Az Est, 1917. december (8. évfolyam, 296-320. szám)

1917-12-01 / 296. szám

Bmfapest, 1917 * Szombat % december i. 4 VIII, évfolyam * 296. srém. Előfizetési árak: Mgy M ónaprrnm m 3.20 Ver»«« K.gymdémrm . „ IrtrMM Félév*, H.M. »onu Rgétit imr,w • •• 34.— koron, í* Megjelenik délután axrlm ára 8 Mitsx£*sn ira*temény£lilk után* nyomása tilos Le a téli háboruval, c\lég volt a kertelés, halogatás, bürokratizmus tehetetlenségéből, éljen a béke és a népek testvéri egyesülése. A forradalomban győ­zelmes orosz munkásság és pa­rasztság, Lenin és Trockij e sza­vaival, fegyverszüntetet nyújt a hadviselő népeknek és kormá­nyoknak. A fegyverszünet arra szolgáljon, hogy rögtön meg lehessen kötni az általános békét, valamennyi hadviselő békéjét, szabad, minden erőszakosságtól ment egyezkedés alapján. Az orosz forradalom ezzel a fegyverszünetajánlattal, a mely inost érkezett hozzánk és á né­metekhez, egyaránt fordul ellen­ségeihez és szövetségeseihez. Tő­lünk és a német kormánytól meg­kapta már a választ. A németek az uj kancellár szájával feleitek öz oroszoknak, Czernin külügy­miniszterünk pedig Bécsből, a dróttalan szikratávírón, közvet­lenül az orosz forradalmi kor­mányhoz küldte válaszát, a mely szerint hajlandó tárgyalásokba lépni az orosz kormánynyal fegyverszünet megkötéséről és az általános békéről. ■ Legnépesebb, legnagyobb or­szágú ellenségünk és a mi kül­ügyminisztériumunk közt, a le­vegő villamosságán át, ide-oda száll a jelszó : Le a téli háború­val ! Carszkoje-Szelóból érkezik, a villamos hullámon és őszintén, örömmel, hogy végre akadt egy fölszabadult nép, a mely meg­értette a mi szándékaimmal, megy a válasz: le a téiiháboruvaí! A levegő reszket ettől az üze­nettől és levegő, emberek milliói­nak lehellel®, megreniegő lelke, harsog a kiadott jelszót ói Ip a téli háboruval! Talán még a ha­lottak is, annyi tél, tavasz és nyár háborújának halottjai is, piegragadják csontjaikat *és ezt rebegik ... Százötvenmillió orosz megadia a péidát, hogy nem muszáj há­borút viselni, ha nem akar. Nagy bátorság, nagy hősiesség, nagy becsület, háborúban derekasan állani a háborút. Még nagyobb hősiesség, még nagyobb becsü­let azonban háborúból békét csi­nálni. És szégyen, aljasság, az utókor átkának kihívása, a jelen becsületének elvesztése minden nép számára, a mely c végre kínálkozó alkalmat el­szalasztja, Vaáy vakon elhárítja és gyáván, bután tovább hajija uszítani magát. A Beké 8z egy-Politikai napilap »•* Felelős szerkesztő: Miklós Jfmyrm Mbar««, InWMMn■*•> ««MUmMi m, XnoéboMt9ree te W, OUm wmsmi 'mm *• te., v* 9 I,, lf>*fw<triK ?. Megkezdték a hivatalos tárgyalást az orosz fronton Az orosz és német megbízottak találkoztak Rotterdam, november 50. (Az Esi rendes tudósítójának távirata) Pétervárró l táviratozzák: Krylenko főparancsnok megbízottai az ötödik orosz hadsereg frontjával szemben lévő német vonalakba érkeztek. Kry lenko táv* iratban jelenti, hogy a német főparancsnok az északi hadsereg parancsnokát jelölte ki mint meghatalmazottat és hogy a német válasz hivatalos kormányiratban van megfogalmazva. Van Dyl. Ha a pétervári jelentés helyes, akkor a német főpr.rancsnokság Lipól bajor herceget, az északi Parancs Duchonin híveinek letartóztatására Rotterdam, november 30. (Az Esi rendes tudósítójának távirata) Péter varr ól táviratozzák: Krylenko kijelentette, hogy JÖuelioniri a nép ellensége és parancsot adott Duehonin vala­­jncupvi hívének letartóztatására. V. D. szerű alapjában kell talalkozníok a népeknek; Le a téli háboruval 1 Lenin békére akarja kényszeríteni az entente-ot Rotterdam, november 30. ■ (Az Est rendes tudósítójánál: távirata) Péisruátiól jelentik a Daily C h r o n icl estiek: Lenin, a következő nyilatkozatot tette: — Ha a többi országok p r o le tár tá­lasa nem támogat bennünket, fórra* dalműnk eredmény Le len marad. Ha a s zö ve is égések nem tagadják el kíván• súgóinkat, hatalmas eszközök álla* • nak rendelkezésünkre, hogy kénysze* r its ük őket. fii jelenthetjük, hogy Oroszon szág államcsődbe jutott és a szövetsé* gesekkei szemben fonállá, kölesönünk és kötelezettségeink érvénytelenek. Jf népbiztosok tanácsa intézkedéseket tett, hogy a többi országok demokráciáit értesítse. Mi most csak va banque-ot játszhatunk abban a remény* ben, hogy , ennek eredménye lesz. W D. A feáyy<^zii'á»rtf éra békékéi'íve rohiitkoze ktA á Tett i árnyalás ok meg­kezdődtek 8 központi hatalmak és OroízorszáS között. Car;:zkojcszc-lo­elnöknek) ax össze* hadviselő álla­mokhoz intézett azt a javaslatát, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat a fegyverszünetről és a békéről. A né­met kormány nevében Hatting biro­dalmi kancellár, a monarchia nevé­ben pedig Czernin külügyminiszter válaszolt a béketáviratra. Hertling kijelentette, hogy az orosz kormány eddig ismert javaslataiban elfogadható alapot léd a tárgyalások megkezdésére és hajlandó megkezdeni a tárgyalási, mihelyt az orosz kormány elküldi meghatalmazott képviselőit. A mi kül­ügyminiszterünk szántén megfelelő alapot lát a tárgyalások megkezdé­sére és késznek nyilatkozik a hala­déktalan béketárgyalásokra. ügy az orosz javaslat, mint Hert­ling és Czernin válasza kifejezetten általános békéről beszéL De az orosz javaslat mindjárt hozzáteszi, hogy Oroszország szövetségesei nem is­merték ei az orosz kormányt és nem voltak hajlandók tárgyalni a békérffl. Lenin kormánya ennek ellenére is elküldte a szikratáviratot a központi hat almáknak és. ezzel is megmutatta. hogy az entente tiltakozása után is megkezdi és folytatja velőnk a béke­­tárgyalásokat. HettKug és Czernin nyilatkozatai­ból kitűnik, hogy mi hajlandók va­gyunk tárgyalni az általános békéről is, de ha az entente ragaszkodik ed­digi teljesíthetetlen feltételeihez, ak­kor a békét csak azzal az országgal kötjük meg, a melynek kiküldendó meghatalmazottal elfogadhcdó fettétele­ket szabnak. A német kancellár többet is mon­dott : reméli, hogy e tárgyalások meg­hozzák a békéi, s a maga részéről hozzá­tette azt a fontos kijelentést, hogy Németország tiszteletben tartja Len­gyelország, Litvánia és Kurland né­peinek önrendelkezési Jogát és ezek a népek olyan állami berendezkedést választhatnak maguknak, a mely vi­szonyaiknak és kuli lírájuknak meg­felel,Ez határozott cáfolat az entente íapoktfák sírra a hírére, hogy Német­ország a lnüönbékéyel annektální akarja az említeti országokat és tar. tományokat. E három ország sorsa nem lesz az orosz különbébe akadálya. Mai távirataink azt mutatják, hogy már az angol lapok is a bolseviki ura­lom megerősödéséről kénytelenek be­számolni. Több orosz hadsereg el­fogadta a bolseviki kormány utasí­tásait, Krylenko, az uj főparancsnok már elmozdított néhány ellenszegülő tábornokot és kétségtelen, hogy a fegyverszünet, híre. az orosz néphad­seregei még inkább a bolseviki kot" mány mellé fogja állítani. Léniiiék ifópíjjffiSÖársikeré az H, hóztf-Spárfrjof­­crr.ág pétervári meghatalmazol4!* front parancsnokát jelölte meg, mint meghatalmazottal a tárgya­lásokra. s bői drc-.’tab ". távirat ho/A a Trvckij-xiák’ -a kuiü";,ck népóiztoji.itsk (káliig; ­­miniszternek; és Lenin-nw. a népbiz­tosok tanácsa cipőkének (miniszter­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék