Az Est, 1916. július (7. évfolyam, 181-211. szám)

1916-07-28 / 208. szám

Péntek, 1916 Julius 28. HÍREK f­ia Haig, a szerencse fia, Genfből [írják lapunknak, hogy a Nouvelle Revue francia folyóiratban sir Douglas Haig-nak, az új angol ofenzivát vezető tábornoknak életrajza jelent meg, a­melyben ennek az angol tiszt­nek furcsa, érdekes egyéniségéről anekdoták vannak elmondva. A tábornokot­­ az angol hadseregben­­ csak *Lucky­ Haig-nak, a szerencsés Haignak nevezik, mert bámulatos vakmerőséggel és hidegvérrel megy bele a legnagyobb életveszedelmekbe és mindig sértetlenül kerül ki belőlük. Mikor pl. az angol sereg Kitchener parancsnoksága alatt Khartoum felé haladt, a sereg egy órási »Zareeba« elé, megerősített tábor elé érkezett, a­mely akkora volt, hogy egy had­sereg is belefért. Fel kellett volna deríteni, mi van a tábor falai mögött. Douglas Hai­g lovára ült, benyargalt a táborba, két-hároms­z métert haladt a falakon belül, akkor arabok­kal találkozott, a­kik rálőttek. Meg­állította lovát, a feje körül fütyülő golyók közepette lerajzolta az egész tábort, azzal nyugodtan visszanyar­galt tábornokához, Kitchenerhez, a­ki jegyzetei alapján azután könnyen, bevette a fallal körülvett arab tábort. A világháború kezdetén Haig az első angol hadtest parancsnoka volt. Egyszer hadsegédével egy szénakazal tetejében hasalt és látcsővel onnan ügyelte az ellenséget. A németeknek repülőgép, vagy valami kém elárul­hatta a tábornok figyelőhelyét, mert egy óriási ágyulövedék csapott a kazal oldalába, a­melyen Haig fe­küdt. A bomba nem robbant fel. ■— Ez tévedés volt csak — mondta a tábornok és tovább figyelt a kazal tetején. De jött a második bomba is. Az is megfuladt a szénában, nem robbant fel. Erre már a tábornok elkotródott. Mire a harmadik bomba úgy szétvetette a kazlat, hogy nyoma sem maradt. Haig volt Ypres parancsnoka és French tábornok angol főparancsnok napiparancsában a következőképp emlékezett meg Haig csapatairól: — Nincs szavam, hogy csodálatom­nak kifejezést adjak Haig tábornok csapatai bámulatos magatartásáról. Angliában a tábornok nevéről a­­következő tréfa forog közkézen : He’ll­­5 Arrive megérkezik In Német-Germany országba. — Halálozás, özv. Braun Mórné f. hónap 21-ikén 70 éves korában elhunyt. Beleznai Margit színésznő édesanyját gyászolja az elhunytban. — Az Est felkéri azokat a tisztelt vidéki előfizetőit, a­kiknek az elő­fizetése július 31-ikén lejár, hogy az előfizetésre szánt összeget szívesked­jenek postára adni, mert ha az elő­fizetés későn érkezik, a lapküldés megakad. Az utalvány szelvényén olvasható és pontos címet kérünk. — Orvosi dir. Dr. Illyés Géza egye­temi tanár, főtörzsorvos, ki a harc­téren egy kórházat szervezett és vezetett, visszaérkezett a fővárosba és itt orvosi működését újra meg­kezdte. — Kié a sas ? A párisi nép, a melynek mindig nagy érzéke volt a színpadi hatások és babonás tüne­mények iránt, most nagy izgalomban van. A­mint a L’Oeuvre irja, a minap egy hatalmas sas tévedt Páris fölé és méltóságteljes ívekkel keringett a házrengeteg felett. Az újság azt is megírja, hogy a tömeg ujjongva bámulta a fejedelmi madarat, a­­­melyet talán a harci zaj űzött el magányos fészkéből. Mindenki lel­kesedve adta tovább, hogy csüg­gedt, semmitmondó hírek sivár kor­szaka után íme megjelent a francia égbolton az első biztató ómen: a napóleoni sas, a diadal madara, a­mely egykor egész Európát bejárta. Az a német újság, a­mely ezt a hírt a »L’Oeuvre« nyomán leközli, hozzá­fűzi jogos iróniával, hogy elvégre az a sas és úgy lehet a porosz sas is, mint a napóleoni. Különben a párisi népnek bőséges oka volt az örömre, a­mikor a fent keringő madárról felismerte, hogy az csak egy szelíd sas, nem pedig egy félelmetes »Tauben. — Házasság. Steiner Brúnó gépész­mérnök és Znojemszky Ellus e hónap 12-ikén házasságot kötöttek. — Egy német konzul angol hadi­­törvényszék előtt, Hágából jelenti tudósítónk : Menke Károly Tivadar a háború kitörése előtt Birmingham­­ban német konzul volt, majd Man szigetére került az internáltak tá­borába. Onnan tegnap haditörvény­szék elé vitték, mert tizennégy vád érkezett ellene, hogy az ellenséggel tárgyalt. Menke­ln- és acélnagy­kereskedő volt Birminghamban, és fiókvállalatai voltak Londonban, Manchesterben és Bradfordban. Né­metországban is vannak vállalatai és cégét világszerte ismerik. (A.) — Terjeszthet-e a vaj fertőző beteg­ségeket ? A Természettudományi Köz­löny írja : Nemcsak a forralatlan tej, hanem nyersen élvezett termékei is terjesztői lehetnek fertőző betegsé­geknek, tehát a vaj is terjeszthet fer­tőző betegségeket. Ebben a tekintetben először is figyelembe kell vennünk, hogy a fertőző csirák m­ár a tejelő állat tőgyéből kerülhetnek abba a tejbe, a­melyből a vaj készül, ha az állat beteg. Ilyen betegségek : első­sorban a gümőkór, továbbá a száj- és körömfájás, a tőgy gyuladásos beteg­ségei, esetleg, bár ritkábban, más betegségek is, mint pl. a lépfene, veszettség, sugárgombabetegség stb. A másik oka a vaj esetleges fertőzött­­ségének az, hogy a vaj egészséges tej­ből készült ugyan, olyan tejből, a­mely a tőgyből való kifejése pillanatában még" nem tartalmaz betegségokozó csirákat, de ilyenek fejés közben ke­rülnek a tejbe akár az állatról, akár a fejő egyénről, vagy pedig a tej tisztátalan kezelése és vajjá való fel­dolgozása közben. Így juthatnak a vajba a már előbb említett betegség­okozó csirákon kívül esetleg tifusz, kolera, diftéria, skarlát stb. mikro­. Koffer mai Jelentése A Magyar Távirati Iroda Jelenti: Hivatalos jelentés* kiadatott 1916 Julius 27-én délben. Orosz Hadszíntér s Beresz­tek ót­ól nyugatra az oroszok egy éjjeli támadását vissza­vertük. Az ellenség ismételt heves támadásai* a­melyeket tegnap délután Radzinilov és a Styr között intézett ellenünk, súlyos veszteségei mellett összeomlottak. A leszniowi országút mindkét oldalán éjszaka is folytatták az oroszok erőfeszítéseiket. Elkeseredett harc után visszavetettük őket és 1000 foglyot hagytak kezünkön. A Prislop-nyeregtől északra csapataink megkezdték az előnyomulást, átkeltek a Fekete Czeremoszon és egy részük elfog­lalta a folyó túlsó partján emelkedő magaslatokat, a­melyeken az oroszok ellentámadásait visszaverték. Olasz hadszíntér: M­íg a Val­anganától délre eső harcterületen tegnap is nyugalom volt, addig Panereggiónál ismét heves harcok folytak. Csapataink állásai a helységtől délnyugatra emelkedő magaslatokon délelőtt 7 órától kezdve nehéz ágyuknak is rendkívül heves tüze alatt állottak. Délután az olaszok ez ellen a szakasz ellen erős támadást intéztek, a­melyet délután 2 órára az ellenség súlyos veszteségei mellett tökéle­tesen visszavertünk. Erre ismét megindult az erős ágyutűz és délután 6 órakor az ellenség friss csapatokkal újból támadásba fogott. Elkeseredett közelharcban ismét teljesen visszavetettük őket. Este 11 órakor történt újabb előtörésük szintén meghiúsult. Derék csapataink összes állásaik birtokában maradtak. * A helységtől északra emelkedő magaslatokon egész nap ágyuharc volt. A ka­rintiai és az Isonzo harcvonalon helyenként élénkebb harc­­tevékenység. Délkeleti hadszíntér: Változatlan. HOFER altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. A mai német hivatalos jelentés A Magyar Távirati Irodának jelen­tik Berlinből: Nagyfőhadiezárás, 1916 Julius 27. Nyugati hadszíntér­­ Az Anere és a Somme között mindkét részről az éjszakába is be­nyúló erős tüzérségi tevékenység folyt. Posiérestől nyugatra az ellen­ség kézigránát-támadásait visszaver­tük. A Somme-tól délre egy francia támadás Barleuxtól északkeletre meg­h­iúsult. Ez éjjel Cole Froide-Freury vidéken több erős francia támadást visszavertünk. A harcok egyes helyeken még tartanak. A Varnetontól délnyugatra lévő harcvonalon erős angol felderítő osztagokat, Riehebourgnál pedig jár­őröket visszavertünk. Vienne le Chateautól (nyugati Ar­ gonneok) északra egy francia rajta­­ütési kísérlet sikertelen maradt. Járőreink Villé au Boisnál és Prunaytól északkeletre a franciák állásában kereken ötven foglyot ej­tettek. Berne mellett (Reimstől keletre) légiharcban lelőttünk egy francia két­fedelűt. Keleti hadszintért Az oroszok este hasztalan intéztek rohamot a Scara mellett Liahovicitől északkeletre. Beresteckótól nyugatra véresen visszavertük őket. Egyébként a Komaika mellett Visnytől délre lefolyt, az ellenségre nézve veszteség­­teljes előőrsi csatározástól eltekintve, nincsen jelenteni való esemény. Balkáni hadszíntér : A helyzet változatlan. A legfelsőbb hadvezetőség. ....... * 0%*ai organizmusai is, ban elég hosszú ideig®^HS^fc­­fertőző tehetségüket, bacillus például Heim a ^ napig, Gasperini szerint plati?L 120 napig is virulens maradtig ban, bár virulenciája a 30. -g fogva fokozatosan gyengül. Mind azonban a betegségokozó csirák a ban nem szoktak elszaporodni, a­z a fertőzés szempontjából jóval kevésbé veszedelmes, mint a tej, a­mely alko­tásánál fogva jó szaporítója a legtöbb baktériumnak. Nagyon kívánatos volna, hogy csak jól­ pasztőrözött tej­ből készült és t­eje, tisztán kezelt vaj k­­üljön közfogyasztásra. — Kitchener végrendelete. Londoni lapok híradása szerint a bíróság előtt fel­b­ontották lord Kitchener végren­deletét. A végrendelet még a világ­háború első idején, 1914. november 2-ikán kelt és 4300 szóból áll. Kitche­ner 171.420 font sterlingnyi vagyon­ról (4 és egynegyed millió korona) végrendelkezik. Mindenekelőtt leg­idősebbik testvéréről, Kitchener ezre­desről emlékezik meg, a­ki lordi elmé­nek örököse lesz. Az ezredesnek ösz­­szesen 1000 fontot hagyományoz és megjegyzi, hogy Kitchener ezredes amúgy is nagyvagyonú ember,­a­kinek bőven módjában van, hogy utódjai-­­ról gondoskodjon. Lord Kitchener általános örökösévé unokaöcscsét, vis­count Broomet teszi meg, a­ki a föld­birtokainak nagy részét örökli, va­lamint azt a két nagyösszegű nemzeti ajándékot, melyet Anglia az egyip­tomi és a délafrikai hadjárat után ajánlott fel Kitchenernek. Ugyancsak unokaöcscsére hagyományozza külön­böző díszjelvényeit, kitüntetéseit és nagyszerű porcellángyűjteményét, a­melyet győztes­­hadjáratai alatt szer­zett. Noha a végrendelet egészen tiszta és világos értelmű, mégis alkalmasint perre kerül a sor az örökösök között. Kitchener ugyanis a személyes kör­nyezetéhez tartozó törzstisztek mind­egyikének kétszáz font sterlinget ha­gyományozott, barátjának, Fitzge­rald ezredesnek pedig ötezer acre nagyságú délafrikai földbirtokát* * Fitzgerald ezredes azonban Kitche­­nerrel együtt veszett a tenger hab­jaiba. Már most az a kérdés, hogy kettőjük közül ki halt meg előbb ? Ha Kitchener halt meg korábban, a végrendelkezés érvényes, és a föld­birtokot Fitzgerald örökösei igényel­hetik, míg ha az ezredes halt meg korábban, a végrendelkezés termé­szetesen nem is léphetett életbe a halott javára. Minthogy Kitchener hozzátartozói erősen belekapaszkod­nak ebbe a körülménybe, az angol bíróságnak bizonyára nehéz dolga lesz eldönteni, hogy a Hampshire elsülyedésénél ki halt meg korábban. Kitchener-e, vagy bizalmas barátja ? — Titkos tinták forgalomba hoza­talának eltiltása. A hivatalos lap mai száma a kormány rendeletét közli, a­melylyel kimondja, hogy tilos tit­kos írás céljára szolgáló tintát bármi módon forgalomba hozni. A tilalom megszegése két hónapig terjedhető elzárással büntetendő. — Robbantás vízzel. Épületek le­rombolásánál a falakat eddig kézi erővel szokták lehordani, mert a közönséges robbantás a talajt an­­­­nyira megingatná, hogy a szomszé­dos épületek is veszélyben lennének. Berlinben, mint a Természettudományi Közlöny írja, a Weidendammerbrücke pilléreinek szétfeszítésére a sajtolt víz nyomóerejét használták fel, úgy mint a hidraulikus sajtónál ismeretes. A pillérbe 80 cm. mély lyukat fúrtak és acélhengert illesztettek bele. A henger felső végét cementtel zárták el. Oldalán két kör mentén négy­négy dugattyú nyúlt ki. Mikor a hengerbe vizet nyomtak, a dugattyúk a rájuk ható nyomóerő következté­ben a falat kifelé szorították. A pillér kövei egymás után leestek. A vizet szolgáltató szivattyú mindössze 28 kg. súlyú volt, egy ember hajtotta. Az eljárás gyors, zajtalan és rázkó­dást nem okoz.

Next