Az Est, 1915. május (6. évfolyam, 120-152. szám)

1915-05-01 / 120. szám

Előfizetési árak i Égés» épre...... t&.— koron*» Félévro .......... 9.- korona Negyedévre - •. .. 4.íO korona Egye» mám ára m fővárosbao és a vidéken 6 fillér• Wien* ben 8 fillér. % Megjelenik délután #> Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR Sxerkosxtőség i 0/1. keriltßt, Mtksaeutca 9• Mh Kiadóhivatalt 0/1. fr«r., MrssébaUkMrm* «O». Snók'kladáhtvatatoh» Oh Vilmos csdénárját 94» OUj ' rfj /D., Dddmfca fS. Wlenbent WlppUngerstr. M, Kis gyerekek /yyeK támadások az Oporvölgyben ............. Cs. és Mr. sajtöhadiszáXlús, április 30, (Az Est haditudósítójának távirata) (A sajtóhadiszállás jóváhagyásával) Az általános nyugalomból az oporvölgyi orosz támadás emelkedik ki. Az oroszok itt már nápok óta erősítették nehéz tüzérségüket, és egyre nagyobb erővel bombázták állásainkat. Ez mindig a gyalog­sági támadás bevezetése lévén, a mieink erősen felkészültek a várható rohamra, a mely tegnap be is következett. Seregünk az orosz támadást véresen verte vissza. Az oroszok ezúttal is az éjjeli órákban, és igen hevesen támadtak. Tuchla. felé menekültek vissza a sikertelen rohamok után. MOLNÁR FERENC: Beszélgetés a német Südarmee vezér­kari főnökével, a kárpáti helyzetről séges magyar és osztEdkk csapatok t e 1 j e sl tsiétyt szintén rendkívüli. A ma* gyár katona bátorságáról csak a leg­nagyobb dicsérettel emlékezhetem meg. A magyarok vállvetve tar­tottak ki a ml katonáinkkal és a tél roppant hidege sem győzte Is őket. Bátorság és kitartás dolgában méltó társa a ma­gyar katona a németnek. Az Ostry-magaslat meghódításában is hősiesen együtt rohamoztak a magyar katonák a mieinkkel és magyarok és németek együtt vívták ki a győzelmet. Ezeket mondotta nekem a né­met tábornok és minden szavában a végleges győzelemben való meg­ingathatatlan hit hangja csengett- Puszta Bélen Az olasz munkásság tüntetése soványodnak, arcuk beesik, ked­vük elmúl, nyafogósokkáváinak. Nincs tej a városi táplálkozás­nak ez a vidéki levegőt, ételek friss zamatját pótló nektárja. Nagyváros tej nélkül — lehe­tetlenség. Ezt csak azok tartják jelentéktelen, könnyebben visel­hető dolognak, a kik idcbotlot­­tak az ügyek intézésére a nagy­városba, de életét, fiziológiáját, sohasem fogják megérteni. Ezek­nek egy kis kalamitás, semmi más, hogy sok százezer gyerek, a kikből majd az ország munká­jának több mint felét végző, gondolatainak kétharmadát el­gondoló, szellemi és testi munkás válik, elcsenevész, életre, dere­­kasságra gyengébb lesz. Ez a tej-kérdés különben csak hasonlat, erős szimbólum. Nincs hús se, nincs főzelék, alig van marha és disznó, ellenben drága­ság van tűrhetetlen. Miért ez a rendetlenség egy országban, a mely buzaevésre tanította a vi­lágot ? Tudja Isten, sok oka van annak. Főképpen oka azonban az a kicsinyes, zavart félénkség, a mely a kilencedik hónapban is alig tudja meglátni, milyen álla­potban vagyunk, hogy. más az idő, mint a mikor mindenkinek, a ki közel ér a hatalomhoz, érdekére éskivánságáradehet járni A kilencedik hónapban még mindig poroszlók állnak a hatá­ron és bottal kergetnék vissza a marhát, disznót és tehenet, a mely bekivánkozik, hogy a mi Ínségünket enyhítse. Pusztán félős megszokásból, mert a régi ravasz vergődésnek egyedül üdvözítő voltában nem hinni ma sem mérnek, a mikor pedig már csak igazán másról van szó, mint arról, hogy az idegen marha ne rontsa a mi marhapiacunk árait. Ugyanez a kicsinyesség van abban, a hogy a csapra ütött nép választójogáról beszélnek. Nem csodálkozunk rajta, hogy hallani lehetett azokat, a miket a miniszterelnök hamletoskodott erről a kérdésről. Ez a dolog teljes egy szellemben van a többi bajjal, a mit mind a kétkedő kicsinyesség okoz. Nem kell itt úgy aggályos­kodni ebben az országban, a melynek mindene lehet, teje. méze és marhája és szerencsés, hogy oly nemesen nagyszerű, vér-záporban megérett népe van, mint a miénk. Több megértő lendület és minden rendben lesz. Munkács, április 30. (Az Est kiküldőit munka­társának távirata) A német Südarmee főhadiszállá­sáról visszatérve jelenthetem, hogy az a szerencse ért, hogy a vezérkar főnöke fogadott és tájé­koztatott a kárpáti harcokról. A császári német Südarmec vezérkari főnöke szeretetreméltó modorú, még fiatal, erős testalkatú, szőkehaiu és jóságos arckifejezésii férfiú. Azzal kezdtem a beszélgetést, hogy elmondottam a tábornok­nak, hogy egész Magyarorszá­gon milyen fokozódó bámulattal nézik a németek kárpáti harcát. 4 — Igei?, — mondotta a vezér­kar főnöke -— a német csapatok a megszokott módon támadna], a Kárpátokban is. A szigorú télies hi­deg ellenére harcunk mindenütt sikerrel jár és az ellenséget m i n (1 c 1: ü t t a magyar h a­­táron túl vetettük. Ter­mészetesen a kárpáti harc na­gyon fáradságos, még enyhébb idő­járásnál Is, mert az ellenség elűzése az erősen hegyes terepről mindig nehéz és áldozatokkal teljes. A Kár­pátok uttnlan vidékein olyan harc­modorral kell küzdeni, a mely tel­jesen újfajta. Ha csak egy kilo­métert is nyertünk ez uttalan hegységekben, az máris hatalmas eredményt jelentett, mert ilyen clohaladás síkföldön sokszoros terü­letnyereségnek felelne meg. Ezek a harcok olyan elkeseredet­tek voltak, hogy a kitüoóén clsáneolt oroszokat ál­lásaikból valósággal egyenkint kellett kiver­nünk és csak most tudjuk és csak most értjük meg, hogy miiyen nagy és fáradságos küzdelembe került ezeknek az orosz pozícióknak az elfoglalása. De mind e rettenetes nehézségek ellenére az orosz táma­dások visszaverése mindenütt sike­rült.' Az oroszoktól lépés­­ről-lépésre kellett pozí­cióikat elragadni. Ezeket a harcokat többnyire az ellenség átkarolásával kell kezdeni. Ez a manőver rendkívülien súlyos és nehéz, de különös harcmodorunk mindenütt gyorsan megszerezte nekünk a sikert. A hosszú téli hónapokban csapataink a nehéz terepen több­nyire közvetlen közelségben állot­tak szemben az ellenséggel, de mindenütt megállották helyüket. Az ellenségnek egyes pontokon seholsem si­kerül áttörni és ez a jövőben sem fog neki sikerűin;. A legnagyobb örömmel mondhatom önnek, hogy az oroszok támadása az uzsoki szoros ma­gaslatain végérvénye­sen vissza veretett és Szurmay altábornagy csapatai ma is régi pozíciójukban, ugyanazok­ban az állásaikban vannak. Az ellenség Uzsoknál folytonosan rend­kívüli nagy veszteséget szenvedett. Hadműveleteink eddig teljes siker­rel jártak és erősen bízom a to­vábbi sikerben is. Meg kell említenem, hogy a mi eddigi sikereinkben a velünk szövet-Jlóma, április 30, (Az Est tudósítójától) A Toscana közelében lévé Tratte ipari kerületben a munkások várat» lanul általános sztrájkot kezdtekj Mintegy kétezer főnyi tömeg ment végig a városon. Piemont Biella nevű kerületében szintén tüntetések vol­tak. A munkások ezt kiáltozták: . — Munkát lcértak I Avarna herceget nem rendelték Rómába Bécs, április SQj (Az Est tudósítójától) A Neue Freie Presse jelenti: Diplo­máciai forrásból arról értesülünk, hogy nem felel meg a tényeknek az a liir, a mely azt újságolta, hogy Avarna herceg bécsi olasz nagykö­vetet kormánya Rómába hívta ta­nácskozásra. Olaszország a politikai viták ellen Berlin, április 30d (Az Est tudósítójától) Milanóbát jelentik : A Secolo közli az olasz belügyminiszter rendeletét, a mely szigorúan eltiltja, hogy a városi közgyűléseken politikai vitákat foljf. fossanak s ellenkező esetben kormány­­biztosok kiküldését helyezi kilátáshaj j Az egyetemi ifjúságot a rendidet azzal fenyegeti meg, hogy tüntetések ese­tén az egyetemeket haladéktalanul be fogják zárni«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék