Az Est, 1915. április (6. évfolyam, 91-119. szám)

1915-04-01 / 91. szám

2. oldat Csütörtök, április JL Száztizenegyen haltak meg a Falaba utasai közül M Times vádja az angolok közönyössége ellen Botlerdam, március 31. (Az Esi rendes tudósítójának távirata) Londonból táviratozzak : Eddigi megállapítások szerint a l' a­­t ab a utasai küzdi ötvenhaton, a személyzet közül ötven­ötén vesztettek életüket. Mikor a torpedó a hajót eltalálta, hoz­závetőleges becslés szerint még nyolcvan ember nem volt a mentőcsónakokban. A Falaba egy megmenekült utasa a következőket mondja : — Mikor a német tengeralattjáró hajó a Falaba közelébe érkezett, bevonta az angol zászlót és csak a torpedólövés előtt tűzte ki a német zászlót. Az angol zászló volt az, a mely a Falaba kapitányát megtévesztette. A néme­tek visszaéltek az angol zászlóval. (Az angolok a saját kárukon ismerték meg táját módszerük veszedelmét.) Van Dyl. Botlerdam, március. 31. ( Az Est rendes tudósítójának távirata) A Times a Falaba katasztrófája alkalmából vezércikkben foglalko­zik a hémetek elszánt harcmodorá­val és azt mondja, hogy ez az eset, 8 mikor a németek kíméletlensége oly sok polgárembert fosztott nipg életétől, talán alkalmas lesz végre arra, hogy felrázza a: angolokat bántó közönyükből és megértesse vé­gül mindenkivél, hogy a nemzet milyen nagy elszántságára és erő­kifejtésére van szükség, hogy győz­hessen. Az angol nehezen lelkesedik és nehezen mozdul meg valamely ügy érdekében. De ha egyszer meg­mozdul, akkor nem nyugszik ad­dig, a mig célját el nem érte. Ez a pillanat el fog majd következni. De addig Senki se higyje, hogy a ne­metek ki fognak merülni, vagy pedig hogy akár csak egy pillanatra is meg fognak inogni céljuk elérésére irá­nyuló elszánt harcukban. .4 német népben különösen az a vágy ét, hogy legyőzzék az angolokat. Ez a törekvés minden német ember lelkében él. A németek hazaszereteté és készsége, hogy a hajáért bármilyen szenvedést is elviseljenek, felülmúlhatatlan és a legnehezebben legyőzhető aka­dály, a mely az angolok elé gördül. A németek ezt a háborút mindaddig folytatni fogják, a mig csak egy csöpp lélek van bennük és ha mi nem fog­juk ugyanezt tenni, akkor megérde­meljük, hogy a németek legyőzzenek b Qiuiünkét. Van Iiyl. Fellázadt portugál ezredek Zürich, március ,31. (Az Est tudósitó iától) A Mundo közli, hogy Lamegóban két ezred fellázadt. A zendülő csa­patok és a kormányhoz hü ezredek között véres összeütközés volt. A portugál nemzeti polgárőrség csa­patai a lázadás színhelyére mentek, hogy támogassák a kormány csa­patait. Az orosz aviatikusok félnek a Kárpátoktól (Szabadka, március 31. I Az Est tudósítói diót) A szabadkai 86-os-bakák egy csa­pata elfogott a Kárpátokban egy orosz aviatikus tisztet repülőgépével együtt. Az aviatikus állítólag egy herceg, a ki érdekesen nyilatkozott az orosz repülők működéséről: Ä Kárpátók völgyét »Ördögtorok«­­nak nevezik az orosz aviatikusok. A zeg-zugos, átfutó és zárt völgyek olyan irtózatos erejű szélrohamokat vetnek a mit sem sejtő pilóta alá, hogy a legtöbb esetben alig tud me­nekülni a felborulástól. A herceg maga háromszor kísérelte meg Bu­kovina északi részében, hogy átre­püljön a Kárpátokon, de mindig meghiúsult a terve. Az orosz aviatikusok el Voltak rá készülve, hogy viharszerü szelek­ben lesz részük, de ezektől csak az Alföldön tartottak, a melynek különös széljárási viszonyaira már a franciák figyelmeztették őket 1911-ben a budapesti nagy repülő­­versenyek után. Harminckét orosz tiviatikus tiszt közül, a kik francia iskolákban repültek, már. egy sincs szolgálatban s a többiek néni tud­nak megbirkózni .az »Ördögtorok«­­kai, a melyet már sokszor meg­átkoztak s a melybe mindig bele­kergetik őket. Goltz pasa bukaresti látogatása Bukarest, március 31. (Az Est alkalmi tudósitójától) Gollz pasát Bukarestben való tar­tózkodása alkalmával Ferdinónd ki­rály kihallgatáson fogadta. A tábor­nok Bratianu miniszterelnökkel is tanácskozott. Busche német követ Goltz pasa .és kíséretének tiszteletére a Jockey-Clubban diszlakomát adott, a melyen az osztrák és magyar kö­vetség tagjai Qzernin gróffal az élükön, továbbá Sally bég török és Vrem­­denburg hollandi követ is részt vettek. Glassé Iceztyti ................... Svéd utáitfátu keztyii......... Selyem női harisnya.......... Meilényes ingblúz Gólya-Áruház, .......... 1U5 ..... 55, 75 ______Í!-50 7-50 Nagymszö-utcalZsz. Vámház-körut 16. sz. Zongorák X"abbenKere«rtély Ilimé»»» aonnoratcrmelban Bpest, Vilmos «»*»«ár-ut 21. BEVONULÁSKOR NE FELEJTSE OTTHON AZ EGLEO FOGPÉPET,MELYA FOGAK ÉSSZÁJÜR Ápolására nélkülözhetetlen. Abbáziád HAMMER-PEHSIO (A TENGERPARTOM) Előkelő otthon, kellemes tartózkodás, központi fotés lift, hideg- és melegvizvezeték, tengeri fürdik stb, Hz „U 29“ etsülyedésének Mvét nem erősítették meg Bécs, március 31. (Az Esi tudósítójától) Berlinből jelentik a Zeil-nak : Há­rom napja már, hogy a brit admira­­litás hivatalos jelentést adott ki az U 29 tengeralattjáró naszád cl­­sülyesztéséről. Az angol tengerészeti kormány közlése úgy szólt, hogy »alaposnak látszik az a feltevésünk, hogy az II 29 egész legénységével együtt a Shclley-szigcteknél elpusz­tult. A német naszád parancsnoka Wcddigen kapitány volt«. A Reuter­ügynökség ugyanakkor hivatalos köz­leményt adott ki, hogy a Lizzie angol gőzös, a mely szombaton érkezett Lianellybe, Wight szigetének köze­lében nekirohant egy német tenger­alattjáró naszádnak, a mely többé nem került felszínre, ellenben a ten­ger színére sok olaj került, a miből azt következtette az angol hajó pa­rancsnoka, hogy sikerült elpuszt)­­tania az ellenséges naszádot. A német birodalmi tengerészeti kormány eddig semmiféle megerősí­tést nem kapott erről a hírről. Kém is hiszik, hogy az U 29, a melynek a kapitánya Wcddigen, elsülyedt. Kína erősen fegyverkezik A japán-kinai feszültség Rotterdam, március 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Daily Telegraph pekingi jelen­tése szerint a japán-kinai feszült­ség elérte tetőpontját. A döntés már nem késhet soká. Jelenleg a követelések ötödik csoportjáról tár­gyalnak, a melyek leginkább érin­tik Kina állami szuverenitását és életbevágó érdekeit. E csoportba foglalt követelések a következők : 1. Kina köteles japán tanács­adókat kinevezni, Idegen hatal­makkal semmiféle megállapodást sem lehet kötni e tanácsadók hozzá­járulása nélkül. 2. Japán más hatalommal szem­ben előjogokat élvez Kínában. 3. A közbiztonsági szolgálat­ban kínaiak és japánok vegyest alkalmazandók. 4. .4 hadiszállításoknak legalább ötven százalékát köteles Kina Japán­­nak biztosítani. 5. Japán saját vasúti hálózatot építhet Kingse tartományban, a Jangcse völgyön át déli irányban Foekin partvidékéig. 6. Foekinben a japánok min­denkivel szemben előjogot élvez­nek. 7. A buddhizmus terjesztése ja­pán papoknak meg van engedve. A 7. pont a vallási érzékenyke­dés miatt nagy nehézségeket okoz. Japán azonban kijelentette, hogy etlöl a ponttól nem tér el. Abban a válaszban, a melyet Japán az Egyesült-Államok jegyzé­kére adott, Öt fontos kérdés felett egyszerűen napirendre lér a kor­mány. Bizonyos, hogy az Egyesült- Államok részéről újabb diplomáciai lépés következik. A kínai kormány nem fogadta el azt a magyarázatot, a melyet Japán az eddigi csapatszállitásokra vonat­kozólag adott. Erre vezethető vissza, hogy Kina is erősen fegyverkezik és az említett lap értesülése szerint százezer kitűnöm jelszereit és kellő tüzérségi anyaggal is ellátóit csapatot vont össze Péking körül. A helyzet általában ismét válsá­gosnak látszik. fan JÓ**­Hadiállapot Koreában Berlin, március 31. (Az Est tudósítójától) A Russkojc Slovo jelenti Mukden ­­bői: Kínai lapok hírei szerint a koré.' vasút zónáján a japánok kihirdette a hadi állapotot. Magánáruk felvett lét beszüntették és a határon meg szigorították a felügyeletet. Külön sen kínaiakat Vetnek erős vizsgái alá. Kínai és japán bankok szakítás Berlin, március } (Az Est tudósit&játl Kopenhágából jelentik: A Rusfé­­koje Slovo Shangaiból azt az ért. sitést kapja, hogy a kínai bankok é1 váltóirodák értesítették a kínai kere kedőket, hogy minden japán voná hozásukat és üzletüket megszakitjá) * tWVtAA/VAAW/WWWWSWVA Német Taube bombázta Caiaist Botlerdam, március 31. (Az Est tudósítójától) A Times a következőket Írja Calais bombázásáról: Szombaton reggel 6 óra 15 perckor egy német Taube jelent meg Calais fölött és nagy magasságból sok bombát hají­tott le. Látszott, bogy az ellenséges repülőgép a citadellát akarta el­találni, de az első bomba a városi levéltár házának fedelére esett, a többi a vasútállomás közelében hul­lott le és egyes házak tetőzetét ron­gálta meg. A parti erődök ütegei erősen tüzeltek a Taufcéra és el Is űzték. Kétségtelenül ugyanez a né­met repülőgép volt az, a mely ké­sőbb hat bombát vetett Dün­­kirchenre. Nagy csata készül az Ysev mentén Krisztiánia, március 31. (Az Est tudósítójától) Az Aflenposten párisi levelezőjé­nek jelentése szerint a németek óriási támadásra készülnek az Yser mentén. Napok óta rendkívül nagy csapattömegeket összpontosítanak és a vasútvonal mentén fekvő la­kosságot távozásra szólították fel, A franciák meg vannak győződve arról, hogy óriási csata készül az Yser mentén.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék