Az Est, 1917. október (8. évfolyam, 244-269. szám)

1917-10-30 / 268. szám

8. oldal — Református zsinat. A refor­mátus zsinat ma délelőtt 10 órakor­­ folytatta tanácskozásait. A mai ülé­­­sen részt vett gróf Tisza István is.­­Az ülésen Balthazar Dezső püspök és gróf Degenfeld József főgond­nok elnökölt­ Sass Béla főjegyző terjesztette elő az október 31-én megtartandó zsi­nati ülés tárgysorozatát. A zsinat október 31-én negyed tizenegy óra­kor kezdődik a Kálvin-téri temp­lomban a reformáció 400 éves jubi­láns évfordulóján. — Lasker és Maróczy. A Budapesti Sakk-k­ör néhány hétre vendégül látja dr. Lasker Emánuelt, a sakk világ­­mesterét, a­ki négy délután Buda­pesten, két-két nap pedig Kassán, Temesváron és Győrben játszik a­­ magyar sakkozókkal. Lasker szom­bat éjjel érkezett Budapestre és va­sárnap délután kezdte meg szereplé­sét a Budapesti Sakk-kör helyiségé­ben. Harminc játékossal játszott egyszerre szimultán­ játékot, délután négy órától este tízig, természetesen léréhez méltó eredménynyel : huszon­nyolc játszmát megnyert, kettőt pe­dig döntetlenné tett. Lasker, a­ki markáns keleti arcú, alacsony, vállas férfi, alaposan meg­halt a vasúton, s állandóan tuszkolt játék közben, mialatt hat óra hosszáig körben járt harminc ellenfelének a táblái között. Szakadatlanul sziva­rozott,­­ hatalmas, erős havanná­kat szitt egyre-másra s bájos sze­­retetreméltósággal végzi ki egymás­után el­lenf­eleit. Eredménye első­rangú: egy-egy játszmára 12 perc jut az időből s az eredmény S31/10/1. A­ Sakk-kör tagjai és vendégei mele­gen ünnepelték a világmestert, de kijutott az ünneplésből Maróczy Gézá­nak is, a­ki több évi elvonultság után most fog először nyilvános játszmá­ban résztvenni. Holnap, kedden délután 4 órakor kezdődik Lasker magyar turnéjának a szenzációja, a tanácskozási játszma egyrészről Lasker, másrészről Ma­­róczy vezetése alatt. Két-két neves magyar mestert sorsoltak ki ma dél­után a nagymesterek mellé. Lasker társai Barász Zsigmond és Breyer Gyula, Maróczy társai Abonyi István a Sakk-kör főtitkára és Sterk Ká­roly. A tanácskozási játszmát ked­den este 9-ig játszszák és szerdán dél­után 4 órakor folytatják. A hatórás megerőltető szellemi munka után Lasker teljes frisseséggel beszélgetett késő éjjelig nagyobb tár­saságban filozófiai­ problémákról. — Betörés a liszthivatalba. A Vá­rosmajor­ utca 57. szám alatt lévő elemi iskolában a lisztbizottsághoz tegnap éjszaka ismeretlen tettesek betörtek és többezer darab kenyér­jegyet és élelmiszerjegyet loptak el. — Gróf Serényi ebédje, jó fogások­kal. Gróf Serényi Béla kereskedelem­ügyi miniszter tegnap délben ebédet fötott, a­melyen résztvett báró Bu­­rián István közös pénzügyminiszter, S­tö­ger-Steiner közös hadü­rminiszter, gróf Sylva­ Taroucca osztrák földmive­­­­lésügyi miniszter, dr. Hantos Elemér­­ kereskedel­emügyi államtitkár, báró Döry Miklós ezredes és Janky Béla. Az ebéd alatt a jelenlévő hadügymi­niszternek egyre-másra hozták a harc­térről érkező jelentéseket, mindegyik fogáshoz megérkezett egy-egy­­újabb fontos olasz pozíció feladásának, egy­­egy újabb helység elfoglalásának a híre. Mint mondani szokás , a társa­ság a legjobb hangulatban volt együtt. , Csakhogy ezúttal volt is rá oka. . — A Népruházati Bizottság meg­kezdi működését. A hivatalos lap mi­napi számában jelent meg a kereske­delmi miniszter rentiez.ete a­ Népruhá­­s­zati Bizottság megalakításáról. A bi- I­zottság, a­melynek az lesz a célja, hogy a polgári lakosságot ruházati cikkekkel lássa el, a termelést sza­bályozza, a készleteket elossza és az árakat szabályozza, már legközelebb megkezdi működését. Szombat dél­után a kereskedelmi minisztériumi­ban értekezlet volt Hantos Elemér államtitkár elnökletével és a meg­hívott szakemberek részvételével. Az államtitkár bejelentette, hogy­­ a kormány véglegesen Giesswein Sán­dor országgyűlési képviselőt nevezte ki a bizottság elnökévé és néhány napon belül kinevezi az elnöki tanács tagjait is. A bizottság abban fog különbözni a többi központoktól és a bizottságok­tól, hogy a fogyasztóközönség épp olyan arányban­ lesz képviselve benne, mint az­­érdekelt gyárosok, kereske­dők és testületek.­­ A népegészségügyi országos kongresszust befejezték. A nép­egészségügyi országos nagygyűlés vasárnap véget ért. A délelőtt meg­tartott tanácskozáson báró Kü­rthy Lajos elnökölt. Megnyitó beszédé­ben kifejtette, hogy az összes kér­dések között egyik legfontosabb kérdés a népélelmezés kérdése. Nagy Ferenc államtitkár tartotta meg ezután előadását. A népélel­mezés elsőrendű állami feladat. A jövő feladata az is, hogy a váro­sokban és az ipartelepeken nap­közi gyermekotthonokat létesítse­nek. A csecsemők védelmét, a mes­terséges gyermektápszerek olcsóvá tételét, a terhes és szoptatós nők részére táplálkozási járulékot kö­vetel. A lakásügy előadója Pikter I. Gyula statisztikai hivatali al­igazgató volt, a­ki rámutatott a főváros lakásnyomorára, a­mely­­lyel párhuzamosan jár a tü­dő­­vészhalálo­zási­ szám. Szerinte a hátbéradó, a pótadó és annak foly­tonos emelkedése bénítja a lakás­­termelést, laká­síns­éget és zsúfolt­ságot idéz elő. A kérdéshez első­nek Bárczy István polgármester szólalt fel, a­ki azt fejtette ki, hogy a lakásterm­elés terén a ha­tóságokra vár a legnagyobb fel­adat. A lakáskérdés megoldásának egyik módja az, hogy a kislakások építését a hatóságokra bízzák. A délutáni folytatólagos ülésen gróf Batthyány Lajos elnökölt. Báró Korányi Sándor egyetemi ta­nár tartotta meg előadását a tu­berkulózis leküzdésének módjairól. Nékeim Lajos egyetemi tanár a­­ nevü­let fegségek elleni védekezésről tartott előadást. A nagy tetszéssel fogadott elő­adás után Dénes Lajos dr. a ma­gyarországi alkoholizmus leküz­désének a módozatairól beszélt. Ez­után egységes vita indult meg a nemibetegségek és az alkoholiz­mus elleni küzdelemről. Néh­ám tanár válaszolt a vitában el­hangzott felszólalásokra és kije­lentette, hogy a hadügyminiszté­rium és a belügyminisztérium kö­zött a leszerelés idejére már meg­történtek a szükséges intézkedések. Az elnök zárszavával ezután a népegészségügyi nagygyűlés vé­get ért. " — Tőzsde. Két napi szünet után ma igen szilárd volt az irányzat és az árfolyamok úgyszólván kivétel nélkül lényegesen emelkedtek. Külö­nösen Leszámító lábunk és Hazai Bank és a két hitelrészvény iránt volt nagy érdeklődés. Osztrák Hitel 1117, Magyar Hitel 1536, Jelzálogbank­ 663, Leszámítoló bank 916, Agrár 1205, Magyar 1009— 1012, Hazai 775­—810, Kereskedelmi Bank 6580, Forgalmi 760, Ingatlan 850, Fabank 1075—40, Hermes 650, Általános Takarékpénztár 938—40, Adria 2200, Atlantica 1870, Levante 1460, Közüli 985—90, Városi 438, Déli 126, Gizella 945, Hungária műtrágya 1090, Viktória 2260—80, Államvasút 1208, Drasche 1410, Újlaki 789, Crikány­ 955, Szászvári 1175—80, Általános kőszén 245 , Salgó 1335, Kohó 2300, Ganz villamos 900, Lip­­ták 382, Rima 1336, Schlick 650, Textil IV­, Papír 550, Olaj 1250, Fatermelő 2200, Klotikl 800, Nasici 3950—4000,­ Trieszt 295, Auer 1200, * Kerámia 700. Karintiában is megindult az offenzívánk A ma déli jelentés A sajtóhadiszállásról jelentik a Magyar Távirati Irod­á­nak hétfő déli kelettel. Csapataink tegnap a Karszt-magaslaton a Monte San Michelén túl nyomultak előre. A P­o­d­g­o­r­a-magaslatot is elfoglaltuk.­­A Coglio'Vidéken és Cividalénál eredményes előnyo-­ múlás A Cividalétól északnyugatra levő hegyvidéken csapataink a legkedvezőbb előhaladásban vannak. A karni hegygerincen hó és vihar közepette elfoglaltuk a Nagy Paklt. (Ez a ma déli hivatalos jelentés csapatainknak az egész fronton való rohamos előrenyomulásáról számol be. A Monte San Michele elfoglalása Monfalconénak tegnap jelentett megszállása után a Do­­berdón még védekező olasz utó­védek helyzetét is lehetetlenné tette. Feljebb, Görzcel szemben az Isonzo másik partján Podgorát foglalták el. Ettől északra, Görz és Cividale között van a Coglio hegyvidék. A Nagy Pahs már a karinthiai alpokhoz tartozik, ennek elfoglalása tehát azt jelenti, hogy, a támadási frontunk jóval kiszéle­sedett és a karinthiai vonal is meg­mozdult.) Tengeri repül­őtámadás angol hajók ellen Berlin, október 28. (Német hivatalos jelentés) Október 27-én délután az ellenségnek esztendőm 6l északra cirkáló könnyebb haderőit torpedónaszádjaink tüzérség­gel, ezzel egy időben pedig több re­pülőgépünk bombával meg­támadta. Bár az ellenség nyugati irányban sietve elmenekült, hajóink több találatot értek el. Saját naszád­jaink és repülőgépeink sértetlenül tér­tek vissza. ai németek bombázzák a rigai öböl partvidékét Pétervár, október 27. (Fétervári Távirati Ügynökség) Legújabb jelentések szerint egy német hajóraj megkezdette a rigai öbölben Hainasch és Sails­­münde helységek környékének bombázását. A helységekben tűz ütött ki. Hainasch előtt a németeknek egy­­nagy csatahajója és tíz torpedóna­­szádja áll. 11 helyőrség is eltávozik Pétervárról Stockholm, október 27. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Az orosz északi arcvonal főparancs­noka meghívta hadiszállására a péter­­vári helyőrség megbízottait és közölte velük, hogy a beállott különleges vi­szonyok kívánatossá teszik a főváros helyőrségének Pé­­terv­árról való eltávozását. u­rük. osz orosz vezérkari főnök Pétervár helyzetéről Stockholm, október 28. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Duchanín tábornok, az­ új orosz vezérkari főnök úgy nyilatkozott, hogy korai volna most még a­miatt aggódni, hogy a németek­nek Verdia körül sikerülni fog hadműveleteiket végrehajtani,mert az ellenség ott egyelőre csak rigai hadállásait védi. Pétervár vesze­delméről szó sem lehet, mivel azt az orosz kelet-tengeri haderő ele­gendőképpen ínegvédn^A^rigai Kfidd, 1917 október SO* öbölben a kelet-tengeri flotta vesz­teségei jelentéktelenek voltak. Ko­molyabb Reval helyzete, noha ez a város sincs közvetlenül veszede­lemben. Mikor a Rjecs tudósítója az orosz hadsereg csapattesteinek hangulatáról tudakozódott, Du­­chonin azzal tért ki a válasz elől, hogy arra csupán a hadügymi­nisztérium politikai osztályának vezetője hivatott felelni. Bigk. — A király távirata Bárczyhoz. Olasz győzelmünk alkalmából Bár­czy István polgármester a királyhoz üdvözlő táviratot küldött. Az üd­vözlésre a következő válasz érkezett: A császári és apostoli királyi fel­sége vitéz hadserege és dicső szövet­ségese előrenyomulását ünneplő Bu­dapest lakosságának lelkes üdvöz­lését és együttérzése biztosítását örömmel méltóztatott fogadni. 13 felsége magyar székesfővárosának a most mindnyájunk lelkét betöltő magasztos érzelmekből fakadó meleg hódolatáért szívből jövő köszönetét küldi. Legfelsőbb parancsra: báró Nagy. — Nagy üzérkedés a fővárosban jegynélküli liszttel és lopott kenyér­­jegyekkel. Egy pékmester feljelen­tése folytán a rendőrség nagy­arányú bűnszövetkezetet leplezett le a Józsefvárosban. A szövetkezet tagjai kenyér­j­egyet vásároltak, loptak, hamisítottak és jegy nélkül beszerzett liszttel üzérkedtek. Fischer Jakab Práter-utca 69. sz. alatti pékmester, Bernstein Gábor pékmester, Rakovszki Adolf, Nagy Farkas Práter­ utcai kereskedők és Leicht Jenő kereskedő ellen köz­­élelmezési visszaélés címén indult meg az eljárás, míg Strasser Izidor kereskedősegédet, Pickholz Márkus talmudistát és fiatalkorú öcscsét, a­kik a liszthivatal környékén les­ben állottak és a jegyek beváltása végett­ megjelenő pékinasoktól zsákszámra csalták ki a kenyér­­jegyeket, letartóztatták. A nyomo­zás során,a felsorolt fűszereseknél és pékeknél összesen hetven zsák lisztre szóló kenyérjegy-szelvényt foglalt le a rendőrség. Milyen idő várható? — A meteorológiai intézet jelentése — Változóan felhős idő várható, helyenként csapadékkal és nyugat felől hősülyedéssel. Sürgönyprognó­zis: Változékony, sok helyütt csa­padék, sok helyen hűvösebb. Déli hőmérséklet: h+2 C. Kiadótulajdonos: Az Est lapkiadó r.-L Igazgató: Sebestyén Arnold. Nyomatott az Athenaeum Irodalmi és nyomdai részv.­társ, körforgógépein Budapest, VII. Rákóczi-út 34.1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék