Az Est, 1915. március (6. évfolyam, 60-90. szám)

1915-03-01 / 60. szám

Budapest, 1915 * Hétfő * március Z. VI, évfolyam *60, szám. Előfizetési árak: Egész éoro...........r&,— korona Félévre ..ff,— korona JYegyedéoro «• .... 4^0 korona Egyes szám ára a fővárosban és a vidéken <ß» fillér, Wien• ben S fillér. Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS UNDOR Megjelenik délután Ä M®u!ia Rouge Parisban tegnap délelőtt kigyul­ladt és porrá égett. A hires mulatóihaiojm égésének ma a földek és tengerek fölött őrjöngő világtüzvészben nincs nagyobb lángja, mint egy ellobbant gyufa­szálnak, és nincs több jelentő­sége, mint egy fellobbantott és elhamvadt szalmacsomónak, a melylyel az éjszakában fényjelet adtak valamerre .. • Csak a fantáziában cifrállik fel egy percre még a Montmartre közepén álló Moulin Rouge s egy tarka tourbillon vonaglik el ka­cagó és sikoltó zenével. Este ki­­gyuílatttak a zajongö 'Paris'felett várakozó bolond háznak, a hazug szélmalomnak vitorláin a piros villanylámpák és bent színház volt, a színpadon értelmetlen revuet játszottak, a melynek egy­másra tolongó képeiben ugyan­azok a nöcsitek özönlöttek és forgolódtak más-más kosztümben és trikóban és bámészkodtak le­felé a nézőtér idegenjeire és a színpad szélén énekesnők, fényes és rideg pávák hadarták le hang nélkül nótáikat. És a revue végén elődicseült mindig a francia Gloire képe; ugyanazok a kis nők gránátosoknak, vérteseknek huszároknak öltözve a piros­­fehér-kék lobogó alatt, fanfarok riadása és dobok pérgése között és előttük egy molett hölgy széles fekete csákóval, zöld frakkban, fehér trikóban és lakkcsizmában és a jobbkezét a frakk gombjai közé dugta: Napóleon. A franciák tapsoltak a nézőtéren és a kar­zaton unatkozva verték össze fehérített kezüket a Moulin Rouge tündérei, a kik az elő­adás után pezsgőzni kívánó kül­földi urak kedvéért születtek a világra. Valamikor Amerika és Európa vidám gazdagjai aranyesővel hul­latták tele a Moulin Rouge zajos és ezer lámpától csillogó éjsza­káit, az élet könnyű kéjét őrölték a vörös malomban, a Moulin Rouge jelentette Paris bolond és fenséges örömét, fényes léhasá­gát, pazar bűnét, a mely káp­ráztatott és vonzott. Aztán el­unták és megkopott kivül-belül a vörös malom. Most leégett és üszkös rom lett, a melyet eltakarítanak. Mintha a kiábrándult léhaság égette volna el máglyán magái. Mintha Páris bűnét temetnék. Talán egyszer majd tisztább és boldogabb világ lesz. A Dardanellák újabb bombázása! E-Konstantinápoly, február 27. A Müli távirati ügynökség jelenti: A főhadiszállásról érkező jelentés szerint az ellenséges flotta ma hosszabb időközökben bombázta a Barda- \ nellák bejáratánál levő Scdil Balír erődöt. SzuronyfcarcoK az észa&Keieti Kárpátodban Északi harctér, február 25. 'As Est tudósítójától) A makacs harcoK Stanislas körül egyre tartanait, mert az oroszok végső erőfeszítéssel Küzdenek ezért a pozícióért. Az ereszek mfkáén törekvése az volt, hagy a Kárpáti szorosakat eláll­­jáH, hogy ez által a hatalmukba Kerített Galíciát is nagyobb biztonsággal megtarthassák. (Magyarországon hóűifó szándékuk sohasem volt, úgy hogy a snáramarosszigeti betörés is csupán politikai demonstrációnak volt tekinthető.) A németekkel együtt megkezdett offenzivánK a kárpátokban mindjárt az elején Kellemetlen meglepetést hozott az oroszoknak, a Kiket, dacára annak, hogy lövészárHaik és fedezékeik három méter mélységnyire voltak a szikiakba beásva, néhány nap alatt KiléditottunK állásaikból. Az első sorban támadók a magyar honvéd csapatok voltak. Most már jóval északra állanak csapataink. Egy majdnem 1200 méteres hegycsúcs Hörül folyik most az ádáz Küzdelem. Az oroszok részéről csupa friss csa­patok harcolnak, KiKőnyszeritett szívóssággal és elszántsággal. Veszteségteljes, ds csapataink Kitűnő szellemét mindenkor beiga­zolt szurony támad ások hói áll a harc, mert a járhatatlan utakon bajos ágyút szállítani. Az oroszoknál a fegyver- és tnunicüóhiány szemmel is látható. Látcsövén Keresztül alapssan meg volt figyelhető, hogy az előretolt csapatok a felváltott Katonák fegyvereit Kapták Kézhez. A harcoK előKésziiéséné! Kitűnő felderítő szolgálatot tel­jesít a nagy hóban a talpig fehérbe öltözött, Kombinált sHi-csapat. Ezeknek még egyetlen sebesültjük sem volt. Német torpedó isméi eísiMw@s%teiS emv angoi gőzöst Páris, február 28. Maiin cíentl %»&apjpeb&L Ée»fgy Saint Valery sur Somstse melleit egy angol ReresRezielmt Ssajó iorpedélövésf kapott. Satui Valery sur Somme francia város a csatorna partján, a Somme folyó torkolatánál, Boulognetól.öy kilométerre délre. Hngflta uíBői nw®íc mí&iiápd ímdiik&ítsémet ?iév Rotterdam, február 28. /Az Est rendes tudósítójától Londonból táviratozzálc: Asquith miniszterelnök az alsóház hétfői ülésén • j felhatalmazást jog kérni, hogy a mm eins 81 én végződő költségvetési (> hátralévő részére még 57 millió font sterlinget, a következő költségvetési t évre p.edig 250 millió font rendkívüli hadihitelt vehessen igénybe, r, d. * Szerkesztőség 9 PH* kor ülőt, Miksa* utca 3, Mm, Kiadóhivatal t PIS, kor,, J£rzsébet*kő’raO 90« Fiókkiadó hivatalok» £*.. Vilmos csdaxár-ut (4. ***** és IV*, Vácim tea /2. ZVlenbem WippUngerstr, 99, Japán katonák megszállották a singaporel angol kaszárnyákat Pétervár, február 28i A Rjecs jelenti Singaporéból e hó 20-iki kelettel: Japán katonák meg­szállották a lázongó indiai csapatok kaszárnyáit és a menekülő indiai katonákat üldözőbe vették, * Ez a hír bizonyára nagy ideges­séget kelt úgy az Egyesült-Államok­ban, mint Hollandiában. Sxngapores a singaporei szigetek a hollandi gyar­matok ,0 Filippinek szomszédságát ban vannak és hogy Japán fegyveres erővel jelenik meg a singaporei angol gyarmaton, ez méltán okoz izgalmat a Filippinek és a hollandi gyarmatok anyaországaiban. Singapore angol kolónia, az ott állomásozó indiai szü­letésű angol katonák lázadtak fel és ezért kellett Angliának japán szövet­ségeséhez fordulni, hogy a lázadást leverje és az indus katonákat lefegy­verezze. Singapore lakossága maláji és a japánok megjelenése Singaporéban mélyebb nyomokat hagy az egész maláji félszigeten és Indiában. Japán Angliának nem tesz ingyen szívességet és ha valahol csapataival megjelenik, Onnan nem vonul el zsákmány nélkül. A japán hadsereg és a japán flotta egy része működése színterét a filip­­pini és holland gyarmati vizekre tette át, a mi legenyhébben is szólva, bizonyára ideges feszültséget kelt úgy Washingtonban, mint Hágában^ A kínai csapatok a japánok ellen Pétervár, február 27, (Magyar láoirati Iroda) A Russkoje Slowo jelenti Dalnyból 19-iki kelettel: A kinai kormány uta­sította a tábornokokat, hogy tartsák vissza a csapatokat a japánok elleni ellenségeskedésektől. (A távirat keltezése Dalnyból való, a mely város néhány kilométerre van északra Port-Arthur felett és japán terület. Tartalma bizonyára Mandsu­­riára vonatkozik, mert ott állomáso­zik nagyobb kinai sereg és a Mukden —Port-Arthur vasúti vonal zónája, a mely valaha orosz birtok volt, most apán és japán csapatok felügyelete !att van. Valószínű tehát az a fel­tevés, hogy a mandsuriai kinai csa­patok akarták megtámadni a vasúti zónát védő japán csapatokat.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék