Az Est, 1916. június (7. évfolyam, 152-180. szám)

1916-06-01 / 152. szám

Budapest, 1916 * Csütörtök * június /. Vll, évfolyam * lő 2• szám, Előfizetési árak : Bgy hónapra« - SS.— korona Segye déoré «.> korona Egész évre.. » «. 20.- korona ■% Megjelenik délután m Egyes szám. ára az országban Ä fiSí** .Ausztriában Jß,-f%W+ •Mindéit közleményünk után.• tyomása tilos Politikai napilap »•* Felelős szerkesztő . Miklós JZnbqr Szerkesztőség : VIZ. kerület, ErzsébeUkorut I4 Kiadóhivatal: VII,, Erzsébetzkorut Kiók*kiadó hivatalok* 0,$ Vilmos császárját /4. ssa és SU.0 Václsutca /2. CiJienben * S-. Kohlmarkt 7* • A legdrágább őrület a háború. Vérben és aranyban annyit fogyaszt, hogy a harcoló országok pénzügymi­niszterei máris dagadt fejjel jár­nak, hogy honná» teremtsék elő a rombolás és a későbbi építés költségeit. Az államoknak egy módjuk ban az ilyen nagyarányú összegek meg^efeaÉsére, az adóz­tatás. Ez elíM fe§}fli nem lehet, az országok TOÍsitttFfenn kell tar­tani, a szükséges^énzt meg kell szerezni, de csakis igazságos utón. Ha azt a túlságosan kényelmes utat választanák, hogy a töme­gek, a munkájukból élő szegény és középsorsu emberek fizessék a költségek nagy részét az által,' h'j&y' elsőrendű fogyasztási cik­keiket adókkal agyonterhelik, az nagyon veszedelmes mód lenne. A világfent ártó és a világot tovább vivő munkát már nem igen lehet jobban megterhelni. Úgy a szeliemi, mint a testi munka proletariátusa nagyon so­kat visz már a hátán. Nem lenne a pénzügyi és az államkormány­zási bölcseség teteje, ha a mai­nál még nagyobb pénzbüntetéssel sújtanák ezeket az osztályokat. Pedig hát pénz kell, ezt igen nagyon tudjuk. Az állam kény­szerítve van rá, hogy belenyúl­jon a polgárok zsebébe. De éppen az az igazi pénzügyi bölcseség, a melyik tudja, hogy hova nyúl­jon. Ótt vannak a nagy vagyo­nok, az óriási jövedelmek és azok az értékek, a melyek minden munka nélkül önmagukat sok­szorosan megtöbbszörözték. Ezek még játszva bírják el azt a ter­het, a mitői a szellemi és anyagi munkás már leroskad. A földbirtok nemcsak elbírja, de szinte kihívja a súlyosabb meg­adóztatást, mert a mai viszonyok egészen eltespesztették a gazdá­kat, a kik száz év előtti gazdál­kodást űznek. Ott van a nagy­bank, a nagyvállalkozás, a tes­­pedö, csak betéti kamatot hozó nagytőke. Ha ezeknek és a nagy­birtoknak adóját a szükséges igaz­ságosság alapján felemelik, akkor az ország gazdasági élete, ter­mesztése a modern'időknek meg­felelően át fog alakulni és a föld­­birtokos rá fog jönni, hogy más is van, mint vetés, meg aratás. A'munkájukból élő milliók a nagy drágaság miatt már eddig is töb­bet szenvednek, mint a mit az emberi méltóság megenged. A jövő adói ezeknek életét teljesen az állati élet sarába löknék. Sarrail-tábornok offenzívára késsül? Fontos csapatmozdulatok Szalonikiban Berlin, má/us 31. ; (Az Esi rendes tudósítójának távirata) Amsterdamból jelentik: Londonból érkező hir szerint S a r r a i 1 tábornok Szalonikiban olyan intézkedéseket foganatosít, a melyekből a hadműveletek megkezdésére le be t k 5- vetkcztetni. - A tiszteknek engedélyezett szabadságokat mind vissza­vonták, a kikötőben szállítóba jókon lévő kórházi berendezéseket part­ra tették és továbbszállitották. A szclonikii hadsereghez beosztott indiai csapatokat Egyiptomba vitték és helyettük Marokkóból francia csapatokat hoztak Szalonikiba. Ke. üarfülBtcese!* beigS? ffi!d$n ii©renTO3i<i3ilás ©®8,®g«f^aseil#itIÉbara Berlin, május 30. (Az Est rendes tudósítójánál: távirata) Egy Krisztiánjába érkezett p á r i si sürgöny jelenti 29-iki kelettel: Mint­hogy a bolgárok megszakították a távirati összeköttetést az általuk meg­szállott görög területtel, nincsenek pontos hírek előnyomulásokról. Egyes táviratok azt je­lentik, hogy a bolgárok már öt görög határerődöt szállottak meg. Szalonikiból táviratozzak, hogy két görög gyalogezred és egy üteg, melyek Demirhisszár helyőrségbenvoltak, elhagyták a várost, úgy hogy az most teljesen bolgár kézen van. A Kelet-Maeedőniában lévő görög csapatok Is állítólag visszavonulnak Szaloniki irányában. Athénből jelentik, hogy a legutóbbi hirek szerint eddi^elé miiu&egy 30.000 főnyi bolgár sereg özön­lött görög terliietre, ezek közt néhány német lovasszázad, melyek gyors ütemben halad­nak előre Kavalla felé, Szer­reszt már meg is szállották, Szalonikiból jelentik: Mi­kor a bolgárok megszállották a Rupcl­­erődöt és a görög parancsnok fel­vonatta a fehér zászlót, a görög kato­nák sírva fakadtak, mig a bolgárok lelkes hurrá-kiáltásokkal vonultak be. Demirhisszár megszál­lása után két század né­met lovasság folytatta a gyors menetelést Spatovo felé, melyet a 6. olánus­­ezred vett birtokába. Xanthi környékén is erős bolgár esapatősszevonásokat észleltek, egy bolgár hadosztály erőltetett menete­léssel halad Kavalla felé és pontono­kat is visz magával, hogy a Nestar folyón áthaladhasson. Szombat reggel Sarrail és Bogovics szerb tábor­nok megszemléltek két szerb hadosztályt, melyek Szaloniki mellett tábo­roznak. Minthogy a görög front és a vezérkar között megszakadt az összeköttetés, Mosekopulos tábornok törzsével a frontra költözött. A bol­gárok által most megszállott álláso­kat a görögök Bulgária és Görög­ország kulcsának tekintik. A kelet-macedóniai görög sereg az összeköttetések megszakadása miatt nehéz helyzetbe jutott. Xanihinál 25.309 komitácsí gyűlt össze. Tíz fran­cia és angol repülő május 2S án el­hagyta Szalonikil a bolgár hadsereg irányában. Mint Athénből jelentik, Sza­lonikiban természetesen ideges a hangulat, a bol­gár előőrsök és az entente fő védelmi vonalai alig két napi járóföldre van­nak egymástól. A szövetsé­gesek a Vardar torkolatánál Topozin, Aivali, Langaza s a Bezlk-tó mellett állanak s a tengert a Kcnduna-öböl­­nél érik el. Ke. Berlin, májas 31. (Az Est rendes tudósilójának távirataA A Berliner Lokaianzei­­g e r hágai tudósítója táviratozza : Az angol sajtó a Rupel és Bemir líisszár közé eső terület megszállását a görögök számára egyenesen kataszt­rofális jelentőségű eseménynek igyek­szik feltüntetni és azt hja, hogy Serres és az egész Macedónia lakossága ez­által a. legsúlyosabb helyzetbe jut,, mert a z éhinsóg fenyegeti. Az angol lapok ennek a bizonyítá­sára azt hozzák fel, hogy BemirHisszár lakosságát eddig a franciák élelmez­ték, még pedig automobilokon szállí­tott élelmiszerekkel; most pedig, hogy Demír Hisszárt a bolgárok foglalták el, ennek az élclmiszerbehozaíalnak meg kell szűnnie. Bemir Uisszár felől az előnyomulás esak két irányban történhetik : S o r r e s leié, vagy a Struma völgye fele, az orphanosi öbölig. A Vcni­­zclosz-párti lapok gyászkeret­ben jelentek meg, a miért a bolgárok megszállották a Rupel-arö­­döt, a legelőbbre tolt görög védő-, müvet. * Ke. Stockholm, május 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Az Echo de Paris' Szalonikiból táv­iratot kapott, a mely szerint a görög hadsereg Kelet-Macedóniában nagyon válságos helyzetbe jutott, mert össze­köttetéseitől elvágták. Bryk«, Amsterdam, május 31, (Az Est tudósitójától) A Reuter-ügynökség egy jelentése a következőket közli: A bolgárok a görög kormány beleegye­zésével megszállották a Struma völ­gyének torkolatán tu! a Goi e-c r ő­­d ö t, a mely az egész völgy és a vasút­vonal fölött uralkodik. Ha ez a jelen­tés igaz, akkor a völgyíorkolad minden stratégiai szem­pontból fontos pontja a bolgárok kezében* van s ez azért nagy jelentőségű, mert ez a stratégiai előny egyensúlyozza Beve Tepe értékét, a melyet a franciák tar­tanak megszállva. Be azért is fontos a bolgárok előnyomulása, mert biztosítja a Serres és K p­­vala között álló görög hadtestet, a mely az entente csapatainak kiterjeszkedése következ­tében el van vágva a vasútvonaltól és a görög hadsereg zömétől. Az athéni hadtest hadgyakorlatai Zürich, május 3ÍI (Az Est rendes tudósítójától) Szalonikiból■ jelentik, hogy az athéni hadtest a napokban kezdi meg hadgyakorlatát Athén és Théba kö­zött. A hadgyakorlat, a melyen Kon­stantin király is részt fog" venni, ősz­­szefüggésben van a kormánynak az­zal az elhatározásával, hogy a Korfu­ban és környékén lévő entente-csa­­patokat semmi körülmény között sem engedi görög területen átszállítani, »> a koriníhusi csatornát föltétlenül meg­védelmezi, :

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék