Az Est, 1917. március (8. évfolyam, 60-87. szám)

1917-03-01 / 60. szám

pWPf % oldat f*~*irrT.vn Elsűf.yssstett halék Stockholm, február 27, (Az Esi rendes ludósttójánák távirata) A svéd külügyi hivatal az angliai New-Ha vénben lévő. alkonzuyától táviratot kapott, hogy a Wif/da svéd gőzöst, a mely Angliából szenet vitt Franciaországba, tegnap este lémet tengeralattjáró ebül vesztette. Személyzete megmenekült. A Wigda 1$51 tonnás. Bryk. Amsterdam, február 27, Az 'Bemíamá, Baudong s, a Zaa&ifk nevű holland gőzösökről, a melyeket vsdvalevően február 22 én torpedó­zott meg egy német tengeralattjáró s mélyek megtorpedóztatásuk után a tengerén hánykolódtak, nem érkeztek <ijabb hírek, A hajóknak többé nyo­mukat sem látták- A brit admíraliiás megádccoitja, bogi] elsülyédtek. London, február 27. A Lltujd-üggnökség Iménti: A Setz~, ' ptdy-SzEfoatlZey nevű angol gőzösöket élsűiyesztették. A Hanna, Corajzstleb nevű 151 tonnás argói vitorlást szin­tén. elsüiyesztették. Bem, február 37. A Temps jelentése szerint a SodUz nervft aknakereső őijáró utján aknára futott és ekülyedt A dumát megnyitották ■ Stockholm* február 27. (Az Est rendes tudósítójának lasircta) A pétervárí 'távirati' iroda Jelenti, hogy a. dumát ma újból megnyitották. ' “Bryk. OstT>málIapot Péteryárott Stockholm, február 21. (Az Est rendes tudósítójánál: távirata) A Stockholms Tidningen értesülése szerint ma, a duma megnyitása nap­ján Pét érvé rótt kihirdették az ostrom­állapotot,' Ohabalov ■ tábornok, Péter­­vár katonai parancsnoka, felhívást bocsátott' ki, melyben közölte, hogy s tüntetések megakadályozása végett kihirfiétt ax~ - ostromállapotot ■ és értesíts a lakosságot, hogy minden zavargást, vagy a hatóságokkal való szembelielyezkedést • azonnal fegg­­verés erővel fognák megtorolni. ■ ■’ Bryk. asresRedelml tárgyalásainJí Németországa! Béé», február 28. , (Az Est bécsi szerkesztőségétől) A ;v. W. /a^őíoíi jelenti, hogy már­ciusban kezdődik a- kereskedelmi szerződések tárgyalása a német biro­dalmi kormánynyal. Még nem lehet tudni, hogy Bécsben vagy Berlinben fognak-e folyni a tárgyalások. Belvárosi telefon azonnal átadó. FU aján&iok >T«kfcsi 30468« sz- alatt Schwarr Jói««! hirdetési irodájába. Andrássy-at 7, «ám IfflMyft* ^-'aimzdsek, divatos bluzok, gje/mekruha, terítő,, kó­__ t«üy, párnalap s cltárrcrl-1 tők madeirák magános ?.na*c és viszont eladó-nsit. I Választéki t kőid-. Reich gmttné, AtlezÓkdveed. (CékasoBáe ' | bútorozott lakást esi, auconn&I kiveozök. j ■“*' Aíéalatok£t>Tisáte< je-igére a kiadóba. | Az ellenzék és az össze­férhetetlenségi ügyek — Az Est tudósítójától — Az e'lenzék vezérei között tanács­kozás volt arról, hogy az e-lenzék az összeférhetetlenségi ügyek tárgyalá­sánál milyen magatartást tanúsítson. Úgy mondják, hogy az ellenzék súlyt helyez arra, hogy a már bejelentett az összeférhetetlenségi állandó bizottság előtt lévő ügyeken kívül bejelentés történjék mindazokban, az ügyefien, a melyeket gróf Tisza István a hadúgyminiszteriunj, illetve báró Roszner Ervin, a felség személye körű i miniszter információja alapján a képviselőházzal közölt. Gondoskodás történik anól, hogy a bejelentési ellenzéki oldalról is meg­tegyék és ezzel s~ ellenzék vagy egy, vegy több képviselőt megbíz, a kik a bejelentést ekként nem egyénileg, hanem az egész ellenzék nevében teszik TM3y A kápvjselőház, ha majd a kor­mányjelentés fölötti vitát befejezik, * 1 * * 4 háskatárosccttal fogja önmagát elna­polni: Ez..alatt az idő alatt az Össze­férhetieriségj állandó bizottság foly­tatja működését és a mennyiben bár­melyik ügy döntésre megérik, azon­nal össze fogják hívni a Házat az összeférhetett v-^cVI zsür! kjscrsolása végett. Minthogy e szerint az állandó össze­férhetetlenségi bizottság katona tag­jaj a bizottság működése folytán be nem vonulhatnak, minthogy továbbá annak a nyolcvan képviselőnek, a kik köréből az összeférhetetlenségi zsűri tagjait esetről-esetre kisorsolják, az e végből összehívott ülésén feltét­lenül meg kel! jelenni, úgy értesü­lünk, a képviseláház elnapolása alán - nem fog külön legfelsőbb parancs meg­jelenni a katona-képviselők besonalása tárgyában, mert — a parlament vezér­li: fiainak pártkülönbség nélkül egye­ző véleménye szerint — nem volna értelme, hogy a Ház egyes katona! tagjai bevonuljanak, & mikor az összeférhetetlenségi bizottság és az összeférhetetlenségi ztüri katona tag­jainak hivatalból idehaza kell ma­­rgdhíok. Osztrák pártvezérek a reichsrat összehívásáról • Béos, február 2b. (Az Est bécsi szerkesztőségétől) Hetek óta nem látszik mozgás az osztrák politikában. Folyamatban vári áronban és halad előre — csak­hogy^ lassan — úgy á pártok, mint a kormány részéről egy a Parla­ment felélesztését célzó akció. Gróf Qam-Martinic osztrák miniszterdnök hetek óta beteg. A harctéren tífuszt szerzett, meggyengültén tért haza és most néhány hete influenzát kapott, a mely nem akar elmúlni. Szobájá­ban fogadja a pártok Vezéreit, de inkább csak hallgatja őket, ő maga a köhögéstől alig tud beszélni- A napokban ismét nála jártak a párt­vezérek és az akkor íoly látott beszél­getésekből az derül ki, hogy a' kor* niánynak a parlament egybehivását előkészítő munkája az utolsó stá­diumba jutott.' Erről számolnak be áz alábbi nyilatkozatok: Denk Ágost képviselő, a német nuznkaszöaeíség elnöke ezeket mondta nekem :-- Ismeretes, hogy a német pártok bizonyos előfeltételek megvalósítását kívánják a reichsrat összehívása előtt. Csak ezeknek az előfeltételeknek okirog-jal való keresztülvitele titán képzelhető el a képviselőház sikeres, zavartalan működése. Az idő rövid, jpóius 11-én lejár a törvényhozási időszak, addig kell összehívni a.par­lamentet, ha nem akarjuk, hogy el­haljon.-. . i •. . — Az .előfeltételek a következők : 1. -.A, német, államnyelv éirertdeiése. , Csoboiszágnak nj közigazgatási kerületekre., való beosztása. 3. .'Galicia különállásának korvopalozása és/.végül 4. Uj házszabály elrendelése. Mindezt oktrag-jaljcsászári rendeletiéi kell meg­csinálni, . mint hogy a parlamentben pem {lehet.,és minthogy parlamenti tárgyalás e nélkül el sem képzelhető. — Már most gróf Clam miniszter­­elnök kijelentene nekem tegnap, hogy a parlamentet össze akarja és össze fogja hívni, még pedig annyival a törvényhozási időszak le.járía élői), hogy a parlamentnek, ne csák a mandá­tumok meghos'szsbbjtásáfól szóló tör­vényjavaslat elintézésére, hanem még egy rövid ülésszakra is legyen ideje-* 1 ddig. kereszíülvisvi az előfeltételeket. is, még pedig köiülbelü! 12—14 császári rendelettel. A kormány most már csak a reMeletek végső Tcdigá­­lásáaak munkáját végzi. — Minthogy 1911 Június' 11-én voltak ä képViselőválásitásök, a jég­­többek véleménye szerintiül? június 11-én jár le a tí' éves törvényhozás} időszak. Néhányan azonban, így a miniszterelnök is, azt a felfogást vall-, ják, ■ hogy' a ház megalakulásától számücfi hat év múlva, vagyis július elején Jár.le az időszak. — Szó vsn az’ utóbbi időbén még egy, • ötödik «előfeltétel«*ől, az alkot­mány megtartására ' teendő császári eskü megváltoztatásáról is. Az osztrák állami alaptörvények &. paragrafusa értelmében a császár esküt tesz az alkotmány szövegére. Ennélfogva az alkotmány megváltoztatása a császár részéről az eskü letevése után lehe­tetlen. —: Már most elképzelhető Két eset. Az egyik az, hogy L Károly császár az »előfeltételek« megteremtésével uj alkotmányt ad Ausztriának és erre s z uj alkotmányra tesz! le a reichsrat összehívása után az eskü':. A másik eset.as, hogy a császár rém az alkat­­.máng szövegére . testi le .az . esküt,. hanem megesktiszik, hogy tisztelet­ben tartja a népképviselet jogait. Ezzel íentartja magának azt a jogot, hogy bizonyos rendkívüli esetekben .rendeleti uíon egészíthesse ki a par­lament munkáját. Ha & kormány . őzt az öí Ődik »előfeltételt. * elfogadja, • akkor összehívhatná a parlamentet , akkor is, ha még nem valósította is volna meg mind a többi előfeltételt. A. ház összehívása és császári.eskü letétele után is megvolna a lehető­sége az' előfeltételek megteremtésé­nek. —. A nagy különbség Körber és gróf Clam programja között, ott van,-, hogy mig Körber mindjárt össze akarta hívni a házat és miután a császár esküt tett a mai alkotmány szövegére, parlamentáris újon meg­­• valósítani az »előfeltételeket«, addig ‘ gróf Clanr'kész oMröy-jal keresztül­vinni az előfeltételeket és csak azután ' összehívni á házat. ' ' Felkerestem Wolf Károly Her­mann képviselőt, a német rádikili&ok Csütörtök, vezérét, a ki így nyilatkozott; . , . — Megvan a teljes bizalmam, hógy a kormány helyesli követeléseinkét és megteremti mindenekelőtt a csehi német nemzeti kiegyezést, nagyjában — tehát a gazdasági és * fínár.ciális kérdések kikapcsoláéavál — meg­alapozza Galícia különállását és ezzel megváltoztatja az osztrák képviselő­­ház sírtíkturáját és végül megcsinálj á .az nj házszabályt. — A kormány tényezőivel folyta ­­íott eszmecserék után bizonyos, hógy mindezt a kormány körülbelül április végéig elintézi, úgy hogy a képviselő­höz május elején összegyűlhet. — Számunkra, már mint az ausztriai németék számára, legfon­tosabb a cseh probléma megol­dása. Az uj kerületi beosztással még* döntjük Csehország régi történeti és politikai fogalmát és az archivumókba küldjük a cseh közjogot. — Különben nagyjában megvan­nak már az uj csehországi kerületek, • Lesz összesen 12, még pedig 4 Sé­­met t'a trautesaai, a reifhOribergi, az aussig—karlsbfidi és az égeti>,:-2 vegyes fBudweiss és Pilsen), 5-cseh és Prága mint önálló, duplanyelVü kerület.. , \ — Galícia külÖnöHäsät, 'ha csak alapvonalaiban js, ugyancsak meg­teremti a kormány.-7-; Legvégül, mindezek elintézés© után, meg kell teremteni az uj, szí« goritott házszabályt is, a mely lehe­tetlenné teszi az obstrukdót. A.tóI, hogy a pártvezérek kötelező ígéret© alapján a képviselőház. csinálja meg az; uj. házszabályt, nem lehet .sió. Csakjaoktroy-j al,U képvl selőház Asuzc • hívása eI<St lehét ezt 1$, á többi ;f«lő­­ieítét^tt«. is . jnegesináini- , ., . Végül megkérdeztem, egy keresr­­tériyszociábsta polilikust, Bielohlauöek íartománygyölési képviselek ' is. Bielohlawek ezeket válaszolta kér' déseimrev . — Ha a . parlamentet összehívja a' kormány a Sört, hogy a rendelitek egymásutánja helyett komoly tör­vényhozói munkát kapjunk, ha van remény arra, hogy ott nem demagóg beszédeket fogunk hallani azok.ré­­szér.51, a kik mandátumot akarnak biztosítani mágúknak, ha lesz íribü­­. nüjik, a ' hol disctpiioált embárele rripndanEk komoly kritikát, ném pe­dig önmagukról 'megfeledkezett egyé­nek tárják fel Ausztria sebeit a;kül­föld előtt, akkor a mellett vágyók ős a. mellett van a keresztényszri­­clálista párt, begy minél előbb légyen parlamentáris élét.'Akkor szívesen, ráegyünk és maradunk együtt' a né­met part okkal- ■ ’ . • • * —: De ka' a németek, mint már egy­szer 1911 -ben megtették velünk, man­dátumainkra törekesznek, .akkor ez a* 1 * * 4 blokk nem marad együtt. Alig is hiszeúi, hogy a Választásokat tub ’ ■élné a -kenesztényszoeiálteták és a né-t metek fegyverbarátsága. Ha azonban a két párt garantálná egymás bh» tokát a választásoknál, mindenki örüihetne egy ilyen, iílamfeutartó blokk élethenmaTadásának. r— Az alkotmány megváltoztatását. mirts elmgedkeieüeraiek tartjuk- A ház­szabály szigorítására nem volna szük­ség, ha politikusa irik mind jellem.® emberek volnánale. ■ “. ^ ’ — Ä kereszt ényszociálista párt tá­mogatja a mai kormány t" és barát­ságos viszonyt tart. -fenn -vele- Alap-; tálán tehát az a hír, niirf ha dificrén­­cíák mer üS'ek volna ‘ fel. Ismét lem, a Parlamentnék örülünk,'há azönBan; üres. inar-dátumszctső vágy raeIdá­méul, gém semmifélí f egyverbsrátrág, ■ Dr, Lázár. JcnB J id

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék