Az Est, 1915. április (6. évfolyam, 91-119. szám)

1915-04-01 / 91. szám

A tanító ur mellére feltüzlck a német vas­keresztet a nagy és kis vitézségi érem mellé, a melyek már régeb­ben ott ezüstlöttek a tanító ur szürke mellén. A tanító urat Zsoldos Ferencnek hívják. A nyitrai gyermekeket tanította a tanító ur még tavaly, de az idei iskolaév kezdete előtt, a nagy vakáció derekán a tanító úrral másképpen intézkedett az állam, a tanító ur csukaszürkébe öltöz­ködött. és elment a háborúba a hazát védeni. A tanító ur nyolc hónapja szolgálja hazáját a harc­téren, most honvéd-zászlós a ta­nító ur és háromszoros hőse a magyar seregnek. Majdnem egv teljes tanévet töltött el a tanító ur a lövőárokban és a szalmán és a hóban és az esőben és a sárban, a fegyverek gonosz lár­májában, a bátorság napjaiban és a félelem éjszakáiban, jajnak és bájnak nehéz idején, vérnek szüret jón, a halál birtokán. Az idők szédületében, mikor a háborúban rengő világ végtelen jelenetéi fárasztó zűrzavarban folynak össze a képzelet előtt, nyugtalan tekintetünk féltéke­nyen nyúl a három vitézségi jellel diszitett honvéd alakja.után, a magyar tanító után, maradj még, el ne tűnj még, hadd néz­zünk egy percig ... Milyen különös a mellén a két ezüstérem és a német vaskereszt a vidéki magyar tanítónak. Ő az ? A szelíd, szerény, hajlongó alak, a korpótlék álmodozója, készen vett gérokkban, agvon­­kefélt keménykalappal a fején, a ki május havában csendesen vezeti a gyermekeket a városká­ból kifelé és elől énekeli a zsi­­vajgó osztály előtt: Árnyas er­dőben szeretnék élni nyáron át... . Most a honvédbakákat vezeti, ővelük énekel nótát és zsoltárt, bátorságnak, kitartásnak taní­tója, küzdő, nélkülöző, rajongó napszámosa Magyarországnak, akár a békében. Szegény és drága éltetője ennek a nemzetnek. Majd hazajön a tanító ur a háborúból és meg fogják tanulni tőle a gyermekek és a felnőttek, kik ennek a nemzetnek a hősei és fentartói örökké. Mi jár azok­nak itthon, a kiket a háborúban í«gy idegen nemzet elhalmozott ércből való bókjaival. Milyen ; életet érdemelnek, milyen békét, iBÜlyen hazát. Segítse haza az yPsteu a- tanító urat. A harcok súlypontja a Kárpátokra támaszkodik Cs. és kir. sajtó hadissállás, március jx. (Az Est kiküldött tudósítójának távirata) (A sajtóhadiszállás jóváhagyásával) A Przemyslt ostromlott sereg első, felszabadult része megérkezett a Kárpátokba. Tegnap a lupkowi szorostól keletre eső területen, a hol a leghevesebb harcok közepette az oroszok egyre újabb erősítéseket vontak magukhoz, sikerült konstatálni egy olyan orosz hadosztálynak a közreműködését, a mely eddig Przemysl alatt állt. Egyébként mintha az egész háború egy nagy kárpáti csatává sűrűsödött volna össze. Sehol nem történik fontosabb mozdulat, csak a Kárpátokban. A harc Duklátől s az uzsoki szorostól keletre eső területen is hullámozva, de változatlan hevességgel folyik. A harcok összeredményét még áttekinteni nem lehet. MOLNÁR FERENC. 3000 halottat és 600 milliót vesztet­tek az angolok a Dardanelláknál Konstantinápoly, március Ül. (Az Est rendes tudósitórának távirata) Az angol jelentéseit is megerősitiK, hogy az angolok a CsanaK Kale erőd ostrománál 2000 halottat vesztetten. A sebesülteit száma enné] soKKal nagyobb. fc, A hajóüban elszenvedett Kár összegét 600 millió frankra becsülik. Az elhasznált lőszer értéke 80—100 millió frankra tehető. Tenedoszból érkező görög jelentések ez adatok hitelességét meg­erősitiK. Az Inflexible sérülése Komolyabb, mint eleinte hitték. A hajó parancsnoka belehalt sérüléseibe. Az Albion cirkáló legénysége Közül hatvan meghalt és nagyon sok megsebesült. A hajó maga is nagyon súlyosan megrongálódott. A flotta nagyobb támadása csak akkor KövetkezbetiK be, ha az uj hajók megérkeznek és ha az itt lévő hajók sérülését Kijavították. M. Libauufabb bombázása Rotterdam, március 31. (Az Esi rendes tudósítójának távirata) A tegnap este kiadott orosz hivatalos jelentés közli, hogy német hadi­hajók ismét megjelentek Libau kikötője előtt. Az ütegek körülbelül kétszáz lövést tettek. Egy polgár meghalt, egy megsebesült. _______________ Van Dyl. Német repülőgép Kladova felett fialac, március 31, (Az Est rendes tudósítójától) T.nrn-Se verlnli ft 1 jelentik, hogy szerda délután igeit magasan egy német X a ólig jelent, meg a szerb Kladova felet" és két bombát dobott a városra. Az egyik bomba három szerb katonát meg­ölt, a másik pedig felgyújtott egy házat. Kladován nagy ijedtség tá­madt. a repülőgépet hevesen ágyaz­ták, de minden eredmény nélkül. R Mngol repülőgép Zeebrttgge felett Rotterdam, március Sí. (Az Esi rendes tudósítójának távirata) Egy angol repülőgép tegnap ismét megjelent Zeehrügge felett és több bombát dobott le. A kár ismeretlen. A parti ütegek ágyutüze távozásra kényszerilettc a repülőgépet, p. D. Radko Dimitrijev bolgár tábornok a Pilicánál harcol Szófia, március 31, /Az Est tudósítójától) Az Utro mai száma közli, hogy Radko Dimitrijev tábornok levelet irt egy szófiai barátjához. A levél egy részletét is reprodukálja az idézett lap. Ebben megírja a péter­­vári volt bolgár követ, a ki a háború kitörésekor az orosz hadsereg szol­gálatában állott, hogy seregével most a Pilicánál harcol Mackensen német tábornok serege ellen. Bukovina és Románia közt ismét jár a vonat Bukarest, március 31. (Az Esi alkalmi tudósítójától) A I) i m i n c a t a tudósítója je­lenti Burdujeniből: A Cser­­novic mellett lévő Pruth-hidat, a melyet az oroszok megrongáltak, már helyreállították és átadták a for­galomnak. Az osztrák és magyar kül­ügyminisztérium értesítette erről a román kormányt azzal, hogy a f o r­­galom Romániával Búr­­du jenin keresztül ismét megkezdhető. A román kor­mány hozzájárult a javaslathoz s a román vasutak most már Burduje­­nin keresztül ismét közlekednek Ic­­kániig, a honnan a rendes módon osztrák vasutak viszik tovább az uta­sokat Csernovieba. Hollandi tengerészek elismerik a németek nagyszerű felkészülését Rotterdam, március 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Zaanslroom és a Batavia kapi­tányai, a kiket egy német tenger­alattjáró hajó Zeebrüggében kikö­tésre kényszeritett, azt jelentik, hogy Zeebrügfét a németek nagy­szerűen fölszerelték. Csodálattal be­szélnek a kikötő tengerparti megerő­sítéséről és a német közigazgatás intézkedéseiről. Élelemben sehol sincs hiáng és a hajó legénységét is kielégítő módon látták el a néme­tek. A kikötésre kényszeritett két hollandi hajó a gyorsan romló árut feladta, a rakomány egyéb része fölött pedig a zsákmánybiróság fog dönteni. P. A Előfizetési árak: Egész évreH.- koron** félévre 0. korona Negyedévre - 4~SO korona Egyes érném Ara a fővárosba» és a vidéken 6 fillér. Wietu ben 8 fillér. * Megjelenik délután e Politikai napilap Felelős szerkesztő: Miklós JIndor Szerkesztőség 1 VII. kerület, Mlksa*utca #• n. Kiadóhivatal $ VII. kérErzsébetek Örök 90. Plókekladóhlvatalohs Oem Vilmos császárját lám ai»j és rv^ Vácié utca lg. ZDlenben * WIpp tingerstr. 90.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék