Az Est, 1918. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1918-02-01 / 27. szám

2. oldat B reszt* Litouszk ban folytatják a béke* tárgyalást Breszt-LUovszk, január 30. A tiz napos szünet után szerdán ült ismét össze Breszt-Lítovszkban a békedelegáció. Talaal basa török nagyvezér üdvözölte a megjelenteket -s felkérte az egyes küldöttségek ve­zetőit, hogy számoljanak be a béke­delegációk kebelében a szünet alatt bekövetkezett változásokról. Kühlmann államtitkár tudatta, hogy a bajor kormány képviseletében ezentúl gróf Podewils államminisz­ter is résztvesz a béketárgyalások­ban, Trockij pedig bejelentette, hogy ez orosz békedelegáció három taggal bőVült, nevezetesen Karelin népbiz­tos is tagja lett a küldöttségnek és az ukrán népköztársaság két tagja szin­tén. Ez a változás közjogi és politjkai természetű, a beketárgyalások to­vábbi menetére pedig nagyfontossága. Kifejtette Trockij, hogy Ukrajnában a munkás- és katonatanácsok a pa­rasztok képviseleteivel együtt meg­döntötték a kievi radát és az eddigi kievi vezérütkárság, az ukrán kor­mány lemondott. Az egész Donec­­vidék, Jekaterinoszláv, Charkov és Poltava kormányzóságok az ukrán munkás* és katonatanácsok hatal­mában vannak. Ilyen körülmények között az előbbi ukrán békedelegá­cióvá! céltalan a további tárgyalás, mert csak olyan békekötés lebet kő­telező, a melyet Oroszország íödera­­lisztíkus köztársasági kormányaival kötnek a központi hatalmak. L evickij, az ukrán népköztársaság eddigi képviselője arra a rövid nyi­latkozatra szorítkozott, hogy fen­­tartja magának és delegátus társai­nak a jogot az elhatározásra, mig a kievi rada valamennyi kiküldötte ismét visszatér. Kühlmann államtitkár megje­­gyezre, hogy Trockij eddig még nem vonta kétségbe a kievi rada megbizot­­tainak jogát és az ukrán népköztár­saság létezését nem tagadta, most pedig két egymással versenyző ukrán békeküldöttség jelentkezik s mind­egyik magának követeli a jogot, liogy az ukrán népköztársaságot kép­viselje. Trockij elismerte válaszában, hogy eddig a kievi radán kívül nem tett említést egy másik törvényhozó tes­tületről, de nem is tehette, mielőtt az ukrán munkás- és katonatanácsok, továbbá a parasztképviselők végle­gesen nem határoztak, hogy külön képviseltetik magukat a béketár­gyalásokon. Gróf Czernin külügyminiszter csat­lakozott Kühlmann államtitkár fel­fogásához s 6 is azt kérte, hogy a kievi rada valamennyi békeküldöt­tének megérkezéséig függeszszék fel ennek a jogi vitának eldöntését, ne­hogy azonban igy haszontalanul tel­jék az idő, azt ajánlotta, hogy addig is a területi kérdések rendezésére hi­vatott külön bizottságok folytassák munkájukat. Trockij csatlakozott gróf Czernin javaslatához. Ezután kijelentette, hogy szükségesnek tartja elintézni azt az epizódot, a mely a legutóbbi tárgyalási ülésszak elején előállott. Akkoriban ugyanis szóvá tették a péterváii távirati irodának az első ülésekről szóló állítólagos táviratát, a mely Jofle nyilatkozatát tartal­mazta, de a tényállást állítólag a való­sággal ellenkező módon tüntették fel. Trockij erre kijelentette, hogy Joffe .nyilatkozatáról a német»,magyar és osztrák tudósítás volt helyes, a pé­­tervári távirati iroda szóban lévő tudósítása pedig nem felelt meg a tényeknek. Ebben az ügyben szóló Pétervárott vizsgálatot indított, a mely megállapította, hogy a péter­vári távirati iroda ilyen táviratot egyáltalán nem küldött szét. Hogy ez a félreértés cs hamisítás hogyan történt, azt nem tudja megvizsgálni és ennek megállapítását az abban érdekelt fórumokra bízza. Miután szólásra senki sem jelent­kezett, az elnök ez ülést berekesztette. Lengyel Küldöttei! Pétervárott Rotterdam, január SS, (Az Est rendes tudósítójának távirata) Pcicrvárról táviratozzék: A mun­kás- és katonatanácsok kongresszu­sának ülésén a lengyel kiküldött til­takozást jelentett be a külön béke ellen, a mely Lengyelországot tel­jesen kiszolgáltatja a németek kénye­­kedyének. v. D. Olasz hivatalos jelentés a Col Rosso és a Monte dé Dal Bella elfoglalásáról — január 29. Derék csapataink e hónap huszon­­heledikén Asiagótól keletre megkezdett hadműveleteiket a fensik környékén sikeresen fejezték be. A Frcnsela völgyétől nyu­gatra lévő megerősített állásokat huszonnyolcadikóm este elfoglal­ták és nagy bátorsággal tartják állásaikat a Col del Has són és a Col del Ckclén, miközben az ellenséget szorongatott helyzetbe hozták, Sasso Rosso környékére visszaszorítottál: cs számos ellentámadását visszautasítot­ták. Sikereinket a tegnapi napon a M a ti­le di V al Bella elfoglalá­sával gyarapítottuk. Az el­lenségnek igen súlyos veszteségeket okoztunk. Két hadosztályt csaknem teljesen me g s e m­­misi teltünk. A zsákmányt még nem számláltak meg teljesen, azí azon­ban tudjuk, hogy száz liszten és 2500 katonán hivat, a kik fogságunkba ju­tottak, hal különböző kaliberű, ágyút zsákmányoltunk, körülbelül száz gép­puskái, nagyszáma bombavetőt, több­ezer puskát s nagymennyiségű muníciót és mindenféle fémet. Az ellenség tüzérsége hevesen ágyazta az elfoglalt állásokat. A mi tüzérségünk nagy távolságból szapora és erőteljes koncentrált tüzelést folyta­tott az ellenséges tárgyakra. Az ellenség repülői számos felderítő és támadó kísérletet tettek. A mi re­pülőink gyorsan megtámadták az ellen­séget és jól irányított tüzelésükkel, az elhárító tüzérség támogatásával tizenhét ellenséges gépet lőttek le a legutóbbi két napon. A huszoiuujolcadiki és huszonki­­lencediki harcok folyamán a hősies (> a s s a r i-dandár (151. és J52. ez­red), de /Óképpen a Hl. ezred ismét megmutatta csapatainak kiválóságát és újabb dicsőséget szerzett a zászlajá­nál:, Az első, második és tizenhatodik roham osztag, a negyedik bersagliere­­dandár (H. és 20. ezred) 4. száma rohamoszíagával, továbbá az 5. ber­­saglierc- ezred, az Eckstalil, Slelbio, Monte Baldo és Tirana alpino-zászló­­aljalnl: nagyszerűen teljesítették kö­telességüket és teljesen méltók voltak jó hírükhöz és dicsőséges hagyomá­nyaikhoz. á gyakorlati fényképezés 167 képpel, több melléklettel, lö tnülappai. Irta: Szakái Géza. A tartalomból: A fényképezés rövid története. A fényképező-készülék és használata. Az objektr; gondozása. Milyen készüléket használjunk ? A készülék gondozása. A felvételnél követendő sza­bályok. rájképfelvételek Éjjeli-, arckép-, interieur- és reprodukciós-felvéielek. Magnézium-felvételek. Negatív-eljárás. Állandósitó-fiírdők. A kép előhí­vása. A negatív retnsálása. Pozitív-eljárás. Másola­­tok készítése. Előhívó-papirosok színezése, A nagyí­tás. Színes fényképezés. A 232 oldalas könyv ára 4'SO K, postaköltség 55 fill Szállítja »Az Este könyv­osztálya Budapest, VII., Erzsébeti körnt 20 és Bécs* ben I., KohlT.rritt 1 és as »EsU minden árusítója. ——------------------------------­Ma, .csütörtökön, 2 előadás, d. u. Vb4-kor és este '/,8-ltor a ROYAL-ORFEUM januári attrakcióinál! búcsúja. Magyar viícriavászon- és tömiöszövogyir keres Budapest és Fhnne számára jónevfl cégei kizárólagos árusító gyanánt illetőleg a szakmában jártas, jól bevezetett képviselőt Ajánlatok »Frtedensgs schaff 4710» legyével’Rudolf Moss-, Wien, í.f Seilerslátte 2. címre küldendők. FŐVÁROSI ORFEUM Mz először Kedélyes kinevezés. Énekes bohózat, magyar színre alkalmazták: Harsány! Zs. és Mére: A. Zenéjét szerzetté: Márkus Alfréd. Előadás tél S-kor. kén! per kg. 32 K. J Weinberger Kornál. Vőrósmatty-a. 46. Tel. 116-33. jj Gyorsírást, gépírást és könyvvitelt csakis a »Stenografin Orsz. Gabelsberger Iskolában tzuuihat. Rákóczi-ut 20. Telefon 101—25, Tájékoztató. CSISZOLÓVÁSZON gépszíj A roKKant&K Kötelező operálása Ausztriában Becs, január 31. (Az Est bécsi szerkesztőség élői) Az osztrák képviselőház tegnap elintézte a hadiadó javaslatot. Hónapo­kig tartó tárgyalások előzték meg a tegnapi szavazást, mert az osztrák törvényhozás két háza : a képviselő­ház és az urakháza tokáig nem tudott megállapodni. As urakháza ugyanis újból és újból visszaküldte a kép­viselőháznak határozatait azzal, hogy újból tárgyalja le a javaslatot. A fő differencia a két felfogás itözött arra vonatkozott, vájjon a javaslat­nak visszaható ereje legyen-e az 1916. évre és a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok adóskálájára. Mindkét ház együttesen bizottságot választott, a melyben kompromisz­­szum alapján megállapodás jött létre. Ezt a kompromisszumot a képviselő­ház megint elvetette, de az urakháza mégis ragaszkodott a bizottság hatá­rozatához, úgy hogy végül a kép­viselőház mégis elfogadta a javaslatot. A tegnapi vitának egyik érdekes pontja az volt, a mikor Renner szo­­ciálista képviselő azt a kérdést ve­tette fel, vájjon az állam teljesiti-e azon kötelezettségeit, a melyeket hitelezőivel szemben magára vállalt. A képviselőház azulán azzal a csá­szári rendelettel foglalkozott, a mely arról szól, hogy az állam csak akkor köteles gondoskodni a liadirokkan­­takról, ha azok magukat alávetik azoknak az orvosi műtéteknek, a me­lyeket az orvosok szükségesnek tar­tanak. A szociáldemokraták azt kí­vánták, hogy ennek a császári ren­deletnek az érvényességét szüntessék meg. A ház egy szótöbbséggel a csá­szári rendelet érvényessége mellett döntött. Ezután a kormány javaslatot tett arra, hogy hatalmazzák fel, hogy egy évvel a háború utánig évi tiz millió koronái fordíthasson oly intézmények létesítésére, a melyekben a rokkantak orvosi utókezelésben részesülnek. A budgetbizottság ezután a költ­ségvetés hátralékos fejezeteit és ezzel egyidejűleg az egész pénzügyi javas­latot elfogadta. Ezzel az a lehetőség is előtérbe, került, hogy még a budget­­pro ^vizek um letelte előtt normális költ­ségvetést kap az osztrák kormány. Anglia nem adja át Ciprust a görögöftneK Bem, január 'öl, (Az Est tudósítójától) Venizelosz megcáfolja a Hestiá­­ban angol és francia lapoknak azt a hírét, hogy Anglia Ciprus szi­getét átengedte Görögországnak. Azt mondja nyilatkozatában Veni­zelosz, hogy londoni tartózkodása idején nem volt alkalma a brit kor­mánynyal erről a kérdésről tár­gyalni. Ameritía ez év elején félmillió katonát Küld Európába Rotterdam, junuár 50. t Az Est rendes tudósítóidnak távirata) A Reute r-fflgynökséjj je­lenti Washingtonból: Ba­ker, az Egyesült Államok hadügy­minisztere kijelentette, hogy az Egye­sült Államok még ez év elején fél­millió embert küld Franciaországba. Harminckét divízió készen áll az útra. VJ D. Fatalpu cip©K tehénbor­szereléssei, darőcssárral £7-töl—4ó-ig nagyobb mennyiség azonnal kapható herényi és Krcucr cipőgyár, Budapest, Király-utca 51). sz. Vízvezetéki javítások POGÁNY, telefon: József 1—48. Buda­­pest, VIII., Rökk Szilárd-utca 30. szám. 98°/o rézgálic, kénlap, kér,virág, rézkénpor, 45'/. perodd kaphat, Kaiser Zsigmond, Budapest, IX., Bakáts-utca 5. (Lónyai-utca sarok. Maps 30 korona maliékkereset Adandó értékű sorsjegyek, részletfizetésre való eladd­­fára, ina*as jutalek mellett képviselőket felveszünk. Szvkértclem nem kell, vidékiek előnyben. Bővebb ismertetést küld a Központi Váltótizlet Rúsavtiny­­társaság, Budapest, V. kér.. Szabadság-tér 3. sav. $5 vamot on wewitk. kérjék gyönjjörti újdonságaiul: jegyzékét. öí- menyi, Te réz-körnt 4. sz. fíizskeményitö ) A., - Német szab. 100 Evei 40K Buakemén,iM/PMo^|XteSSyS levél S K. Gross Antal. Budapest, József-kömt 23. FURÓTÖXIVSÁNY 900 darab 7, 10, 131t%, belső átmérőjű, eladó. WEINBERGER KORNÉL VI, Vörösmarty-utca 4\ sz. 01 Is to 1U L 6slétp°r-K 2.40, üobozoWban mm« W/7/y//y///yyyAY^////J den sryösrvíárban kapható. Acetylen -gyertya a leggazdaságosabb világítási eszköz. 4S0. sz. 2 hónapi égési anyag­gal együtt ........................K S3.—. 871. sz. ugyanaz nagyobb kivi­telben ...............................K 38.—. Árjegyzék ingyen. Bárdi Vilmos áruháza, Budopast, Vll. kerület, Ráköczi-ut 12. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék