Az Est, 1917. június (8. évfolyam, 139-164. szám)

1917-06-01 / 139. szám

V % % oldat Péntek, í'9D fan tus f* mamxBaa&Kssi száz ' - való kérelmüket, az amerikai kor­mányaid pedig hasson oda, hogy a szocialisták meg is kapják ul- 1 lei eleiket; természetesen hivatkozni - kell arra, hogy az amerikai kor­mány bizonyára nem a háború iránt való baljandőságábő] tagadta meg az útlevelek kiállítását, hanem azért, mert kételkedett a stockholmi érte­kezlet sikerűben, a mely most már biztosítottnak tekinthető. Bran ting tehát már sokkal oplimisi­­'tikusabban nyilatkozik az értekez­letről és annak a nézetének adott ki­fejezést; hogy a Havas-ügynökség teg­napi közleménye csak jámbor óhaj volt, ipelyet a párt gyűlésen bekövet­kezett további események teljesen felborítottak. Ugyanerről beszélgettem Huys­­manssal is, a ki a következő nyilatko­zatot tette előttem: ó’ — Ön szerencsét kíván nekem és azt mosdja, hogy a francia szo­­eiáltetók egyesülése engem bizo­nyára a mennybe röpít az angya­lok közé. Vos tehát, nem repü­lök a mennyekbe, de bizonyos, hogy nagyon elégedett, sőt boldog vagyok, T íz nap óta határozott liircink vannak arról, hogy a íraneiák részt fog­nak venni az értekezleten. Ha a francia szocialisták többsége ezt ■ visszautasította volna, a kisebb­ségből lett volna többség ; i g y azonban, hogy a bét párt-töredék egyesült: befolyásuk a francia po­litikára mérhetetlenül • nagyobb lett. Arra. a kérdésemre, hogy kik lesz­nek a francia megbízottak, a követ­kező válásit kaptam : — Eddig azTludjuk, hogy- el fog jönni Renaudel, Presse­­msne, Jean Long act cs Thomas miniszter : hogy eze­ken kívül ki jön még, azt nem tudjuk. Huysmaris még kijelentette, hogy az utóbbi időben Thomas lelkesen dol­gozott azon, hogy a francia szociálistá­­kal a konferencián való részvételre bírja. Bt Huysmansnak ez a kijelentése fíja valóságot, ez csak bizonyiték arra, hogy Thómas Pétcrvárott meg­győződhetett arról, hogy háborús propagandája haszontalan és remény­telen, valószínűleg azért fordított egyet a kormányon és ezért kezdte a bekét pártolni. s Elmondtam még, hogy az olasz küldöttség, a mely legutóbb Péter­­várra utazott, kijelentette előttem, hogy az olaszok sohasem fognak reszt venni a stockholmi értekezleten. — Maid ők is megtérve jönnek vissza Pétervárról — felelte filozo­fikus mosolylyal Huysmans. ' A nap nagy eseményéről a hoIj landi bizottság nevében Troelstra a következő nyilatkozatot küldi Az Est szamára : ' —Rendkívül örülök, hogy az ériékezlelen való részvétel kérdése a francia pártban semmiféle t bomlást uem okozott; ez a párt A. belső erejét bizonyítja. A párt jrmost küldöttséget fog meneszteni ^Stockholmba és Péter várra. Ezt [ kísérletnek tekintem arra, hogy az­­. oroszok kezdeményezését a mienk-j ke! egyesítsék, a ml a dolog sikere érdekében nagyon szükséges. — A francia határozatnak azon­­' ban meg más jelentősége is van : nevezetesen nyilvánvaló benne a készség a többi pártokkal való lojá­lis együttműködésre a közös szo­cialista hékcakció érdekében. Ez felkelti reményünket arra, hogy az Internationale ismeri elveinek a gv »korlatban is sikerük lesz, és arra, hogy sikerülni fog a külön nemzeti kérdéseket is megoldani. A francia szocialista párt e határo­zatával történelmj^jetentóségö nagy teltet követett el, a mely más nagylelkű nemzetköz! elhatározások art is meg fog érlelni. Adorján Andor. A franciák nép» szavalást akarnak Elzászban Az angolok részvétele a stockholmi értekezleten Stockholm, májas oO. (Az Est rendes tudósitójának távirata) Érthető nagy feltűnést' és Wly be­nyomást keltett itt a francia szociá­list áknak az az egyhangú határozata, hogy részivésznek a stockholmi kon­ferencián. A hangulat egyszerre ró­­szássá vált s általánosan osztják Bran­­tingnak azt a felfogását, a melyet lap­jának vezércikkében hirdet, hogy a francia szociálisták állásfoglalása nem maradhat hatás nélkül Angliára és Belgiumra és hogy a franciák ha­tározatának egy másik kedvező kö­vetkezményeképpen az entente-álla­mok szocialistái most már annál na­gyobb nyomatékka! fogják követelni az uj cutentetól, tehát az átalakult Oroszországról és Amerikától is a ré­gebben hivatalosan közzétett háborús célok revízióját. , Érdekes részleteket tudott meg az Aftonbladet párisi munkatársa a fran­cia szociálisták nemzeti tanácsának vitájáról. E szerint a legélénkebb vita a körül forgott, hogy milyen álláspontot foglalnak el a különböző pártárnyalatok az clzász-lotharingiai és a belgiumi kérdésben. Laval kép­viselte a kisebbségi szociálisták véle­ményét és hangsúlyozta, hogy párt­felei remim másért nem utaznak Stockholmba, csak azért, hogy őrköd­jenek a fölött, hogy a béke munkája olyan szervezetet kapjon, a mely biz­tosítja Franciaország érdekeinek ér­vényesülését. — Azt fogjuk követelni a stock­holmi konferencián, — mondotta többek között Laval — hogy Elzász- Lotkaringia benszülött népe maga döntsön népszavazás utján jövendő sorsáról, olyan népszavazással, a melynek eredményére fel lehessen építeni a nemzetiségi elvet. Szembe fogunk szállani Stockholmban a Bal­kánon való annexiós politikával, akár­hogyan fog is alakulni. Követelni fogjuk, hogy Belgiumot helyre kell állítani s addig semmiféle békekötést nem ismerünk el, mig Belgium éppen úgy, mint a. magunk elpusztított tar­tományai nincsenek teljesen helyre­állítva. Azt fogjuk mondani a néme­teknek* »Ha teljesítették mindazt,, a mit nektek szociáldemokrata őr­zésiek kötclességtckké tesz, akkor nem kell altól aggódnotok, hogy mint rrieghódolók fogtok velünk szem­­kőik áll a ni, mert akkor olyan hangon szólhattok hozzánk, a mely becsüle­tetekre válik s. méltán megillet tite­ket « A holland-skandinóv jjiaottság ma befejezte tanácskozásait a magyar sz&ciálistáli küldötteivel s - valószínű­leg holnap hivatalos közleményt fog erről kiadni. Henderson angol miniszter, a ki a brit kormány megbízásából fontos küldetéssel utazik Pétervárra, ma átutazott Stockholmon s mint hite­les forrásból értesülök, közölte a skandináv-Mlland bizottsággal, hogy Anglia munkás- cs szocialista szer­vezetei elvileg kimondták, hogy részi­vesznek a stockholmi konferencián cs hogy az angol megbízottakat min­den valószínűség szerint a szocialista többség részéről Roberts államtitkár, a kisebbségi párt megbízásából pedig ■ Ramsay Macdonald képviselő fogja Stockholmba vezetni. Henderson miniszter ugyanolyan misszióval utazik Pétervárra, mint .annak idején Thema:, francia mu­­niciés' miniszter. Az' entente “előbbi pétervári nagyköveteinek ugyanis a maguk imperialisztikus politikájának igazolására az orosz proletár;-ággal szemben szociálista felfrissítésre és demokratikus mázra van szükségük hazulról. \ ' y Bryk. A szakszervezetek nemzet» közi készülődése a békére Stockholm, május SO. (Az Esi rendes tudósítójának távirata) A szakszervezetije amsterdami nem­zetközi közvetítő irodája tagjait jú­nius 8-ára Stockholmba nemzetközi konferenciára hivta össze. Ennek a tanácskozásnak az a célja, hogy meg­állapítsa és íorműlázza azokat a kö­veteléseket, a melyeket a munkások szakmájuk szempontjából fognak a békekötéskor előterjeszteni. Nagy egészében ugyanazok a szempontok lesznek irányadók, mint 1916-ban az entente-áilamok szakszervezeteinek tanácskozásán. A követeléseket kilenc pontban állapítják meg. Ezek: Jogkövetelés, a munkahely szabad megválasztása, egyesületi jog, a szociális viszonyok megjavítása, a munkaidő szabályo­zása, a házimunka megtiltása bizo­nyos szakmákban, tizenöt éven aluli .gyermekek munkájának megszünte­tése, a tanoncmunka szabályozása, a nőmuukások kérdésének szabályo­zása és minden országban hatásos iparfelügyelet létesítése. Rryk. Görög Királyság vagy Köztársaság? Rotterdam, május 30. (Az Esi rendes tudósítójánál: távirata) A Daily Mail levelezője Szaloniki­­ban beszélt a Veniselista-kormány közoktatásügyi miniszterével, a ki kijelentette, hogy a háború után Görögországban is összehívják az alkotniányozó gyűlést és a nép fog dönteni . arról, hogy monarchista vagy köztársasági kormányzatot akar-e, A miniszter szerint fontos Volna Thesszáliál megszállóni, hogy az ottani termést biztosítsák ma­guknak. Szerinte komoly ellentál­­lásra nem lehet számítani, mert Thesszáiia egészen mcgcrdí- a for­radalomra. V. D. Angol és francia segítség Olaszországnál! Madrid, májas 23. (Az Est kiküldött tudósítójának v’ ? szí kratávirata) A Diario cimü lap jelenti: As olasz közvélemény megnyugtatására a fran­cia és angol hadvezetőség elhatározta, hogy 125.000 főnyi seregei küld az olasz harctérre. A csapatok szállításá­nak lebonyolítására a francia-spanyol a határ három natúgzárva van. - B« A. SZIMFONIKUS ZENE ’ mSrdennfíp Spolaplls György Alteföes*! vendéglő é» kávéháziban junlu3 elsején kezdődik, FOK fiirdőjelep ez évi íürdőidénye - Junius. hó 15-én kezdődik. A szállodai Szobákra és a Strandfürdő cabánáira a fürdőig£?gatósítg budapesti Hortaja (Andrassy-ut 5., I. cm.) csak jun. 154-jul 1-c és äug. 13-e utáni időre fogad cl előjegyzéseket. Talp-gsfeSifrailsiál-i cgéoz bürök álhr.dóan “raktáron Bőrüzlef, Budapest, VlH. kerület, Kisíáludy-afea IS,a. Fatalpak szandáloknak tninden mennyiségben készen Kaphatók ICronstein ilhsrl iaárugjáríuíi, Kisfaiudy-uíta 8 LserlS anyüknát, ** ssormés auMt iqk­­deli fe>fá1á.-bio, fjoronga-tan es gyomorba?.­­talmakban szenvednek, a természetes »Főrend József« keseruyu már gj-akrin kis. mcmiTi­­ségbsn is. erőlködés és kellemetlenség nökknU könnyű ürülést szerez, s as emésztésben föl­merült zavarokat rövidesen megszünteti. ilii£feefsg,fizzs!däs és mindennemű b <5 r b a j o V gyógyítá­sára biztos és gyorshatású szsr a/ Eorőlsa-Siefflilcs 3, ő és 9 korona., ßoräSsa-sxappaii 4 korona. Kész if i: Gerő Sándor gyógyszerész, Nagykoros, j I-'SSS’ilUli 1 keres vidéki aajyVeresSted« évi 4203 kar. fizaSssse!. Ajánlatok kor, igények es belépési idő megjeiötest­­vei »Törekvő 101« e lap kiadóhivatalába keretnek Sw«%ai inmimimiiiiimtiiüfüiitiiiiiir fehér paraifin csórni- J golatlaní/és steármj coimp. ‘csomagoltad, ] •..........-................... 10 kg postacsomagok- ] ban portokcudesen á 6.50, azonnal utánvétellel szál-] Hí: iMagyar Áruforgalmi, Budapest, Anurássy-u* Iá. J Használt nyitott hintő eladó! IX., Rákos-utca. 4. ! Í^llBlfeáS€lp® erős tshánbörbö!, fatalppa! 26—20 tzámig K IC;220, 40—4S számig K IS‘20, tartós valódi börtaípcal K 50, 6Ö, -70. Szétküldés utánvét­tel. Meg nem telelőt bérmentve visszaveszem. Schönfeld, Budapest, VI., V^iimos császár-ut43. íVi érlegképes hosszabb irodai gyakorlattal felvétetik egy a fő­város közelében le»ö lia^k'aráiiyu mezőgazdasági iparü;:;mbez. Kimerítő ajánlatokat „Kerfgazda. sági üzem" cimeii BLOilKNSR hirdeti) irodája Semmelwais utca továbbit Baitberendezesi csukott szekrények szabok vagy ttsztitóiatéaebiek különösen alkalmas eladó. Jözsef-lér 13. szám, kézútmnka-iialet. laiainneismiivra elsőranan budapesti gépgyár alkalmaz. Ajánlatok fizetési igény megjelölésévé! »Nyugdíj 1017« jeligére Blocks er Uizdetdirodájába bcmmelveis-utca 4., küldendők. Az Agrár Takarékpénitir Hészv.-Téro. Eger a Haditcrmény rt. cs űyapjuközpont. megbizottia, tenirényosztálya önálló vezetésére • úgy ezen üzletágakban, valamint a könyv-elés- c$ levelezésben teljesen járía£, reprezentálni tudó egyént keres. Kellően felszerelt pályázati kérvényéi a fizetési igény meg]dőlésével tézret. igazgatóságához nyújtandók be. I Wigadiew faSiläw» éflegté« Hoiygtf- | Bl3yer Sándor, mint férj. valamint I Sermekei Pál és Lüszió nevében, fáj- ] lomtól megtört szívvel tudatja, hogy tmi- J I dott drága jó ielesége, a legöufeláldozóbb j I anya, a legjobb gyermek és testvér Bleyer Sándorné szül. Eichenwald Malvin I f. bő 30-án, életének 41-ik, legboldogabb | I házasságának- 21-ik évében, hosszas .űnós | »szenvedés után jobblétre szén derült. Drága halottunk hült teíemét juniiis hó J 1-én d. xl 4r órákor fogjuk a rakósi uj ízr. íeraefőben örök nyügálorara helyczm., Ö2v. Eichenwald Edjéné . •• anyia,' » Malnár M&rné sz. Eichenwald Hjaléa j -.testvére. Rmíéka k&zWüak. űri Úté ŐW

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék