Az Est, 1915. december (6. évfolyam, 336-365. szám)

1915-12-01 / 336. szám

Előfizetési árak: Egy hónapra~ 2.— korona Negyedévre ~ H 5.— korona Egész évre~ - ~ 20.— karó na Politikai napilap Sxerkesetóségx DIJ» kerület, Erzséhet*k6rut 9 Kiadóhivatal t VII., Erzxébet'kfírut /ff—20. ■% Megjelenik délután. •> Fiókkiadó hivatalok: Egyes szám ára az országban. <5 f'MSc, JZasztrlában ói fiit* Minden közleményünk után* nyomása tilos FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS JlNDOR V., Vilmov császárját 14. SZ* és IV., Václ»utca /2. XVienbsm. : I., Kohlmarkt 7• Sallwitz csapatai mesértetek Oszkfibbe A boSgdrefc éirsása fölénye Monasztir és Piii&p közüli Lugano, november 29. /A: Es! rendes tudósítói ónak távirata) L& Corrsere (ie!la Ssrá-nah |ei«iraSEä« üzalomiEtiEifiS! Bi p.apSe’osseálíllSotSt SBJefiSe-isEpaSak hely­­set« nagyon komoly. & második bolgár hadsereg nyolc­­vanezef embere SfomeJjfare fenyegeti a szövetségeseket. Pritep és honasztir k?izätl SCSO szerb harcol négyszer annyi bol. r gérral. A távciság itt a francia frontiéi 30 kilométer. Azt hiszik: hogy itt a bolgárok A S fognak lörtti és ezzel elvágják a szövetséges esajsaioli útiét. Sailwitz el$3 csapatai megérkeztek $is*kä*Sstoe. EEönyomulásukat a vasútvonal megkönnyíti. Támogatja {tütet a harmadik bolgár hadsereg, melynek tartózkodási helye ismeretlen. Sorrail tábornok az Q kis seregével, melynek nagyobb része még Sxalonlkiban van, nem lesz képes ciionéilsni a nagy táma­dásnak és kétségtelenül görög ft'ídrc fog szorulni. A második bolgár hadsereg a gosztivárí völgyön át vonul 3l®FG. " . & szerb hadsereg rettenetes utakon, feneketlen sárban, hid nélküli hegyi patakokon vonul át Albániába. Élelmiszere nincs. ílngy a hideg és erősen havazik. £ La. Az olasz sajtó az Isonzói harcok nehézségéről Lugano, november 29. (A: Est rendes tudósit íjának iáviraia) A: olasz sajtó, úgy látszik, az Isonzo-arcvonal elleni ofjenziva abba­hagyására készíti elő a közvéleményt. Tegnap óla nagy cikkeket közölnek a modem ofjenziva óriási nehézségeiről és az ellenséges hadállások hatalmas előnyéről, a melyeken a minduntalan megújított rohamok megtörnek. Az eddig kifejlett legnagyobb erőjesziíésekkel csak jelentéktelen eredményekéi lehetett elérni. La. Mii kért az entente Görögországtól MegpofoztáK az izgága Miilét, s mintha ez a nyakleves nagyobbat csattant volna, mint a pofonok általában. Sőt mintha villámlolt volna is ez a pofon s fényénél egyszerre megláttuk azt az igazságot, hogy egy-egy jó helyre ültetett pofon­nal talán el lehetett volna ke­rülni az egész világháborút. Kép­zeljük el, hogy Szaszonov, Grey, Poincaré és D’Annunzio háborús terrorjára a békepártiak pofonok­kal feleinek. És ha Pasics ősz szakállát megrángatják s a két zöld Karagyorg vc-kölyköt el­náspángolják, alighanem kijó­zanodtak volna valamennyien. Most csak várjunk türelmesen, ki tudja, hátha a román parla­mentben véletlenül megtalálták a háború orvosságát. Ki tudja, hogy nem a kellő dózisban adagolt pofon-e ez a csodaszer ? A há­ború követelése mindig csak né­hány emberről ragad rá a na­gyobb tömegekre. A fertőzés a bacillus-gazdáktól származik. Ha a bacillus-hordozókat ártalmat­lanná teszik, akkor elejét vették a pusztító járványnak. Mille urat tehát úgy kell tekinteni, mint egy kísérleti nyulat., a kit egy eddig gyógyíthatatlannak hitt betegség ellen most feltalált szé­rummal oltottak be. Ha csodaszer lesz is a román orvosság, sajnos, már elkésett. A világ már nem tudja hasznát venni, jelentősége csak odahaza Romániában lesz neki. A román beavatkozás veszélye ma már mi­nimumra szállt alá. Kitűnt, hogy ilyen kis országok és ezeknek kis seregei semmi eredményt nem tudnak elérni. A románok maguk mondják, hogy ha a mi győztes seregeink ellen jönnének, hadsere­gük biztos pusztulását jjeleníené. Románia soha nem lehet elég hálás azok iránt, a kik elszánt bölcseséggel makacsul megma­radtak a semlegesség mellett. A katonai küzdelem májusban vég­képpen eldőlt. A központi ha­talmak győzelme kétségbevon­hatatlan. A háborút a kétségbe­esés és a^gonoszság húzhatja még, de a győzelmet többé senki el nem veheti tőlünk. A ki elébe ál), hogy föltaríóztassa, az öngyilkos­ságot követ el. Jól tudják ezt azok, a kik Románia sorsát ke­zükben tartják, s azért Isten és emberek előtt felelnek. Romániára tehát több a szerencsénél, ha a háborút megváltotta egy jó he­tven alkalmazott nvaklevessel. Berlin, november 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Genjböl jelentik: A francia sajtó még mindig nincs egészen megelé­gedve Görögország magatartásával. A Temps fájdalmasan panaszkodik, hogy Görögország még mindig nem határozta el magát, hogy a nemes entente mellé álljon. A Figaro és a Púit Párisim pedig kíváncsian várja a görög kormány cselekedeteit. Szku­­ludisz és az entente képviselői között még két fontos részletkérdésben tár­gyalások vannak. Az entente azt kí­vánja, hogy Görögország egészítse ki a szalonikii vasútvonalak személyze­tét. hogy az eniente-csaDaJob jobban J használhassák a vasutakat. Az en­tente másik kérése az, hogy a görög szigetek partjait átkutathassák, hogy felderítsék a német tengeralattjárók állítólagos támaszpontjait. A mig eze­ket a kívánságokat Görögország nem ieljesiti, addig a görög kereskedelmi hajózás ellen elrendelt megszorító intézkedéseket sem lehet egészen megszüntetni. Ec. A görögök, bíznak a békés megegyezésben Rotterdam, november 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Athénből táviratozzék: Hivatalos körökben élénk mozgolódás észlel­hető, de a kormány és a diplomácia körében azt mondják, hogy semmi ok sincs a nyugtalankodásra, mert az entente nem akarja kényszeríteni Görögországot a semlegesség feladá­sára. Bíznak benne, hogy a katonai természetű ügyekben megtalálják a megoldást. V. D. Mngo? jjelemtős a szerúefs vis$xavamulásdi*öi Rotterdam, november 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Lloyds jelenti Athén­ből: A szerb kormányt és n diplo­máciai kart a legközelebbi napokban Szku fariba várják. A szerb f 5 e r ő kénytelen volt visszavo­nulni az albán határon át és szál­lító eszközök hiányába n a rossz utakon el kellett hagynia nehéz tüzérsé­gét. Az albán határra! párhuzamo­san a szerbek uj állásokat foglalnak cl. Purazzóvai megvan az Összeköttetés. V. D. Hóviharok Szaloniki körül Rotterdam, november 29. (Az Esi rendes tudósítójánálc távirata) Szalonikiból jelentik : Az entente­­csapatok frontján a helyzet a leg­utóbbi két nap alatt nem változott. Az angol fronton nyugalom van. A tél a rendesnél korábban állott bo és hóviharok akadályozzák a had­műveleteket. Szaldóidban már nyolc év óta nem volt ilyen korán havazás, V. D. lerlín, november SO. (Az Est rend \psitóiának távirata) A X c ni p/3> nikli távirata sze­rint a bolqáp a francia angol csapatok bűzött x rendkívül erős havazás következtében most- nincse­nek rendszeres összeütközések. Tízezer albán munkást alkalmaztak, hogy sietve elkészítsék a visszavonulás útját a szerbeknek a Dibra—Ljuma vidéken, Ke. Török csapatok a Sinai-félszígeten Lugano, november 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Ciornale á’Ilaliá-nak jelentik Kairóból, hogy Suezböl egy angol cirkálóflotta ment Akabába, a hol ellenséges csap at mozdul at ok at ész­leltek. La, •w Akaba kikötőváros a Sinai-félszíget keleti partUn

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék