Az Est, 1916. február (7. évfolyam, 32-60. szám)

1916-02-01 / 32. szám

Jhiöfizetési árak t Sgy hónapra• . kornnm Negyedévre » -* 5.— korona Egész évra~ « „ SO.— korona •ft Megjelenik délután m Politikai napilap Szerkesztőség i Wf, kerület, Erzsóbet-kőrmt t. Kiadóhivatal a OH; Erz&ábeUkörut fő—20* Fiótckladőhivataloka ^ ■ Budapest, 101G * I^&dd * február A FII. évfolyam * 32, szám. Egyes szám ára az országban « /*«"•, SZasztrldban Q fitt* Minden közleményünk után• nyomása illas Felelős szerkesztő: Miklós Andor 9« Vilmos császárját /4. is> íj IA\, Václ»utca 12. Wlenben t /.* Kahlmarkt 7» Szerencsétlenség történt ma korán reggel egyik dunai propellerrel. A ronda öreg kis lélekvesztő mégcgyszer annyi utast vett fel, mint a mennyi fizikailag ráfér és áldott vé­letlen, hogy az eset nem lett óriási tömegkatasztrófa. A kö­zönség már régen morog, elége­detlenkedik a propeller ellen. És mindenki vele morog, a kinek mákszemnyi érzéke van a köz­érdek iránt. Sajnos, a főváros vezetői vagy oly magasan, vagy oly mélyen trónolnak, hogy a tömeg moraja nem hallatszik el hozzájuk. De az ír, lehet, hogy fülük bejáratát a közöny vattája sancolta el minden panaszkodó szó elöl. Majd a boncolásnál ki­derül. Egyelőre annyit tudymk, hogy a propellerrel szemben a közönség mindig elvesztette a pőrét. A ki azért panaszkodott, hogy az un­dok, dühös kis hajók tönkre­teszik a Duna két partját, mert agyon füstölik és telekovmozzák, azt kinevették, fejére legyintet­tek : Ugyan ne kényeskedjen az ur 1 A ki úgy találta, hogy ezek a hitvány lélekvesztők életsvszc­­dehncseu rozogák és kicsinyek, azt fölényesen szintén kinevel­ték : Nem szégyenli magát, gyáva ? Igazában pedig nem is lehetőit kinek panaszkodni. A propeller egy családi részvénytársaságé. Annyira családi é részvény társa­ság, hogy a főváros sincs benne. Ez a családi társaság tavaly nyolc millió utast fuvarozott tizenhárom rongyos kis karika­túra jármüvén. Ezek az adatok mutatják, hogy nem holmi bagatell ez a propdlet­­ügy. Már csak rengeteg jövedel­mezősége miatt is megérdemelné, hogy a főváros és a közlekedési Ügyosztály törődjön vele. De tö­rődik ? A szerződések és szabá­lyok, melyek a főváros jogait meghatározzák, oly bonyolultak, hogy hozzányúlni sem mernek. A mi lelkiismeretűnk ebben a kérdésben is tiszta. Számtalan­szor felhívtuk az illetékesek ügyei­mét a propeller abszurd állapo­tára. Természetesen hiába. Talán i mai szerencsétlenség, a mely­nek nagysága e percben még nein ismeretes, megmozdítja Pa tó Páléirat. De lehet, hogy lelki­ismeretűk betonja ezt a terhet is elbírja s tovább is mosolyog­nak a gyávákon és finnyásokon, a kiknek aggodalmaik és pana­szaik voltak'a lélekvesztők ellen. Párisban ismét Zeppelint teleztek Rotterdam, január 31. (Az Est rendes tudósítójának iávirata) Párisból íáviraiozzák: Vasárnap este 9 óra SO perckor ismét riadót fújtak, mert Zeppelin közeledését jelezték. Minden óva• toss ági intézkedést megtettek. V n. liyi: Újabb részletek a szombat esti támadásról Lw.ja.no, január 30. (Az Est rendes tudósítójának iáviralct) dl szombat esti párisi Zeppelin-támadásról a Carriers della Será-nak a következőket jelentik Párisból: Szombaton este kilenc óra harminc perckor egy Zeppelin közeledését jelezték. Azonnal riadót fújtak s minden vilá­gosságot eloltottak. Repülőgépek szálíiak fel és cirkáltak a fényszórókkal megvilágított éjszakában. Ji Zeppelin tizen­három bombát dobott le, A bombák néhány kilométerre a város közepétől estek le, egymástól nem nagy távolságra. Jiz áldozatok száma rendkívül nagy. A sűrű kőd, a mely a várost körülbelül 8GO méter magasságban borította, hatástalanná tette a fényszórók működését és megaka­dályozta a védőigyuk használatát. Kdéne ház pusztult el. La. Rotterdam, január 30. tAz Est rendes tudósítójának távirata) A Reuter-ügynökség párisi jelentése szerint a Zeppelin tizenhárom bombát dobott le és nagy károkat okozott. Az első távirat hat, a másik kilenc ház elpusztulásától és hét halottról s huszonkét sebesültről szól. V. o. Rotterdam, január 51. fAz Esi rendes tudósító jónak távirata) Parisnak azt a városrészét, a hat a Zeppelin-tárnadás történt, igen sűrűn lakják a munkások. 31őst a lakossá;/ naif!/ többsége asszony, gyermek vagy öreg ember. A párisi lapok koszáért kiálta­nak. A lakosság nem nyugUdnn, de tidit titkolja, hogy elégedetlen Pária védelmével. Hozzá teszik azonban, hogy szombaton este ködös idő volt és nehezen lefülelt volttá megakadályozni, hogy a Zeppelin Párisi elérje. Csodálkoz­nak, hogy a ledobott tizenhárom bomba csak huszonhat embert ölt meg. Poincaré'. elnök kétszer megláto­gatta a párosnak <ts>- a részét, a hová a bombák leestek. Egy öl emel des ház eipusztidt, V. It, KeUerdutn, január 30. f Az Esi rendes ludósiíójának távirata) A Zep pdin-lá ma dúsról a Ticu’er­­ügynökség még a kővetkezőket je­lenti Párisból: A nép a botdevar­­élokva, özönlött, hogy a „nagyszerű látványban gyönyörködjek". Az előadásokat a riadó után sem szüntették be seholse. A párisiak csak kiváncsiak volhü:, de non jeliek. As egyik, helyen lő áldozata j rótt a támadásrak, egy másik he­lyen három asszony és két gyermek pusztult el. A sebesültek száma 82, Több francia légi jármű üldözőbe vette a Zeppelint, de az nagy ma­gasságba n eltávozott. Egy későbbi Beider-jelentés sze­rint 24 térti és i) nő halt meg. legalább 28 férfi, JA nő és két gyermek sebesült meg. V. I). Berlin, január 31. t Az Esi rendes ludósiíójának Iávirata) A Deutsehe Tageszei­tung tudósítója tavira! ózza Géni­ből: A vasárnapi párisi lapok egyetlen egy szó­val sem említik a Zeppe- 1 ?n í á m a d á s t és a lyoni újsá­goknak is meg volt tiltva, hogy hirt adjanak a légi támadásról. Utasok a kik Párisból jöttek, azt mondják, hegy a Zeppelin a város keleti részeit bombázta. Az első robbanások idején n boule­­varáokon nyüzsgőit a sétáló közön­ség, de még javát) an tartott a bombázás, mikor a szín­házakból k i ö z ö n I ö 11 a pub­likum s nem tudott merre menni, mert addig telje­sen elsőt étilelték az utcá­kat. E miatt zavar és pánik volt. A párisi nép felháborodottan tá­madja az őrszolgálatot és az avia­tikái csapatot, a mely tehetetlen s nem tudott idejében a Zeppelin közeledéséről, holott a repülőgépek­nek meg kellett volna akadó lyoz­­íiiolt, hogy a német Ej hajó Parisig juthasson. Ezzel szemben kaío :ai részről azzal mentegetik az aviatikái csa­­patíesíet, hogy kellő időben Epeit akcióba, a mi pedig a légi táma­dások ilbáritá ára felállított vgju­­üíeg ket illeti, azok szándékosan nem tflkchek, m rt sokkal na­­fj y óbb baj támadt volna a b b ó !, ha a Zeppelin Pária fűlött felró b b a u é s í c z is ­ii a a. mini a léghajóim! kivetett bombák robbanásai miatt. Általános az a követelés, hogy Üesnard helyettes államtitkár azonnal mondjon le. ke. A sxéSűai nimst jsraissseääsäaga Szófia, január 30. (Az Esi kiküldött munkatársának távirata) Mickaelles szófiai német követ ma szabadságra Berlinbe utazóit. A. A. Aknák a blscayal öbölben Rotterdam, január 30. Vigából íáviraiozzák: A spanyol hajók jelentése szerint a biscayai öbölben tengeralattjárót és aknákat vetlek észri. Legutóbb két spanyol hajó aknára futott és eisülyedt. V. D.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék