Az Est, 1916. július (7. évfolyam, 181-211. szám)

1916-07-01 / 181. szám

Budapest, 1916 * Szombat f VII, évfolyam * /Ól, szám. Előfizetési árak: Egy hónapra•* «• 2.— korona Negyadéoro « M 5.— korona Egész évre,. M M 20.— korona Megjelenik délután, m 1% es szám. ára az országban fZU,, Ausztriában 3 fitté ináén közleményünk után* .nyomása tilos Politikai napilap <•« Felelős szerkesztő . Miklós Andor Szerkesztéség 2 üli• kerület, ErzsébeUkörut la K,i ad óh ivat als OHErzsébetékor at IS—*20» Flókzkiadó hivatalok t Ü,m Vilmos császárját Iá, ex, és IV., Václ»utca 12. Wlenben t Kohlmarkt 7. Nagy harcok Kolomea előttNem az uj adóK, ! az ország nagyobb megterhelése aggasztja és nyugtalanítja a gon­dolkodni tudó embereket, hanem 1 az a radikális hozzányulás, az a I gyökeres átalakítás, a mivel a pénzügyek minisztere az uj be­vételeket elő akarja teremteni. Nemcsak uj adók behozataláról, nemcsak hatalmas háborús nye­reségek és háborús vagyonok ter­mészetes megadóztatásáról, ha­nem egész adórendszerünk gyö- i keres megváltoztatásáról van itt szó. Ez az, a mi ma, a dolgok legnagyobb fokú ideiglenességé-­­nek 'idejében minden müveit ✓ elmét és minden aktiv lelki­ismeretet kell hogy izgalomba hozzon. Az adókás régi rendjének gyö­keres átalakítása, egy szükséges, de ideiglenes háborús megoldás helyett, nem látszik helyesnek. A háborús Európa földje ma egy háborgó lávatenger, forró, fo­lyékony és romboló, hogyan lehet erre véglegeset építeni? Nem frázis, hogy e katasztrófa után öreg világunknak egészen uj áb­rázata lesz, egészen uj lelke és uj erkölcse. A háború után uj leltárt kell majd készítenünk. Uj népszám­lálást kell majd rendezni. Újra kell összeszámlálnunk állatállo­mányunkat. Számolnunk kell majd a rengeteg rokkant és beteg emberrel, a munka hallatlan meg­szaporodásával s a munkások fájdalmas megcsappanásával. Ma még nem tudhatjuk, mennyi Öz­vegy, mennyi árva szakad az allam nyakába, ma még el sem lehet képzelni azoknak a köte­lességeknek számát, természetét és nagyságát, a melyok a béke első napj ától kezdve várnak ma j d az államra. Mindezt és még igen sok mást nem is sejtve, hogyan gondolhat ■ a kormány az adórendszer for­­; radalmi és végleges megváltoz­­. tatására ? Az ideiglenességnek ! ezekben a kritikus napjaiban I szabad-e e téren véglegeset, a messzi jövőt érintő és terhelő megoldást teremteni ? Sem a kor­mányt, sem a parlamentet nem bántják ilyen kételyek. Most megint látjuk, hogy a parlament­­|ben alig van tanult es hivatott i politikus, egyik párton sem mu­tatkozik pénzügyekben s gazda­sági tudományokban képzett elme, a ki utat tudna mutatni, a ki bírálni nemcsak tudna és merne, de arra hivatott is lenne. Gs. és kir. sajtóhadiszállás, junius 29. (Az Est haditudósítójától) (A sajtóhadiszállás jóváhagyásával) Az az erős ellenállás, a melyet a Dnyesztertöl északra és a Strypa men­tén húzódó frontunk az orosz táma­dásokkal szemben tanúsít, arra indí­totta az ellenséget, hogy megkísé­relje a Dnyesztertöl délre levő frontunk áttörését. E. célból nagy erőket vont össze Sniatyn vidékén és Bukovina északi részében. Ezek az orosz csapatok a Tníffi mindkét “pariján, a sniatyn— kolomeai ütés va*uí mentén nyomul­tak előre nyugat felé. Az orosz áttö­rési kísérlet első' célja a Pruth északi partján levő vasúti és országüt-csomő­­pont: K o 1 o ja e a. Az oroszok negyven kilométer széles fronton tá­madtak itt erős tüzérségi tüzeléssel, majd mélyen tagozott sűrű támadó oszlopokkal nyomultak előre árkaink ellen. Bár az ellenség itt ismét jelenté­keny túlerőben volt, a mieinknek mégis sikerült visszautasítani az is­mételt támadásokat. A hol behatol­tak állásainkba, ott elkeseredett kö­zelharcok fejlődtek ki, melyekben vé­gű! is a mieink maradtak győztesek. A harcokban, a melyek egyforma he­vességgel folytak késő estig, az el­lenség véres vesztesége-Az orosz harctéri helyzetről a Berliner Lokalanzeiger a következőket közli: L i n s i n y e n hadseregesoportjának idejekorán tör­tént beavatkozása és volhyniai ellen­­offenzivája következtében teljesen meghiúsultnak tekinthető az orosz hadvezetőség nagyszabásúnak kür­tőit haditerve, a melyet a tizenkét napos offenzivával kezdett meg. Nemcsak mindenütt meg­állóit as orosz támadás, hanem úgy szólvánminde­­nüttvisszavonulőbanvan­­nak az orosz csapatok és az a térhódítás, a melyet offenzív á­­jukkal elértek, rohamosan zsugoro­dik össze. Linsingen tábornok had seregc&oporfjának körülbelül száz­két szenvedett s még sem sikerült elérnie" célját. Este azonban az orosz túlerő elleni védelem sikere céljából frontunk^ egy részét vissza­vontuk a Kolomeától keletre levő é s a felső Ceremos-v ő^g y ma­gaslatain húzódó állá­sokba. A Kolomeától keletre vívott har­cokkal egyidöben túlerőben levő orosz csapatok megtámadták állá­sainkat a Dnyeszter-kanyarulatnál, N i e z v i s k a melleit, a Kolomeá­­bói Oberíyaen át a Opyeszterhez vezető útnál. Az ott álló magyar és osztrák csapatok visszaverték a tá­madást. Az ofCsiúk röviddel ezután megismételték a támadást, de ez is az előbbi sorsára jutott. Tovább északra nem került sor nagyobb ak­cióra. Toiiiyniáhan nem csökkenő he­vességgel folyik tovább a szívós küz­delem az orosz túlerővel. Novo-Pocsa­­jevnél az eperjesi 67. közös gyalog­ezred tüntette ki magát. A front déli szárnyán az orosz lovasság és gyalogság a folyó­völgyeken át tapogatózva próbál előre menni a hegyvidéken elfoglalt uj állásaink felé. Mindenütt, a hol támadást intézett, igy legutóbb Izvor­­nál, a Szursava forrásvidékén, vissza­vertük. E. Lennhofj. húsz kilométeres frontján a sereg-, részek koncentrikus előrenyomulás­sal közelednek Luekhoz s annak minden pontjától mát csak 35 kilométer a távolság. Sokulná! Linsingen seregének bal­­szárnya a magyar és osztrák csapatokhoz csatlakoz ik, a melyek a Styr-vonalaí védik s egé­szen Kolküg terjednek ki. A Lipa mellett is egymást támogatva küzde­nek a német csapattestek a magyar és osztrák csapatokkal, a melyek itt és az Ikvánál néhány nap óta erőteljes és szívós defenzívában összeköttetést tartanak fenn e seregrész és á Strypa ­­balpartján minden orosz támadásnak hősiesen ellentállö német, magyar és osztrák hadseregesoporttal, gróf Bothmer bajor tábornok seregé­vel, Az elienoííeüziva megmdiüáaa. Linsingen sikerei 35 kiiomiSem^i térhódítás Voihyniihan Berlin, junius 30. (Az Est jelentése) óta junius, 16-ig 61 orosz tiszt és 11.094 orosz katona esett a mi fogságunkba, két ágyút zsákmányoltunk és 54 gépfegyvert. Jókora tért hódít ottunk vissza, a mely­nek mélysége átlagosan 35 k í*l o m é t e r. Ez eléggé meg­nyugtató ahhoz, hogy ezentúl is a legteljesebb bizalommal és remény­kedéssel várjuk a fejleményeket. Az olasz „offenziva“ már lassabban halad Lugano, junius 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Corriere della Sera az olasz harctéri helyzetről szóló cik­kében megállapítja, hogy aZ ola­szok előnyomulása, mely eddig minden fáradság nélkül haladt a kiürített állásokban, most már kezd akadályokba üt­közni. Az ellenségnek gépfegy­verekkel gazdagon felszerelt gyalogos különítményei kihasználják a hegyi terep számos vádpontját, a szakadé­kokban leselkednek, mialatt tüzérsé­gük már elfoglalta az uj állásait. A S e c o 1 o reméli, hogy hama­rosan sikerülni fog az ellenséget a határ mögé visszavetni, s akkor azután az Ortler-esöpört és a Dolomitok felé kell ügyelni, mert Cadorna meg fogja kezdeni az offenzívat. La A Times veszteségnélküli visszavonulásunkról Berlin, junius 29. (Az Est rendes tudósitójának távirata) A Lokalanzeiger-nek. jelentik Há­gából : A Times részletes tudósítást közöl Vicenzából a magyar és osztrákí csapatok visszavonulásáról. A tudó­sító az olaszok minden győzelmi mámorával szemben a következő szavakkal végzi cikkét: Az olaszok elvesztették az érintke­­zést az ellenséggel. Ezzel is bebizo­nyosodott, hogy a magyar és osztrák hadvezetőségnek a? ellenség nyo­mása nélkül történt önkéntes vissza­vonulásáról szóló jelentése, a melyet olasz hivatalos oldalról cáfolni igye­keztek, igaz volt és bebizonyosodott az is, hogy a visszavonulás veszteség nélkül történt. Ke. Az olasz király Asiagóban Berlin, junius 29. (Az Est rendes ludósitőjának távirata) Az olasz király tegnapelőtt Asiagóba ccktácLU Ke., '■ J>n ^ ' V 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék