Az Est, 1917. július (8. évfolyam, 165-190. szám)

1917-07-01 / 165. szám

Budapest, 1017 * VdSár/lCíp * Julius 1, Vili, évfolyam * lőő. szám. Előfizetési arak: Egy hónapra— — S.20 korona Negyedévre M •. <5.— korona Félévre /2.— korona Egész évre,. ~ •. 24,— korona !* Megjelenik délután * Egyes szám ára 8 flííéiP* Minden közleményünk után• nyomása tilos Politikai napilap ••• Felelős szerkesztő; Miklós Jtndor Szerkesztőség i VII. kerület, Erzsébet-körut 7« Jeladó hivatal > VII., Erzsóbct*körut /í—20. Fi 6 k*ki a d ó h t vat a l o k t V., Vilmos császárját 14. cs, és IV., Váci*utza 12. Wienben t /., Kohlmarkt 7* mmmsszaaam Venizelosz Athénbe érkezett A király nagyon hűvösen f ogadta Rotterdam, június 59. (Az Esi rendes tudósítójának távirata) A Daily Tcle.gra.pJi athéni tudósítója érdekes részlcteJcet jelent Venizelosz Pireuszba és Athénbe való megérkezéséről. A pireuszi kikötőt két század Venizeloszra felesküdött katona szállotta meg, még entenie-csapatok sem voltak Pireuszban. Vétiieeloszszal együtt érkeztek meg minisztertársai és vele volt krétai testers ^gc is. Az ni on Athén fe lé ént ént e-k atonák állottak őrt és minden ut keresz­tezésnél még ezenkívül megér ősitett őrségek voltak. A királyi palota felé vezető utat krétai csendőrök állották cl. Amikor Venizelosz automobilja megállóit, az nj mini sztár­éin öle hadseregének tisztjei, megszállottáik a palota bejáróját, a folyosókat és á királyhoz vezető terméké!. A királyi testőrségnek csak kél embere maradhatott beid. Merénylettől tar­tottak, és azért roll szükség minderre ax intézkedésre. A király kiviér­ten és igen hűvösen fogadta i Quízeloszt, csak a legszükségesebbek köz*. lésére szorítkozott és a mikor l cniselosz bejelentette, hogy az 10lő­­évben megválasztott kamarát hívja egybe, Így felett: . , — Ismerem programjáét. Beleegyeztem, hogy önre bizzáik a h-taUnat. Venizelosz esküjét egy renizeUsia lelkész vette ki, A mikor Veni­­zelosz visszatéri szállására, a Hotel de Grande Brctugilc-ba, a tömeg zajosan megéljenezte. Van Dyl. fia Kell még bizonyíték a magyar parlament •szomorú elfajultságára, akkor rá­mutatunk a házelnök kiválasz­tásának nehézségeire és huza­lt vénájára. Valaha úgy voft, hogy rV az elnöki állás és az elnök sze­mélye valósággal versenyzett egy­mással, melyik kölcsönöz a má­siknak nagyobb díszt és tekin­télyt. : Régen az elnök nemcsak az által emelkedett a Ház többi tagja fölé, mert magas dobogóra ültették, hanem szelleme, tu­dása, méltóságos férfiassága és erkölcsi kvalitásai által is maga­sabban viselte fejét társainál. Hajdan az elnöki székből egye­nesen a miniszterelnöki, vagy, miniszteri székekbe ültek. Egy­kor sokkal többet kívántak az elnöktől, mint a csengörázás tu­dományát, mert abban minden ■ szemeteskocsi csengető gyereke kiállja vele a versenyt. Valaha a magyarság valóságos faji és szellemi reprezentánsa ült I a Ház elnöki magaslatán. A mint azonban maga a parla­ment sülyedt, gazosodoíí, vele züllött az elnöki állás is. Egyre kevesebbet követeltek az elnök­től, mind kevesebb finnyásság válogatta meg személyüket, nrig végre Szilágyi Dezső helyére Szász Károly is odaülhetett. Most pedig, hogy ő is távozott, azt kell látni, hogy a lefokozott igények sem találnak alkalmas elnökjelöltet, másrészt pedig azok, a kik kiválasztatnak, nem vállalják a díszes pozíciót. Úgy utasítják vissza, úgy tolják el maguktól, mintha valami so­vány napidijas állásról lenne szó. Lehet hogy öntudatlan szemé­remből teszik, mert érzik, hogy mily kevéssé odavalók. Ha így van, akkor igazuk van. A mai parlamentben, leszámítva néhány fejet, alig akad elnöknek méltó egyén. Már tudniillik az ország­hoz s az elnöki állás és a magyar parlament múltjához méltó. Mert mai nívójához és egyáltalán ah­hoz a nívóhoz méltó, a melyet a mostani választói joggal el lehet érni, olyan akad minden padban öt is. Csakhogy ezek meg nagyon is méltók a parlamenthez, és ha azt akarják, hogy kilássanak a többiek közül, a kupolaterembe kéne ültetni őket.s ha azt kiván­­* ják, hogy csengőjük szavát meg­hallják, a Bazilika nagyharang­ját kellene a kezükbe adni. Három hónap alatt akar rendet csinálni Venizelosz Lngano, junius 29. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Secolo jelenti Athénből: Vcnizc­­losz külön bizottság elé akarja utalni­­az olasz-görög kérdéseket, hegy a súrlódásokat igy megszüntessék. Vc­­nizclosz Athénbe való visszatérése a lakosság körében bizonyos nyugta­lanságot keltett. A rendőri szolgála­tot krétai csendőrök teljesítik. Vc­­nizelosznak az a véleménye, hogy há­rom hónapon belül helyreállítja az or­szágban a nyugodt állapotokat/ Jc-n­­nárí kevésbé optimista, különösen a peloponézusi csapatokra vonatko­zólag, a melyek számos venizclista-Hárffissí msifSSi @?©S2 katOBiaSZCÜ)« evénjf Berlin, junius 30. (Az Est rendes tudósítóidnak távirata) MalmöbSl jelentik : A Novoszli ka­tonai munkatársának becslése sze­pórti embert fogták cl,'A peloponc* zusi tábornokokat Athénbe idézték. Ha nem vetik alá magukat Venizelosz intézkedéseinek, felkelőknek tekintik őket. ' " la. Venizelosz béküini akar az olaszokkal Berlin, junius 39. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Luganóból jelentik: A Secolo érte­sülése szerint Miklós cs Kristóf her­ceg c hó 27-én elhagyta Athént. Miklós herceg Svájcba utazik, Kristóf pedig Angliába. Venizelosz ki szándékozik béküini Olaszországgal. Ebből a céltól bi­zottságot fog kiküldeni, a melynek feladata Olaszországgal megegyezni. Ke. rilit március 13-től junius 15-ig három millió orosz katona és tiszt szökött meg a frontról. Egyes formációk, különösen a Düna.-arcvönalon, eredeti állományuk negyedrészére csökken­tek. Ke. A murakásStrmőes DfUS^Kot? elsríczzeSíSssáS; SÜPgeli Berlin, junius SO. (Az Est rendes tudósítójának távirata) IT a I m ű I) 5 I jelentik : Uru­­s z i 1 o v tábornok cs a katonák bi­zottsága között komoly összetűzés támadt. A katonai és munkástanács­nak a főhadiszálláson lévő ellenőrző bizottsága Brnszilov tudta nélkül át­olvasta flrusziiov egész levele­zését és megállapította, hogy ösz­­szeköítetéshcn áll a polgári pártokkal, n melyek tudvalevőleg az c 11 c n­­forradalom gondolatával rokon­szenveznek. A katonai és munkás­tanács közölte a hadsereggel felfede­zését és . UüveíeUa egyúttal Brustílov eltávolítását, azzal a. megokol;';';«;:!, hogy elvesztette a katoná k bizalmát. A követelés teljesítése azonban még kétes, mert az. Egyesült- Államok kilátásba helyezett segítsé­güket ahhoz a feltételhez kötötték, hogy az orosz hadsereg hadműveleteit Brnszilov vezesse. Ke. Az ortisz mssnSsások íafcgt-sBjük a wasMtofcafi " és Berlin, junius 30. (Az Est rendes tudós Hójának távirata) Stockholmból jelentik: Nekratoo orosz vasúti, miniszter utasítóit a az összes vasúti igazgatóságokat, hogy julius 10-én a vasúti munkások kí­vánságainak cs felfogásának meg­felelően kezdjék meg működésűket. Ennek a felhívásnak az oka abban rejlik, hogy a munkások legutóbb oly nagy béremelést követeltek, a melyet lehetetlen volt megadni, másrészt pedig egyes vasúti vonalakat a mun­kások egyszerűen saját kezdésükbe veitek át, miután előzőleg ez illető vasúti vonal vezetőségét elkergették. A Kelet-Szi béri óban lévő Sucsa bá­nyavidéken a munkások az ottani "katona- és munkástanács utasítására a bányairjazgalóságot elmozditották hi­vatalából, s a bányákat saját tulajdo­nuknak jelentették ki. Ke. i?z orosz pár fok számaránya Berlin, junius 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Stockholmból jelentik : A legutóbbi nagy orosz kongresszuson, a melyen az ország összes katonai és munkás­­tanácsai részt vettek, az egyes pár­tok aránya a következő volt: A men­­sevikiekhek 325, a forradalmi szó. ciálistáknak 306, a Troeki-csoport­­nak 30, a Lenin-párti bolsevíkieknek pedig 115 képviselőjük jelent meg. A duma nem akar ireieszSanS Stockholm, junius .30. (Az Est rendes tudósítóidnak távirata) A duma végrchajfóbizotlsága, az ideiglenes kormány látható szerve és a munkások éí katonák valamennyi tanácsa között konfliktus tört ki, mert a katonák cs munkások általános kongresszusának határozata elle­nére, a mely pedig alapjában megfelel az orosz nép kívánságának, adu m a vonakodik feloszlását kimondani. A duma tagjainak egy csoportja külön ülésre gyűlt össze és egyhangúan azt a határozatot hozta, hogy a duma nem oszlik fel, hanem tovább fog dolgozni, mint a haza őre. A katona- és munkástanácsok a dumatagok határozata dol­­gábau legközelebb fognak állást foglalni. Bryk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék