Az Est, 1917. augusztus (8. évfolyam, 191-217. szám)

1917-08-01 / 191. szám

Félé arm »««••> #3.— Jtomhm Bgé*w #»f«M H ? Megjelenik délután * Kgsres xs4m 4ra fitlé*. Winden Mmíeményünk után* nydjUea fitos PoUtikm napilap Felelős szerkesztő : Miklós Síndor és WO., Vdat-mten JtS. TOtenben t /. r. Lloyd George dicséri a franciák háborús hangulatát Reméli, hogy Oroszország összeszedi magát Rotterdam, julius 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Londontól táviratozzak: Lloyd George miniszterelnök Párából vissza­térve fontos nyilatkozatokat tett a harctéri helyzetről a parlamenti tudó­sítók előtt. — Éppen most jöttem vissza Párából — mondotta többek között — és örömmel mondhatom, hogy a hangulat Franciaországban jobb, mint valaha. Nagyon fontos ez a harmadik háborús év végén, hiszen ez a háború Franciaországra nézve nagyobb jelentőségű, mini ránk nézve. Franciaország rettenetesen szenvedett és az ellenség még területén van. De a hangulat Franciaországban elszánta Ijb. mint valaha.-Erá~ Olyan hireket kaptunk, — mondotta még Lloyd George — hegy Oroszország össze fogja szedni magát'és hatalmasabb lesz, mint valaha. ¥'■ Van Dyl. Előrenyomulássink Csernsvicfelé Cs. és T:ir. sa jtóhadiszáll ás, julius 30. (Az Est haditudósilójának távirata) A szövetségesek offenzivája tegnap ismét jel íékeny lépésekkel haladt előre, bár az orosz ellenállás a front egye3 szakaszain erősen megszilárdult. Nevezetesen a Cscrnovic ellen való előrenyomulást próbálják az oroszok minden erejükkel meglassítani. A Pruthtól délre, a Ceremosz ellen uj erős tartalékok vonultak fel, a melyek nagyon erélyesen indultak harcba. A területnyereség azonban ezen a szakaszon is jelentékeny. Az a kísérletük sem sikerült, hogy a Kárpátok nyergén túl, a Kirlibaba folyó vidékén előrenyomuló osztagainkat lekössék. Fáradhatatlan rohamozással itt magaslatot magaslat után szálltunk meg. Cobanesti vidékén az ellenség Valeputna mellett elvesztette az alagut­­támaszpontoí, a melyért oly sok küzdelem folyt. Meghódításával most meg­nyílt előttünk a délkeleti ut Kimpolung felé. E fontos pont felé kü­lönben már kelet felől is vonulnak csapataink, miután a makacs ellenállással szemben is sikerült kiküzdeníök a Moldaván való átkelést. A Horodenka vidékéről előrenyomuló csapatok a zalescykii kanyarulatnál elérték a Bnycsz­­tert és megszállották ezt a fontos hídfőt. Ez természetesen nem maradhat j hatás nélkül a Csemovicot még védő orosz hadosztályokra sem, a melyeket észak felől egyre jobban fenyeget az átkarolás veszedelme, ha csapataink a Ccremosznál tovább is megvetik lábukat. Eugen Lenhoff. Galíciát f@ls^ai3adif©tttif& Borunkra kerül most a sor. .Valami bor­bevásárló központot akarnak csinálni Ausztriában a magyar kormány segítségével, hogy az idei szüretet maximális áron el­­,vihessék. Kenyeret, húst, kuko­ricát, burgonyát, disznót adunk Ausztriának már maximális áron, ellátjuk liszttel az osztrák hadsereget is, nem csak a ma­gyart, gyümölcsünket, zöldsé­günket fárul, tőrül __ vitték > el, paprikánk, szalonnánk nagy része Ausztriáé, olcsón. És most „kicsirázott az agyara“ mi idei jóborunkra is. Maximális áron! Míg mi olcsó kényszer-árakon engedjük át az 'életet Ausztriának; Ausztria iparosai számára, mi az uzsora vadászterülete maradunk. Még ha meg is volna a köl­csönös maximálás, még akkor is mi volnánk a gavallérok. Mert ma, a mikor birodalmak sorsa dől el egy krumplitermésen, a mikor a földész-asszony joggal gőgös azon a kosár tojásán, túró­ján, a mit fölhoz: akkor az az ur, a ki enni ad. De meg különben is: mi a leg­híresebb buzakenyeret, a föld legszebb búzáját, legtüzesebb borát, legizesebb gyümölcsét veszszük el a szájunk elől. És járunk érte a lompos labanc gúnyájában, már kétszáz !év előtt, is hírhedt rongyokban, foszlós kalácsért foszlós szöve­tekben, bőrutánzatokban, hasz­náljuk az ezerféle silány oszt­rák ipari cikket, a mit a háború előtt, üszkübi és prizrendi bár­gyú arnautáknak sózták a nya­kába. És mindezt, a helyzetet kíméletlenül kihasználó kemény uzsoraárakon. Ó ha most önálló vámterüle­tünk volna!... Gondolt-e már arra az olvasó, milyen valu­tánk, mennyi aranyunk volna, ha most önálló vámterület, ön­álló gazdasági berendezkedés terjesztené, örök májusi esőnél termékenyebb áldását az or­szágra? Most azonban háború van. De majd háború után. A húsz esztendős lekötöttségről, a mit ez a kormány is oly buzgón he­lyesel, majd még beszélünk az­után. És nem engedjük, hogy legtermékenyebb nemzeti köve­telésünk, az önálló vámterület, e háború oly tanulságos tapasz­talatai után, egy pillanatra is feledésbe menjen. t. Keleti harctér, julius 50. (Az Est haditudósítójának távirata) (A saftóhadiszállás engedélyével) Kornilov hadcsoportjának a Zbruc határfolyó mögé történt visszavonu­lásával befejeztük Galicia felszabadí­tását. Az oroszok kezében már csak az a keskeny sáv van, a mely Brody­­tól északra és délre húzódik, két kis várossal, Podkamiennel és Leszniov­­val. Ez a sáv nem nagyobb, mint Elzásznak az a darabja, a melyet a franciák tartanak megszállva. Brodvtól északra van egy Berlin nevű kisközség. Közte és Brody kö­zött mocsaras a vidék és ez a mocsár­zóna az a természetes frontválasztó, a melyet az oroszok egyelőre még nem adtak fel. Galicia délkeleti kis szög­letét a Zbruc és a Dnyeszter torkolata között azonban már most megtisz­títjuk az ellenségtől. Feltaríózhatatlaaul nyomulnak előre csapataink a podoliai fensikon, a Szexet meredek és Sziklás alsó fo­lyásán túl közelednék a bárom határ­­városkához : Skálához, Borszcsovhoz és Krziveséhez. Krzivcsél^en van a hires alabástrom-barlang, a rutén pa­rasztok szerint itt lakik az Isten anyja. A Zbruc torkolata és a sziklás meredek partok között fenségesen hömpölygő Dnyeszter között van Galicia legenyhébb éghajlatú vidéke*) Csapataink itt veteményes és gyü­mölcsös kerteken haladnak át, a ker­tek tele vannak kajszinbarackkal és őszibarackkal, a melyeket a száraz nyári hőség korábban megérlelt —ka­­t onálnk szó ínjának csillapítására. 1 Támadőcsoportunk ezalatt a galí­ciai Meránból, Hcrodenka és Zalescyk! vidékéről tör előre a csernovici utón. Miután ugyanekkor harmadik had­seregünk Kritek vezérezredes pa­rancsnoksága alatt Szniatin felől, hetedik hadseregünk pedig Kövess vezérezredes parancsnoksága alatt a huzul hegyvidékről tőr előre Cseroo­­vic felé, válóságos versenyjutás ftf­­madt a három sereg között, hogy az ei­­lenséget Bukovinából kiseperjck.'fAx. ellenség a csernovici vasútvonal mind­két oldalán ellenáll és ha ellenállása meg is törik, odahozott friss tartalé­kokkal ismét meg-megujul. Kornilov tábornok tudja, hogy mit veszíthet ő és mit veszíthet egész Oroszország és ezért a legnagyobb erőfeszítéssel próbálja feltartóztatni a szövetsége­sek diadalutját még Bukovina terü­letén. Leonhard Adelt. A feutowlrasi SászSwseBSk utcarészeit "Prága, juhos Sí. (Az Est tudósítójától) A tartományi kormány és a bu­kovinai tartományi választmány hivatalnokai, a kik az orosz be­törés óta Prágában látták el hiva­talos teendőiket, utasítást kaptak, hogy készüljenek a hazautazása». A Prager Tagblatt közlése szerint a bukovinai hivatalnokok legna­gyobb része Bécsbe utazott s ott fogja bevárni az értesítést, hogy mikor szabad az nt Bukovinába. , Az oroszok ui frontja a ZtoruejmSgött Kcrnnsaks wJJás$JESrv€»i a vezérkari: Bern, julius Sí. A Temps-nek jelentik Péter vár­ról: Az oroszok nj frontot rendez­tek be a Zbruc mögött, A 1L had-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék