Az Est, 1915. augusztus (6. évfolyam, 214-244. szám)

1915-08-01 / 214. szám

Budapest, 1915 * Vasárnap * augusztus 1. VI. évfolyam. # 2/4 szám. Előfizetési árak : Egész évre . — ró.—. korona Félévre ........ .. 0. korona Negyedévre*.... 4.SO korona Megjelenik délután Egyes szám ára az országban ö filS., Jiusztriában S fill. Minden közleményünk után• nyomása tilos. Politikai napilap Felelős szerkesztő . Miklós Undor Szerkesztőség t VII. kerület, Miksa*uica 8. Sff. JQiadóhivatal : VII. kér., Erzsébet'körut 20• Fiók*kiadó hivatalok: V., Vilmos császár-at J4. S3. és IV., Váci-utca 12. Wienben: Wipplingerstr. 29. íz őrök legfőbb bíró helytartója a háború évforduló­ján letérdelt az egy esztendő halotthegyére, erre a legszentebb öltárra s a világ urai felé for­dulva igy könyörgött: »Mennyei Atyánk, Isten szent nevében és Jézus akaratából, a kinek meg­szentelt vére az emberi meg­váltás dija volt, konyörgünk nek­tek, a kiket az Isteni Gondviselés nemzetek élére állított, vessetek véget ennek az iszonyú gyilko­lásnak« . . . »Áldott legyen az, a ki először veszi kezébe az olaj­ágat és jobbját nyújtja az ellen­ségnek olyképpen, hogy meg­felelő békepontokat kínál,« Váj­jon ki lesz az alázatos fiú, a ki lehajtva koronás fejét a pálma­ággal megjelen, hogy felvegye az Ég áldását ? »A világ egyensúlya és a nem­zetek üdvhozó és biztos nyu­galma a jog tiszteletére és a kölcsönös jóakaratra, valamint a mások méltóságának tiszteletére sokkal inkább van alapitva, mint a fegyverek tömegére és a ret­tenetes erődhálózatra.« Egy utó­pisztikus világ remek himnusza a pápa kézirata, egy olyan jövő dicsőítése, a melyben nem a fegyverek fogják terrorizálni a világot, »hanem a méltányosság és igazság csendes és serény tanulmányozása« tartja egymás keblén az émbereket. Olyan a pápa felszólítása, mint a Múzsák és Géniuszok gyászos felvonulása. Minden szava fekete fátyolt húz maga után. Valami egészen uj, komor szertartás teszi fenségessé, kimondhatatlan meg­rendítő és magasztos beszéd, telve az élet csodálatával, az ember s munkája megbecsülésével. A világ nagyobbik fele ellen harcolva, a véráztatta Lublin elfoglalásának mámoros napján, a diadalnak oly magas lépcsőjén állva, a mi fülünk befogadja a szent szavakat. Mi győztesek va­gyunk s nem először mondjuk, hogy a további vérontás céltalan, mert a katonai helyzetet semmi­féle földi hatalom meg nem tudja már változtatni. Ellenséges népek konok vezérein múlik, hogy »a népek testvérisülve a szeretetten, a tudományban, a művészetben és iparban való békességes ver­senyhez« visszatérjenek. Mi a pápai szivárvány szép szalagját zászlónkra kötöttük annak jel­­képezésére, hogy győzhetetlen kardunkat az istenfélelem hüve­lyében hordjuk. Äz s»@32Ä feladják Warséi FraweSa és lapok jelentése. 33y©sa: Sápok is szükségesnek Sas-Sjáfc %?arsS íkiürutéséE Stockholm, julius 31. (Az Esi rendes tudósítójának ;áviralaj Azzal a péSeywárS fraíwafaüas cáfolattal szetnSisn, Ssoífjf a nemetek által megkásíitoSC SPm Itsiszk és Rosaa traess* is eröúöStr, harséin nyalt városok, a szigorúan semleges SSosk* holiüis Tidningsn megjegyzi, hony a nevsiett hét hely még az angoi és francia iérlsépeken is mint erődítmény van feltüntetve. Ugyanennek a lapnak jjeienfilt Párisiből, Stagy a francia sajtó Varsó bevételét hüssSbSn állónak tekinti, de rémé1», begy az oroszoknak sikerűim fog eikeriéini a bekeriStefést. Brjk. London, iulius 31. Itlovaió lapok pétervári tudósítói egybehangzóan jelentik, hogy a k o 1 c t i harctéren megérett a katonai helyzet a végső dön­tésre, ha ugyan még nem következet he a végső döntés. .Valamennyi angol laptudósitó megállapítja, hogy Varsó eleste küszöbön van. London. iulius 31. A Morning Fost pétervári tudósitója közii lapjával, hogy az or ősz had vezetőség elhatározta a varsói erődítéseknek a Visztula mentén való kiürítését, mert csak igy lehet megakadályozni, hogy a németek áttörjék az orosz frontot. Ezt a tervet a szövetségesek hadvezetősége is helyesli, minthogy minden más szempont háttérbe szorul a frontáttörés lehetősége mögött. London iulius 31. A Times katonai szakértője úgy méltatja a német hadvezetőség haditervét, mint a hadi stratégia mesterművei. A be­­keritési terv felülmúlja azt, a melyet a japánok M u k d e nnél hajtottak végre. Ha az oroszoknak nem sikerül a jjíyementől északra küszöbön álló döntést erőteljesen és gyorsan elhárí­tani, akkor a németek Vilna ellen fognak vonulni és természetesen az a veszedelem fenyegetné az orosz hadsereget, hogy visszavonulásuk útja cl volna vágva. A németeknek ez a terve a háború óta a legveszedelmesebb, a mit az oroszok ellen kezdtek. Rotterdam, iulius 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Times már egész rvjiitan foglal­kozik Varsó feladásának eshetőségé­vel. Varsó elvesztése — mondja az angol lap — nagy erkölcsi csapás lesz az ententenaJt, de a fődolog az, hogy az orosz hadsereg mint harci egység seriellen maradjon. Az oroszoknak szinte lehetetlen voll, hogy a Keleti leng rtöl égés- Buko­vináig jól felszerelő: erősek marad ä­­nak. A magyarok meg az osztiákok száz meg száz csapatot irányitollak a megtámadott pontokra ; a németek ké­pesek arra, hogy bármilyen helyen túl­áradó érövét, tüzérségi csapatokká támadjanak. Az oroszokat most az [át­törés veszedelme fenyegeti. Varsó ki­ürítése sokkal jobb, mintha védekezés­sel nagyobb veszélynek tennék ki magukat. A helyzet még javulhat, Varsó orosz kézen maradhat, de a tudósiíó nem tudja elképzetyii, hogy hon­nan kaphatnának az oroszok erősítéseket és mun íciót, hogy Varsót tartsák. A T m is katonai munkatársa Fal­­kenhayn nagy jelvonulóisi ’ tervét zse­niálisnak mondja, mely a japánok mukdeni példájához hasonlít. Macken­sen célja az, hogy az oroszokat le­csalják északról, mialatt a n melek hirtelen nagy csapatokat vonlak össze. Ha Behívót nem tartják jel, akkor az ellenség eléri Vilnál és az oroszok visszavonulási útját elzárja. A háború kezdete (tá ez a legnagyobb veszedelem. N m sokkal oplimisztikusabban ir a többi angol lap sem. A »Daily Mail« azt írja, hogy a németeknek Blonie megkerülésével északra történt előnyo­mulása okozza Varsó kiürítését. Az oroszok centruma azonban már uj állá­sokat foglalt el és erkölcsi* erejében nincs meggyöngilve. Oroszország mindaddig fürgén fog ide-oda manőv­­rirozni, a mig elegendő muníciója nem lesz az offenzivára. A »Daily Chronicle« azt Írja, hogy a kimerüli ellenség Lengyelországot lakatlanul és elupszlilva fogja találni. Van Dyl. Rotterdam, julius 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Az orosz lapok mind Varsó és a Visztula vonal sorsával foglalkoznak. A Rjecs azt írja, hogy jóllehet Varsó és a szomszédos területek helyzete elég kedvező, az orosz hadvezelőség mégis ki' szándékozik üríteni. A Ruszkij Invalid szerint okvetlenül fel kell adni azt a taktikát, a mely Varsót minden­áron védeni akarja. A Novoje Vremja is szükségesnek taríjaVarsó kiürítését, de véleménye szerint ennek nem kell azonnal megtörténnie, mert hátha az ellenség nem tudja folytatni offenzivá­­jáí. A legkritikusabb a helyzet — írja ez a lap — a Narev—Grubieszov­­vonalon, a hol a németek szívósan tá-. madnak. A Narev melletti csata nor­málisan fejlődik. V. D. Megbukott a japán kormány Rotterdam, julius 31. h /Az Esi rendes tudósítójának távirata) Tokióból jelentik: Politikai kö­rökben nagy feltűnést kelt az a vád, a melyet gróf Oura belügy­miniszter ellen e neltek, mely sze­rint a választások alkalmával vesz­tegetett. Oura bukása magával rán­totta az egész japán kormányt, a mely már be is adta lemondását. V. i). Venizeloszt még nem fogadta a király Berlin, július 31. f Az Est rendes tudósítójának távirata) A Lokalan tiger eienii Athénből; Minden híreszteléssel ellentétben meg kell állapítanunk, hogy a mióta Venizelosz a kormányról lemondott, a király még nem jogadta. A koronatanácsról szóló hírek is valótlanok.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék