Az Est, 1917. október (8. évfolyam, 244-269. szám)

1917-10-04 / 246. szám

Csütörtök, 1917 október 4. , 50, 100, 150 százalékkal emelik a vasúti jegyek árát Nehézségek a teherdíjszabás megállapítása körül — Az Est tudósítójától — közöltük m­ár, és gróf Setényi Béla Az Est-ben közölt nyilat­kozatában is nyilvánosságra hozta, hogy a vasúti díjszabást feleme­lik, még­pedig a személy díjsza­bást már november 1-én, a teher­­árudíjszabást pedig legkésőbb az év végén. Az új díjtételek megállapítása körül azonban jelentékeny nehéz­ségek merültek fel, úgy hogy ma még a teherdíjszabás életbelépésének idő­pontja nem határozható meg. Befejezett ténynek tekinthető, hogy a gyorsvonatok első osztályán a vitel­­díjakat 150 százalékkal emelik, úgy hogy egy Bécsbe szóló első osztályú gyorsvonati vasúti jegy a mai 31 ko­rona helyett körülbelül 75 koronába fog kerülni. A másodosztályú jegyek árát átlag száz százalékkal emelik fel. Aránylag a legkisebb emelés lesz a harmadik osztályban, a­hol átlag htnen százalékkal drágul minden jegy. A legtöbb gyorsvonathoz harmad­osztályú kocsit is fognak csatolni és szaporítják a másodosztályú ülőhe­lyek számát. Sokkal körülményesebb a teherdíj­szabás megállapítása. Baj, hogy az osztrák kormánynyal is meg kell egyezni, az osztrák kormány azonban, mint mindig, ezt az alkalmat is ma­gyar szempontból lehetetlen követelések felállítására használja fel. Szükséges, hogy az értékmegállapítás megbíz­ható módon történjék és az áruosz­tályozás revideáltassék. Már­pedig a mai viszonyok között pontos értékmegállapítás nehezen tör­ténhetik, másrészt pedig az érdekelt­ségeknek az a kifogása, hogy a mai háborús értékmegállapítás aligha al­kalmazható a békeidőre, tehát az volna a célszerű, ha a díjszabás egye­lőre csak ideiglenes lenne, vagy pe­dig hogy az emelés egyelőre csak pótlék formájában történjék és csak a béke első hónapjaiban történjék meg a teherdíjszabás végleges meg­állapítása. — Bezárták a moszkvai gyógy­szertárakat. Moszkvából jelentik: Az összes gyógyszertárakat bezár­ták, mivel a tulajdonosok vissza­utasították személyzetük követelé­seit . A fertőtlenítő intézet jubi­leuma. A budapesti fővárosi fer­tőtlenítő intézet huszonötéves fenn­állása alkalmából a központi fer­tőtlenítő intézetben és a Gyáli-úton levő fiókintézetben ma ünnepség volt. Márkus Jenő tanácsnok­ a ta­nács nevében üdvözölte az intézet igazgatóját és szerencsét kívánt az intézet további működéséhez. Utána dr. Szabó Sándor tisztiorvos méltatta az intézet hivatását.­­ A Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön r.-t igaz­gatósága közli, hogy október hó 12-ére rendkívüli közgyűlést hív egybe, melyben a társaság eddigi, 20 millió alaptőkéjének 50.000 darab 400 K n. é. új részvény kibocsátása útján 10 millió koronára való fel­emelését fogja javasolni olyképp, hogy 10 millió K n. é. részvényre az elővételi jogot a régi részvénye­seknek biztosítja, míg a további 10 millió K n. é. részvénynek szabad­kézből való elhelyezésére felhatal­mazást kér a közgyűléstől. Az utóbbi részvényeket, valamint­­ az elővételi jogon nem igényelt rész­vényeket egy e célra alakult kon­zorcium fogja átvenni. Az alap­tőkeemelés célja, hogy a 70 millió­ra emelkedett saját tőkéket az ide­gen tőkékkel összhangba hozza. — Osztálysorsjáték. Az osztály­sorsjáték mai húzásán: 200.000 koronát nyert: 92035; 15.000 koronát nyert: 34926 ; 5000 koronát nyertek: 16720 31079 46653 94196 109897; 2000 koronát nyertek. 462 11879 27561 28450 32443 33420 41876 47897 48491 50360 51410 53504 58500 60888 65738 73502 74154 76858 81297 82802 85448 85666 86936 87180 87258 98609 98857 99977 102125 105523. Azonkívül kihúztak 1000, 500 és 200 koronás nyereményeket. A kö­vetkező húzás holnap lesz. Osztálysors jegyet rendelhet Kiss Károly és Társa bankházában, IV. Kossuth Lajos­ utca 1-— Legújabb könyvek. Kaphatók Az Est könyvosztályában, Buda­pest, VII. Erzsébet-körút 20. Vi­dékre az összeg, valamint 45 fillér ajánlási postaköltség ellenében. Gábor Andor: Doktor Senki (re­gény). Ára 10.60 K. Mathers Helén: Jön a rozson át (regény). Ára 7 K. Gyóni Géza: Élet szeretője (ver­sek 1909—14). Ára 3­50 K. Gróf Dohina: A diadalmas Möwe máso­dik útja. Ára 3 K. Révai Mór: A magyarság ügye külföldön. Ára 5 K. Tevan-könyvtár új számai : (134—136.) E. A. Poe: Cudar gyö­nyörök. Ára 1 K. (187—38.) Gott­fried Keller: Tükör, A cica. Ára 80 fillér. (189.) Andrejev Leonid: Lázár. Ára 60 fillér. (140—41.) Pé­­czely József: Észszel él az em­ber. Ára 80 fillér. — A színházak szerdai műsora a következő: Nemzeti Színház: Me­dea (7 órakor). Operaház: Sába ki­rálynője (fél 7 órakor). Vigszifi­káz: Féltékenység (7 órakor). Ma­gyar Színház: Cserebere (fél 8 óra­kor). Városi Színház: Tavasz és szerelem (7 órakor). Király­ Szín­­ház: Sztambul rózsája (fél 8 óra­kor). A cseh képviselők megsemmi­sített mandátumai. Bécsi munka­társunk előtt az ausztriai német nemzeti szövetség elnöke, Dober­­nng így nyilatkozott a cseh kép­viselők megsemmisített mandátu­mairól: " Igen fontos a mentelmi bi­zottság mai ülése, a­melyen az el­ítélt és megkegyelmezett cseh kép­viselők mandátumának érvényes­ségéről fognak tanácskozni. Ha a mentelmi bizottság­­ a német szo­ciáldemokraták segítségével eset­leg Kramatz, Rasin, Burival, Choc, Vejna és Netolicki mandátumai­nak érvényességét mondaná ki, ez még nem jelentené azt, hogy a ház plénuma elfogadja a mentelmi bi­zottság indítványát A képviselő­háznak nincs joga ahhoz, hogy mandátumokat adjon. Ha a képvi­selőház visszaadná az elítélt és megkegyelmezett volt cseh képvi­selőknek mandátumaikat törvény­szegést követne el. Az alkotmány értelmében mandátumot csak a vá­lasztók adhatnak. A német nemzeti szövetség radikális szárnya, Wolff Károly Hermann pártja, bejelen­tette, hogy inkább felrobbantja a parlamentet, semhogy beleegyez­zék abba, hogy az elítélt cseh ha­­zaárulók ismét helyet foglalhassa­nak a képviselőházban. í­rt A zsákok forgalmának és árának szabályozása. A legközelebbi napok­ban, mint halljuk, kormányrendelet fog megjelenni a zsákok forgalmáról és szabályozásáról, minthogy ma már a zsákok körül is hallatlan visszaélé­sek történnek. A rendelet zsákbizott­­ságot létesít, a­mely a készletek be­jelentéséről, a kölcsönzés módjairól és az eladás feltételeiről fog sürgősen intézkedni. A bizottság elnökévé a kormány báró Kazy József volt föld­­mivelésügyi államtitkárt, alelnökévé pedig a textilszakmából Szurday Ró­bertet, a malomszakmából pedig Langfelder Edét nevezi ki. Ügyvezető igazgató Lang Imre, a H. T. osztály­­főnöke lesz. A rendelettel megszűnik a zsákok szabad forgalma. — A Leszámítoló Bank tőke­emelése. A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank részvényeseit ok­tóber 12-re rendkívüli közgyűlésre hívták össze, a­melyen az igazgató­ság az alaptőke újabb felemelését fogja indítványozni. Az igazgató­ság értesítése szerint a tőkeemelés azért szükséges, mert a bank meg­szerezte a Délmagyarországi Cu­koripar többségét a Länderbank­­Rtot. érdekkörébe­­vonta, a Krausz­féle szeszgyárat és a Fejér megyei Cukorgyárat és mert más, jelenté­keny érdekeltségeinél része volt a tőkeemelésekben, végül pedig, mert egyes vállalatait fejleszteni kívánja és új alapításokat tervez. — Rendelet a takarm­­ánynemüek lefoglalásáról. Ma közli a hivata­los lap a takarmánynem­üek tor­aiméról már tegnap jelzett ren­­eletet, a­mely kimondja, hogy mindennemű természetes és mes­terséges szálastakarmány, minden­nemű szalma és mindenemü egyéb tömegtakarmány (törek és polyva, tengeriszár és fasztár, cirokszár, lombtakarmányszár stb.) zár alá kerül. A zár alá vett takarmányt a birtokos saját állományának el­látására azonban továbbra is fel­használhatja, de másnak el nem adhatja, fel nem dolgoztathatja és azzal csak a Takarmányforgalmi Részvénytársaság rendelkezhetik. A részvénytársaság a maximális árakat fizeti a rekvirált készle­tekért. — Vadhúskivitel iroda. Az újab­ban kiadott közélelmezési rendeletek között szerepel az élő és a főtt vad húsának forgalomba hozataláról szóló rendelet is. A rendelet a vadhús maximális árait is megállapítja. A vadhús kiviteli szállítását közpon­tosítják. Ausztriába, valamint Né­metországba csak a szervezendő vadforgalmi iroda útján lehet majd nyulat, általában vadat expor­tálni. A vámforgalmi iroda gondosko­dik majd arról, hogy ugyanolyan mennyiség, mint a­mennyi külföldre kerül, jusson a magyar fogyasztásnak is. A belföldi fogyasztás mennyiségét a Közélelmezési Hivatal termelői áron kapja meg, így előre is biztosítva van, hogy a Közélelmezési Hivatal sok vadat fog forgalomba hozatni úgy a fővárosban, mint a nagyobb vidéki városokban termelői áron, tehát olcsó áron. Az olcsó vadhúst elsősorban bánya- és ipartelepek mun­kásai között fogják szétosztani. A belföldi fogyasztás­ előreláthatólag 150.000 nyúlra tarthat számot. — Házasság: Kondor Ernő zene­szerző házasságot kötött Szeder­kényi Etelkával. Dr. Kovács Aladár gyógyszerész szeptember 30-án tartotta esküvő­jét Kaufmann Ella úrleánynyal, Makón. Sroiteim Hugó tartalékos had­nagy, a Varga és Goitein cég fő-. fegaM" Angolok és franciák verik le az olasz forradalmat? Berlin, október 3. (Az Est rendes tudósítógának távirata) A Bordeauxba összehívott francia szocialista kongresszuson — mint a Humanité közlése alapján Genfből táviratozzék — az egyes olasz váro­sokban kitört zendülések és tünteté­sek megbeszélése kapcsán fel akarják vetni azt a kérdést, váljon szabad-e az egyik entente-államnak a másiktól ka­tonai karhatalmat igénybe vennie a szociálisig, mozgalmuk elfojtására ? Eb­ből kiderül, hogy egyes olasz váro­sokban tényleg angol, illetőleg francia katonasággal vertek le a szocialisták békemozsalmat. 5. oldal Istvánvölgy Hl mindnyájan jól vagyunk, a Temps-t na­ponta olvassuk, remélve, hogy egyszer hirt hallunk Muci­­elől. Fajtiszta, nemesített sgümaitsták C és­tók Hoffmann Ignác, Szeged, ujszeredi gyü­mölcsfaiskolájában. Árjegyzék ingyen és bem­entve. -------- -----—­Sellakk, gumiarabikum, I/Ar) kapható. Vidékre postacsomagban szállít: Kuli Krausz Ferenc Budapest, VII,i­.ózsa-1.35 Ékszereket, zálogcédulákat bármiről veszek, bárkinél magasabb áron. Vidékit is. Székely Emil, Király­ utca 6 J-tfik­ezé«. Teréz-tempionírnal szemben. Címre kérem vigyázni, Kapható mindenütt. — Nagyban : Weis­eniow Ze­nél, Budapest, 1 , Lógodi­ utca 50 Telefon 136—74. Államszámvételi és középiskolai vizsgákra legcsekélyebb díjazásért készítünk elő. Jegy­­zetek, Bangó és Török szemináriuma, Üllői-út 4. sz. KÁPOSZTÁT savanyítás célján, Nyárihoz és Gyöngyöshöz lehe­tőleg nem messze levő állomásról, minden meny­­nyiségben veszünk. Sürgönyi ajánlatokat kér: fi AGYAR KERESKEDELMI R -TÁRS., GYÖNGYOSON. A _.l­ . tavaszi és őszi. 2000 métermizna, V/'JI m 2T préséivé, megvételre kerestetik. tjZ.il Ili IHl Ajánlatok »Takarmány« telijére VbUIIIIUI A'z Es, gredesita küldendők. Veszünk: stearint, ricinusola­jat vagy magvat,kokusz-zsirt. Földes gyógyszertár, Arad. Káról­y - keresztek, mindennemű katonai érmek és éremszalagok, katonai jelvényeit, úgyszintén rohamcsapatjelvények és plaket­tek nagy választékban kaphatók. Tintner I. E. bélyeg­jéig p­áros és vésnök üzletében, Budapest, Kígyó-tár 6. Fejeskáposztát, savanyított káposztát bármily mennyiségben veszünk. Angyal éa Tirel, Budapest, Szabadság-tér 6. sz. Pezsgősdugókat veszek, nem törötteket 1 K 10 fillérjével drb-ként, használt pa­­lackdugókat kg-ként 22 kor. utánvéttel. Új dugódért — előzetes megmintázással — legmagasabb ár. Kasztrer Emil, Budapest, Alpár-utca 10. sz., Garai-tér mellett» Veszek Vanillin! nagy és kis tételekben is. »Szentháromság«-gyógyszertár, Szabadka. Mézet, drótminden mennyiségben ves­szerv-, árral ellátott ajánla­tot kérek. Nádor Árpád mézkiviteli vállalat, Buda­pest, Dembinszky-u­tca 8- sz. Telefon József 43—66» nátron, tisztított, kapható Vas Bélá­nál X., Kápolna­ u. II. Telefon IK­-04. állandó kiállítás­ Lapidt­s Mór és fia aazu­los­­ámgyir, Bpest, Rózsa­ u. 71 Vadgesztenyét Pestmegye területéről magas áron vitáról kizá­rólagos jogosultsággal Fürst Bertalan, Budapest, Alkotmány­ utca 16. sz. (Telefon 130 —30.) Aranyat beváltok grammonkint II K. 8 K 50 és 6 K 50 fill.-ért. Deutsch Izidor ékszerész, Berlini-tá 6. Zálogcédulákat veszek. Hordódonpa jókarban levő 500—700 li­­erig, nagyobb mennyiég­­ben eladó. Zwack likőr­­gyár. Soroksári­ ut 26. az. Vármegyei Mezőgazdasági és Iparfejlesztő Részvény­­társaság Szolnok ajánl több vagon olcsó zöld paradicsomot alkalmas ecetbe való tételre. Sürgönyeim: Fejlesztik, ízléses lakásberendezések K­ísasztalosok Szövetkezeténél Budapest IV., Kristóf-tár 2. szám. I. emelet Irodaszo­lgákat h­admenteseket keres fővárosi nagy részvénytársaság jó fizetéssel. Ajánlatokat eddigi működés és életkor megjelölése mellett Blockner hirdet­ irodájába, Sem-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék