Az Est, 1918. május (9. évfolyam, 103-128. szám)

1918-05-01 / 103. szám

* 103• szám* Előfizetési árak: így hónapra- - a,- korona íegyedéore - - &•— korona Félévre .. .. .• • /tf,- korona Egész évre-korona ^ Megjelenik délután •* Egyes szám ára IS fUléf álinden közleményünk után­nyoméba t(^°9 Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR Szerkesztőség* ott, kerület, ír gsébst*k9totk Kiadóhivatal* VJl., Erzsébet’körút IŐ—2Q* Fiókkiadó hivatalok* ü.t Vilma* csdszárntt 74. «a* és IO*, Václfutea 12» Wien3 I., Kohlmarkt ?• • ErKőlcsi, kulturális és jogi leliotétlenség­nek bélyegezte tegnap a főrendi­ház a választói jog megalkuvás nélküli becsületes inegcsinálását. Ez röviden annyit jelent, hogy a magyar nép dolgozó és vérző milliói nincsenek sem az erkölcs, bein a kultúra, sem a jogérzés olyan emelkedett fokán, hogy nagy tömegeikben választók vagy választhatók legyenek. Hát ilyen szellemi és erkölcsi bizonyítványt kapott Magyar­­ország népe a főrendektől a háború negyedik esztendejének végén. Miután ebben szépen meg­egyeztek, elmondták frázisaikat arról, hogy milyen sok, sürgős munka var elintézésre. Ilt aztán igazuk volt. Legalább négy ven esztendeje, hogy lustán, önzőn és tehetet­lenül terpeszkednek az ország testén a mai vezető, hivatásos, vezér politikusok. Mintegy negy­ven esztendős múlt bizonyítja, hegy nem tudnak és nem akar­nak dolgozni. Emberemlékezet éta mindig az a nyolc-tiz név, család és csoport szerepel a ma­gyar politikában. Negyven esztendő óta egyebet sem tesznek az uralkodó pártok és vezéreik, mint folyton azt bizonyítják, hogy. igazi munkára és alkotásra teljesen képtelenek. Mindig Ausztriát szolgálták és söhligem hazájukat, mindig a nép ellen dolgoztak s nem a néppel, a nép javára. Ha ma a kultúra, az erkölcs s a jogérzés .csakugyan válságba jutott'volna Magyarországon, ez kizáróan ,uz ö bűnük lenne. Europa fejlődésének utolsó év­tizedéi alatt ők kapcsolták 1c a magyar kocsit a civilizáció vona­táról, ők voltak azok, a kik mjriden kötelességüket elmulasz­tották, ők voltak azok. . a kik nem. tanultak, az ő ideáljuk volt az állati igénytelenségben élő,' negyven krajcáros analfabéta napszámos. • Az ő önzésük, tudatlanságuk és cinizmusuk bénította meg az ország anyagi és szellemi féjlő­­dését,. nőim mindkettőnek ra­gyogó feltételei 'élnek a magyar földben, s a magyar lélekben. Ez az uralom csődbe jutott és bár egyelőre még kétségbeesetten fellázad a végzet ellen, napjai meg vannak számláivá. Magy ar­­ország a magyar népé lesz. A két legnagyobb hatalom akarata ez, a nép es a: uralkodó: akarata. Döntő küzdelem a La Mancfie-csatopna kikötőiért Genf, április 30. (Ja Est tudósítójának távirata) A flaudriai csatatérről jelenti a párisi Le Journal haditudósítója: A francia közvéleményt ne rémitse meg Ypern kiürítése. A szövetséges hadvezetőség minden intézkedést megtett a Calais—Dünkirchen vonal védelmére. A legfontosabb feladat most a belga hadsereg megmentése, a mejy válságos helyzetben van. A londoni Times e heti harctéri tudósításában igy ir : Megkezdő­dött a döntő küzdelem a La Manche-csatorna és kikötőinek birtokáért. Ez a harc talán egész nyáron át fog tartani. Nincs más választás szá­munkra, mint vagy gy őzni, vagy vereséget szenvedni. Mámét kimutatás am ansa! vesmteségekntn Seriin, április 30- !Magyar Távirati Iroda/ A Wclff-ügynökség hosszú ki* mutatást közöl arról, hogy a fran­ciaországi német offenziva milyen elrettentőén nagy veszteséget, oko­zott a megtámadott és védelemre szorítkozó angol hadseregnek. Egész dandárok és had­osztályok mentek töníre, vannak hadosztályok, a melyek hárotn-négyezer embert és száz­kétszáz tisztet vesztettet A sköt Gordon-Highlander-dandár szá­za dónk int száz embert vesztett, vagyis .majdnem min­den második ember elesett. A pót­lásul érkező menetszázadek más­nap átlag bet ven-hetven embert vesztettek. Egy tank-zaszloalj. melynek ösz­­szes páncélos rohamkocsijait el­pusztították, teljesen feloszlott és legénységét tankok nélkül géppns­­kas-osztagok gyanánt vetették raj­­vonalba. A 36. angol hadosztály, mikor St. Quentintől visszavonult, egész tüzérségét és gyalogsá­gának felét elvesztette. Az áS. dandárnak pedig van egy ez­redé, a mely annyira elpusztult, hogy a kétszázötven főnyi száz ad okbőlátl ág c s a k ti­zenöt ember maradt meg. Az amerikai szocialisták a nemzetközi találkozás ellen Előbb meg akarják verni a németekéi Rotterdam, április 30, (Az Est rendes tudósítójának távirata) Londonból jelentik: Az.amerikai mur-kásszövelscg Londonban lévő megbízottai tegnap tanácskoztak az angol- szakszervezetek bizottságával, hogy megbeszéljék az angol munkáspártnak a hadicélokról szóló memor andumát. Henderson a többi közölt azt is hangoztatta, hogy a hadicélok között szerepel egy nemzetközi szódát ista kongresszus egybéhivása is, a melyre hivatalos volna a központi hatalmak szocialistáinak küldöttsége is. Az amerikaiak kijelentették, hogy A meri kán dk egyetlen és főcélja a véneteket megverni és add y nem akarnak tudni az internacio­­náléról, a mig Németország seregeit a megszállott területekről nem vonja vissza. V. D. Á porosz Képviselőhöz visszautasítja a választójogot Berlin, április 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A porosz képviselőházi nemzeti liberális pártja- tudválevöleg há-" romnegyed többséggel állast fog­lalt a porosz választójogi reform mellett.-Ebben a kérdésben azon­ban a párt-fegyelem' kudarcot, sah lőtt, a mennyiben a párthatározat alig néhány képviselőt ingatott meg eddigi allásfoglaláfeaöan. úgy hogy a javaslat pártolóinak’és el­lenzőinek aránya alig változott. A nemzeti > liberálisok közül azelőtt harmincnyolcán ’voltak a javaslat ellen és harmincnégyen mellette, most körülbelül fordított az arány. Ilyen körülmények között a vá­lasztójogi- reformot,; a mély felett ma' ■mgy; holnap., szavasnak a po­rosz képvxselöbázban, előrelátható­lag vissza fogják utasítani. Hogy a kormány a javaslat leszavazása esetpn mihez fog, az még bizony­talan. Nem valószínű, hogy rögtön feloszlatják a házat és elrendelik az nj választásokat, lehet hogy a kormány előbb bevárja, hogy mi­lyen sors éri a választójogi javas­latot az urakházában és csak az­­után oszlatja fel a parlamentet _____ Bte A Kancellár Erzberger ellen Berlin, április 30. (Az Est tudósítójától) A konservativ Reichsbote felveti azt a kérdést, hogy miért nem rázza le magáról a centmmpárt Erzbergert s hivatkozik két centrumpárti képvi­selőre, a kik hallották, hogy gróf Herihng birodalmi kancellár és Erz­berger között a következő szóváltás volt: A kancellár: Ön Bécsbeu intrikált ellenem! . Erzberger: Nem is jártam Édes­ben! A kancellár: A napnál is világo­sabban be tudom bizonyítani, hogy... ízlésűnk eltüt attól, jegyzi meg a konzervatív újság —• hogy kiírjuk azt a szót, a melynek helyébe pon­tokat tettünk. ' A holland-német megegyezés nehézsége Rotterdam, április 23. (Az Esi rettdes tudósítójának távirata) A Reuter-űgynökség jelenti London­ból:• A holland-német kereskedelmi tárgyalás részletei és azok a követe­lések, a melyeket Németország állí­tott fel Hollandjával szemben, nem ismeretesek még egész terjedelmük­ben. A límburgi vasúti vonal haszná­latának. kérdését, úgy látszik, meg­oldják, az entente nem is emel óvást ellene, feltéve hogy csak a polgári forgalomnak tartják férni. A homok­éi kavicskérdés ügye még bizonyta­lannak látszik. V.D. Rotterdam, április 30. (Az Esi tudósítójától) A Daily •News hollandi tudósítója a Németországgal folytatott tárgya­lásokról ezt jelenti lapjának: Hollan­dia meghódol a páncélozó t német kéz előtt, mikor a tárgyalások már-már holtpontra jutottak és, a háború vagy béke között kellett válasz­tani. Részleteket nem lehetett megtudni a holland-német meg­egyezésről. Annyi bizonyos, hogy a szerződés Némeiország számára nagy gazdasági előnyöket biztosit, a melyek a jövőre is ki fognak hatni és a hol­landi /óke ezentúl'nyugat helyett he­teire Jog özönkni,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék