Az Est, 1918. július (9. évfolyam, 151-176. szám)

1918-07-02 / 151. szám

Budapest, 1918 * Kledet * julius 2. - r *7 t \f I C ■ ' /Wa: V. ! v ins frvtm IX, évfolyam * 151, szám, Előfizetési árak: *gy hónapra•• •* 3.- korona Negyedévre .. •• Ä.— korona Félévre .. .. .. «• /<*.—• korona íjpész évre,, .. •• 32.— korona % M elerdk délután ** zárit ára 72 fillér*, közleményünk után• i tomása tilos £gyea Minden A árágitóknaK, u; ereknek, uzsorásoknak had­in- nei jött végre a katonaságtól. A hadsereg érzi már a saját p; «célozott testén is a drágá­ié'eg szemtelen szúrásait és csi­­niseit. A harcmezöt néző Mars sten felszisszen és hátrafordul az ország elé iszonyatosan össze­­colt szemöldökeivel. A kato­naság megmozdította eszméletét. A hadvezetőség az összes alá­rendelt katonai parancsnokságok­nak és hatóságoknak rendeletet küldött, a melyben utasítást ad a katonai állapotú drági Lókkal való elbánásra. A kegyetlen had*, ereg, az el fog bánni a keze igyebe eső gaz firmákkal. Á. nelyik katonaszemélyről kisül, így drágító, azt katonai tör­­inyek alá húzzák. Állomás­­"yéről elhelyezik. Ha szabad­ágon van, bevonultatják. Ha. ímentést élvez, visszavonják a Imentését. Szégyennel és ha- H1 lakói az a drágitó, ki a lsereg keze közt van. Kezd a ♦alóság hatáskörébe jutni a sze­rencsétlen polgárságnak az a rég nyögött reménysége, hogy egy­szer mégis csak felkötnek vagy lelőnek egy ilyen drágitót és akkor majd rend lesz. Talán, talán, talán igazán le­hullana!: igy az ország testébe beléragadt förtelmes pondrók. A boldogtalan Magyarország négy­­esztendeje kínlódik és jajgat és káromkodik keservesen az emész­tő, pusztító, züllesztő drágítás ellen. A hadsereg, a melynek a ^íáboru alatt nem voltak ezen a téren gondjai s gondolatjai, most összetalálkozott a rongyos civil országgal. A katonaságnak is drága kezd lenni a drágaság. A katonaság, a háború katona­sága a kezdő oka a mi csúf nyo­morúságunknak. Elkövetelte min­den élésünket és anyagunkat s mi adtuk és adjuk, a mint adni kell. A katonaság nem volt smucig. A katonaság nem sokat alkudozott. Fizetett. A háborít clzüllesztette ezt az óriási vásárt. Negyedik esztendőre jut eszébe a katonaságnak a maga hatalmá­val és szigorával beleszólni a százszor tűrhetetlen állapotokba. Óh, segítsen. Segítsen rajtunk. Nem ideálunk a katonaságnak a polgári életbe való - beleavatko­­zása, nem, egy csöppet sem. De segítsen a maga hatásköré­ben a pokoli viszonyokon. Ott «egitsen. Adjon példát a polgári hatalomnak a maga becstelen dríwútóivál való elbánásra. Politikai napilap Felelős szerkesztő: Miklós Andor ymxrjgz A cári család tagja Londonba érkezetta Kopcunátjn. június 30 (Az Est rendes tudósítójának távirata) Az E xlr ab ladet jelenti Chrisliániáíó!, hogy a cári csa­lád több tagja Londonba érkezett. Angol hajóval szöktek meg, a méhj néhány nappal ezelőtt Archangelszkböl Bergcnhc indult. Eendz. Éhínség; mmtl felbomlik sb veareis gárda A ffSfars«=©B’®SE hatét* fele van kiéhezett B»seaeísScí®feííel (Sfcweäfi’ejev SLéffissísi is a í?5nn határra ©rkeseft , liajajoki. íinu-orosz határ, június SO. (Az hst kiküldőit munkatársának távirata) Mialatt a cseli-tótok az államhatalomért, küzdenek a bolsevikiekkel, a nép elpusz al éhen. Szibériából egyetlen szem gabona sem érkezik. Péíer­­várról ezrével vándorol ki a nép. A V> csanije Oy/ii iéguiabb szúrna közli, hogy Scrpuhovban négy nap óta egyetlen falat ennivaló sincs, Balogjában pedig két hete nincs kenyér. Vitebszk szinten kenyér nélkül var; Vladimír, Vetiki Uszlyug és Korcséi) helységekben éhsej forradalom. tört.ki. Viltyjorszk­­ból kivonult a vörös gárda, mert nem bírta az elűzés!. Az éh ég visszakergeti Oroszországból, a dinu vörös gárda cdamene­­kült tagjait is, akik most tömegesen vonszolják vissza magukat az orosz­finn határra. Különösen nők és gyermekek térnek vissza. Terijoki határ­­állomáson sok ezren vannak internálva közülök és kot Mimas részleteket beszélnek el az oioszországi éhínségről. Rettentőn kiéhezettnek látszanak és állati mohósággal vetiic magukat a legkisebb falat kenyérre. A finn határra menekült Andrejev Leonid, a hires orosz író, a ki elmondotta nekem, hogy Amfileairov is -ért orosz irót a kadetek össze­esküvésében való részvétel miatt letartóztatták. Andrejev Leonid most Vamoisu helységben lakik. Beszéltem R/epin Ilia hires orosz festővel is, a ki a finn területen lévő Kuokkala helységbe menekült a legrettentőbb nyomorban. A Molva, Nas Golosz és Gyclo Naroda című újságok Moszkvába költöztek. Trockij lázas buzgalommal fáradozik uj hadsereg szervezésén, Polgári elemeket is kényszerítenek a belépésre, de csak segédszolgálatra, mert nem mernek fegyvert adni a kezükbe, Adorján Andor. Négyffelifl szorongattak a b@!s©¥ilsi komsárnyf Csehek, kozákok és kadáeijsártial« uiíimáiuma a szovjeteknek liborg, június 28. (Az Lst kiküldött munkatársának távirata) A bolseviki kormány hatalmi köre sttajWPöFmapra szűkül és bukása min­dennap bekövetkezhetnék, ha volna egységes párt, mely a hatalmat át­­vehetné. Egész sereg ellenforradalmi mozgalom irányul a kormány meg­buktatására. E mozgalmakat négy­­csoportba lehet osztani. „ Az első csoportba az mimic Szerkesztőség: Vll, kerület, £rzsébet*kőrai I l£iad ó hivat a.i : UJJ,, Erzsébetek örut Flók-kiadóhivatalok: V,t Vilmos csúszór»ut t4. sk, és lü.t Váci*tztca Wiens . J-» Kzhlwctrkt f. sebb, ez orosz nemzed ellenforradalom melynek a szociálforradalmi és kadetpárt az éltető eleme. Azon a szűk körön bélül, mely, a felsorolt ellenforradalmjlmozgalmak meghagynak, még fennáll a sZbvjcí fő hatalma,főleg Pétérváron és Moszkvá­ban, de már ott is erős ellenzéki mozgalom észlelhető, főleg a paraszt nép között. Délen Butov, Krasznoo, Denikin, keleten Kolosai: tábornok vezeti a csapatokat a bőire ellen, inig a bolsevik! csapa zéró a szimbirszbi fronton Mu. Var ones ellen pedig .1 nionoo. \z egész 'bolseviki haderőnek Jóval­­tovszky a vezérkar? főnöke, (Péteffwárots •is (la .ilcvá* teát* eddig sites <S?(í eü­­nyts-mni ez e^entoi-ra* sS®8?síi mozgaimalsaf,, sőt az aknalerakó flotta legénysége a szovjetek felszólítására kiszolgál­tál te. -az ellenforradalmi mozgalmak szitóit. A gyári munkásság nagy­­része azonban állítólag bolseviki­­cllencs. A kormány mesterségesen munkanélküliséget idéz elő, hogy a kenyér nélkül maradt munkásokkal növelje a vörös gárdát. A bolsevik! kormány katonai hely­zete kilátástalan, fö csah-íőt hadtest etff. nyomulóban van Noszkva felé s hiába közölte a bolsevikl 6ajtój hogy a vörös gárda visszafoglalta Pcnsáí, a város isméi a csehek kezén van. A csehek elfoglaltak Sista. , Simbirsk és Saraloi vidékéi és rövi­desen megkezdik az érint ki c. Butov kozák tábornok csapatai-ál. A szov­jetek hatalmának üt úgyszólván a Volga a határa. Junius 27-ikén a szovjetek kör-j táviratot kaptak az ellen forradalmi csa­patoktól, hog i , zon al tegyék le a hatalmai, különben könyörtelenül le­­lövik őket .Számárváros és környéke, Bognoszlav és környéke, Sztavropol és kört állítja a körtávirat — mind u: rradalom kezén van, még- pedig csehek, kozákok, vagy kadetokkal egyesült szociálfonadal­­márok birtokában. A felhívást a szét­kerget e két mányozó gyűlés egyik tagja, Kije ízterev, a néphadsereg ve­zérkari fői ke, Fortunatov és a Ke* reßszki-liwaatop tengerészeti ntf-J / & | (ozik, mely északi Oroszországban, I Karómiábnn, Baku vidékén, továbbá keleten, Vladivosztokból kiindulva, egész Szibériában operál. A második csoport a cseh túl ellen­félé. A határvonal itt a. Volga. Fő­parancsnokuk Cservcnka tábornok. A harmadik ellenfél a kubáni ko­­zákság, mely. nemzetiségi ellenforra­dalomban tört ki. A «egyedik, talán legvcszeüeiisp.e- •

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék