Az Est, 1918. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1918-01-01 / 1. szám

El&fizvtósi árak: 'Egy hónapra.* .. •>.— koron* %'ctgyedéi-re .. .. 8.— korona '■étéere .......... 96.— korona C'Sét.x «‘rre*.. .. .. ."2.— korona % Megjelenik délután ** E 52 es Jsdm á rrt T« /líí^r. Minden ktizlcmónyünk után* nyo.nása tilos boldog uj évet okiunk volt egymásnak ki uaii Ti.i földi halandók ilyen* mv mikor a végtelen Időben át- An< i; bennünket- egyik esztendő másik esztendőnek. Az- ember 3le szabad ipar volt, utunk Vuika, gond. tervek, könyek, xa;;. gondosatok, ünnepélyek űzött egy álmodott állomás felé űzetett* Egy-sgy visszatérő na­­a télnek eVv bizonyos nap* ’ a mikor ex ó-esztendő újba _ ajkunkkal és tekintc­­,'TVe!, kézfogásunkkal és »*»­­^ÍÜkeV- frissítettük év. biztattuk vyrriásf itt irtunkban: boldog ' étet 1 . iAz emberek, a. kik áthozták háborúba békében íaruilt njH­­,ü'ket, e. kifordult időben is ujj­­vTŐi-ujévre felkapták .c csodá­­átos kiáltást és élő szóval és évkúrtyákva nyomtatva s an­­ikszon és postakönyvön és ké­nén vsep.rő-diszlapon csak emle­­ették tovább a boldogságot a akii és a nyomorúság óriási izemében és még most is, mikor uindennapi kenyerük lett az egy­­iiiLio taszigálasa, tiprasa, ronga­­^i. egymás ezer szenvedtetése, *.si is csak kél és kering a régi ula'ot köztük : boldog uj ével! Mi is felkapjuk ezen a mai napon ez ittrekedt báránybangu frázist és lelkesen és édesen kö­­•'ilmosölyogjunk vele ? Kíván­junk boldog uj ével ? Ilová néz­nünk. az égen kívül, merre, kihez fordítsuk itt homlokunkat, mi­ner ennek a fá jdalmakkal annyira megtisztelt magyar nemzetnek boldog uj évét kívánunk ? Kik­től követelhetjük vagy könyörög­hetjük üt ennek az országnak a boldogságát ? Kiktől, merről vár­­le.íjuk itt boldogulásunkat ? Hz az esztendő lemegy egy javítani s teremteni nem tudó kormány nyal, parlamenttel, szűk szívű termelőkkel, pokolba való lelkű drágitókkal, egy kétségbe­­,'jtöcn tehetségtelen vezetéssel a fővárosban és körös-körül az or­szágban lesorvadt közállapotok­kal. Boldog uj évet ? Uj embere­ket ! Uj neveket, uj kezeket, tiszta, eszes, hivatott fejeket, erős és becsületes lelkeket! Ma­gyarságot, tehetségéi, lelkiisme­­• -etet,emberszeretetet! Igazságot! i Férfiakat! A magunk akaratából, a ína­­.gimk erejéből, a magunk ember­­égéből legyen boldogabb új­évünk ebben ««-országban í ■­Politikai napilap Felelős szerkesztő : Miklós Andor Szerkesztőség: VII. kerület, ErzscbzUkirut t* Kiadóhivatal: VII,, Erzsébetik Urat Fiókrjciadófiivataletk: V,t Vilmos császárját 14. , és IV., Váci*utca 92. Wienben: h* K<»hlmarkt Hempei és ©siírák f©koss2:^l-Péfervirra érkezett Béce, december SO. Henipel koiiznltol távirat érkezett Vét er varr öl, hogy azzal a küldöttséggel, a melyet ö vezet, december 39«ép az orosz fővárosba érkezett. * Féíet-vár, december áá. A Péter vari Távirati Ügynökség jelenti: A német kirendeltség, a mely a breszt-litovszki tárgyalásokkal összefüggő technikai kérdéseket óhajtja megoldású, szombaton este ideérkezett. Remélik, hogy a kirendeltség a polgári foglyok kicserélésének ügyét is elintézi. A breszt-litovezkl tárgyalások­kal kapcsolatosan ez az első bír sutóI. hogy a monarchia Orosizv orsiággaL ha, csak ideiglenesen es átmenetileg is, a diplomáciai érint­kezést megkezdte. Heinpel József lovag, & magyar és osztrák konzuli karnak régebbi tagja, 1868-ban szü­letett, 18116-tól 1899-ig Oroszország­ban viselt konzuii hivatalt, Varsó­ban és Moszkvában, azután Olasz­országba került, majd 1907-ben a külügyminisztériumba rendelték, a hol a, háború kitörése is érié. 1914-ben lett első osztályú fő­­konzul. Szombaton folytatják a bresztditovszki tárgyalást Rövid idő alatt remélhető a végleges megegyezés BreszVLitovszkba várják az entente megbízottját Becs, december Sl. *<***""*(Az Esi bécsi munkaldrsálól) VA lueszt-U1 ov.-zki béketárgyalások Hsö szakaszának a lefolyásáról és (Wrlményerői illetékes helyen a kö­­közük velem: — A breszl-litovszki tárgyalások első sza­kasza kitűnő e r e d m é n y­­ii jel végződött. Az oro­szok általános békét kívánnak és megállapodás jött létre a központi hatalmak és az oroszok képviselői között az annexió és kárpótlás nél­küli béke alapján azzal a megszo ritással, hogy a nemzetek önrendel­kezésének kérdése nem vonat koz­­hatik az állam kötelékén belül tar­tózkodó nemzetiségekre. Miután az oroszok ez a programot elfo­gadták, azt a kívánságukat fejezték ki, hogy az entente többi népeivel is közöljék ezt és miután megér­kezett az entente részéröl a felelet, csak azután tárgyainak tovább a központi hatalmak képviselőivel az általános béke lehetőségeiről. Ebből a célból szünetet határé '.tünk el. — A központi hatalmak képvi­selői a konferencia újból való meg­nyitása után az orosz delegáltaktól akarnak arra nézve - felvilágosítást, hogy hogyan képzelik el az általá­nos béke lehetőségét abban az eset­ben, ha az entente vála­sza negatív .les*, a mire i’iefeon és Lloyd George nyilatkoza­tai után majdnem egészen bizonyo­san lehet számítani. — Az. eddigi tárgyalások alapján formát fogunk találni arra, hogy Oroszország az általa oly forrón ki­rí, nt békét minél hamarabb meg­kapja. A mi delegátusaink vagy ja­nuár 2 áu este, vagy 3 án utaznak vissza Breszt-Litovszkba. oda 4-én érkeznek meg és a tárgyalá­sok január 5 én reggel u i I» ó 1 m r g 1; c z d ö d n e k. Czeruin külügyminiszter és az ösz­­s.:es eddigi delegáltjaink, a kik a tár­gyalások első szakaszában reszt­vettek, természetesen ni e gint visszautaznak Breszí- L11 o v s z k b a.- “-«■» Az orosz delegáltak egy kis része azt .várja, hogy január 4 v meg fog jelenni a békeíárgyalás az entente egyik meg­bízottja. is, a ki bejelenti, az entente csatlakozását, de az orosz delegállak jelentékeny reá* v é* a központi hatalmak .megbízót' tni ezt nem tartják valószínűnél így tehát január 5-én u j h t megkezdődnek a tár gyalusok és igen rövf'1 időn a béke me -5 sere fognak vezet január első felébe’ ~ jf. orvossággal v ár h * béke Oroszországgal Igen nagy dolog, mert körüli ezér kétszáz kilomét hosszú front szabad l e I. — Gazdasági kérdés ben annál is inkább meg tud állapodni az oroszokkal, mert annyira el vannak foglalva b ii gyei k k e I. hogy ezen a térét minden kívánságunkkal szemben igen engedékenyek. — A mi delegáltjaink különben rendkívüli megelégedéssel nyilat koznak az orosz delegáltak lr nagy politikai és diplomáéi?”" ségéröl. A ml delegált'» Lilovszkhan igen igen jól érezték annyira, ]>og*T u i n k ülüg ségének a viselve u< ouuau ksii felfrissttlvt ?* Ji lengyell­el béketá, Be.'Un fő: Esi rendes índcsiióiá A LokaJanseiaer arro hogy Kühlmann államtitk felé való utján Breszi-Litor Varsóba érkezett s egy napra maradt, hogy viszonozza Kuchar cevszki leugyel miniszterelnök berlini látogatásét. Ebből az alka­lomból a külügyi államtitkár ismét felvette a btárgyalások fo­nalát, a melj^^B arról volt szó. hogy Lengyei^P^g képviselői is részt vegyenek az Oroszországgal megindult béketárgyalásokban. Ál­lítólag felmerült az a terv, hogy ha Lengyelország képviselőinek szavazatot biztosítanak a breszt-I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék