Az Est, 1917. január (8. évfolyam, 1-31. szám)

1917-01-01 / 1. szám

Budapest, 1917 * Hétfő * január L VIII, évfolyam * /. szám. Előfizetési árak: Egy- hónapra.. .. 2.— korona Negyedévre .. .. 5.— korona Egész core.. .. .. 20.-— korona "» Megjelenik délután. •» szám ára az országban <5 Jiusztriában 8 sh'linden közleményünk után• nyomása tilos Gyöngyös magyar pártát tett Auguszta főhercegnő í a tegnapi koronázási ünnepen kis leányai fejére s piros-feliér­­zöld szalagot font a hajukba. Csillogott, vakított a sok remek ékszer a főúri hölgyek és urak ruháin, a mélyszinü selymeken és bársonyokon halványan fény­lett az ezüst, sárgállott az arany, ragyogott a gyémánt s viliódzott az igazgyöngy, azonban mind e szemet kápráztató csillogás kö­zött legjobban feltűnt és tetszett az a kis nemzetiszinü pántlika a főhercegi kisasszonyok, fej én. Milyen gyöngéd és kedves ötlet. Mily finom mozdulata az anyai kéznek s mennyire ugyanazon forrásból fakad, mint a rend­kívüli szavak, melyeket Auguszta főhercegnő Zita királynéhoz inté­zett, mikor a magyar hölgyek ajándékát, a koronázási díszruhát átnyújtotta neki. A tegnapi ün­nep hallatlan fényén keresztül is vissza kell menni e beszédhez, újra ismételni szavait és soha el nem halványuló betűkkel fel­írni minden mondatát, mert nem­csak szép és lángol a szeretettől, hanem mert csodálatos erővel találta meg az igazságot... »Fo­gadd el a hagyományos, szín­­aranyból való magyar szivet, öleld azt a magad szivére, oh ifjú királyné és légy jó hozzá . . . ’én megtanultam szeretni őket, a hogy csak anya szeretheti a gyermekeit...« Ki tett még ilyen forró vallo­mást a magyarság mellett abban a magas körben, a hová a főher­­j cegnő tartozik ? Augusztához jár­janak iskolába a rideg állam­férfiak, kényeskedő arisztokraták s gazdag divathölgyek, a kik csak azt vállalják ez országból, a mi vagyont és élvezetet jelent nekik, de a kötelességekből nem 1 igen kérnek. Auguszta fénylő sza­vai és gyöngéd ötlete adták az í alapszint a tegnapi ünnep­hez, nagy szeretet öntötte el aranyos színeivel az egészet, ez vette körül a fiatal királyné, a király és a kis trónörökös alak­ját, ez emelte túl a koronázást szertartásokon, ez tette közvet­lenné és családiassá, ez jelen­tette, hogy itt uj korszak kezdő­dik, megbecsülése és divatja min­dennek, a mi magyar, — ez volt az aranykulcs, mely minden szi­vet megnyitott s- ezért övezte körül tegnap mosolygó népszerű­ség az ifjú király és a királyné mellett a mi József főhercegünk méltó feleségének nemes alakját. Politikai napilap Felelős szerkesztő . Miklós Undor M német kormány hajlandó bizalmasan közölni békefeltételeit Bécs, december 31. (Az Est bécsi szerkesztőségétől) Hágából jelentik a Neue Freue Pressernek: Jl Morning Pos Unak jelentik Washingtonból: Gróf Be rnsto rff német nagykövet közölte az Egyesült^Államok külügyminiszterével, hogy a német kormánynak nincs szán* dókában a békekonferencia összeülte előtt béke feltételeit nyilvánosan közölni, de hajlandó ezeket a feltételeket bizal­mas utón a washingtoni kormány tudomására hozni abból a célból, hogy ugyancsak bizalmasan közölje az ellenséges államok kormányaival. tbs. ei*osse3s IcIverÉse m ÜSui:©gE-mctcsar@iii>őS Falkenhayn hadseregénél, december 29. (Az Est haditudósítójának távirata) Minél közelebb szorulnak a Itimnik-Sarafon túl kergetett orosz csa­patok a Szeréthez, annál vadabb ul védenek minden talpalatnyi földet. Mint a visszavonulás és védekezés mesterei, minden vereség után hátrább fekvő uj állásokba vájják be magukat és onnan vetnek karcba uj tömegeket kímé­letlen ellentámadásokkal. Bimniki állásuk elvesztése után is parancsot kap­tak, hogy szívósan ellenlálljanak, de elkeseredett küzdelemben az észak­­német és dél-német gyalogságnak sikerült az ellenséget hátrább szorítani. Mig Uyeníormán a IX. hadsereg dereka újabb teret nyert, a joljb­­szárny még december huszcnnyoleadikán is igen nehéz terepviszonyok között csak tapogatózva haladhatott előre. Ezt a vidéket terjedelmes mocsa­rai valósággal a védelemre teremtették. A kanyargós Buzeu folyótól északra három, ingoványos környékü tő van, mely pompás védelmi szakaszokat alkot. A három tó közül a legészakabbra fekvőtől, Bőidül helységen át Bimnik-Saratig összefüggő mocsaras lapály húzódik. A közlekedés cél­jaira az egész környéken csak kesk.eny mezei utak állanak ren­delkezésre, mélyek esőben egészen feláznak. Az utóbbi napok fagya gyenge jégkcreggel vonta be a vidéket. És e nehéz körülmények közt december huszonnyolcadikén a német gyalogság mégis nagyszerű eredményeket ért el. Elkeseredett utóvédharcokban a miéink kikergették az oroszt a moesárvidékből és ma csaknem az egész mocsaras-tavas vidék mögöttünk van. A IX. hadsereg arcvonala északnyugatról délkelet félő húzódva, egész kiterjedésében előrenyomul. Dr. Köster A. A párnátok wfssara­­vcm&iiésa a Szeret misgé Lugano, december 31. (Az Est rendes tudósító]ónak távirata) A Stampa jelenti Párisból, hogy az oroszok és románok a Szeréttől délre lévő előretolt állásukat kiürítették, a mely Rimnik-Sarat eleste óta tart­hatatlan lett. A visszavonulás Susita és Buzeu között rendkívül gyorsan történt, Falkenhayn hadcsoportjá­nak Rimnik-Sarattól északra való előrenyomulása arra kényszeríti a védőket, hogy a Szeret mögött lévő valamennyi csapatukat visszavonják. A Dobrudsában csupán egyszerű utó­véd-csapatok maradnak. Ezeknek az a rendeltetésük, hogy a Dunán átkelni készülő ellenséges csapatokat feltartóztassák, még pe­dig Tuleeálól keletre, a hol az oroszok és a románok nemcsak a Szeret, ha-Szerkesztőség: üli. kerület, BrzsébeUkerut ?tt Kiadóhivatal t üli., Erzsébetek cira* 75—20» Fláksklxdóhluatalok t üs, Vlimes császár-ut 74. ex. és IV., VácUutca 12. Wlenbon * I* Kohlmarkt 7. nem a Pruth-vonal mögött Is meg tudnák vetni a lábukat. Újabb orosz erők vonulnak északról a moldvai fensik felé, a hol a német, magyar és osztrák csapatok erős nyomást fej­tenek ki. Világos, hogy a román had­járat még messze van befejezésétől. Jasi lakossága, a mely békeidőben 70.000 lelket számlál, ma 200.000 főnyire szaporodott. La. KEGSoszOavow a romániai zssáScmányrőJ Berlin, december 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Wirtschaftszeitung der Zentral­mächte beszélgetést közöl Radoszlavov bolgár miniszterelnökkel. Radoszla­­vov kijelentette, hogy a központi hatalmak szövetsége az élelmezés dolgában most jobb helyzetben van, mint a négyes-entente. A nyugati hatalmaknál a gabona drágább, minjj a négycsszövetség hatalmainál. Fran­ciaország és Olaszország e mellett már régóta az államsegély bizonyos összegét forditja gabona behozata­lára, sőt Franciaországban továbbra is 30 franknyi jutalmat ígérnek min­den íőldesgazdának a termelj, gabona tonnája után. Ezzel szemben a köz­ponti hatalmak ellátása jobban van biztosítva. A mi Bulgáriát illeti, — folytatta a miniszterelnök — a hadsegélyző hivatal dolga a spekulációt megaka­dályozni, a közönség elégedetlenségét megszüntetni és a meglévő készle­teket igazságosan elosztani. A köz­ponti hatalmak szövetsége — mon­dotta még Radoszlavov — kitünően ért a megszállott területek rend­szeres kiaknázásához. Romániában eddig 110.000 vaggon vágóállatot, továbbá 350.000 vagonnál több ga­bonát és más élelmiszert zsákmányoltak s végül Románia meghódításával a Duna nagy viziutja is belekapcsoló­dik Közép- és Kelet-Európa forgal­mába. Ezt az utat most kitünően ki lehet épiteni. Ke. Kész a Kiegyezés Bécs, december Sí. (Az Est tudósítójától) A Reichspost mai számában a lap élén közli, hogy a kiegyezési meg­állapodások zárójegyzőkőnyvét alá­­irtákfr

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék