Az Est, 1917. november (8. évfolyam, 270-295. szám)

1917-11-01 / 270. szám

Vili. évfolyam * 270, szám. Budapest,1917 * Csütörtök * november /. Előfizetési árak : Egy hónapra- •» 2,20 korona Negyedévre mm mm <?•— korona Félévre ..«*•«• /2«—- korona Egész évre•• «• *- 24,— korona ^ Megjelenik délután + Egyes szám ára S flU&Pm Minden közleményünk után• nyomása tilos Politikai napilap —* Felelős szerkesztő: Miklós Andor Szerkesztőség * 021, kerület, Er zsebet* körút 2% l£iad.óhloatal » VII,, Erzsébetek Urat r5—20, Fiók*kiadóhivata.lak* Dm* Vilmos császár-ut 14, esm és IV,, Vácié utca 12. IVlenben t /., Kohlmarkt 7• A papirhiány olyan nagy fokra hágott, hogy most már a magyar újságok meg­jelenése igazán kérdésessé vált. Könnyen megeshet, hogy az olasz otienziva legfényesebb napjain egyetlen magyar újság sem tud majd megjelenni. Az osztrák gyá­rak egyszerűen szemébe nevet­nek a Wekerle-kormánynak és nem adnak Magyarországnak pa­pirost. Ellenben az osztrák gyárak még ina is zavartalanul megkap­ják a cellulózét, azt a nyersanya­got, a miből a papirt készítik. De nemcsak cellulózét szálli­­f unk mi jámbor butasággal Auszt­riába. Ausztria polgári lakossá-, gának élelmezésére havonta, a csempészeten kívül, (5000 iparhát, 12.000 sertést, mintegy 90 V* va­gon szalonnát és kolbászfélét és rengeteg gyümölcsöt, főzeléket, •tojást és lisztet. Azok a vonatok, a melyek tő­lünk Ausztriába viszik az élel­mei, mind gyorsan haladnak és. pontosan megérkeznek, míg a kormány azt az együgyű kifo­gást akarja elhitetni, hogy a pa­­pit'hiány oka a rossz vasúti köz­lekedés és a vagonhiány. Tehát Ausztria számára van vagon, a mi számunkra nincsen. Nem igy van ! Hanem Auszt­riának tehetséges és erélyes'kor­mánya van,' a mely az önző oszt­rák érdeket konokul megvédi, inig a magyar érdek semmi vé­delemben nem részesül. És a mit a papir-kérdésben ily közelről és ily világosan látunk, az történik minden- téren. Magyarország min- ■ den nagy nemzeti és életbevágó gazdasági ügyét ugyanaz a gyáva iehetségtelenség ejti sárba, a rae­­lyik ezt a nyomort is előidézte. Ha a kormány megtagadná Ausztriának a nyersanyagot, majd lenne papír. Ha megta­gadná az élelmiszereket, majd az osztrák iparcikkeket is maxi­málnák. A míg azonban a magyar kormány ilyen gyáva és alázatos lakája Ausztriának, ugyanakkor, mikor a magyar katonák Auszt­riáért ontják vérüket s a magyar föld menti meg az éhségtől az osztrákokat, addig itt rend nem lehet. Az a kormány pedig, a mely oly nyíltan bevallotta tehe­tetlenségét, min í. Wekerle tette tegnap a főrendiházban, az, mint az ügyek, vitelére s a magyar életérdekek megvédésére teljesen képtelen, kénytelen lesz mihamar elhagyni helyét. Az első olasz menekültek Rómában Rotterdam, október 30, (Az Est rendes tudósítójának távirata) Rómából jelentik: Az első menekültek már Rómába érkeztek. Az olasz tőzsdéket november 5-ig bezárták. V. D. Az olasz vezérkar jelentése a visszavonulásról . — október 30. A tegnapi nap folyamán csapataink visszavonuló­ban voltak me gh at ár o zott állásokba. Az Isonzo hídjainak felrobbantása, a melyet csapataink haj­tottak végre, s fedező osztagaink sikeres hadművelet e meg lassítanák az ellenség előrenyomulá­sát. Lovasságunk az ellenség elő­csapai aival érintkezésbe lépett. C a­­do r n a. A KirálypártiaK „össze­­esiíüvése“ Franciaországban Malvy belügyminiszter vádlója . az összeesküvés Központjában Genf, október 29. (Az Est kiküldött tudósítójának távirata) Vasárnap a francia minisztertanács rendeletére a párisi Action Francaise szerkesztőségében és valamennyi íiók­­kiadóhivatalában házkutatást tar­tottak, mely az igazságügyminiszter értesítése szerint királypárti s pol­gárháborút előkészítő összeesküvés­ről rántotta le a leplet. Az Action Francaise-nok «Leon Daudet a szerkesztője, ugyanaz, a ki Poincaréhoz intézett levelében nyíl­tan árulással vádolta Malay volt belügyminisztert. Daudet a házku­tatás után kijelentette, hogy szeretné, ha letartóztatnák, mert akkor leg­alább világosság derülne a Malvy­­ügyrs. tűre jött annak is, hogy Maturast és Daüdet-t letartóztatták, de ez a hir nem bizonyult valónak. A házkutatás alkalmával összesen öt revolvert, néhány doboz töltényt, egy tőrt, két amerikai boxert talál­­tak. Ez persze nagyon kevés ahhoz, hogy Parisban polgárháborút lehes­sen kezdeni. B, jj, Az entente sanyargatja Spanyolországot Madrid, október 25. (Az Est kiküldőit tudósítójának szikraiávirataj A madridi lapok tiltakoznak a iram dáknak a Franciaországban élő spa" nyolokkal szemben tanúsított rossí bánásmódja miatt. Marseilkben íöbl spanyolt meglincseltek.. Többször elő, fordult, hogy angol cirkálók spanyo vizen feltartóztattak spanyol gőzö süket. A francia sajtó állandóan szi­dalmazza Spanyolországot. It. A Az entente legHÖzelebbi Konferenciája nem fog­­lalKoziK a hadicéloHHal Rotterdam, október 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Mi üt a londoni Daily News jelenti, az alsóházban Bonar Law tegnap meglepetésszerűen kijelentette, hogy az entente legközelebb összeülő kon­ferenciája csak a hadvezetés kérdésé. vei fog foglalkozni, nem pedig a hadi­célokéval. Ez a nyilatkozat .ellentét­ben van Lloyd Georgenak azzal a múlt heti kijelentésével, hogy az ér­tekezlet katonai és politikai kérdé­sekkel egyaránt foglalkozni fog. V. JV A Tagliamento-vonalban bíznak a franciák * Francia hivatalos jelentés az olaszok vereségéről Genf, október 30. (Az Est kiküldött tudósítójának távirata) g A félhivatalos/ II a v a s-fl y ; n ö k­­*5 y ii e k az olasz frontról szóló összefoglaló jelentése beismeri, hegy az egész Isonzo front megingott. II a U'd i n o c 1 e s i lf, — mondja a fran­cia kormány félhivatalosa — az olasz hadsereg elveszti összeköttetéseit úgy észak felé Kariníhiába, mint kelet félé a Kársaihoz. Szövetsége­sünknek vissza kell v o-Jl király Triesztben Trieszt, október 50. Ö felsége délután a helytartóság épületébe ment, a hol a helytartó és a" felesége fogadta. Görs'város küldött­ségét itt fogadta a király. A küldött­ség köszönetét mondott neki a város­nak az ellenséges járomtól való meg­szabadításáéit és ismét kifejezte a város hódolatát ftz uralkodónak. A küldöttség vezetője, gróf Danáim üdvzölő beszédére ő felsége így feleit : — Örömmel fogadom c iiagyíoníos­­ságu pillanatban szeretett GÖrz váro­som képviselőinek hódolatát, a me­lyet állli balosán túlélt» neliúv meg­próbáltatás után, irániam és a lírzá iránt való hűségének’vér'- ésj anyagi áldozatok elszenvedésével való bebi­zonyítása után ffejez ki elöltem. Kívánom, hogy a sz'ép^Görz, Ausztria városainak ez a gyöngye derék kato­náim vitéz föl! zabr.dító munkája után gazdagabban és virágzóbban 'emelkedjék föl romjaiból. G felsége ezután eerelet iarict-t, a melynek során a görzi ■ küldöttség valamennyi tagját megszólította. A közönség ő felsége jelenlétének n n 1 H i a a T ágii a m e n t ó­­hoz és remélnünk kel 1, hogy ez a vonal feltartóz­tatja majd az e 1 le n s 6 g e t. Ezzel a francia .jelentéssel egyidőben megérkezett Udine eliogldlás&nak a Ilire és igen nagy feltűnést keltett. Az Itt időző franciák azzal vigaszta­lódnak, hogy nagy' angol és francia esapattömegek mennek az olaszok segít­ségére. B. M. hírére egészen elözönlőt te a helyt ar" tósági épület előtt levő teret s a midőn a palotából eltávozott,' a nép nemzetiségi különbség nélkül ünne­pelte mindenütt. Hazug hírekkel nyugtatják meg az olaszokat Lvjano, október 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Rimából jelentik a Popolo e‘Li­­' berlá-nnk: A megrémült olasz lakos­ság i.inegnyugi.atására tegnap olyan híreket terjesztettek, hogy. mieginduit az olasz ellenoffenziva és 70.000 ma­gyar ős osztrák katonát elfogtak, Cividal6b.au pociig .40.000 embert körülzártak. Hamar kiderüli, hogy mindebből egy szó sem igaz. A fap elismeri, hogy az ellenség előrenyo­mulása és zsákmánya példátlan az eddigi oftenzivákbari. Udine ez élel­mezési és hadtápkőzpóntj a az északra és nyugatra harcoló csapatoknak és ha a várös elesik,— mondja a lap — az egész észak-íriauli 'front ei van. vágva és nem marad más hátra, mint visszavonulni az AKc-Taglia­­mento mögé. Tartani kelt továbbá a Dél-Tirolból váló támadástól is. La.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék