Az Est, 1915. november (6. évfolyam, 306-335. szám)

1915-11-01 / 306. szám

2. oldal Hétfót november 1, Az EsUhez érkezett újabb adományok Mrfelülvizsgáló központok Németországiján Beszélgetés a Berlini főpolgármesterrel A háború megvakult hősei számára ezen a héten 4511 korona 33 fillért kaptunk. Ezt az összeget már be is fizettük az országos bizottságnak. Erről szól az alábbi Elismervény 4511 korona 33 fillérről, azaz négy­­ezerötszáztizenegy korona 33 fillér­ről, mely összeget a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank rzsébet-köruti fiókintézetére kiállított cheque értéké­ben Az Est szerkesztőségétől a há­borúban megvakult katonák segély­alapja javára befolyt adományok fejé­ben felvettem. Budapest, 1915 október 30. Megvakult kaionák Felhő Gábor, országos bizottsága. A háború jótékonysága céljaira ezen a héten Az Est a következő ado­mányokat kapu j A vak katonáknak. K. u. k. Militärarbeiterábt. 7/bh. 3. legény­ségének gyűjtése 450.—. Weise Manfréd-féle lőszer gyári dalárda által folyó hó 9-én rendezett hangverseny tiszta jövedelme 400.—. Haas Lipőt linóleum-kereskedő Budapest 200.—. Kitlai járás fószolgabirósága gyűjtésének egy harmad része 171.66. Kiss Gyula gyűjtése a Drucker Mór és fiai cég fóüzletének szabászai körében 160.—. A győri katolikus Nővédö-egycsülct cseléd­­védettjei által tartott szinieldadásb ól befolyt jövedelem 142.25. Garay Lajos hadnagy gyűjtése Pécs 138.32. L. Gy. Tlszakürt 119.76 6. honvéd huszárezred 2. sz. legénysége és TornaUyay László őrmester 110.—. K. u. k. Divisions Munitions-Park d. 55. L. T. D. 101.62. Dr. Tardos Dezső és dr. Mágocsy Miklós közti vita megoldásaképpen 100.—* K. u. k. Feldspital Nr. 6/5. als Epidemie- Spital loo.—. Dr. Zombory Dezső ügyvéd, vármegyei t. ügyész Ungvár, egy peres ügyből kifolyólag .. 100.—. Nyirogyházai »Szabolcs« szabadkőmüves­­páhoiy tiszti badikórház botegei 86.—, cs. és kir. barakkórház legénysége gyűjtése 84.—, Baromfikereskedők Asztaltársasága 70.59, Kanonen-Batt. 4/9. IV. tiszti étkezde kártyapénz címén 66.—, lukafalvai mim kásosztag 6fi.—, Bonin Ágoston 64.60, m. kir. budapesti 1. honv. gye. XIV/5. lncnet­­század gyűjtése 63.20, m. kir. 4. honv. gye. XIV/4. menetszázad gyűjtése 60.—, Tolcs­vai Leányegyesület felerészben 54.—, »Sza­mos« politikai napilap szerkesztőségének gy.üjtéso 53.18, Tanhauser Henrik gyűjtése Pozsony 52.90, Leheti József és dr. Török Sándor adománya 50.—, Juhász Arthurné Kassa 50.—, Lőwy Miksa 1/II. hadtápzlj.­­beli őrmester gyűjtése felerészben 25.—, Vály István Cibakháza 50.—t k. u. k. Inf. Heg. Nr. 61/14. század gyűjtése 43.—, k. u. k. Gebirgs-Bäckerei Nr. 29. legény- , Bégé 40.—, Heiman N. 40.—, 32-es lába­dozó osztag legénysége 38.—61 fő 6-os honvéd illetményéből önként felajánlott ösz­­szog 35.40, Aradi Közlöny szerkesztősége gyűjtése 34.—, Általános Magnezit r.-t. tisztviselői és alkalmazottai 34.06, Drucker Mór és fia cég hadimunka szabászai, Ruschek N. csoportja 30.36, Máthó István őrmester 30.—, k. u. k. Festungsinft. Bat. 23. I. Komp. 29.10, Kostyál István vendéglős Kamaraerdő 28.—, Taub Lajos Nyíregyháza 25.—, Berkovits Sámuel gyűjtése Mező­­örményes 25.—, regőcei Vöröskereszt-kór­ház néhány sebesültjo 25.20, Offiziers-Menage Verwltg. des I. R. Nr. 25. 23.25, m. kir. 13. honv. gy.-ezredből alakult XV/IV. menetszázad legénysége gyűjtése 21.—, Hol­­lóséknál rendezett gyermek-kabaré előadás­ból 21.—, Fürst István családja koszorú­­megváltás címen 20.—, k. u. k. Inf. Div. Sanitäteanstalt Nr. 17. tisztikara 20.—, Bokor Béla íőhdgy. a m. kir. 38. honv. hadoszt. parancsnoka 20.—, V. S. 20.— Vámos Gyula honvédszázados 20.—, egy altiszt adománya Laibach 20.—, K. M. 20.—, Res. Esk. des 6. Hus. Rgts. 6. Korps­­kom. 20.—, Caupper Irma és Reisz Éva 16.—, az Anguszta-barakkórház őrségén Rigmányi János szakaszvezető gyűjtése 15.76, ifj. Hauser Károly Kassa 15.—, k. u. k. Eteppen8tationskom. Verseo Tausz Rudolf és Thier K. 15.—, König Miksa hadapród 15;—, özv. Wintné és Weisz Julie 13.—, 32. gye. lábadozó-osztag 13.—, Auguszta­­barakkórház közös őrsége 12.24, k. u. k. Bahnhofkommando Stanislau 12.36, Piros Lajos tizedes és társai 12.—, Nagel Ernő 10.—, Volentik János koszorumegváltás cimén 10.—, di*. Stimakovits László 10.—, S. V. 10.—, Bárdossy Lászlóné koszom* megv. cimén 10.—, Tauber Samu 10.—, Szabó Mária koszorumegv. cimén 10.—, Simon Erz9i 10.—, dr. Vágó István 10.—, i Erdős és Dévai által rendezett kabaré 20%-a 10.—, Weinberger Éviké 10.—, N. N. 10.—, Vcrner Ilonka Regőce 10.—, Horváth Lajos 1 huszár 10.—dr. Áron Gézáné fémtárgyai | hév. 10.—, zádoríalusi Dakó Kálmán Temes­­j vár 10.—, Szomacsán János és Otáva István * **»tegek Kolozsvár 10.28. Pataki A.-né 10.—, Hughes-tanfolyam 10.—% Szártori Albert őrmester 10.—, néhai Beck A. D. sírkő­­avatásán virágmegv. elmén Frankel Ottóné 10.—, 32-es lábadozó-osztag 9.—, egy kár­tyázó társaságtól k. u. k. M. G. Instruktions­kader I. R. Nr. 63. 8.60, fogadás E. B. és Sz. G. 8.—<, Szalai János őrmester 8.—, Paulus 6.—, báró Natorp Tivadar 6.50, Fischer Olga gyűjtése 6.—, os. és kir. katonai konzervgyár, egy mészáros adománya 6.75, Schwartz Bernát 6.75, Ottopál tüzér­­főhadnagy ő.—, Köteles József Tamási 5.80, Tamás Endre 5.—, X. Y. 5.—, Tar Mihály 5.—, Kinka Mihályné 5.—, R. S.-né Körmöcbánya 5."—, Kovács Dezső 5.—, B. I. 5.—, dr. Földvári egy büntető ügyből 5.—, L. Mica 5.—, Szántó István 4.—, Strack Istvánnó 4.—, Wiener Zsigmondné 4.—, »Aradi Közlöny« szork. gyűjtése 4.—, K. u. k. Inft. Reg. No. 1. I. Ersatzkomp. 4.64, Wächter Berta 3.—, G3raiári-gyerekek 3.—, Biró Ilona gyűjtése 3.—, Pikier és Hollós Bandi 2.—, Schwartz István sebesült 2.—, Sima Dávidné 2.—, Magarasevits 2.—, Szappanos Sándorné és Pleva Mihályné 2.—, Bada Jolán 2.—, Wotzas.ik Klára 2.—, Bá­­nyay Annus 2.—, Goldstoin Ignác 2.—, Stiglitz J<jlán 2.—, Friedmann Arnold gyógy­szerész 2.—, Jonacsik Margit 2.—, F. Klára 2.—, Barcsay-u. Gimnázium II. A) oszt. 2.20, N. N. 2.—, Berekböszörményi csendőrörs 2.—, Jókai Mór-önképzőkör 1.—, Molnár Er­zsébet 1.—, N. N. 1.—, G. J. 1.—, Tőrei Emma 1.—, Kiss Károly 1.—, F. R. és H. V. 1.—. E neti gyűjtésünk . » . . fc » 4.511.33 K Legutóbbi kimutatásunk sze­rinti gyűjtésünk . 781 754 15 » öjszesen 786.265.48 K Egyéb adományoké Elesettek özvegyei és árvái részére: Kulai járás fószolgabirósága 171.66, k. u. k. 7/7. Sappeur Komp. 4. Zug 100.—, Weiszinann József kereskedő Tiszafüred 50.—, Ernst Ödön 50.—, 16. honv. gye. 10. század tiszti­kara 39.—, Bányai László zászlós vitézaégi ezüstérme után járó 2 havi dij 30.—, m. kir. szatmári 12. honv.’-gye. XV/3. menetszázad legénysége 25.—, 19. vadászzászlóalj 2-ik százada 18.—, Tausz Rudolf, Thier Károly 15.—\ Jakubovios Palagy 12.—, Tar Mihály 10.—, Sebők Manci 2.—. A nyomorék gyermekek otthona részére: N. N. 11.—. Az elesettek árvái részére : Hegedűs Bandika 30.—. A rokkant katonák részére : Kulai járás fő­­szolgabirósága 171.66, Iláber Dezső cég mun­kásai által rendezett táncmulatságon gyűjtés 55.—,§ Drucker Mór és fia cég hadimunka­­szabászok Ruschek N. csoportja 30.36, König Miksa hadapród 15.—, Nagygeresdből M. E. 4.60, Hollós és Pikier Bandi 2.—. Pálinkás Ferencné részére: Noficer és Mor­genstein 5.—. Magyar Vöröskereszt részére: Löwy Miksa 1 /II. hadtápzászlóaljbcli őrmestr gyűjtése 25.—. A tüdőbeteg katonák részére : Spcszny Imre Budapest 4.68. Szt. Antal szegényei részére : B. T. 5.—. Az elesett tanítók özvegyei és árvái részére : Soltész János 6.—. Az amputált katonák részére : Goldstein Ignác 2.—, Récsoy Dezső 10.—. A béna kaionák részére: Tolcsvai Leány­egyesület felerészben 54.—X. Y. 5.—. Házilag készített női, érti- és gyermek­­fehérnemüek, men' asszonyi kelengyé : rendkívül Hiányosan Vajda Mórnál, Deák Ferenc-utoa 21. PRISTER GYÖRGY biológiai szennyvíztisztító berendezésekvállalatának IRODÁJA F. ÉVI NOV. HÓ 1-TÓL VI., NAGY JÁNOSUTCA 31. szám alatt van. Berlin, október 29. (Az Esi alkalmi tudósítójának lávirala) Wermulh berlini főpolgármester volt szives fogadni és Az Est részére a következőket mondotta el Berlin­nek tejjel való ellátásáról: — Egyik legfontosabb feladatunk a tejfogyasztás szabályozása. Az ed­digi me'gállapilás szerint Berlinben a tejmennyiség 30%-kal csökkent. Hogy biztosíthassuk a tejet azok részére, a kiknek okvetlen szük­ségük van reá, tej jegyeket bocsá­tunk ki. Elsősorban a gyermekeket, betegeket és anyákat veszszük figye­lembe. A tejszállitó köteles a tej­­jegy ellenében megfti :lő mennyiségű tejes adni, de ez a kötelezettsége megszűnik, ha a tejet a meghatá­rozott időben nem viszik el tőle, általánosságban reggel 10 óráig, a tejtermelőtől reggel 8 óráig, illetve délután 2-ig és este 7-ig, a szerint hogy mikor fejték ki a tejet. Ezzel az intézkedéssel azt akarjuk elérni, hogy a tej eladója és vásárlója között állandóan megmaradjon az érintkezés. A betegsegélyzö pénz­táraknak és más jótékonysági egye­sületeknek a berlini központi tej­­c-arnok mérsékelt áron, literenkint 28 pfennigért ad tej jegyeket. — Az élelmiszeruzsora megakadá­lyozására úgynevezett árfelülvizs­­yáló központokat létesítenek. Minden község, a melynek több mint ezer lakosa van, köteles ilyen központot Cs, és kir. saj tóhadi szállás. oki. 10. (Az Esi haditudósítójának távirata/ (A sajtóhadiszátlás jóváhagyásával) Míg az olaszok főeffenzivája az Isonzo-arcvonalon teljesen hiába­valónak bizonyult, addig különböző erős csapatokkal a tiroli szakasz egynémely pontján is igyekeznek támadni, hogy azokat a szörnyű veszteségeket, a melyeket a háború öt hónapja alatt eddig szenvedtek, legalább néhány kilométernyi, bár katonailag teljesen értéktelen, terü­letnyereséggel tudják igazolni. Sike­rült tehát a Judicariában Condinót, a melyet egyizben már megszálltak volt, és a melyet a mieink ismét kiragadtak kezeikből, újból hatal­mukba keríteni. Csapataink a Daoné-tól északra fekvő magaslatokon tartják főállá­sainkat, az olaszok tehát mindössze tizenöt kilométernyire hatollak be osztrák területre, — olyan cselekedetet vittek ezzel véghez, a melyhez öt hónapi időre volt szükségük. Az a kísérletük, hogy a Ledro-völgyön át a Garda-tó félé nyomuljanak előre, teljesen ku­darcot vallott. A tiroli arcvonalon a legélénkebb támadási pont már a háború kitörése óta a vilgereuthi (folgariai) hullámos /ensile, a mely Trient irányában terül felállítani. Ennek a központnak az a feladata, hogy az illető élelmi­­cikket a termelőtől a fogyasztóig való útjában állandóan figyelem­mel kisérje és megfigyelje, hogy az illető cikk ára hogyan alakul, mi­dőn egyik kézből átmegy a másikba, és egyúttal megállapítsa, hogy az árképződés normális-e, és ha nem, mi az orvosság ellene. Ilyen orvos­ságok : a fóakaratu rábeszélés, szük­ség esetén feljelentés, büntetés ki­szabása, a büntetés nyilvánosságra hozatala, vagy végül a katonai parancsnokság, vagy a központi ha­tóság részéről való megrendszabi­­lyozás. — Ennek a központnak a feladata az is, hogy például a szándékosan visszatartott és elrejtett áruk fel­kutatásáról gondoskodjék. A bűnö­söknek megbüntetése helyett, vagy megbüntetésén kivül még ahhoz is joga van, hogy az illető üzemé­nek beszüntetését javasolja. Nem­csak központi, hanem helyi szer­vezetek is lesznek. A központi szer­vezet a termelési és a nagykeres­kedelmi árakat figyeli meg, a helyi szervezet pedig a kiskereskedelemre ügyel. A helyi szervezet megfigyelé­seinek eredményeit a központnak küldi meg. Ily körülmények között úgy a nagy-, mint a kiskereskedők érezni fogják, hogy állandó felügye­let alatt vannak, a minek remélhető leg nagy hatása lesz. el és elzárja az Etsch völgyébe vezeti utat. Ez a terület, a mely ellen szep­tember 17-ikén kezdődött a támadás, október 9-ikén. az október 13-ról 14-re virradó éjszakán, október 18-án, majd október 19-én egész nap rendkívül heves támadásnak volt ki­téve, csapatainknak azonban sikerült az ellenséget minden egyes alkalom­mal visszavetni. Úgy látszik, hogy az olaszok időközben belátták, hogy a gyalogsági támadások hiábavalók és most már csak a vilgereuthi magas­latok tüzérségi ostromára szorít­koznak. De sok olasz vér ömlött el a Monte Piano előtt is, a me'y a Pusterlal felé vezető mat uralja. Az olasz tüzérség védelmi állásainkat valósággal el­árasztotta 24-es, 28-as és 30-as grá­nátokkal, a nélkül hogy olasz terü­leten levő állásainkat csak meg is közelítette volna. Cadorna itt is beiátta, hogy gyalogsága hiába támad és azóta megelégszik a tüzérségi támadásokkal. Olasz tisztek, a kik résztvettek a Monte Piano ostromában, beszélik, hogy katonáink az ellenséges tüzér, ség leghevesebb tüzében is csodá­latra méltóalK kitartanak. Az olaszok dühüket, a melyet a miatt éreznek, hogy támadásaik min-A tiroli határ harcai

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék