Az Est, 1915. június (6. évfolyam, 153-181. szám)

1915-06-01 / 153. szám

Budapest, 1915 * J^ßdd * junius 1. * ' . ’ „ VI, évfolyam *r ÍŐ3. szám: Politikai napilap Felelős szerkesztő .* Miklós JInbor Szerkesztőség i Óit* kerület, Mlksa*utco. 9* 99* Kiadóhivatal a Vtl• kérErzsébetek őr u.9 SÓ. Flóktkladó hivatalok s V», Vilmos császár-at tő• mw’| ’ és /£>., Václ*utca 92» tVlenben t ÍVIpplingerstr. 29, Előfizetési draft: Égé SM 4or0mmm- W.~ Irofem Wéléoro O. — korona Negyedéore - — — 440 korona Egyes <f4m dra a fővárosban és a vidéken 0 fillér. Wien* ben & fillér. *b Megjelenik délután #> A drágaság ; Budapesten ma már akkora, hogy !a lakosság túlnyomó részének rendes megélhetése tökéletesen ki van zárva. A legegyszerűbb élelmicikkek is olyan drágák, mint más időkben a dúsgazdag Ínyencek falatjai voltak. Exotikus áron adják a krumplit, a főzelék­félét, a tejet, a zsírt, a lisztet, a hús pedig olyan drága, hogy maholnap már karátszámra árul­ják. A szegények és a közép­­sorsuak már átkozódnak Buda­­esten. Három, négy és ötszáz orona jövedelemmel tökéletesen ’lehetetlen megélni. Már pedig a túlnyomó többségnek ennyi ke­resete sincsen. Ma tehát együtt küzd a napszámos, a hivatalnok s a szerényebb jövedelmű orvos, ügyvéd, mérnök. Az elefánt nem tűri bőrén nagyobb közönynyel a legyet, mint a hatóságok ezt az álla­potot. Senkinek eszébe nem jut, hogy tán még sincs ez igy rend­ben. Nincs egy invenciózus fej, a mely valami jó ötletet ter­melne, nincs egy lelkiismeret, a mely fellázadna, nincs egy fele­lősség, a mely cselekedni köte­lességének tartaná. Jobb sorsra érdemes örömmel olvassuk, hogy a világ leggazdagabb országában, Angliában a háború kezdete óta néhány fillérrel drágult a kenyér, s közben nem veszszük tudomá­sul, hogy nálunk háromszoros ára van a kenyérnek nevezett vályognak, s hogy ennek is csak az ára van meg, de maga a kenyér sehol sincsen. Igaz, ostromlott vár vagyunk. De az ostrom gyűrűjén belül a világ egyik legáldottabb földje terem. Ma is terem, dusabban, mint tegnap. Miért mégis e szé­gyenletes drágaság ? A termelők, a közvetítők s a kereskedők rossz ösztönei korlátlanul burjánozhat­­nak. Mindent megad a termé­szet: gabonát, főzeléket, állatot. Csak adminisztrálni nem tudjuk kincseinket. Ha csak egy ener­gikus ember volna, a ki érti a hivatását, niindez nem történhetne meg. ötlettel, ember­séggel, szigorúsággal el lehetne rendezni, hogy senkinek ne kell­jen nélkülöznie. De közömbös és tehetetlen emberek kezelik a drá­gaság aktáját. Ugyanakkor, mi­kor megterhelnek bennünket, a mit mindenki szívesen vállal, nem gondoskodnak fűnkről. Nem lein elkeseredni­falat kenye­­; ezen eléggé Harminc és feleseink bombázzák Przemystí Cs. és Mr. sajtóhadiszállás, május 31. * (Az Est hadi tudósitójának távirata) (A sajtóhadiszállás jóváhagyásával) Legnehezebb tüzérségünk most érkezett meg Przemysl alá és azonnal elkezdte működését. Ezzel a helyzet természetesen javunkra lényegesen meg­változott. Seregeink most patkóalakban veszik körül a várat. A patkó, a mely Lemberg felé van nyitva, néhány «nappal ezelőtt még egy fekvő' »U« betű formáját mutatta, de azóta két végét északról és délről erősen benyomták lassan tért nyerő csa­pataink. A harminc és feles mozsarak a mai napon már nemcsak Przemysl érődéit lövik, hanem észak felől bombázzák a Grodek felé vivő vasúti vonalat és utakat is. S eddig semmi jel nem mutat arra, hogy az oroszok ki akarnák üríteni a várat. Dacára hogy egyetlen menekülési ütjük már tűz alatt áll, erősén védekeznek a mi régi erődeink romjain és főként újabban csinált földmüveikben, a melyek szétrom­­bolása nem könnyű feladat. MOLNÁR FERENCi A sieniavai ellentámadásról Cs. és Mr. sajtóhadiszállás, május 31. (Az Est haditudósítójának távirata) (A sajtóhadiszállás jóváhagyásával) A főként Sieniava környékén megindult orosz támadások jelentő­sége iránt érdeklődve, illetékes férfiútól a következő felvilágosítást kaptam: — Az oroszok kényszerhelyzetbe jutottak, mikor a San melletti állásaikat is áttörtük és átléptünk a folyón. Vagy ott kellett hagyniok azonnal Przemyslt és elhuzódniok kelet felé, vagy mindenáron ellen­­támadást indítani, hogy Przemysl orosz életét legalább meghosszabbít­sák. Ez oly természetes volt, hogy itt senkit sem lepett meg. Sőt napról­­napra várták a hirt az orosz ellentámadásról, még pedig épp arról a helyről, a honnan jött. Az orosz erősítések Sieniava környékén támadtak, mert ez a vidék a győzelmes Mackensen-sereg oldala. Támadásuk teljesen elszige­telt akció maradt és mint ilyen is megbukott, mert a Sanon nem tudtak átjönni. Minden mostani erőlködésük Przemyslnek szól, még pedig nem katonai célzattal, hanem mert az entente országainak nyilvánossága előtt Przemysl igen kényes kérdés. Ezt a városnevet az orosz hadvezetőség túlságosan népszerűvé tette nemcsak Petro­­gradban, hanem Párisban és Londonban is. A diadalt hirdető cikkek és lényképek egész özönével árasztotta el a világot, a mikor Przemysl kapitulált. Ez a reklám kezd most nagyon kellemetlen lenni rájuk nézve. Przemysl most nem ereszti őket. A vár miatt áldozzák fel sikertelen ellentámadásokban embereik olyan tömegét, a minőt a Kárpá­tokban küldtek husvétkor vágóhidra. ;Sieniavánál minden átkelési kísérletük vérbe fűlt és a szövetséges seregeket sem a körülzárásban, sem a kelet felé való nyomulásban nem tudják megakadályozni, MOLNÁR FERENC, Egy nagy francia gőzös pusztulása Montreux, május 31. (Az Est kiküldött munkatársának távirata) A Matin jelenti: A Cham­pagne nevű gőzös Saint-Na­­zairené! zátonyra jutott. Kilenc­­száz utast megmentettek, a hajó súlyosan megsérült. V. M« * A Champagne 6726 tonnás gőzös, havrei kikötőhöz tartozik és a Cie, Generale Transatlantique tulajdona, A Times a dunajecmentf csatákról Montreux, május 31. (Az Est kiküldött munkatársé nak­­távirataf Londonból táviratozzák: A Ti­mes Ivangorodban tartózkodó tudó­sítója jelenti: A szövetséges sere­geknek támadása a Dunajecnél pél­dátlan a történelemben. Három sor­ban voltak felállítva az ellenséges ütegek. Elől a tábori tüzérség, az­után a tarackok és végül a nehéz ágyuk. A gránátok egész orkánja zudult az orosz centrumra és forrná-; lisan megsemmisítette azt. Ugyanez a tudósitó azt jelenti, hogyVarsóban is állandóan rossz hírek vannak el­terjedve arról, hogy az oroszok nehezen megszerzett galíciai pozí­cióikat kénytelenek voltak’ feladni. Vészi Margit. A Majestic elsülyesztése Montreux, május 31, (Az Est kiküldött munkatársának távirata)1 A párisi Journal jelenti: A Majes­tic védőhálóval volt felszerelve a tor­pedók ellen, de ugylátszik hogy a modern torpedók átszakitják a védő­hálókat. A német tengeralattjárók valószinüleg az Északi-tengerről men­tek a Dardanellák elé, vagyis 3500 tengeri mértföldet tettek meg. Az uj tengeralattjárók állítólag 5000 mért­­földes utat képesek megtenni. V. M. M szowőmunkás&k kizárása Montreux, május 31. ~ (Az Est kiküldött munkatársának ávirata) Londonból táviratozzák: Lancas­hire vidékén a szövőmunkásók sztrájk­kal fenyegetőznek, ha tízszázalékos béremelést nem kapnak. A gyárosok kijelentették, ha a munkások hétfőn nem kezdik meg a rendes munkát, akkor valamennyi gyárat bezárják. Ez esetben száznegyvenezer munkás maradna J,enxér nélkül, v V. Ak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék