Az Est, 1915. október (6. évfolyam, 275-305. szám)

1915-10-01 / 275. szám

2* oldal Péntek, október lm <4 A vilnai csata véget ért Berlin, szeptember 30. I (Az Est rendes tudósítójának távirata) t A Vilma körüli hadműveletek véget értek. A német hadsereg északi szárnyát, a mely a 10. orosz hadsereg ellen harcolt, visszarendelték, hogy el ne veszítse hátsó összeköttetését, a melyet igen nehéz volt eddig is fentartani a rossz utak és a rendkívül kedvezőtlen időjárás miatt. Nagyon érezhető volt itt a vasutak hiánya is. A németek tartják a Naroe tavát, Smorgont ésOchnianyt, az oroszok pedig Moloclecsnót és Vilejkát tartják a hozzá tartozó keleti tereppel együtt. A Times értesülése szerint a németek visszavonulásuk alkalmával négyezer foglyot veszteitek. Ez a négyezer ember ugyanis a gyülekezés alkalmával elévüli. Ke. A cár tanácskozása minisztereivel Stockholm, szeptember 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Djen azt a hirt terjeszti, hogy a cár Scseglovitov volt orosz igazság­­ügyminisztert is meghívta a főhadi­szállásra. A cár elutazása előtt hosz­­szabb tanácskozást folytatott Gore­mykin miniszterelnökkel. Feltűnést kelt, hogy Rodziankónak, a duma elnökének kihallgatását bizonglalan időre elhalasztották. Bryk. Az orosz kormány gyűjti az aranyat Stockholm, szeptember 30. (Az Est rendes tudósitójának távirata) A szent szinódus elrendelte, hogy a vitebszki és minszki egyházi közép­es főiskolákat Rasanjba és Jaroslavba helyezzék át. Oda kell vinni az egy­ház összes értéktárgyait is. A szent szinódus elhatározta továbbá, hogy a kievi egyházi iskolákat is Rasanjba helyezi át. A sitonüri gazdasági iskolát Novocserkcvszkbc költöztet­ték. A szinódus főgondnoka meg­hagyta, hogy a templomok és a kolostorok pénztáraiban lévő pénz­készleteket utalják át a birodalmi banknak, különösen az aranykészle­teket. A hivatalnokok részére külön jutalmakat ígértek, ha minél több aranyat szolgáltatnak be. A vasúti miniszter is elrendelte, hogy azok az utasok, a kik a vasúti jegyeket arany nyal fizetik, elsősorban kapjanak jegyet. A Bitsevija Vjedo­­moszli szerint a miniszternek ez az intézkedése módot nyújtott egy igazi orosz visszaélés kifejlődésére, a meny­nyiben a? >ta a legtöbb pályaudvaron van egy ember, a ki jó pénzért ad egy ara' /at az olyan utasnak, a ki szeretné gyorsan megváltani a jegyét. Ez az arany a pénztárostól mindig visszakerül az árusítójához és igy ugyanazzal az aranynyal naponkint több száz ember válthatja meg a jegyét. lfryk. Mavrin orosz tábornok Kiev kiürítéséről ti rakó, szeptember 30. (Az Est rendes tudósitójának távirata) A Nova Rejorma közli a Dziennik Kijovszki-nak egy jelentését arról, hogy Kievben folyton nő a pánik. A kievi katonai parancsnok, Mavrin tábornok elnöklésével illést tarlollak a városi képviselőtestület tagjai. A tábornok a következő rendelkezést hirdette ki az ütésen : — Ámbár közvetlen veszély a leg­közelebbi jövőben nem fenyegeti a vá­rost, már most erélyes eszközökkel kell fellépni, hor/y a város és a kör­nyék továldii lnl/.siii’»ltsáj|át megaka­dályozzuk. Minden menekültnek, u ki Kievbe érkezik, a nélkül hogy a vonat­­hói kiszállhatna, a Dnyeper balparl­­jára, belső Oroszországba kell tovább utaznia, legfőképpen a járványos be­tegségek és az élelmiszerekben való hi­ány miatt. Katonai célokra ki kell ürí­teni az iskolákat. Ha az ellenség közelről fenyegetné a várost, a lakosság idejekorán kap értesülést. A város kiürítésének el­rendelésekor el kell lávozniok 17 30 éves korig mindazoknak u férfiaknak, a kik katonai szolgálatra alkalmasok'; az ifjabbak és idősebbek azonban, ha akarnak, a városban maradhatnak. Ha bekövetkeznék Kiev kiürítése, csak olyan épületeket kell megsemmisíteni, a melyek a katonai műveletekéi aka­dályozzák. A réztáryyakal nyugta el­lenében be kell szol góllal ni a tüzérségi raktárba. A kievi községlanúcs titkos ülésén elhatározta, hogy Lanti Flavian mclro­­politát a cárhoz küldik, azzal a kéréssel, hogy az orosz hadsereg Kievet á vég­sőig védelmezze. A bankok elköltöztek .XittW. N. Az oroszok rigai költözködése Krakó, szeptember 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A D z i e u n i k Pózna uski je­leni! t A rigai hatóságok megparan­csolták, hogy Riga környékéről, vala­mint a szomszédos városokból el kell szállítani a leggyorsabban min­den élelmiszert, rezei, elnkei, alumí­niumot, mindéül, a mi katonai cé­lokra alkalmas. A városi múzeumot belső Oroszországba szállították, ha­sonlóképpen minden ércanyagot, töb­bek közölt a székesegyház értékes réztetőzetét is. A különböző épületek tetőzetének leszedése több mint 40.000 rubelbe került. Az üzletek zárva vannak, mindenben nagy a hiány; fuvart már egyáltalán nem lehet kapui. A. A cár és Poinearé is meg van elégedve Berlin, szeptember 30. (Az Esi tudósilólátOi) Kerülő utón jelentik Parisból a Berliner Tageblatt-nak, hogy a cár a következő táviratot küld le Poin­­carénak : Az imént jtüoll értésünkre, hogy a dicsőséges francia sereg nagy sikerekéi araiolt. Végtelen öröm­mel ragadom meg a szerencsés alkalmat, hogy önnek és a hős francia seregnek legmelegebb sze­­rcncsekivánataimat tolmácsoljam s kifejezésre juttassam azt. a forró kívánságomat, vajha Francia­­ország továbbra is rendit hetei ­­lenül haladna a győzelem utján. Poinearé igy válaszolt a cárnak : — Hálásan köszönöm felséged szerencseki vonatait, a melyeket hozzám intézni kegyes volt a szép sikerek alkalmából” a melyeket szövetségeseink támogatásával a közös ellenség fölött arattunk. Ké­rem felségedet, legyen kegyes az én forró jókívánságaimat szívesen fogadni azokhoz a dicső haditettek­hez, a melyeket az orosz seregek mindennap végrehajtanak s a me­lyekkel az egész világot csodálko­zásba ejtik. A cár elcsapott öt tábornokot Jíopenhtiga, szeptember 30. • (Az Est ludósitóiától) Pétcrvári távirat közli, hogy a cár hadseregparancsban felmentett állá­sától öt tábornokot, a kik a vol­­hyniai ütközetekben magasabb csa­patparancsnokságokat töltöttek be. Az oroszok nem könnyítettek a zsidók helyzetén Berlin, szeptember 30. f Az Esi rendes tudósítójának távirata) Néhány nappal ezelőtt az orosz cár a szentpétervári nemzetközi keres­kedelmi bank igazgatója utján táv­iratban értesilcttc a londoni Rolschild­­cég főnökeit, hogy az oroszországi zsidóságnak több különféle jogot, többek között az iskolalátogatás, a birtokszerzés és a szabad letelepedés jogát adományozta. Erre az intéz­kedésre azért volt szükség, mert a Rotschild cég hallani sem aka rl arról, hogy a zsidókat baromi álla­potban tartó Oroszországnak kölcsö­nöket adjon és vele pénzügyi műve­letekbe bocsájtkozzék. Ez a hir akko­riban bejárta az egész világsajtót, most azonban — mint a Berliner Tageblatt stockholmi tudósitója jáv­­iratozza — a szentpétervári Djen megcáfolja. A Djen azt irja, hogy a zsidók­nak már eddig is megvolt az a jo­guk, hogy az iskolákat szabadó» látogathassák. (A valóságban nincs ilyen törvény, a gyakorlatban azon­ban megengedték, hogy iskolába jár­hassanak azok a zsidógyerekek, a, kiknek atyjuk vagy testvérük harc­téren van, a kik tehát családjuk vérével vásárolták meg maguknak azt a jogol, hogy azt az iskolát látogathassák, a melybe a többi orosz gyerek jár.) A Djen szerint a háború tartama alatt a zsidóknak Oroszország bármely városában sza­bad letelepsdniök. Azonban ez sen» igaz. Ilyen törvény sincs, hanem, erre vonatkozólag nemrég egy ren­delet jelent meg, a forma kedvéért, a melyet azonban a gyakorlatban sok helyütt nem hajtanak végre. így például a kievi harctéri terület parancsnoka megtiltotta a zsidóknak, hogy Kievben letelepedjenek és az archangclszki kormányzó is kiutasí­totta a zsidókat, azzal az indokolás­sal, hogy ajánlatosabb, ha nem tele­pednek le a kormányzóság területén* Még egész sereg ilyen példát lehetne idézni, mert a miniszterek mellé rendelt hivatalnokok is egész hatal­mukat latba vetik, hogy a zsidók helyzetén semmit ne könnyítsenek. Ke. Még nincs döntés a nyugati harctéren Eddig kedvező híreit érkeznek a harctérről Berlin, szeptember 30. (Az Est rendes (adós tio fűt iák távirataj Egész Németország visszafojtott lélegzettel figyeli a nyugati harctéá eseményeit, a ho! most vívják ennek a háborúnak döntő harcait. E d d i ej e s ii p a kedvezően hangzó hir érkezett, de a döntés m 6 g ii e in t i) r I é n l ni e g. Az ellenfelek a legnagyobb erőfeszítéssel harcolnak. Az ellenség kitünően fel \an készülve, de a németek is hetek óta meg ügyelték már az ellenség előkészületeit és ezért a maguk részéről is tartalékokat vittek a nyugati harctérre. Mindenki bizakodik abban, hogy a német ércfal meg fogja állani a helyét, noha nagy túlerővel áll szemben. Az összes berlini és németországi lapok a legkomolyabb hangon foglalkoz­nak a nyugati eseményekkel.Ke. Hat angol és hét indiai had­osztály támadta a németeket Rotterdam, szeptember 30. (Az Est rendes tudósilójának távirata) A Basler X a e h r i e li I e xi londoni tudósítója jelenti : A 1J a i 1 y E x p r e s s becslése szerint I.ens­­től nyugatra hat angol és kél indiai hadosztály támadta meg a németeket. A bapaumc-i szakaszon még nagyobb haderővel Indult meg a támadás, mert a lindvezctőség ludlii. hogy a németek ott igen erősek. V. I). Äz angolok német foglyai Rotterdam, szeptember 30. (Az Est rendes uidódlófánclt távirata) A Times-nak a francia harctéren tartózkodó tudósítója, Buchanan irja : Azok a német katonák, a kikel a legutóbbi harcokban elfogtunk, mind igen jó állapotban vannak; kedvetlenséget vagy esüggedést nem lehel észrevenni rajtuk. A foglyok — irja az angol tudósító — az angolok sikerét a német példa után­zásának tulajdonítják. Azt a had­sereget, a melynek ilyen katonái vannak, nem szabad lebecsülni, az tagadhatatlanul kitűnő hadsereg. Több angol lap tudósítója kiemeli, hogy a német foglyok között igen sok a szláv típus. V. l£ M lovaglás franciák Ráris, szeptember 30. A Temps ujjongva ir arról, hogy német liszteket és katonákat, a kiket a Champagneban legutóbb vívott ütközetekben foglyul ejtettek, Cha­­ionsban a ncp kicsufott és bántalmazni akart. Ez az eset többször ismétlő­dött, mikor német hadifoglyokat szállítottak ál diaion-on. fingot győzelem Mezopotámiában Rotterdam, szeptember 3U. (Az Esi rendes tudósítójának távirata) Chamberlain a: alsóházban a mezo­potámiai hadsereg parancsnokló tábor­nokának két táviratát olvasta fel, a mely jonios .sikerről számol be. A táv­iratok szerint u: angolok elfoglalták a Kutatóméira előlit ellenséges állásokat, sok foglyot, ejtettek és ágyukat is zsák­mányollak. Az ellenség Bagdad felé vonul vissza és az angolok üldözik őkel. V. I). Festék' kereskedő segédek felvétetnek Krayer E. és Társánál V., Váczi-ut 34.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék