Az Est, 1916. május (7. évfolyam, 121-151. szám)

1916-05-01 / 121. szám

2. oldat 'fizCsT Hétfő, tOtő május U Kút el Amara elfoglalása Porlugélokat és olaszokat várnak Szalonikiba Rotterdam, április 29. (Az Est rendes tudósítóidnak távirata) A Nieuwe Rotierdamsche Courant szófiai levelezője vázolja azokat a nehézségeket, a melyek azok elé gör­dülnek, a kik Szalonikit el akarják hagyni. A hollandi lap szófiai munka­társa találkozott megbízható semle­ges országbeli állampolgárokkal, a kiknek sikerült Szalonikit elhagy­­niok. Ezek azt beszélik, hogy a szalo­­nikii közigazgatást teljesen a fran­ciák ragadták magukhoz. A franciák azokat a görögöket, a kikről tudták, hogy Gunarisz hívei, tehát ellenségei Venizelosz politiká­jának, Mylilcnébe viliék és ott tábojjj rokban helyezték el. A mytilenei táborok a franciák szigorú felügyelete alatt állanak. Az élelmiszereket az entente-csapatok a maguk számára foglalták le, s a polgári lakosságnak napokon át nem jut sem liszt, sem kenyér. Az entente-katonák az élel­miszerekért annyit fizetnek, amennyit Jónak látnak. A franciák ez utolsó hetekben két­ezer embert szállítottak parira, az an­gol csapatszállitások egy idő óta szünetelnek. Szó van arról, hogy tíz­ezer portugálit szállítsanak. Szalo­nikiba és az entcnte-csapatok azt remélik, hogy két hadosztály olasz katona is segítségükre lesz. A Szalo­­nikiban állomásozó hadseregek a szerb hadseregre nem igen számí­tanak : az úgynevezett »százezer harcrakész szerb és montenegrói ka­tona« a valóságban olyan fáradt, hogy számolni sem lehet vele, és ha a parancsnokság az egyik vagy má­sik harctérre akarja küldeni őket : fellázadnak. Az a néhány ezer szerb katona, a ki Szalonikiban lé­zeng, nem katona többé, hanem ki­éhezett csavargó. Az öszvérek, a melyeket a francia tüzérség szolgá­latára hozattak Szalonikiba, rögtön azután, hogy kihajózták őket, meg­betegedtek és elpusztultak. A francia tüzérség e miatt gátolva van szabad mozgásában, — annál inkább, mint­hogy a görögök hallani sem akarnak arról, hogy öszvéreiket a franciák rendelkezésére bocsássák. A Szalonikiban táborozó entente­­katonák számát most mintegy 350 ezerre lehet becsülni, a kik között mindössze 80.000 az angol. A görög hadseregben meglehetősen kedvező a hangulat a központi hatalmak iránt. Az entente-hadsereg körében élénk türelmetlenség mutatkozik, a fran­cia katonák egyre kérdezik: »Mit keresünk mi itt ?« »Miért maradunk mi itt ?« A főhadiszálláson pedig, hogy elégedetlenségüket csititsák, azt mondják nekik, hogy ha az ellenség nem támad, az entente kezd offen­­zivát. A központi hatalmak legutóbbi légi támadása alkalmából egy francia kaszárnyát megrongáltak a bom­bák ; kétszáznál több katona pusztult el, vagy sebesült meg. . V. D. DUNAPALOTA PINCcfcTTERIV.E MEGNYÍLT S BEJÁRAT A DUNAKORZON. POLOÁRI ÁRAK. A magy. kir. szab. osztály sorsjáték főelárusitója Minden második sorsjegy nyer. BORGE bank részvénytársaság Budapest, Kossuth La/os-utea 4. Sorsjegyek árai: Egész 12 K, fél 6 K, negyid 3 K, rugolomd 1JSO K. A német hadvezetőség tegnap hivatalos jelentésében közölte, hogy Kút el Amara meghódolt: a benne körülzárt angol haderő megadta magát és a törők ostromló had­sereg 13.000-nél is több hadifoglyot ejtett. A kút el amarai győzelem­nek beláthatatlanok a stratégiai következményei ; az ostromló török' sereg most tovább vonulhat, hogy a Perzsa-öböl északi bejáratát is megtisztíthassa az angoloktól; a török győzelemnek azonban igen nagy a morális hatása is, mert az angolok, a kik megkísérelték, hogy Németországra legalább Ázsiában mérjenek döntő csapást, ezzel a próbálkozásukkal is kudarcot val­lottak és vereségük bizonyóra mély hatással lesz szövetségeseikre és ellenségeikre egyaránt. Rotterdam, április 30. (Az Esi rendes tudósítójának távirata) Londonból táviratozzák: Angol hivatalos jelentés szerint Townshend tábornoknak 143 napig tartó bátor ellentáll ás után élelmiszerhiány miatt meg kellett adnia magát. A tábornok előbb megsemmisítette ágyúit és lő­szereit. Csapatai 2470 tisztből és katonából s mintegy 6000 indusból állanak. V. D. Berlin, április 30. Vilmos császár a kút el amarai török győzelem alkalmából elren­delte a középületek fellobogózását. Berlin, április 30. (Az Esi rendes tudósítójának távirala) A Berliner Tageblatt konstantiná­polyi tudósítója táviratozza : Mikor Kút el Amara elestcről megérkezett a Mr, •— nem sokkal dél után •— a török miniszterek éppen a szultán­nál reggeliztek. A győzelmi Mr futó­tűz gyanánt terjedt el és általános érdeklődés tárgya volt. Mikor dél­után 3 órakor a Balkánvonat elin­dult és hat német képviselőt vitt ma­gával, báró Gamp búcsúbeszédébe» örömének adott kifejezést, hogy a német vendégek konstantinápolyi tartózkodását ennek a nagy esemény­nek a hire tette szebbé. Báró Gamp szívélyesen üdvözölte a német kép­viselők tiszteletére megjelent török urakat, a kik között látni lehetett a szultán és a kormány képviselőit is, valamint Dsambulat béget, a város Japánok is mennek a francia harctérre? Stockholm, április 29. (Az Esi rendes tudósilójának távirata) Y ama (j u japán képviselő kér­dést intézett a képviselőházban a kor­mány képviselőjéhez az iráni, hogy báró Ok urn a Párisban kötelezte-e magát arra, hogy Japán a szövetségi viszony demonstrálása céljából ki­sebb csapatot jog küldeni Franciaországba és hogy a tokiói gárdaezrednek N agaszakiba való áthe­lyezése nincs -e összefüg­gésben ezzel a kötelezett­séggel? A kormány képviselője kitérő választ adott. Eryk, prefektusát, Belri béget, a rendőrfő­nököt és sok török képviselőt. Báró Gamp, mikor a vonat elindult, oda­kiáltott török társainak: — Viszontlátásra Berlinbe! A német képviselők lelkesen élje­nezték Törökországot. A győzelmi hirt Konstantinápoly­ban, szokás szerifit, a kora délutáni órákban rendőrtisztviselők tudat­ták a sztambuli, majd a perai ke­reskedőkkel, mire ezek azonnal fel­­lobogózták üzleteiket. A lakosság igy vett tudomást a török sereg dia­daláról. Később a Takvini Vékái cimü Mvatalos lap különkiadásban tudatta a győzelmi hirt és külön plakátokat ragasztatott ki a Mrdetö­­oszlopokra. A lakosság öröme leír­hatatlan. Mindenki hangsúlyozza, hogy eddig még egyetlen egy fron­ton sem sikerült ilyen nagyszámú angol csapatot foglyul ejteni. A török tisztek körében élénk sajnál­kozás volt a fölött, hogy Goltz basa tábornagy már nem érhette meg az örvendetes eseményt. Ke. Berlin, április 30. (Az Est tudósítójától) A Lokalanzeiger Kút el Amara el­­estéről a követezőket írja: Kút el Amara eleste örvendetes- befejzése a hétnek, a melyet méltán nevezhe­tünk az angolok fekete hetének. Ezen a héten ugyanis az angolokat egyik szomorú hir a másik után érte. El lehet viszont képzelni, hogy Német­országban Kút el Amara elestének a hire milyen nagy örömet okozott, különösen ha meggondoljuk, hogy ezt a győzelmet joggal nevezhetjük a német hadimüvészet újabb sikeré­nek. Mindenesetre keserű mellékizt ad a dolognak az, hogy Goltz basa, a ki a Km el Amara körül folytatott operációknak vezetője volt, nem tudta megérni ezt a napot. Goltz basa vezette elejétől fogva a Kút el Amara körül folyó hadműveleteket, még pedig az elképzelhető legnagyobb nehézségek között. Szerencsére azon­ban Goltz basa értett ahhoz, hogy munkatársait a saját szellemében nevelje fel és az ő szelleme to­vább él munkatársaiban és a törö­köket győzelemre segíti. A görög király nem fogadta Mahon tábornokot Berlin, április 30. (Az Est tudósitójától) A Berliner Zeitung am Miltag-nak jelentik Athénből: Mahon tábornok Elliot angol követ utján audienciát kért Konstantin királytól, hogy tár­gyalásokat folytasson a görög ki­­rálylyal a legutóbbi konfliktusról. A görög kormány az athéni angol kö­vet utján azt a választ adta a tábor­noknak, hogy a király nincsen abban a helyzetben hogy Mahon tábornokkal értekezzék a katonai helyzetről, még kevésbé pedig a politikai helyzetről. M német-amerU kai megegyezés Récs, április S0. (Az Est tudósítójától) A Neue Freie Presse irja ma vezető­helyen : A Berlinből ideérkezett je­lentések megerősítik azt a hitet, hogs a megegyezés Németország és Ammka között még lehetséges. Hire jár annak, hogy Németország ismeretes ígére­teit, a melyeket a német kormauj egy korábbi jegyzékében tett, fenr akarja tartani, hogy tudniillik fel nem fegyverzett kereskedelmi haj 6 kát figyelmeztetni fog és csak akkoi fogja megtámadni, ha ellentállásl fejtenének ki. A Sussex-ügyben hú szerint újabb vizsgálatot fognak in ditani. ■ Á negyedik hadikölcsön A tegnapi nap a nagyjegyzései napja volt. Magánosok és nagyválla latok milliós jegyzései tömegesen ér keztek a nyilvános aláírási helyekre Ez örvendetes tünet, mert azt mu tatja, hogy a nagytőke is felismerd kötelességét és a kis emberek száz él ezer koronás jegyzései után sietvi ajánlja fel a maga millióit a nag] nemzeti célok szolgálatára. Májúi 5-ig olcsóbb a jegyzési árfolyam é ez is serkentőleg hat azokra, a kil a tőkék kedvező elhelyezési lehető ségét latolgatják és az olcsó jegyzés árfolyam közel lejárata is serkentőlej hat a közönségre. Semmi kétség sen lehet az iránt, hogy a nemzet ezutta sem fog csalódni fiaiban. És habár most is lesznek olyanok a kik csak saját önző érdekeikre fog­nak gondolni, nagy általánosságbal mindenki teljesíteni fogja kötelessé geit. Azoknak, a kik eleget tettel hazafias kötelességüknek, a nyugodj lelkiismeret jóleső érzése lesz jutalma azok azonban, a kik e nehéz napok ban félreállottak, vagy csak úgy­­ahogy teljesítették kötelességeiket keservesen fogják tapasztalni, hog] mennyi megaláztatásnak lesznek ki­­téve önző és hazafiatlan magatarlá suk miatt. . A mai újabb jegyzések a követ zők: Angol-osztrák bank 10 millió Wiener Bankverein 10 millió, Fon ciére pesti biztostó-intézet 5 millió Weisz Manfred 5 millió, Duna biz tositó-intézet 3 millió, Rimamurány salgótarjáni vasmű 3 millió, Elsl katonai biztosító-intézet 1 millió Nemuann Testvérek Arad 1 millió nagyváradi káptalan 1 millió, Ganz Danubius-gyár 1,050.000, Kőolaj finomító r.-t. 1 millió, Wein Káról] és Társa textilmüvei Késmárk i millió, Mauthner Testvérek és Tár sai 1,250.000, Magyar ruggyantaáru gyár r.-t. 1 millió, Oszt álysorsjátél r.-t. 1 millió, váci káptalan 500.000 Lipták és Társa 500.000, Kohl Adolf és Társa olajipar r.-t, 500.000 Magyar vasutforgalmi r.-t. 495.000 Magyarországi cisztercita-rend 1 mii lió, Temesvár városa 1 millió, Arad első takarékpénztár 500,000, Abauj Torna vármegye 300.000, Hungárii műtrágyagyár 600.000, Malackai ta karékpénztár 300.000, Westinghousi fékgyár 400.000, Flutter József gyára 200.000, Chaudoir rézmüvek 200.000 Hazai áli alános biztositó 3J0.000 Domony Ödön 200.000, Gizella gőz malom 200.000, G. ünwald Pál 20< ezer, gróf Szapáry Ilona 400.000 gróf Benyovszky Rezső 50.000, Pajzí Gyula 200.000, Hegedűs Lóránt 13< ezer, Hohcnlohe-Ochringen hercej 100.000, gróf Apponyi Albert 100.000 gróf Zichy József 50.000, báró Schoss berger Viktor 100.000, Sebők József 100.000, Hazai Fülöp 100.000, Egyed Laios 50.000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék