Az Est, 1917. február (8. évfolyam, 32-59. szám)

1917-02-01 / 32. szám

2. oldal. Csütörtök, 1917 február /. I—»—nMiM—MmiB! sec kellene sz abályozai. Kém kell félni annak a kijelentésé­től sem, hogy Franciaország annyi áldozatot hozott már, hogy közel van a ki­merüléshez. Ma csak egy ér­dekünk lehet: hogy ne csupán Franciaország gyöngül­jön. Ossala a M a t i n-ban is kifej­tette álláspontját. Patre azzal a meg­jegyzéssel kiseri ezeket a fejtegetése­ket a Le Jonrna I-ban, hogy teljesen magáévá teszi, más lapok pedig azt követelik, hogy a kormány sürgesse a hadianyagok gyártást. Németország megmutatta, hogyan le­het a tüzérséggel és az emberélettel takarékoskodni. ft francia t0.zncs2-i.soU célfa Genf, lanuár 50. (Az Est kiküldött tudósítójának távirata) A Havas-ügynökség je­lenti : A német hivatalos jelentések a német hadállások ellen legutóbb intézett támadásokat úgy tüntetik fel, mintha fontos oííenziva lett volna, a mely kudarcot vallott. Ez túlzás, mert ezeknek a lámadások­­hak csupán felderítő céljuk volt. Ki akartuk puhatolni az ellenség erejét, Csoportosítását, parancsnokságának székhelyet és égj, úttal nyugtalauitani akartuk a csapatokat. Támadásaiul, tehát csupán előjátékai a jövendő hadműveleteknek. B. M. Tengeralattjáró az Atlanti-óceán déli részében Luyano, január 50. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Secoló-nak jelentik Rio de Janeiró­­ból: Az argói követség, értesítést kapott arró1, hogy ellenséges tenger­alattjárók vannak a didi Atlant i­­oceánon. La. Oiasz támadások az olasz tonpísszcii miniszter ellen Lugano, január 50. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Seeolo folytatja támadásait Corsi tengerészeti miniszter ellen. Hibáz­tatja az olasz flotta tétlenségét, bár elismeri, hogy az olasz tengerészet feladata nehéz, mert az ellenség ke­rtül a ryilt összeütközést ('). A leg­utóbbi szomorú incidensek uj tápot adtak a kritikának, sürgősen és szi­gorúan meg kell büntetni azokat, a kik a szerencsétlenségért felelősek. A tengerészeti miniszternek legyen- bá­torsága, hogy véget vessen -a rossz rendszernek és a hagyományos hibák­nak. La. Ssenzéciós tesz a ROYAL-ORFEUM februáii műsora, mely csütörtökön mái délután is színre hitűi Nagy fentire ui koníéiin­­?2aival óiqsó iiQiyáraK melleik KISASSZONY ki a kettős Kcsiivvltelbcn teljesen jártas, első rangú iparvállalat éielmiszer-osztáiyába kerestetik­­; azonnali belépésre. Ajánlatok »Töiekvő 1917*. jeligére Lett sboritékban BiucUner 1 liird. ' irodájába. S«mrielweis*u. 4. küldendők Körülbelül 290.000 drb meg­munkált és nyers lópatkó eladó Farkas ca Társáná', BucIái:ssí/Lehel-uica 6* étám. Az egyetem rektora a téli szünetről és a hadi félévek tapasztalatairól — Az Est tudósítójától — A budapesti tudományegyetem nr. gnific.us ícctore, dr. Mihályfy Ákos szives volt fogedni Az Est munkatár­si- A rektor ur beszélgetett az egye­temi élőt akt uális kéjdéseirö], mely ek­nek során természetesen szóba került az egyetem fűtésének problémája is, — Az egyetemnek, tehát a tanter­meknek, irodáknak és az összes klini­káknak hetenként hatvan vaggon szénre van szüksége — mor.d‘ a a rek­­ior ur. — Ez a szénmennyiség rendel­kezésünkre áll, a fuvarozás nehézsé­gei n^iaít azonban nem szállilhatjuk rendeltetési helyére. — Az egyetemi gazdaság! hivatal igazgatója jelentette tehát, hogy az előadásokat egy időre be kell szüntet­nünk, hogy ilyen íródon legalább a klinikák betegfít hozzájuttassuk egy kis meleghez. Ma tanácsülést hív­tam össze, a melyen elhatároztuk, hogy űz egyetemen február 11-ikéig nem tartunk előadást; viszont diákjaink ezzel szemben elesnek a rendes négy­öt repos farsangi szünettől, a melyet az idén nem rdurk meg. Meg kellett ezt tennünk, mert klinikáinkon mint­egy másfélezer beteg fekszik, fő­sorban ezekről kell tehát gondoskod­nunk. Az egyetemi előadások szüne­telésével különbén csak a bécsi egye­tem példáját követjük,- a mely'.szén­hiány miatt szintén kénytelen volt előadásait, beszüntetni. ' Megkérdeztük a rektor urat, hogy milyen áuspiéinmok között indul meg az uj félév az egyetemén ? — A beirat ások a második félévre, nagyon szépen folynak, eddig több hallgató iratkozott be ciz egyetemre, mint ti múlt tanév: második félévé­ben. Éppen előttem van a kimutatás : múlt év január 31-ikéig 2894 hallgató iratkozott be, máig pedig már is van 3117 hallgatónk. A háborús egyetemi élet egyik legnevezetesebb jelensége: a nőhallgatók rendkívüli megszaporodása ; a bölcsészeti karon a hallgatók 45—46 százaléka nő és az orvosi fakultáson is feltűnő módon megszaporodtak a nők. De ne higyje, kérem, hogy a jogi karon, a hová nők nem iratkozhatnak, valami nagy­­csökkenés van. A jogi karon a háború óta sok idősebb, meglett férfi hállgalja az előadásokat, olyanok, a kik a harc­téren megsebesültek, megrokkantak vagy harcképtelenné váltak és előbbi foglalkozásukat nem tudják foly­tatni, tehát uj pálya után néznek. — Gondolja, méltóságos ur, hogy ilyen módon a háború egyik végső kő vetkezménye lesz a jogi pályára lé­pők megszaporodása ? —- tettük fej, a kérdést. —- Ezt alig hiszem, — hangzóit a válasz — ehhe2 nagyon elenyésző az uj hallga'ók száma. Etek az uj hall­gatók inkább csak betegségük idejét akarják megkönnyíteni azzal, hogy tanulnak. Jelent kezelt például nálam egy nyomorék, azzal a kéréssel, hogy vegyem fel a jogi karra, mert az orvo­sok egyeneíen azt tanácsolták neki, hogy iratkozzék be az eggelemre, meri elfelejti a nyomorúságát, ha van elfog­laltsága, ha tanul. Érdeklődtünk a rektor urnái a háborús diákélet tapasztalatai felöl. — Diákjaink sokkal szorgalmasab­bak, mint azelőtt — válaszolta; — Ls .ez nemcsak a." éti tapasztalatom, hanem többi tanárlávsáimé is. Hall­gatóinkról mindéit káron nagy el­ismeréssel, beszélnek. A mi egye-, temünkön nyugodt munka folyik és hogy úgy mondjam, »diáksurlódások« is ritkábban fordulnak elő, mint a béke idején, — már a mennyire én látom. A különféle egyesületek nem működnek, nagyrészt Képtelenek, mert női hallgatóink nem járnak egyesületekbe, a féríjdiákjaink nagy­része pedig a harctéren van, —- Kü’földi egyetemekkel van va­lami érintkezése méltóságodnak ? — kérdeztük. — A német és .az osztrák egyete­mekkel állandó összeköttetést tart unk fenn, — felelte a rektor ur — meg­küldjük kiadványainkat és rövid idő óta, mióta tanrendünket latin nyel­veli is kinyomatjuk, azt is. A lengyel állam, függetlenségének proklaináld­­sakor latin nyelvű feliratban üdvözöl­tük a varsói egyel emet; ekkor furcsa dolog is történt ve’ünk: a feliratot tokba tettük és a tokot magyar nyel­ven címeztük meg, odaírtuk : Varsó. Három hét múlva visszakaptuk a küldeményt, a katonai posta a ma­gyar nyelvű címzéssel nem továbbí­totta üdvözletünket'. — Kénytelenek voltunk tehát még egyszer becsomagolni, ráírni, most már németül : Warschau és igy aztán megkapta a varsói egyetem üdvözle­tünket. Tegnap már tíz főtől álló varsói diákküldöttség jelent meg ná­lam es elhozta a varsói egyetem válaszát. Külföldi egyetemekről lévén szó, elmondhatom még egy tervün­ket , szó volt arról, hogy a budapesti és ió nét egyetemek közöl t tanár­csen lélesül, mint a hogy béke idején a b-riini egyetem és a* amerikai egye­­tenek egy-egy érte kicserélték neve­zetesebb professzora kát. Mi ázom ba: ebbe a cserébe nem megyünk bel, mások a viszonyok, nagyon baos doiiog ezt minálunk keresztül­­vini, miért aligha lehet nálunk ál­ladó német nyelvű előadisokat tar­­líii. Egyes előadások megtartására ngyon szívesen látjuk a német egye­tmek professzorait, de állandósítani et a cvereviszonyt a rr.i körülmé­­reink között alig lehetséges. ©ásmés’cgezés és ha Bcttfosztás a sxáSSéhasti Bofatfjev táSsornok sägsänatc tragikus kaüála — Az Est-tudósítójától — if A szövetséges bolgár hadsereg egyik leghíresebb hadvezére, Bojadjev tá­bornok e hó 23-iká óta Budapesten tartózkodik, ideutazásának az oka az, hogy a tábornok sógora, Krepiev Péter szófiai kereskedő a minap a Bristol-szállóban egy szállóbeli alkal­mazott vétkes gondatlansága következ­tében gázmérgezéslől meghall, s a. holt­testét ismeretlen tettes kirabolta. Kész­pénzben, papírokban, ékszerekben ölven-haívanezer korona tűnt el. A kínos ügyben a budapesti főkapitány személyesen é9 levélben két ízben 3 eljárt Bojadjev tábornoknál és r bolgár konzulátusnál. Mindkét ese­­ben ismételten kilátásba hely'ezt'e * mulasztással terhelt tisztviselő irie­­rendszabátyozását. A részletek ezek: Krepiev Péter szófiai kereskedj Bojadjev tábornok sógora janiját 1 közepén megszállt a Bristol-szállí­­ban. Vele együtt jött egy másít bolgár ur, a ki a szomszédos szobái bérelte. Másnap, 21-én délelőtt Kre pievet holtan találták az ágyában, Értesítettek az esetről egy rendőrt a ki viszont a negyedik kerületi kapi­tányságnak tett jelentést. A bizott­ság, mely egy rendőrtisztből, rendőr­­orvosból és a rendőrből állt, kiment a szállóba és megállapította a .gáz mérgezést, az áldozatot pedig elszál­lították a bonctani intézetbe. Ezzel az ügy a bizottság részéről el volt intézve. Bojadjev. tábornoknak míj' más véleménye Volt s a budapesti bolgár konzulátusnak is. A bizottság ugyanis hanyagul dol­gozott. A bizottság a tényállás felvé­telénél, Krepiev Péter bolgár állam­polgárságát megállapítva, kötetes leü volna- további intézkedéséhez a bol­gár konzulátus közreműködését kérni. Ez nem történt meg. A holt­testet elszálKották a törvényszéki orvostani intézetbe, az aktát elhelyez­ték a többi akták közé, a bolgár kan­­zulátusn&J ez ügyről v?ló értesülését rábízták^másnapi lapok rendőri kró­nikái áré. Közien egy ismeretlen lettes a holttes'd kirabolta és szép zavartalanul elrep.itzuedhetelí'az. ezreseivel. ' j A bolgár kamu álus tudomást Vte-.l rezte a. bűnügyről, nyomban érintke-/ z>be lépett a rendőrséggel és táv­­ftti ufóit értesít étté sógora tragikus Háláról a' Szófiában tartózkodó Bo­­.djev tábornokot, a ki haladéktalanul •udapéstre jóit. A tábornok — mint idermt: indokoltan — szükségesnek itta -a személyes megjelenést, mert üdtá, hogy á sógora nagyobb pénz­összeget hozott magával. Érről — álta­nban a holttest ruháiban talált érie­tekről — mi sem volt a távirati érté­it ősben, a tábornok tehát, rosszat sejtett- Kiderült, hogy Krepiev ru­in óiból ötven haUauezer korona el­­' tűnt. Az ismeretlen huUarabló — a ki el­len Bojadjev közbelépésére most már megindult a széleskörű nyomozás — négy napig háborítatlanul dolgozha­tott az esetleges áruló nyomok eltaka­rításán és ügyesen elrejthette a pénzt. Boda főkapitány megjelent a bo'gár főkonzulátuson és sajnálkozását fe­jezve ki a történt mulasztásokon, meg­ígérte az erélyes intézkedést. A továb­bi eljárás során megállapították, hogy Krepiev halálát a szálló légszeszkeze­­lője okozta. Ez ellen vétkes gondatlan­ságból okozott emberölés dinén megin­dították az eljárást. A hullarablás ügyében eddig még eredmény nőikül nyomoz a rendőr­ség. Közben Boda főkapitány másod­szor is irt ez ügyben Bojadjev tábor­noknak és értesítetté, hogy egy rendőrtisztet felfüggesztett állását ól és ellene a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot megindította. Bojjadjev Sifcsrnok nyil&tkszata A tragikus esettel kapcsolatban Bojadjev tábornok. I következőképp nyila'kozott Az ást munkatársa előtt : — Boldogtalan sígorom ügyében nyílván két egészen különböző szálat kell követnie a.nvoRozú hatóságok­nak. Az egyik síákcr, hogy hogyan I következett be á szeren sétlenség, a má­­\ sil: pedig az, hogy haa tűnt el az az iöO.OuO leva, a melye Krepiev üzleti \célokrá magával hőset'? | — A mi ti ügy . Bő; felét ..illeti. Ima már meglehetősertvilágos á dolog. Krepiev éjszaka halván fázott a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék