Ow Oilmtos csÁszárául 14. ou* rf« IOh (7<iei«ei(ea 99. Wlenben» WlppDngerrtr. 90« Nyugalom Przemysl körül Sajtóhadissállüs, január 30, M2 haditudósítójától) (A sajtóhadiszállás jóváhagyásával) A Przemyslből példás rendben és pontossággal érkező jelentések azt mondják, hogy ez idő szerint a várat körülzáró orosz csapatok egyszerűen csak őrzési szolgálatra csökkentették tevékenységüket. Semmi­féle támadó akcióba nem bocsátkoznak. Oly nagy ez a nyugalom, hogy nem is volna erről indokolt nap-nap után távirati tudósítást küldeni, ha nem volna Magyarországon sok ezer család, a melynek e napokban Przemysl fontosabb, mint az egész világ, g, mely körülötte van. MOLNÁR FERENC. GySngül az orosz Bukovinában Beszterce, január SO. (Az Est kiküldőn munkatársától) Bukovinában a mai nap is esemény nélkül telt el. Az orosz front mögött, a mely tétlenül figyel és vár, igen élénk az élet, nagy a tevékenység, a mi ezekben az órákban egyelőre inkább kapkodásnak látszik. Olyan jelekből ítélve, a melyek ritkán csalnak, meg lehet állapítani, hogy az orosz arc­vonal egész balszárnya meglazult, és támaszpontjait, a melyekbe pedig gör­csösen vetette meg a lábát, elvesztette. Innen következik azután, hogy maga­tartása most a labilitás, a bizonytalanság kellemetlen érzését tükrözi vissza. * Faragó Miklós. Az oroszok visszavonulnak az egész vonalon A Kárpátok havában hosszú, hosszú sötét sor vonul, kanyarog, nyúlik fölfelé, eresz­kedik lefelé. Egyforma, hosszú­­köpönyeges, tányérsipkás, csiz­más alakok, a kik a két kabát­ujj at egymásba dugják és fáradt lábaikat egymás nyomába sú­ly eszi ik a lágy fehér hóban. Egy­kedvű,hang tálán processzió.Orosz Foglyok. Nem a cár katonái már. mert a fegyvert elvették tőlük, vagy eldobálták, fázlódó szegény emberek, a végtelen Oroszország földjének göringyei. Ha van ér­zésük, az az öröm, hogy életük megmaradt; de az örötíi 'nefrt Iát»­­szik rajtuk, orcáik vonásai ezt az érzést rajzolni nem igen tanul­ták. Ha kenyeret kapnak, maj­szolják, ha a háború kodakjai tlébük ugrálnak, fölemelik bá­­oiész és álmos tekintetüket és a aáboru mögött fölállitott mozgó­­fénykép-masinák felé és engedel­mesen odafordulnak is néznek meglepődés és gondolat nélkül Is meg-megtörülik az orrúkat a köpenyeg ujjával. Aztán vonul tovább a végtelen és végzetes sor, ezek a született foglyok, az oroszok. Most a háború foglyai, azelőtt a béke foglyai voltak, a nyomornak és butaságnak, a ne­­héz; bus orosz égnek foglyai. Tízezer oroszt szállítanak most befelé az országba a Kárpátok hágóinak kemény nagytakarítása után. A világháború rettenetes, makacs s majdnem mozdulatlan kötélhúzásában egv-egy árok el­vétele vagy visszavétele, egy falu, 3gy erdő, egy major, vagy csak egy kunyhó meghódítása az ese­mények mostanában s az ered­ményei a hadseregek véres ipa­rának. Ez a tízezer orosz fogoly s a Kárpátok hágóinak vissza­foglalása meglepetés döntő erejű epizódja a sivár'háborúnak. Az orosz nyomás végzetesen meg­adott a mi határunkon. A muszka katonákat, a tél gyermekeit mintha elhagyta volna szívtelen anyjuk. Hogy féltettük a ma­gyar katonát a hóban és fagy­ban való háborútól. íme az idők csudája. A Kárpátokban a tíz­ezer orosz, érezzük, tudjuk, a magyar vitézség foglya, ä győ­zelem magyar győzelem. A ma­gyar katona megostromolta és legyűrte a telet. Mindent meg­szokott. Mindent bir. Úszó lett, hegymászó lett, hóbarlangban lakó ember lett. A hir emelkedik a feje fölött, mint a Kárpátok í fenyőinek örökzöldje. Stockholm, január 31. (Az Est tudósítójától) A stockholmi lapok azt írják, hogy az oroszok már az egész vonalon visszavonulnak. A visszavon n­­lási mozdulatok a keleti fronton Varsó irányában fognaktörtéuni, másrészt már meg is kezdődtek Bu­­kovinábanésa Kárpátok­ban. Az Aitonbladed gúnyosan A cár összehívta a dumái Kopenhága, január 31. Pétervárról táviratozzak, hogy a cár egy külön ukázzal a birodalmi dumát február 9-ikérc ülésszakra hívta össze. Egy másik ukáz arról intézkedik, hogy az államtanács ja­nuár 30-ikán üljön össze és a duma ülésszaka alatt maradjon együtt. Tizenhét és félmillió rubeles orosz hite! Gent, lanuár 31. (Az üst tudósító iától A Temps Jelenti Pétervárról, hogy a cár a minisztertanács előterjesz­tésére hozzájárult egy tizenhét és jegyzi meg, hogy az oroszok buko­vinai visszavonulásukat sesregeik uj »átcsoportosításával« és azzal indo­kolják meg, hogy az osztrák-magyar seregek óriási megerősítéseket kap­tak. A való pedig az — írja a lap — hogy ha az oroszok Bukovinában még idejekorán vissza nem vonultak volna, seregeiket a legnagyobb ka­tasztrófa éri. félmillió rubeles hitelhez, a melyet a Pctrosavodsktól a Soroka-öbölig terjedő . vasút építésére fordítanak. iElsüllyesztettek egy francia torpedó­­naszádot Nieuportnál Milano, január 31. (Az Est tudósító]álól) A Temps párisi tudósítója be­szélt Angagneux tengerészeti miniszterrel, a ki kijelentette, hogy a múlt héten Nieuportban is­mét e I s ü I y e s z í e 11 e k egy franeia tengeralattjáró naszádot. A negyven főnyi le­génységből öt ember veszett el. Djabb jelentések szerint az elsülycdt naszád a 219. számú torpedónaszád volt, a mely Dünkirchenben állomásozott. A mentési munkálatokat a 218. tor­pedónaszád végezte. 1 Német repülőgépek bombát dobtak BaiUeUra Fáris. január 31, (Havas.) Több német Taube­­repülőgép pénteken átrepült Bailleil fölött és több bombát dobott le. A bombák a pályaudvar közelében estek le és némi kárt okeirtakí. Két német alattvalót kivégeztek Marokkóban Lyon, január 32. A Progrés jelenti PárisbóJ: Fitzke és Grundier német alattvalóitat, a kiket január 13-ikán a casablancai haditörvényszék a marokkóiak közti lázitás és kémkedés gyanúja miatt halálraítélt, január 2S-ikán kivé­gezték. Egy Brand nevű németnek hasonló gyanuokok alapján hozott halálos ítéletét tiz évi fegyházbünte­tésre változtatták át, mert a bizo­nyítási anyag nem volt kielégítő. , Egy német tengeralatt­járó eísttlyesztett egy angol gőzöst Botterdam, január 31. (Az Est tudósító] ánali távirata) Az U 21. német tengeralattjáró hajó clsülyesztette a Benerua­­c h e u nevű angol gőzöst. A legény­séget megmentették, és Flettwoodba szállították. y, jr>. N. Dácia nem indul ? Amsterdam, január 39 (Az Est tudósítói ánali távirata) A T i m e s mai száma azt jelentig hogy a Dácia gőzös nem fog elindulni az amerikai ki­kötőből. Tulajdonosa, Brei­tung állítólag egy olasz gőzöst, a Securanza-t fog vásárolni, hogy a Dácia rakományát azon küldje e( Németországba. így akarják elsimí­tani az angol jelentés szerint a német eredetű Dácia megvásárlása miatt fenyegető amerikai—angol konflik­tust. «i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék