Az Est, 1917. november (8. évfolyam, 270-295. szám)

1917-11-01 / 270. szám

% oldat Csütörtök, 19!? november t. ßz aostai herceg serege még érintetlen ? Nem hirnak megállni az olaszok Hcni, október ÖÜ. A mai genfi lapok nagyon pesszimisztik'usan iiélik meg az olasz hadsereg helyzetét. A Journsl de Génévé azt mondja, hogy Ca­­#> el! o hadserege elpusztult. Az a o s tai herceg ha d s e­­r ege azonban még ér in t et len. Cadornänak nagy larlal»kai vau­nak. az olaszok mégis elvesztettek mindent öt nap alatt, a mii kél és i'él éven át oly sok emberáldozattal és egyéb veszteséggel megszereztek. A Tribune de Génévé azt mondja, bogy az ofTonzfva óriási lépésekkéi halad. A Suisse reméli, hogy -az angol-francia segítség nem fog el­késni. Udine alig száz kilométernyire van Velencétől. Az óla b a li­ke reg e pillanat b a ti n e ni k é p e s in e g á l 1 n i. titkárja már július olc tudja a dói­tokat, ő maga szeptember óta több­ször volt ifiíormáiva és tcd.Bi^.kc-1-' hit arról is, hogy a kereskedelmi tni­­niszterinmban milyen komikus herce­hurca voll, az utbai; lévő papirvggo­­nok kisürgetásééi’i. Oii is. folyt on azt Ígérték, hogy lesz papír, tlcvcgy tíz nap óír hiéy azt s*m tadták a O res­tedé Imi mű liszleriúmban elintézni, iio'jtj a a v. 'felhozta mlna b'inrarhó! a: ottlévíi ptipirkészletuket. vagy'hogy kinyomozta volna, hó) vannak azok a. vagonok, a. melyekül Bóci'bő! már-, cliiulitoi' de dktíUótUuIc és napo­kon át séiiki rém ’volt képes, a nvi:\­­r.úL kip.yunvzui, hogy «:ek e' vagonok i.o'jú kerültek. & magyar ujsások megjelenése veszedelemben A jtapirw^ömsw&iságot a WeKerte-kormáiiy tehetetlensége oSs^sSa J Iát csak természetes, hogy a hol ilyen JnnyJuvaíggal és cinikus rem­­lönk'ümséggel nézik azl, hogy lcsz-c a tüizöuséguid: újságja,, vagy. som, olt hónapok is eln'uiUuUnak a nélkül, hogy érdemleges intézkedés lörtént volpa. hr élj. van ma papirhiáiiy. és. ezért fenyeget az -i v« -/edeleim hogy a közönség vagy egyáltalán nem kap A. kormány l cin-le tier végét; ti.' kö­­«zöphpljük, hogy ma- ismét., e 'zc­­gyentcljescip szűk t er iedelt'ipban kény ­­leien Az Est a közönség elé lépni. Nem olvashatja senki* azokat az­­érdekes jelentéseket, a melyem. I diadalmas eregeink pH -zortzági hív ­­.v.v.ijól kaptunk, ncns közölhetünk sok . közérdekű tájékoztál ót. : mjndmeg­­. •annyi a közönség kit a ni tá> ara. Vei-­­világosiiásáfn való, rím adhatunk helyet közlemények.v$efc. a • melyek a közeli;.?s sokirányú igényének .Icielé­­gilesére szo'-üólpAjyk. Nine;-, h- < ■ mert. njnr> papír és csuk u vek .vél *? lennek ipájuk kö.zönljiAí'i-. ha hol­nap vagy holnapután egyáltalán meg tudunk• majd jelenni és ki tudjuk nyomtatni 97. u.j'íáe'oi... Wejccidc Sándor miuiszlprcJnök a {Vjr,'iidilníz it-uurun ülésén a légi érmé­­szelesebb egy kedv tb'ég’g'ol iclcntclic. hogy a közvélemény erre tényleg el lehet készülve, mart cgy-kél napon belül megtörténhetik a: a páratlan szégyen, a . mire nem volt ittig példa - r.hot. a világon, hogy a legizgalmasabb hadi í:s .]iol;iii:ai időszak kdiS köze­pén .. kcni}lrlr.;ek les znek u magyar újsá­gok ’megszűnni és a-' közönség talán n -pokon át nem fog semmiről som lájéfcozódhii; ni. A leí-vadabb fantá­ziának tág tere-nyílik: terjedhetne!: maid áré iáit írd: és a hazug.ans:é. n i. iljöld megint iekhtizudka’jtui világot, 'tagg Magyaronr-ágon Idjn a fel­­ójrdulúü, még a lapok sím j'denhiHuk ' meg és nyilván nagy belső jorraJuimcik viiXnab', azért gátolja meg u kormány a lapok megjelenéséi. Hat azzal-a szégyenteljes nemlörö­­döm seggel es lélkikmereUensúggel,, j. melylycl a Kormány a pápirkérdest kezeli, egyszer már végre u legnagyobb • nyilvánosság előtt kell leszámolni. A papirhiá'iiy már a háború első hónapjában mutatkozott. A lapvál­lalatok, agy ti hogy, segítették. n:av /ukon es komoly zavar műn igen volt. lóé a folytonos nehézségek mégis arra vezettek, hogy a Tisza-komiány — Az Est és a fester Lloyd figyelmezte­tése ellenére mogcsiuáitn a Papír­­központot. Mi azt akartuk,hogy bízza t kormány a magánvállalkozás lele­mény esspgere, hogy papiét szerezzen magának, csak nehézkes hatósági -.zervezet ne- avatkozzék a dologba, mert akkor mindjárt bajok lámád­nak. Ez, sajnos, be is következett, lés a lapok sűrű egymásut.itibau*vol­­iak kénytelenek a Tfczn-fowBiáuyiiál iuilaiK'iá/.n.. he gy papírhoz jujir.n?!*.. A sajtó mcgkuvetelheli, In>g> a papi/ megszerzését, u kormány lehelévé legye. Ezt •. aituál • inkább követei* * * Jteii, mert a lapok számára szükségei •papírmennyiség nagy része Ausztriá­­l bél jön és ezt u mennyiséget odaát | abból a cykuiözcbój gyártják, a ine-ÍJyel a magyar kormány nemtörődöm­­«égé kienged az oszUúk papírgyárak­nak. Hát in Ausztriában a papír a magyar iiyc.vanyagból készül, akkor, ugyebár, legelemibb követelés. hogy ebből a papírból Magyarország min­dig megkapja a jiüv;i kvótáját. Ar. idén pinaárbau . léíic n: jött ev.y megáMtpaöás. n meiy szeriut az osztrák vapjv'- :rby luaonkéiá. leg­alább kilencrepi jjil njyui popul jog Maqyantrgziijia. \:pl(ilaw. v.igoa­ló. liMs: I o 'ii" ■. -i >. ;■« 0, ; ., papír kart cl ,i|t;U. közud.le» e jnrüv.-r cellulöztg'yMmivlél i’.ipiívakou vásá­­rolni szokott ctfiliiiózín-kivöl a Pap*r­­köípoiti havoiilMi.l, isgaliibb i>ar­­mlj’cöt vagon celitijózé1' !:üb.l Auszt­riába lidoO 'preoKéis egységáron. Ez a ’a z. Hap ad .. biztosit őt a volna ;■/.i. liczy o. l-.uiol: n:cgtogya.Ikozott 1.'rjcd'-'ciniu-i! úgy r. éc l-.ya’ább niegjc'Ic'dcjHcl; vob»«. A/nnbán a ;;nvárok tovább b.rtoilsk. Az ysyvi­­len niai-vs. papírgyár nem dolgozol í. N'vii»c ejí- c ;/.ónbiáiiy ívi j.!. imnéin szári .<.-><•. r.-.-i-i uj>.:>”)>;• pír 111 !•>•{• il ;'ök!;;l jiivéddníe.zöhh másfajta papul gyáriul!. Az osztrák gyárak' w voll ni: noyyim poníosak. íi.-j//,/• L;r»i zav..’’.a/: í. - voil v'.v :v.onb •:«. úgy a )ur,.\ volt papír, c/ak r.z veszetlekm íei'iyepeictl, hogy fenti ;JŐ vagon .cellulóz.- 'ádltautiyok < luu.} adárv. íeíyrán : z Osztrák papii'k..rívi smi log papírt szálli'-an'í. E bizonytalan vg Idejéhen jeli •. z Esttrkósy-kot:ná(iy; és a lapuk aion­­n«l jelent krzí. k <•> löi7 július- tizen­­nyú'c&dikán már átadták Pallcxizini György úllámiuyéráiik cvX közös mejporaixHmív . a me. vb :n lc:iyc;;cití paplrhiány •• o :&yói*ó tigyclmozú'tU'k a {«orntátívt süf.'/ő;cn kérték ;• v i '• \ í\ r. r.ctiírcályok alkninv^­zá'út. Í'-Maridfá államtitkár néhány napra 'rtl iviúr 'yfiekerlcirc is kivt.a •• lapokai, í íí/í.JímigvoU a. ankét, d.: az áilamtii kér feliniíiltuásán ki\üj «L-rmni m. ín'!3éténi. Jöu k.iíc. ó is é-aiekiCiiöil a pipii'l.-i-i í> .'. icá és -y plemaer úlwi­­,'.,'■11. le Mi r. Viih.^ii' í;:i l'.ój':,;/) rlölf neki is iU:j|!'!Í.k li'f.:' ■>■ :• .ídun-xl. Három léíi'! /.oiüi s jíjeli-Júok óléit l í:, a y.osl; !•:. iii'vs* i ;ik, niéjjis Lr.ili- i nk 1 y u. p a ifi«níl»­­h . \i, hogy i• üi il: - IHÍlttiU i-Inni ipi.suli a Lajúir-éi' . ,:tat.tud már ini ézkedni oly gsnőni kt!­­p'i:d Pedig i;’l i'ÍN ka ■ \ átlóin­újságot, vagy ilyen szűkre 'zabolt ionnál .lesz fénytelen eltörni. És ez. :i .veizedelv.nt nem is. fog dm ülni addig, n míg « kormány cré­­lyc.:e» és alaposan nem intézkedik. E! móriam meg kell oldani a cdlu­­lost-kérdésl. A közönt égnek tudnia kell, hogy n ceflujosc ábúl kt'Zíil é ■ viízont a cfllulosc !? legfőbb nyerf­­yaiyaga ez ujsygpapirn •!:. Ma a cd­­lulo :c-gyaráktól a lapok átvernek havonként 3Ő' vágf.oi’ ecllulosv.l tiőC'O koronás egységáron - ez.i tóOü kö­röné évi öjái: tovább í:. e yztrűlr papi vp yá-'. I Azaz. bogy adnák.. !>a ádbat :Eoí Int a eellnlóz-egyárak e gyé,Halón szúl'.i­­iiótu:k. Do ize' gyáva«.", is ívbul ki­használjál; a hóbor.' .. hely/.' l E. brassói, a ztrnrsa. a tarósszenizr.vr­­toni ceiitilozegyárek. - mcgállapitri f és kikötött mennyiséget’ junivs ófa vgyúHalúnncm • zólUlják é; azt köve­telik, hogy »3500 korom) helyett 10.>00 koronát adjanak nekik vitai­­nonkiní. K követeiéi. tröjeéitWe egyéniéi rutint a magyar sajtó U lies anyagi megfej-tny mié érti./ A Luöapeslt lapoknak évenként körülbelül PáOU vagon papírra van szüksége. Ennek az óra nőkében ••1.5 r.iUKó korona volt. A, lapok évi pnpir­­kiíaiása lii.'é rpiliifirti emelkedett, to­llút a négyszeresére annul:, u iv.it a ] papírétt békében fizetlek. Ha m.**í a | cellulózé ára is megdrágu!, akkor Ugyanennél; a papírmennyiségnek az ! ára éti millió koronára szökne j:l. Ezt egy lap se biíná áthárítani a közön­ségre. A magyar kormány mayámá! niiu­­der.iéíe. cikket. De nem Maximálta a aliuiosc! soha, nem is kényszevitette a gyárakat arra. hogy az elvállalt mcnav is é g c t kösérdekből ki t érinél j é k. De hónapok óta nem tudták a lapok kere'.’.Esivin-?? :..-a". hogy tz hk'éko; szalmiiniszterek a celiulotc kéiclésé­­bi:;t b"molyait tárgyaltak volna ve­lük, hogyt.:i lehet akkor tehát c.-odál­­kozn’.. hogy • egyszeriben megakad minden ás újságol: megszűnésének vesz ekeim je.ny.yüi a közönséget. A felelősségi: l nem lehet azzal a f. iilleg s kijelentc- ;.c! lerázni, mini tzt Wekovle í.ct'c. mcpiiőván, hogy a, régi kémiáin köreii nem lehet egyszerre I jőválenni. Volt bűne re?-,i konnány­­.ink is éléi. bői tulsvl,. őc. annyini még italait;: sem jutottunk, hogy a. teljes mcg;->.íi!'.és veszedelme b iiyecpsse vv. j egész sajtót. í A« zjrdnkiié. / le sek íiülck/ni a ccJ-j h;,r, •:> sra.k i Mi. s kitermeiésre. tcs>-‘ I !. muxitnálQi a ceilulose árait, 1 es­­* 1 él. l'ct' i * zni a, vállalt kötelezettsége-­két, de. akkor aztán telje:, -igorral követcije meg a kormány Ausztriá­­í 6!. hogy ott is teljesítse mindenki a maga kötete.:: égét. De ha itthon se történik semmi és Ausztriáé?.]" ízem­ben sem áli zárkára a kormány, h« folyton csak alantas’ liszt viselőkre hárítja a. Itérdés megoldását, de a maga ‘i «akinté*vével is energiájával nc.Jii tép fel t; nem teszi meg minden­kivel ;zc.irI;:.öiele:: i/él, akkor olutsein lesz crcfiipény. Most sem Usz. ha. a kormány úgy fog rsei.'JvCúiii. ii.Jiogy tegoaj) \\ ekét’lc jjeszéit. Ez,..! a Jeikijsii.u: íjni löüi­­b i é. I bem Ebei a raj; 6 Evet kezelni és inig ez a izeik in le.eg nem változik, a közönség se remélje, lio/v ; helyzet jobbra fordul. Ma még van i.jsáaja. hogy holnap mi lesz, nem tudjuk. WWWVW,A.WZVAfAWW'éV Két éves Kiegyezési és banK- provizórium • -- Az-Est uieUisilójútúl — Azokon n (uivicikozá okon, a me­lyeket a magyar és c/osztrák kor­mány tagjai az utóbbi nairokbau Budapesten iarloltak, i kiegyezés és li:;nks;-abaéta!om provizórikus mr-.»h'j£szabbitása is -róién kertül. Lényedéi megállapodás s< kél kor­mány közölt ncni jöiióicli. ictió, m?rl Seidh-r oszirák min:.-; : c;.'?li:ök, a kit v;,; árnap dóidötlro' várlak a íöv:;)" bi, nőm érV.#zerf. meg Os nem Vitt ró I.Vl-.inerti közö­seikül!. Máit éí’fcsiliünk; •; M.y.yar-. öt i ■ /■ ős Ausztria kpüöui •. ú - i mogegy ríni icK-iglenusc ' Ari rsrten­don’ h. ssznhbiljáb meg'. A;: ÖiZ'Mk- Mng.v.v* Ban’, .••záhadujraának íueg­­!'.i. jrzfihfcit '‘aló'/inni:";' szintén ’ írét eszt. n.dör' szél majd. HertiiiT?, nem leiz Kancellár linrtin, uktocer dJ. j Jói évt ;süb polllizsi kör fik v ni-.'ny-- - zevint gróf ihirtliinj knyxellär­­plölfc'-y-ivt / ' í éir nem lehel szó. Egy tengeralattjáró nagy siKerei i'U rliiif oklótst él/. i'.-iíjil; h nfivíoUdljnró dónk, it nivly at/,’ i.'::rnut‘*Hok<i ]{>;?, h r <: c n Enni kapitány, is­táét < Eöf geszt-:U <•: .UtmU-ocu:­­i<ou o'« (ingói esiiloi'niíL'JH iidMoi) brntlGtoanq (Vxnsvgas Iwctskc­­de'mi he jó! (rit. ,1: cts- tilgt •:’dl hajók 'közöli volt a Vadain neali. lim ■ Ionná< fölfcggvtrzc!t angol gőzös, a rn.clj lokomotivokut széf ütött, továbbá: négy n.ugg f öl f cg y v.erteli any cl rj ö­ö s, melyek eygiftet kísérő me­netből lőttük ki. .VJVA/^/,V.WV,V.V.W.W.> — Tőzsde. (M aj nyitás J Az órték­­tőzádei ( magánforgalom lauyháu indult és vsak később műfűi kozott iSyéfi érlókákbái. fotozoitabb vc­­tdkodv. Fdtüuáaii /.iith-a '«:a: a .. tfőp »/<«.-• . it ki! linos Te t. a. v^V*;: Uir, k md:;- köze! jn kerojEvui cm-Ho elett és a Közúti, « reel/ rna vlő/air tulléptö iíy . ei-.-rkoronás urnivól. B;«n k ér t éke k ben a le g> z é i» ö s éde­sebb áfalakhlásj rrtút&tkpzpfcl. A[a­­lofncrtékek acilEvah vpj-ták, Békc­­éi'lékvk ir.'. ■' uliu' . :! 1 órdek!ődú<. yiaa-ur? Iliid "ETS-E. O.-v.irók Hitel 1055 —b'*. Leszúrnifüló Bank SM—MSk Ainni'iiaak 11.15. Afa-js r Bank Hnz:ii iia'uk 763—én Ke­­rfókodeliul iBank C3»>ü-- 1 osys.I-ini Bank 7Hi— ?Jb. jj'»hank VV8 - A >. Mtoláiüis Takaxvkljéiiruiv 1 '• .* ; i. Kő;.nii ü'fí~1(téfi, \ ji'.sí -ÍSA—ßlli 131. ríiiV 375. (iizeilii, .10-ííI. Ooneordla lOSű, Huup'miu 128?. vikíóví.-i ól. Alien,,v;.- ií 317Ä S -.lvú Kigo, 'Dipt,áh •".70, Schlick: fiűO- .iá. Kóluirg Vív. Textil 750. O: .. ló?R Pdtórmelí 2400. Tröszl 710 u

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék