Az Est, 1918. április (9. évfolyam, 78-102. szám)

1918-04-02 / 78. szám

Budapest, 19IS * Kedd * április 2. 1 J 59431-$ß> ^évfolya~i » 7 szám, Előfizetési árak: Ittgy hónapra*. koránét,, ffl&gyt?dévr& co «a k&r&t&tf, Félévre .. .. «« «• /£>'.■“*■ korona Egész évre«• S9 #. koron*. 1* Megjelenik délután * Mgyes szám Ara. ‘SS fMÍ&»»* Minden k ö&le mér.y cink a iám nyomása tiiüos Politikai napilap «o» FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS JlKDOR Szerkes&tőxégi DIE. kerület. Erz ébüt^k&rutf ÜC ^adóhivatal: üli,9 £rzj»i6e{»ii'é>uf W«*»20* Fíók-kiadóhivátaloks &.s Vilmos császárra* t4. «Afc és lü.„ Váci*atca fí. Wien: /., K >ht i: ark? te m Husvít vasárnapján a feltámadás szép napján tették le a sírba Újpesten Papp Fe­renc főgépészt és a felesé­gét szüléiéit Jónás Margitot és Tibort és Elvirát, az ő két kis gyermeküket. Ez a Papp Ferenc gázzal megölte magát meg a csa­ladját. Nagypéntek reggelén ta­lállak rájuk a lakásban Újpes­ten, egy meghalt családra. Az újpesti lakosság tegnap délután, } vasárnap és ünnep délután, a Izőldbe zarándokolt, a zöldelő te­metőbe, a hol eltemették Papp Ferencet és a családját. Bizo­nyára a szegény emberek voltak legtöbben abban a nagy tömeg­ben, a mely megesett szívvel indult a legelső és utolsó tisztes­ségei megadni a boldogtalanok­nak. Töméntelen sok koszorút és bokrétát hoztak a résztvevő népek a tavasz aj virágaiból és beborították velük azt a friss dombot az újpesti temetőben, a mely a négy test közös sírja lelett keletkezett. A nap nagyon szépen beszélt, és a temérdek sze­gény ember és szegény asszony szeméből hullhatott a meleg könny a feltámadás hűvös ünnep­napján. Papp Ferenc Újpesten a maga gyászos dolgát elvégezte. Elvitte magával a családot a másvilág-a. A pártos szív az ő pártján van, az elszerenesétlenedett, megza- 1 vart lelkű nyomorult apa részén, o. ki.e földön ezen módon kívánta végezetre boldogítani övéit. Papp Ferenc főgepész életét millió meg millió más élettel együtt elron­tották ellenségeink, a A ik a hábo­rút a mi világunkra idézték. Papp Ferenc nem az első már. a ki igy segít magán és boldogtalan csa­ládján. A mi igazságunk, a mi türelmet, erőt és szereldei köve­telő igéink Papp Ferrmcék után hiába esen'mdrek már. Elvesztet­tük és vissza liepr* hozhatjuk az ő életeiket. De itt vannak, lélekzenek az elevenek, a bajosa!;, a bántottak, nagy isten mennyi ezeron ! Ki tudja mely ik ni temek a leltét búj ognéjü köziünk a sötét el­keseredés ilyen szászzoros gyil­kos cselekedetre! A ki jár a zajos utón ideienn a féreggel szivén és nem habja a természet könyörögve íTó tiszta hangját: nem, nem szabad ! Nem a t iéd a gyermeked, az életé a gyer­mek, a gyern',c,’od élete szent ! Ne nyalj ho/.zá! Nincs jogod hozzá! Ne ölj! M némgíeft ímsvét vasápnaplán is lőtték Pápist Pát i*, március 31. /Havas-ügynökség/ Az ellenség vasárnap folytatta Páris lövetését mösszehordó ágyukból. Egy ember meghalt és egy megsebesült. Páris, március 31. (Havas) A messzeliordó uémet ágya folytatja Paris területének lövé­sét. A tegnapi nap folyamim nyolc halottunk volt, köztük négy nö és 37 sebesültünk, köztük kilenc nö és hét gyermek. M messze ti gpdé ágyú eltalálta a páMsi pályaudvarokat Berlin, április 1. /Wolff- ügynökség) Egy francia hadosztály katonái, a kiket az áttörés után automobilon szállítottak Ncyon környékére, nőmet fogságba jutásuk után elmondották, hogy a messzeliordó német ágyú nagyon hatásosan lőtte Fáris érődéit. Kü­lönösen a pályaudvarokon okozott nagy pusztítás1 a n é ni e t gránát és e miatt a forgalom megbénult. A tehetősebb lakosság sietve Igyekszik menekülői a várból. F'BCfa an entm'e-sgpegek főjezépe X'-fny'i ©síij»ge nyilatkozik ar. uj genenalisszlmusxnól ráris, március 31. ( Havas) A brit sajtó közit, liogy Focit tábornokot neveztek ki a nyu­gati front főparancsnokává. Tény, hogy a francia és brit kormány, számolva a jelenlegi helyzettel, a főparancsnokságokkal egyetértés­ben Focit tábornokot megbízta azzal, hogy a nyu­gati fronton a. szövetségesek hadműveleteit egy­ségesen összpontosítsa. Rotterdam, március 31. (Az Esi rendes tudósítójának távirata) Lloi/d George egy nyilatkozatá­ban ezt mondja: — Rendkívül kritikus napok alán most in is te i a v u 11 a h a r c­­t é r i )< é I y z e t, de a na; y mérkőzés csak mosl kez­dődött megy hogyan dől el, azt senki sem tudja. Az ellenfél mérhetetlen előnyöket szerzett azzal, hogy egységes volt a ve­zetése. Hogy ezt az előnyt az en­teilte ellensúlyozza, F echot neveztek ki » nyugati író a t f ö p a r a n e.s u o k á u I. Az angol, francia és amerikai kormány a legszivéiyesebb egyet­értésben tette íreg ezt a nagy­­fontosságú lépési és Foeh meg­bízatásának rövid egybefogla­lása ez: To coordinate the action of the allies on western front. (A szövetségesek műkö­dését összhangba hozni a nyugati íronton.) Angliá­nak készen kell lenni a további áldozatokra is, hogy biztosítsa, a végső győzelmet. A kormány a húsvéti szünet után a parlament első ülésén nyilatkozni fng a he 1 y­­z e t r ő I. Pershing tábornok, az-amerikai csapatok főparancsnoka, tegnap felkereste Pockot és felajánlotta neki. hogy az Európában levő ame­rikai csapatokat mind rendelkezé­sére bocsátja a most dúló nagy nyugati mérkőzésben. A Star angol lap tiltakozik Foeh kinevezése ellen, a miben az'angol cselek vési szabadságnak korlátozá­sát látja. " V. D. Rotterdam, március 31. (Az Est rendes nidpsilóiának távirata) PainTevé volt francia.miniszter­elnök egy újságírónak kijelentette, hogy a közös főparancsnokságra vonatkozó intézkedés a mai körül­mények között a lehető legjobb. Az egységes és erőteljes vezetés, siet­tetni fogja az entente erélyes cse­lekvését. y. d. S ZZ németek uiaőb nagy sikerei a nyugati [ponton Visdanapl hivatalos Jelentés Sagg főhadiszállás, md’Cius 3f Nyugati harctér: Az incre felső folyásától nyugatra emelkedő magaslatokon visszavertük az an­golok ellentámadásait. A Somme éti a. z O ise között támadá­sunk u j a b h s i ker ekkel járt. A Lupe-patak mindkét oldalán át­­tör tü k azangolokna k f r a n* cia, ezredek által megerősí­tett 1 e g e 1 s ő vonalait, roham­mal elfoglaltuk a völgyben fekvő Aubercourt, Hangard és Lemuin falvakat és az ellenséget legheve­sebb ellentámadásai dacára M o4 r e u i I r e és az ettijl északra fekve erdős magaslatokra vétettük visz4 sza. Moreuil és No.yon között meg­támadtuk az újonnan harcba ve­tett, felvonulóban levő francia hadtesteket. M o n t d i d i e r t ő I északra az Avre és Done lapályon át vissza­vetettük az ellenséget és a nyugati parton emelkedő magaslatokat ro­hammal elfoglaltuk. ,A Franciáknak Montdidiertől nyugatra cs Fontaineből, valamint a meghódított Mesnil ellen lobbiz­­ben megismételt ellentámadásai vé­resen meghiúsultak. Fontainct este rohammal elfoglal­tuk, M es tűit pedig szívós harcban megtartottuk. Montdidiertől egé­szen Noyonig támadó csapataink az ellenséget frissén ásott árkaiból Assáuvillersen, RoIIotou és Hain­­villersen túl, valamint Thiescourtra és Viliere vetettük vissza. A fran­ciák erős támadásai itt is össze­omlottak. Noyontól délnyugatra ro­hammal elfoglaltuk az O i s e t ú r a 1 ó Rena u d c r ő d ö t. Az arcvonal minden részéről az ellen­ség igen súlyos véres vesz­tesé geirő 1 tesznek jelen­tést A többi harctérről nincs újság,- " Ludemtorff, M vasárnap esti német Jelentés Berlin, március 3t. A \V.o 1 f F - ü g y n ö k s é g a kö­vetkező esti jelentést közli a nagy néinet főhadiszállásról: A Luce-patak és az Avre között sikeres helyi ütkozetfeE A franciák ellentásnadákni Mont« didiertől nyugatra és délkeletre sui y os veszteségeik mel­leit meghiúsultak. Rotterdam, március SÍ ( Aj ,Es> writ n < <> n<; n ■ v.r'u aj-Az- angol hadügyi hivatal je­lenti: A németek az Avre tói nyu-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék