Az Est, 1915. június (6. évfolyam, 153-181. szám)

1915-06-01 / 153. szám

2. oldal A brassói és marosvásárhelyi honvédek hőstette Stryi előtt Munkács, május 31. / (Az Est kiküldött munkatársának távirata) (A Deutsche Südarmee parancsnokságának engedélyével) Az előnyomuló Linsingen-sereg, maga mögött hagyván a Kárpáto­kat, első komolyabb ellenállásra a Stryj felé húzódó fensikon talált. Az ellenség Lisovice falu mellett rendezkedett el már előre elkészített erős hadállásaiban, Egy magyar honvéd-dandárhoz tartozó 22. (maros­­vásárhelyi) és 24. (brassói) honvéd­­gyalogezredekre hárult a feladat, hogy aszövetséges csapatokkal együtt megtámadják az ellenséget és el­foglalják a nagyon megerősített hely­séget. Az oroszok háromszoros védő­vonallal vették körül a falut. Az első vonalon a szokásos lövészárkok vol­tak, a második a vasúti töltés volt, ez volt a legjobban kiépítve és itt volt á legerősebb ellentállás is, a harmadik vonal pedig közvetlen a falu területén húzódott végig, * Bátor horiVédeink két napi heves küzdelem Után a makacsul és el­szántan védekező ellenséget kivériék' rendkívül megerősített hadállásaiból és teljés visszavonulásra kényszerí­­letíélt. Ä német parancsnokok szerint ez a küzdelem úgyszólván példátlanul áll a hadíiöiténelemben, mert a hon­védek aránylag rövid idő alatt — két hapi küzdelem után — vetették ki az ellenséget háromszoros, jót megerősített védelmi vonalából. Bejártam ennek a dicsőséges üt­közetnek a szinterét. A csatamezőn hiég ma is ott hevernek az oroszok eldobott fegyverei és egyéb hadi­­készletei. A falu előtt különösen sok hadianyagot láttunk. A lakosság el­meséli, hogy az utolsó ostrom ma­gában a faluban folyt le. Gyilkos utcai harc támadt a honvédek és az oroszok között. Az oroszok á falut több helyen felgyújtották s a fel­csapó lángok fantasztikus világos­sága mellett folyt tovább a küzde­lem. Este tiZ órakor még hevesen dúlt a harc. A lakosság az égő házakat kénytelen volt elhagyni s az asszonyok gyerekeikkel a karjukon halálos félelemben kénytelenek voltak végignézni a borzalmas szurongharcot. Sokan az oroszok közül is az égő házakban kerestek menedéket és ott lelték halálukat. Még most is sok orosz katona elégett holtteste fekszik CB izzó zsarátnok között. Megkapó egy ott fészkelő gólya­­' pár története4 A gólyapár egyik ház kéménye mellett építette meg fész­két. A ház leégett, de a kémény a gólyafészekkel csodálatos módon sértetlen maradt. A két gólya az esti utcai harc egész ideje alatt a falu fölött kóválygott és két nap múlva, mikor a harci zaj lecsönde­­sedett, visszatért a régi fészekbe. Még ma is ott van, Lisovice után nagy erdőségek kö­vetkeznek. Ezekben még ma is sok hátrahagyott hadianyagot ta­láltunk. A földön fel nem használt orosz gránátok és shrapnellek, a fákon pedig, égész'en rendkívüli do­log, mint érett gyümölcs, orosz kézi gránátok lógnak. . Puszta Béla. EaaSffisgSffis pfiíspök BoSsrinsxky faSsoB'mSBssfsö ; elten Berlin, május 31. (Az Est tudósítójától) Pétervárról jelentik, hogy Eulogios püspök, a kit annak idején azért küld­tek Lembergbe, hogy Galicia eloro­­szositásában résztvegyen, most visz­­szaérkézett Pétervátra és többrendbeli panasit gróf emelt Böbrinszky főkor­mányzó ellen. A püspök szerint Bob­­rinszky az oka, hogy Galíciának az oroszok által megszállott részén az ortodox vallás csak kevés követőre talált. Galicia Szláv lakosságának leg­nagyobb része ujjongó örömmel fo­gadta a német és osztrák-magyar csapatok előnyomulásának hírét. Eu­logios Bcbrinszky sürgős visszahívá­sát követeli. Annyit már el is ért, hogy Böbrinszkyi jelentéstétel végeit visszahívták Pétervárra. Az orosz vezér­kar pedig azzal Vádolja Bobrinszkyt, hogy beszélgetések alkalmával több­ször kifejezést adott annak a véle­ményének, hogy Przemtjslt az oroszok kénytelenek lesznek nemsokára feladni. A szövetségesed Kudarcai a DardaneiláKnál Török hivatalos jelentés Konstantinápoly, május 31. (Magyar Távirati Iroda) Á Milli távirati ügynökség jelenti: A Bartlanella-froníon Ari-Bunm mel­lett az ellenség hasztalan fáradozott, hogy minket megakadályozzon abban, hogy az ő centrumában fekvő elsán­­c-olásokat, a melyeket mi elfoglal­tunk, meg is erősítsük. Séd il Bahr­­nál szemlátomást azzal vall elfoglalva az ellenség, hogy kitömje azokat a réseket, a melyeket a május 23 iki ütközetekben szeureedett. Anaíóliíaí ütegeink a tengerszoros mellett teg­nap hatásosan ágynzták az ellenséges csapatokat Séd 11 Bohrnál. A front többi részén nem forndult elő jelen­tősebb esemény. A német tengeralattjáróit urak a Dardanellákban Bécs, május 31. (Az Est távirata) Bukarestből jelentik a Südslavische Korrespondenz-nek: Athénből érke­zett megbízható jelentések mondják, hogy a német tengeralattjárók, melyek­nek száma alighanem jóval nagyobb, mint általában hiszik, komolyan ve­szélyeztetik a szövetségesek akcióját á Dardanellák ellen. Mióta a német tengeralattjárók megjelentek, a szö­vetségesek hajói nem merészkednek a szorosba, mert ott egyáltalában nem tudnának védekezni a tenger­alattjárók ellen. Ugyanekkor meg­bénult a félszigeten partra tett csa­patok akciója is, mert már nem kap­hattak támogatást flottájuktól. Ter­mészetes, hogy ilyen körülmények között a török csapatok önbizalma és tevékenysége még nagyobb lett. Athénben is nagy hatást tett a szö­vetségesek kudarca. Csaknem telje­sen elnémultak azok a hangok, melyek Görögország beavatkozását sürgették. A Nea Imera, az Asiy és a többi lap is rámutat arra, • hogy milyen sors várt volna a görög flottára, ha Veni­­zelosz kívánságára akcióba lépett volna a Dardanellák ellen. Folyton újabb hírek érkeznek a német tenger­alattjárók feltűnéséről a Földközi-ten­geren. Azt is mondják, hogy azok a francia gyarmati csapatok, a melyeket Marseilleből és Toulonból akartak a Dardanellák alá szállítani, a német tengeralattjáróktól való félelem miatt nem indultak el. Ünnepük az Emden h&tseit Konstantinápoly, május 31. A város holnap a stambuli parkban teaünnepet rendez az Emden hősei­nek tiszteletére. Az »ünnepen jelen lesznek a szultán és a trónörökös kép­viselői, a miniszterek; a képviselőhöz és a szenátus tagjai teljes szálúmat Mz angolok a penzsa ököl papiján London, május 31. (Magyar Távirati Iroda) A Times legutóbbi számának ve­zércikke igy végződik : Helyzetünk a perzsa öbölben jó, de nem nagijon jó. A törökökre és arabokra jókora csa­pásokat mértünk, most azonban elkö­vetkezett ott a legkedvezőtlenebb év­szak és a tűrhetetlen kiima, a mely csapatainkat nagy megpróbáltatás«, nák veti alá. M Német tengepalatt» iápék az angol vizeken Chiasso, májas 3U , (Az Est tudásitójától.) A Corriere delta Será-nak jelentik Londonból: Liverpoolban pénteken nagy izgalom uralkodott, mert az Argyllshire nevű tizezer tonnás gőzös drótnélküli táviratban segítséget kért, A gőzös később beérkezett a kikötőbe és a kapitány elmondta, hogy majd­nem a kikötő bejáratáig üldözte egy; német tengeralattjáró és csak a hajó nagy gyorsaságának és a legénység lélekjelenlétének köszönhető, hogy a hajónak sikerült megmenekülnie. A Badcby nevű kisebb gőzöst azonban j a Scilly-szlgetek közelében egy német, tengeralattjáró elsülyesztette, de elő­­zőleg elegendő időt adott az utasok­nak és a legénységnek, hogy a mentő* csónakokban elhelyezkedhessenek. Mz általános véelkÖte», lezettség MngÉMkan Bécs, május 31, j (Az Est tudósítójától) Kopenhágából jelentik a Morgen nek: Lloyd-Géorgciiak uj minőségé-,; ben, mint a hadianyagok miniszteré^ nek első kormányintézkedése az uj kabinetben az volt, hogy elrendelte a katonai szolgálatra alkalmas férfiak! összeírását. Ez az első lépés az áltá-.­­lános védkötelezettség behozatalába! ■ vJh tonna haj óv észté ség Berlin, május 3Íi, (Az Est tudósítójától) \ A B. Z. am Mittag hivatalos jelen-1 tések alapján kiszámítja, hogy a köz-i ponti hatalmak ellenségei a tengeri; hadjáratban máig 400.000 tonna hajó»! veszteséget szenvedtek, A csőcselék uralma Montreux, május 31. (Az Est kiküldött munkatársának távirata! Milánóból jelentések érkeztek ar­ról, hogy a milánói csőcselék kifosz­totta a Cooperativa berlini élelmiszer­­kereskedés ottani fiókját és felgyúj­tották az üzlethelyiségeket. Ezeket a híreket a Cooperativa igazgatósága állítólag megcáfolja. A tömeg fosz­togatása délután két órától éifélután kettőig tartott. Kifosztották a Sie­mens— Schuckert gyár üzlethelyiségeit, a berendezést leöntötték petróleum­mal és meggyujtották. Óriási tűz támadt, a lángok három emeletnyi magasságra csaptak. A ház bútorait az ablakon keresztül kidobta a csőcselék az utcára. A Salomon-féle divatáru üzletből az összes szöveteket kihurcolták az utcára. A tüntetések következtében a közúti forgalom meg­akadt. Később több villát kifosztot­tak. A villák tulajdonosait két órával előbb értesítették. A kár több mint egy millió. Háromszáz embert be­zártak. A tudósitó azt hiszi, hogy a rendőrség és a katonaság között nincs meg a harmónia és ez az oka. hogy nem tettek kellő intézkedése-), két az idegek védelmére,; Vészi Margit, Chiasso, május 31, (Az Est tudósítójától), Milanóban egy Schehammed Martin* nevű 33 éves poppenreichi illetőségű embert elfogtak. A Secolo Írja, hogy la­kásán állítólag fontos okmányokat tér* képeket, egy kerékpárt és egy moto* ros jármüvet foglaltak le. Sok más helységből is jelentik a kémkedéssel gyanúsítottak letartóztatását. A chia* vennai vasúti vendéglő birtokosait, Schmidtet és Webert, a kik már esztendők óta Olaszországban élnek, elfogták és a határra küldték. Firen­zéből jelentik, hogy nyolc német em­bert, közöttük egy asszonyt is el* fogtak és túszokul tartanak fogva, A Secolo Írja, hogy a Palace-szálló egyik padlásszobájában péntek este gyanús fény tűnt fel; az utcán bizo* nyos feltűnést keltett a világosság* A rendőrség megállapította, hogy két pincér égve hagyta a villamos lámpát a szobájában. A rendőrség megintette a pincéreket, de ezzel egyszersmind el is intézte az ügyet, mert a szálló tulajdonosára, a ki svájci állampolgár, nem gyanakodott, ör*1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék