Az Est, 1918. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1918-02-01 / 27. szám

kerület. Erzsöbßt*te&rut 1* J\iadóhioate,l » Vll., Brss&betmkörut ;i«>2<g. Flók*kladóhtsMtalokt Előfizetési áraki Rgy hónapra- » korona Ffegyedéorm M M korona Félévre ..mm« 76.— korona Esés* évre»» co .. 32.— korona Budapest, 1918 * 'Pétitek * február 1. IX* évfolyam * 27. szám. í* Megjelenik délután ** Egyes szám ára 72 ffltMvm Mindem közleményünk után* nyomása tilos Felelős szerkesztő: Miklós Andor £?<• Vilmos császárját 74. ts3b és $ü.t Oáci*iAtca JS. Wienben s ISQofiZmarkt fm mszmmmsm Meglát szilt egy programot Wekerie, Hánya­dikat már hosszú, érdemes politi­kai pályája alatt ? Ki tudná azt összeszámlálni, hányadikat, dfe en­nél soványabb, hitványkább egér­nek még alig adott hegy életet. Gyönge a csontja, kevés a húsa, alig pislákol benne az élet­erő, nem is igen bölcsőbe való ez, inkább koporsóba, itiros, keserves ez a program, minden­féle ravasz íurfanggal és meg­alkuvással kész ült j Kis eg éri élek pislákol benne és nem a mai idők világokat átalakító' tüzének fák­lyája lobog keblében. Még csak nem is tetszetős, nem is -szemrevaló Wekerie újszülött programja. Még csak az az ügyes­ség sincsen meg benne, a mi a miniszterelnök régi, tehetséges müveiben megvolt, a melyekben a külsőség, a látszat legalább szemrevaló külső formában adla a belső értéktelenségeket. Mai program ja fáradj és ügyet­len, üres és megalkuvó s az ellen­kezőnek még látszatát sem tudja kelteni, még egy optikai csaló­dásra való erő „sincsen benne. Olyan ez a program, mint a párt, a mely köréje tömörült' s olyan mint az egész munkapárti parla­ment, a mely ma meghallgatta. Elromlott, rozsdás, kepeit kis óra, a melyet kijavítottak, c!e a melyik egy percig sem tud együtt ketyegni az idővel, mindig késik, mindig többet késik és végre megáll. Akkor aztán föld­höz lehet vágni. Azt mondja Wekerie, hegy ő meggyőződése» hivő a magyar gazdasági önállóságnak, de meg­csinálja a lrusz éves 1 i gyezésí. Azt mondja, hogy meg kell csi­nálni az önálló magyar hadsere­get, de csak habozva nyúl utána, hogy ezt megkapja sz ország. ,Azí mondja, hogy első és legsürgősebb leendő a választói jog, de eddig nem látott keményen hozzá, hegy ez az ígért jog már egyszer való­ság legyen. Nem. Wekerie nem a mai idők embere, programja nem a mi programunk, parija nem az or­szágot képviselő párt, ír int a hogy az,országot, annak igazi ér­dekeit ma egy százalékában sem képviseli a parlament. Kincs kí­sérlet, erőszakos próbálkozás ez a párt és ez a program és egészen hidegen hagy mindenkit, a ki lelke" mélyéből s magvar lelkének teljes erejéből kívánja az ország boldogulását. H fi»®3sevifel szskrat&vir&fta a követség'Múftasif&sáról is a remist aranyalap Eíefoglal&sáröl Berlin, január it. A bo lse Viki kormánynak a román kormánynyal való szakítását a követ­kező orosz szikratávirat ismerteti: A bűnöktől boiaocs­­. kőit román ólig arch la harci cselekményeket kezdett az orosz köz­társaság eilen, mert hozzá van szokva, hogy uralmát a szegénységre, a esel^ifiréste és a rá­mán munkások és pa­rasztok vérére alapítsa, így kísérelte meg a román mon­archia, hogy földbirtoko­sait és bankárjait Bössz­áráéin megszállásával, a melyei ütközővé alakított volna át az orosz forradalommal szemben, meg­­menthesse. A román katonai cs polgári hatalom megszámlálha­tatlan bűntettet követelt cl. Az orosz forradalmi csapatok képviselőinek biztosait letartóztatták és agyonlőtték. A forra­dalmi csapatokat.. kiéheztet­ték, leíeyyv erezték s a midőn a mögöttes országrész felé irton voltak, ágyutüzelés alá vették. Mindezekben a . véres gonosztettekben S e s e r b a­­.csev tábornoknak, a román arc­­vonal főparancsnokának veit a leg­nagyobb része. A népbiztosok ta­nácsa tiltakozásul és intésül r ö vId időre letartóztatta a román követet. Iníézkc­­d éscl eredménytelenek maradtak. A ganosstetteket most sem hagyják míg .abban. Ezért a népbiztosok tanácsa a kö­vetkezőket rendeli el: il oinániúval mindé n­­f é 1 e diplomáciai ö s s z c­­köttetési meg kell sza­kítani. A román követséget és egyáltalán a román hatalomnak mindenféle képviselőiét a legrövi­debb határidővel kiutasítot­tuk. A Moszkvában őr­zött Tornán aranyalapot a román oligarchia részére h'ozzáíér­ketefleunek jelentjük ki. A népbiz­tosok tanácsénak hatalma felelős­séget vállal ennek az alapúak az érintetlenségéért és át fogja adui a román nép kezébe. A forradalom ellen fellázadt Scser­­baéiev főparancsnokot a nép ellenségének 'nyilvánítjuk és törvényen kívül helyez­­, z ü k. Egy másik szöcratávlrat ezt mondja a többi közt: üiamandlt egész kísé­retével az orosz határ­ra szállíttatják, a muci fölöslegessé teszszük az entente nagyköveteinek, hogy Diamandi sérthetetlensége dolgában egyre újabb követelésekkel lépjenek tel. Minthogy nem csupán néhány csavargó­nak, hanem as egész román népnek a jövője forog most koc­kán, intézkedéseinkkel kötve­­tetlcnül támogatjuk a ro­mán forradalmat, a mely már régóta megérett Románia szo­ciálist« uéprétegéiben. Ez a for­radalom s címek a pártjai és vezé­rei a népbiztosok tanácsúnak teljes tám ogatására számi that null. As assteí« Rauzas karcolnak 553 aakráísali ®IS®sí Stockholm, január 30. A stockholmi cszt-iroda közölte a Wolff-ügynökség képviselőjével, bogy csaknem valamennyi nemzeti esapatíest tiltakozott a maximalis­táknak ama tilalma ellen, a mc­­-lytt nemzeti hadseregek felállítása ellen rendeltek el. Egy lett ezred szétkergette az északi arcvonal uk­­■rán katonai kongresszusát, a mely •az ukrán íilkotmányozó országgyű­lés választásának előkészítésével foglalkozott. Az északi arevonal ukrán dele­gációja azzal a kérdéssel fordult az oszt csapatokhoz, hogy au esztek bárminő körülmények között is föllépnének-e az ukránokkal szem­ben. Az észt csapatok kijelentették, hogy semmi 'körülmények között nem szándékoznak az ukránok el- ­­len föllépni. Soéd hadihajók mennek a finn kikötőkbe Stockholm, január ŐŐ. (A: Est rendes tudósítójának távirata) A mai minisztertanács megvitatta a finnországi svéd állampolgárok hely­zetét. Elhatározta a kormány, hogy egyelőre néhány hadihajót küld finn kikötőkbe és hazahozatja a svéd állam­polgárokat. Gusztáv királyt Malmőből holnapra várják haza Stockholmba, Bryk. Észak'Finnországban megverték a bolsevikieket? Stockholm, immár dk i Az Est tudósítójától) Még mindig ellentmondók a hí* rek a finnországi szociális forrada­lom alakulásáról ^iszak-F inn­er.szagban a polgárőrsé­gek állítólag leverték a vörös gárdát. Az ország más részeiben történő eseményekről semmi biztosat nem lehet tadni. A vasútvonalak nagyrészén fel van­nak robbantva a hidak és így a vasúti forgalom szünetek A svéd kormány megbízottja még’ Helsingforsban van, de külön­­vonatok indultak el a határ felé svéd menekülőkkel. Az itteni finn diplomáciai képviselő Helsingfors* hói táviratot kapott, hogy a p o gári kormány tovább ve­zeti az ügyeket és nem igaz, hogy Svinfaufvud köztársasági elnököt letartóztatták. Több helyen elkeseredett és vé­res harcok voltak a vörös gárda csapataival és a számra nézve ki­sebb finn polgárőrségek- megverték azokat. A polgári kormány kiált­ványt .bocsátott ki a néphez, hogy Finnország önállóságának és jövő­jének főíeitétele a rend és a nyu­galom. Egy angol felfegy verseit gőzős -és egy torpedőnaszád pusztu­lása az aa^oi csatornában , London, január 39. A tengerészeti hivatal közli: A Mechanican nevű fö)fegyverzett szállítmányt kisérő hajót január 20-án megtorpedózták, később pe­dig az angol csatornában zátonyra vetették. A hajó teljesen rommá vált. Három tiszt és tiz tengerész el­pusztult. A Howard nevű torpedó­­naszád január 28-án az angol csa­tornában robbanás folytán elsü­­lyedt. Három ember odaveszett. •. : Í3 V '*‘f

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék