Az Est, 1917. május (8. évfolyam, 113-138. szám)

1917-05-01 / 113. szám

" Budapest, 19X7 * ££edd * május U VI11. évfolyam * 113. szám* Előfizetési érák: ., u,go Storame, .. űr— keratin­­.. *• lg— karon; « .. 24,— boron; jelenik délután ** fissi-í 5*áf{ 4<-a iS Si&izt* Zfintícr* kc3l£m.Q:,.yünb ifVÓIU riyoxdfa tilos Politikai napilap *ée Felelős szerkesztő; M iklós Jía'Du $xerk*sxtő$ég t Pl/. Scarälet, £rz$ébatsk-firut 7. l^iad-óhloatal s VH*» Frgsébet*körut f£***ZO. Fiókok! adóhivatalok s VoS UUmos csősz#r-ut tó. *js* és /p.| Pdcl'uűca ÍZ' Wiéttbe* i Xu Kohimarkt 7.. Nem afándéif, ne; eli&iűfcrés, néni orom, de «em is fájdalom .és keserűség as a;>vJárni, a, ivt Jla^yarorssäg uépe május elsejére kapott. Vie­res emberek szoktak küldeni nagy csomagot., a szállítólevélre ráír- . iák, hogy tartalma értékes és törékeny, a címzett örömmel bontja ki a csomagot, aztán bontja, bontja, a tartalom foly­ton kisebb lesz, míg végre egy á~az'bontogatás után előjön az ajándék f egy régi nadrággomb. Ettől a választójogi nadrág­gombtól meg legyünk-e sértve ? Nem a! Csak éppen sajnáljuk yz ajájídékojróját, a ki ntó-g m;»*­­(djg ném látja" ée aetn érzi, hogy űriről van itt szó ? Nem a ma­gyar ellenzék és a munkapárt ‘küzdelméről, nem oly csekélység­­fők bogy Tisza kinurcolkodjon á miniszterelnöki palotából és valamelyik ellenzéki gróf beuur­­solkodjon a helyébe. A mi most történik, az az sgóre főid népeinek általános vál­sága, a nagy’töm egek észre térése a népek szabadságharcának kez­dete az Őket századok óta rab­ságban tartó intézmények ellen. Nem az most a kérdés, hogy húszezer, vagy százezer választó­val legyen több az országban, az ■általános választói jog. csak egy Részlete annak a gyökeres át­alakulásnak, a mely már meg­indult, mert a természet erői megindították. Szánni kell azokat, a kiket egyetlen érzékűk sem tudósit a nagy drámáról. A választói jog, úgy a hogy követeljük, meg fog jönni, mert utón van, nem függ annalc sorsa sem kormánytól, sem mástól, a nép rájött, "hogy szüksége van rá, joga van hozza, tehát meg­lesz, Es általa el fog érkezni az •igazi nepképviselet napja, az igazi népkép viselettel pedig azok a férfiak óv azok a törvények, ja melyek Magyarországot telje­sen átalakítják. Az ország hatal­mas elet ereje fogott össze elet­­ösztönével, ezek épp oly termé­szeti erők, mint azok, a melyek a föld golyóját forgatják s épp «ly kormányozbatatlanok. Poli­tikai ármányok szegény kis sike­reket hozhatnak ennek, vagy annak a csoportnak, de ezek az egyéni vetélykedés apró játékai csupán, szánalmas macska zene lem; a porban, míg az emberiség (lelkének nagyszerű drámája ját­feédtk fenn a csillagok között,. M HapmaAtk nagy offenziva is véresem össszeomtott esz appasi tPonton M németiek md#> eUentámtidást Miének Jne-offensivát, de az első önállA hadvezér! feladatot most kapta, c tolikor az angolok ai-rasi ofíenzi- Yá javai együtt az Aisne mentén és a Cáampagueban a franciák át akarták törni a német frontot. Ar­­áttörés nem sikerült, sőt a francia támadás sokkal hamarabb kimerült, A múlt szombaton kora hajnal­ban kezdődött az angolok harma­dik arrasi ofjenzivdfa és a vasár­napi német hivatalos jelentés már e támadás véres összeomlásáról szá­mol bs, A Ugrolyosubb pergőtűz után előretörő angol rohamcsapa­tok ezúttal meg annyi eredményt sem tudt ak elérni, mint a második arrasi ofí.ozivánáL Hódításuk '.im.tdasaze egy rommá -yit ki i Ma, Arlmz, Alvástól északra, a front többi ré&zén egy lépni sei sem jutottak- előbbre. Maga a tél­­hivatalos Réuler-ügynökség csodá­latraméltónak mondja a németek viharos ellentámadását és beis­meri, hogy lílérkezeit a sorsdöntő ora, a mehjr Anglia három éne készültt. 38 vasárnapi Mzmfalos jfaSamgés Berlin, április 29. A nagyiöhadiszátlás jelenti: Nyugati harctér: Bupprecbt trónörökös had­csoportja: LenstőJ Qaeauíig az egész arcvonalra z u d u I ő Igon súlyos pergőtűz ve­zette be napfőjbelte előtt az április 23 1 ki csatát, a melytől az angolok I ta­rn á r UariuadizbeB az Ar­ras melletti rémet vonal áttörését remélték. A nagy esata délben eldőlt és Anglia súlyos veresé­gével végződött. Mihelyt megvirradt, az angol ro­hamoszlopok az acélból, porból, gáz­ból és füstből szinte ugrásszerűen fel­idézett fal nyomában 30 kilómé­tersz élesség be «der© tör­­t e k. Az ellenség lökésének főitUya a feearpetol északra AchevtlIetŐI Reeuzlg húzódó állásaink ellen irá­nyult. Ott rendkívül heves esata fej. lődött. Az angolok az általunk előállás­ként megszállott Arlcnsbe, Qppyba, Gavroilo és Rosux környékére nyo­multak ; itt érte őket gf a 1 o g s á­­g ,v ak e 11 o n í ú- m a d é * - —... Ember ember elleni ke­mény küzdelemben vissza­vertük az ellenséget, he­ly e n k 1 u f régi állásainkon túl Is, a melyek Arleus kivételével' mind Ismét kezünkben vannak-A Scarpe-mélyeűéstől délre szintén dkoseredett harc tombolt. Derék csa­pataink a szétlőtt állásokban dacoltak a többszöri rohammal; ott is meg­hiúsultak összes angol támadások. A harctér szárnyain az ellenség támadó hullámai már tüzérségünk megsemmisítő tüzáben összeomlottak. Az angolok vesztesége! ismét szokatlanul súlyo­sak. Április 2ö-ika újabb di­csőséges napja gyalog­ságunknak, a mely erőteljesen vezetve és a testvér ős segítő fegyver­nemektől kiválóan támogatva fel­adataink nagyságához teljesen méltó­nak bizonyult. A nyugati arcvonal több} hadsere­génél, mint az Aisne mellett és a Ckampayncban is, valamint k e ! c t en ésaBaíkánonaz általános hely­zet változatlan, Ludandorflí,» első föszállámcster. mint ad angol, ügy látszik, ezért követeltek az angolok Niveiie el­távolítását, Utóda Casielnau tá­bornok, egyike a legismertebb­­francia hadvezéreknek, a ki eddig is Nívell® helyettese volt. Már Jolira bukása után őt emlegették a főparancsnok! állasra, de akkor állítólag politikai okokból mellőz ­ték, mert Casteíuau exponált ro­­jalisía érzelmik a klerikálisok em­bers ) Jltt of galantestsín a németéit x.ae&sSt&Stzts*nznd.(té attest­­iántaü&sei&P&t** Motzerilam, április 7J. (As Est rendes tudósítójának távirata) A Reuíer-ügynök&égnck a? angol főhadiszálláson levő tudósítója je­lenti : Az angol csapatok szilárdan har­colnak, da a németek valóban csodá­­latraim!tó hevességgel intézik ellen­támadásaikat. Beszéltem vezérkari tisztekkel, a kik kijelentették nekem, hogy a mérkőzés hihetetlenül elkese­redett és a csata ide-oda hullámzik. Nyilván elérkezett a sorsdöntő óra­­a melyre Anglia három eve készült és a melyet sikeresen ki kell állania, ha Németországot a harctéren le akarja venu. V. B. London, április 29. Hivatalos harctéri jelentés április 28-án: Ma reggel a Scarpetól északra több mértföldnyi szélességben támad­tunk. Csapataink jelerdékeny ellen­állásra találtak, de jól haladnak előre. A kara tovább -folyik. M fiaméin fömissamcsm&k®t eímQZúUottáte rffiásáBöí Lugano, úpr-'djs 20. (Ad Est rendes tudósítójának távíróié) Megbízható helyről értesülök arról, hogy Nwdte tábornokot, a /ronda hadsereg főparancsnokát a legutóbbi francia offenziva eredméngtelmséga miatt elmozdították állásából. La. JLuya.no, április 20. (Az Esc renaes tudósítójának távirata) Hiúdle elmozdítása megbízható jelentések szerint Anglia kívánságára történt. Utódává Caslelnau tábornokot nevezték ki. La. Jf német«ft „feltétlen fftll.-nye" & snnn4nyt0ten tsnga£~$v>mseia. témád ások fitaE szambám Berlin, április 20, (Wolff-ügynökség) Apruis 28-an harmadszor érte az angolokat nagy és véres veszteség az arrasi fronton. A rendkívül heves, ide-oda hullámzó harcok után az óriási tömegekkel Véghezvitt har­madik áttprési kísérlet egyetlen ered­(NtveUa tábornok a múlt. év őszén,, a németek verduni often­­zártája utáa lett Joffrs gejjerüi&izi­muíi utóda. Ő vezette a franciát vik^tes verdanl dien támadásait, majd m; ajagojeücal együtt a Som­ményo az összelőtt Arleux falu, a mely a németek előállásaiban feküdt éi a msjrtftek romjait a sebesültek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék