Az Est, 1918. március (9. évfolyam, 51-77. szám)

1918-03-01 / 51. szám

9 oldat Péntek, í9lS, március t ► Jlz ukrán központi rada is segítségül hiota csapatainkat Hadaink megvédik az ukrán gabonakészleteket — Bevonulásunk hatása a bukaresti béketárgyaláson Jiécs, február 28. (Az Est bécsi szerkesztőségétől) Beavatott forrásból arról értesü­lök, hogy hadvezetőségürik eléget fog tenni a podoTf&V TörfítfflfflfffiíFtís'cnek élcsapataink meg fogják védeni a pcdolM fmm vetőül! vonalat és' tíz oltani ■élelmiszerkészleteket a fosztogató bandák garázdállcodása ellen. Újabban az ukrán központi rada is hasonló kéréssel fordult Bécsbe. A kérés teljesítése annál fontosabb, mert Podolián át vezet a tarnopol— podvolockka—rproskurovi vasútvonal, az Cgyeilcu vonal, a mely számunkra közvetlen összeköttetést jelent Uk­­rániávsl. Podolía Ukrániának egyik legter­mékenyebb területe és tekintve azo­kat az élelmezési nehézségeket, a me­lyek most Ausztriában vannak, itteni katonái körökben már annak ideién csődé’.kóróssal vették tudomásul azt a’íurt/’fidgy' a mi csapataink.nem a néíflete^cl eéyidöiicn kezdték meg az ddttyöíüüíáit ‘ hogy'ezekét a terü­letekét; fcflWttósék az emlilctt vasút­vonal Vidékét megtisztítsák a rabló­­csapatoktól. Figyelembe veendő, hogy azdk a csapatok, a melyek a vasút­vonal mentén re Íróinak és foszto­gatnak, nem is közvetlenül a péter­­vári kormány befolyása alatt állanak., hanem inkább az ukrán bolsevik! pórt szervezett bandái. Csapataink tehát a velünk kékében élő Ukrániát véde­nék meg fezektől a bandáktól, a me­lyek saját haláraink biztonságát is veszélyeztetik. I Szükség van a podoliai gabonakész­letek biztosítására is, már, pedig a né­met csapatok, melyek Ukránjába nyomultak, é vidéktől északra halad­nak előre és nem lehet megkívánni, hogy azt a gabonát,amit megszerez­nek, nekünk adják. Ezért is szüksé­ges a' mi csapataink beavatkozása. Másrészt híre jött annak, hogy a ro­mán csapatok folytatják előnyomulá­sukat a Podúllálól délre eső Besszará­­biában^minthogy pedig a román fcélcc* tárgyalások eredménye míg mindig kétsége^, a podoliai kormányzó kí­vánságának teljesítése nyomást gya­korolhat a bukaresti békeíárgyaiásckra is. LZT. WV^WJVVWVWWAf/i/'AíWAÍ — Értéktőzsde. (Megnyitás.) ' A kuliszértékak piacán csekély for­galom mellett alig változtak azár­­folyamok. Nagy forgalom alakult ki azonban a korláípiacon, a hol emelkedő árfolyamok mellett cse­réltek gazdát a forgalomba került papírok. Első árfolyamok: Magvar Hitel 1274—76, O.ztrák Hitel 832, Agrár Ml). íagyar 840— 43, Hazai 512, Fabank 738-91. At lantica 1220, Levante 950, Közúti 760, Phöbus 160—175, Által, koszén 1900, Kohó 1520, Lipták 210, Brassói 483, Flóra 1065, Olaj "50._________ A választójogi bizottság ülése — Az Est tudósító iától — A választójogi bizottság mai ülé­sén a kormány részéről Wekerle Sándor miniszterelnök és Sebess Dénes igazságügyi miniszteri ál­lamtitkár jelent meg. Az üléste­remben már reggel 9 órakor töb­ben együtt voltak. Balogh Jenő volt igazságügyminiszter, Návay Lajos, Jakabffy Elemér, Desbor­­des Ernő és Schuller Rezső a ja­vaslat büntetőjogi rendelkezéseit tárgyalták, azokat az eseteket, a midőn az aktív és passzív választói jogból államellenes bünteti vagy más difíamáló bűntett miatt ki­zárnak valakit, Beöthy László elnök negyed tizenegykor nyitotta meg az ülést. Máindy Samu volt az első szónok. Csodálkozását fejezi ki azon, hogy Vúzsónyi a választói jog alapjául nem az elemi iskola elvégzését, ha­nem az irni-ojvasnitudást jelölte meg, a mi nem uagy érzékre mutat a magyar népoktatás színvonala iráni A most kormányon levő pár­tok 1912-ben a képviselőházban ha­tározati javaslatot nyújtottak be, a melyben a választói jogosultság­nak mintegy 100—120%ig menő ki­­terjesztését kívánták. A mostani javaslat szerint a kiterjesztés mér­téke 270%. Ennyit haladtunk öt év alatt? A választói jogot ki kell ter­jeszteni, ő is hive a demokratikus haladásnak, de nem kell kiterjesz­teni internacionális terjedelemben. Sajnálja, hogy gróf Andrássy Gyula plurális választójogi javas­latából nem lett törvény. Az ipari munkásoknak választójogot ad, de a vándor-munkásokkal szemben ezt helyénvalónak nőm tartja. A nők választójogát nem fogadja el. Ila a titkos szavazást behozzak, be kell hozni a kötelező szavazást is. Helyteleníti, hogy a Károly-ke­­resztesek bevonásával a választók közül tizenkét százalék .áskoru lesz. Az őstermelőket tartja a legmeg­bízhatóbb elemnek, a javaslat pe­dig épp ezekkel szemben mostoha. A polgárság arányszáma a mun­kásság arányszámaval ; cinben oly nagy mértékben csökkent, hogy azt helyeselni nem lőhet. Beszélgetés Szurmay honvédelmi miniszterrel az Oroszországból hazatérő hatonahroi Magyar tiszteK és altisztéit fogadjáK a hazatérő magyar hadifoglyoHat Di. LM OH täoiws-oymM® l-étcl rendel ÍI.. Hellai Ferenc-«. 29. Telefon 157-07 — .-li Esi tudósítójától — Báró Sztírmciy Sándor honvédelmi miniszL-i, mint a napokban ’éleztük. Becsbe utazóit, hogy az egyre na­gyobb számban hazatérő , oroszországi magyar hadi­foglyok ügyét rendezzék. A honvédelmi miniízler már visszaérkezett útjáról s ma délelőtt Az Est munka túr: á­­vad: megnyugtató felvilágo­sításokat adott azokról az intézkedésekről, melyek a hadifoglyok érdekében tör­téntet.." — Előre kell bocsát&num, — mon­dotta báró Szurmay — hogy ez rz esel egyedül édl a történelemben. Hogy a hadifoglyok, a békekötés előtt ilyen meglepet ésszerűen és tömegesen tér­jenek vissza hazájukba, ez igazán sohasem várt meglepetés volt. Ereinle peak kél-háromszázan lépték át na­ponta a drótakadályok vonalát, de aztán ez a szám hirtelen megdu2zadt, ugv hogy ma naponta átlag 3 — 5000 ember érkezik, de van nap, hogy tíz­ezernek az ellátás áról keli gondoskodni. — Mikor a dolgok így fordultak, a hadügyi vezetőség rögtön mindent elkövetett, hogy egyrészt az állam­érdek ne szenvedjen, másrészt hogy ezeket az embereket lárt karokkal fogadják. A hadsereg főparancsnokság a legjobb egészségügyi szakértőket, a legkiválóbb elhelyezési, élelmezési és ruházkodási specialistákat küldte ki teljes felhatalmazással, hogy a szükséges intézkedéseket megtegyék. — A legelső dolog volt az érkezők egyenletes elosztása. A visszatérőket az illető hadseregpamnesnokságok, me­lyeknek frontján lépték át a határt, vették oltalmukba. Persze nagy aránytalanságok történtek az első napokban. Van például egy orosz­­országi ut, a mely Pótervár felől vezet és a melyen a legtöbben érkez­nek. Az a hadseregparancsnokság, melynek területére ez az ut esett, természetesen nem volt képes az első napon mindenkit fennakadás nélkül ellátni. Most már intézkedés történt, hogy az ilyen túlterhelt hadsereg a többletet a szomszéd hadsereghez tolja át. így történt, hogy a minap kétezer hazatérő hadifogoly utazott éd Debrecenen. Ezek nem Debrecenbe, hanem az erdéyi gyüjtőiáborba utazlak és ma már ott is vannak. — Megérkezésük utón a hadifoglyok tizennégy napos egészségügyi veszíeg­­zór alá kerülnek, a mire az Oroszor­szágban még mindig duTó különböző járványok miatt vän szükség. E két hét. alatt megfürdetik, fertőtlenítik őket, megszabadulnék férgeiktől, nj fehérneműt és egyenruhát kapnak. Képzelhető, milyen óriási feladat ez, bár a vísSzaf érő foglyok nagyrészc jó ruhában van és több mint felének teljesen kifogást Men cipő van a lábán. — A tizennégy napi vesztegzár után négyheti erkölcsi vesztegzár kö­vetkezik, a mire más szempontból van szükség. Nemcsak tudom, de mélységes meggyőződésem is, hogy édes hazám minden fia olyan tiszté lélekkel és igaz magyar hűséggel tér vissza az orosz fogságból, hogy mindenki mcgMzhatik bennük. De lehetséges,' hogy. közéjük férkőztek olyanok js, g kik. megfeledkezve a hazájuk iránt való hűségről, terjesz­teni igyekeznek az orosz tévlanokat. Mindenki beláthatja, hogy a sok-sok ezer ember közül ezeknek a kiválasz tása nagyon nehéz. — A hadifoglyok legnagyobb része minden okmány, írás nélkül tér vissza. A négyhetes erkölcsi vesztegzár alatt meggyőződést kell szerezni a visszaté­rők személyazonosságáról s arról, hogy nem önként kerültek-o annak idején fogságba. Szükség van erre a négy hétre azért is, hogy emberekké változtassuk át őket, mert hiszen igen sokan közi' ö l nem is embernek való életet éltek a hosszú vándorlás­ban, raboltak, talán gyilkoltak is, hogy csak haza tudjanak , ő irtf. — A négyhetes vesztepzár alatt a katona már eredeti csapaljának tisztjeivel és altisztjeivel érintkezheiik. Hat nappal ezelőtt a hadesergíőpa­­rancsnokság intézkedett, hogy min­den magyar póttesttői — honvéd­től, közöstől egyaránt — két tiszt és tiz altiszt kerüljön a gyüjtötáborokba. Ezeknek feladata, hogy a hazatérő “baj társakat magukhoz öleljék, az itthoni viszonyokról, hadi helyzetről felvilágosítsák. — De más irányban is történt in­tézkedés a hazatérők jóléte érdekében. Minden hadseregparancsnokság igen sok orvost és husz-husz lelkészt ren­delt ki a gyüjtötáborokba. Az orvo­sokra, hála Istennek, nagyon kevés szükség van, mert a hazatérő hadi­foglyok közt alig van beteg. — Azt hittük, hogy agyoncsigázva érkeznek meg, pedig a legtöbb kitűnő szinben van és csak nagyon kevesen szorulnak orvosi ápolásra. Azt pedig ismételnem kell, hogy többnyire pompás fehérneműben, igen jó ruhá­ban és kifogástalan cipőben érkeznek. Az 1. hadseregnél vesztegzár alatt lévők számára tudomásom szerint mozielőadásokat is egyéb előadásokat is tartavak cs más módon is gondos­kodnak szórakoztatásukról. — -Négyheti erkölcsi vesztegzár után a hazatért hadifoglyokat bevo­nultatják póttesteikhez, a melyek köte­lesek rögtön négyheti szabadságot adni nekik lakóhelyükre. — Az első napok érthető túlzsúfolt­sága az egyes egészségi vesztegsár­­állomásokon ma már megszűnt.-Nincs egyetlen ilyen állomás sem, a hol négyezer embernél ttfbb lenne együtt. Azon kívül — fejezte be érdekes tájé­koztatását a miniszter — arra nézve is történt intézkedés, hogy a mostani állapot egyre javuljon. A hadsereg­főparancsnokság Rith gyalogsági tá­bornokot, a limanovai hőst küldte ki a gyűjtőtáborok megszemlélésére s a szükséges javító intézkedések meg­tételére teljes hatalommal ruházta fel az emberies érzéseiről ismeretes tábornokot. ElegiM bútorozol*, 2 szobás lakás moUékhelylsétiekkol kiodó. Megtekinthető d.u. 2—S óráig Katona Józ3- f-u. 41, fölctsz. 1. Fajtiszta nemesített gyümölcsfák (titinyos sí tan .aphaíók Hof ini-ann Ignác, Szé­lül1 «jozeredi fnlsfcoUPban. Ariegyzéi: ingyen jf titokzatos szerző Szomaházy István szenzációs regényét közli a Színházi Élet“ szombati száma. 99' ETAj-fí "liiűnuí készítek'mérték Gaerint! r ©ríi öltönyt 350 koronáért legjobb kivitelben Láosió, Erisébct-körut 1 szám Pénteken este V<8 órakor először A ZSÁÜBEKI FÖLDESÜK és,ROYAL ORFEUM«} márciusi műsora. • • • Előkelő ipari vájja lat keres többévi gjakorlattil bíró magyar-német gyors- és gápiroSsveiezot, iovaDbá számlarevizort. Ajánlatok »Nyugdíj k épes állás 2299 « jeligére Haasenstein cs Vóg:erhpz. Butianesf, Dorottyáéi. il. IkONYHAKERTI IAGVAKAI I nagyban és kicsinyben a legelőn' ö ebben V-sártlha! KUTTEÜMNN GÉZA ybizományosnál, Budapest, VlIT„ Aggteleki-utca 2>a. [villamostál 3 perenyne egy négyözobás nyári Jakás 15000 kor.-ért és tiaromszobá3 4000 ic-r.-értkiadó. I Ajánlatok »Zugligeti laki?« jeligére bloc ner hirdetőjébe, ^emmel^eis u. 4. MÉZET VESZÜNK minden mtnr.yiségben, legmagasabb árbm. ..érünk alinlatot ármtgjelöléssel Stern Salamon fia! Lepsény. Kanybani vevő állandó szállításra kekszet (caoest) keres. Ajánlatok »R szvénytár saság 10« jelige alatt a kiadóhivatalba intézendő!*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék