Az Est, 1918. szeptember (9. évfolyam, 204-228. szám)

1918-09-01 / 204. szám

4 2. oldal Vasárnap, 1918 szeptember 1. állnának félre, de egész energiájú újabb eredményes háború előkészítésére irányulna. A németek — miként Morgenthau volt amerikai követ mondotta — látják, hogy Németország hibát kö­vetett el, a mikor nem készült hosszú háborúra, de ezt a hibát nem fogják ismét elkövetni, hanem legközelebb elegendő mennyiségű gyapotot és rezet fognak összegyűjteni, úgy hogy leg­alább is öl esztendős háborút viselhes­senek, még ha tárgyalásokkal békét teremthetnénk is. Ez a haíalpm és a jog között való végleges harcot csak clhalasztaná. Nem volna egyéb ideiglenes fegyverszünetnél azok között, a kik azon a nézeten vannak, hogy a világuralom bármely hatalomé lehet, a mely akaratát vérrel és Vassal keresztülerőszakolja és azok között, a kik azt hiszik, hogy a nemzetek békés és barátságos köte­lékben élhetnek, hogy nemzetközileg érvényes törvények szabályozhatják a nemzetek olyatén békés viszonyát, a milyen minden civilizált országban az egyes egyének között fennáll. E szembenálló álláspontok képviselői között megegyezés nem jöhet létre. Ezt látjuk Németországban is, a hol mély ellentét van a nagynémetek és a nép belátásos része között, a mely megértette az idők szavát és vissza­utasította a középkori elvéket. így Delbrück a Preussiselvc Jahrbücher augusztusi számában ezeket írja: »Helytelen utón haladó hazafiasság mindig a legveszedelmesebb ellen­sége volt a helyes nemzeti politiká­nak. így tehát senki sem hozhatja meg a békét, a ki nem üzen előbb a nagynémeteknek hadat. Nem lehet az angoloktól kivánni, hogy -béke­­akaratunk Őszinteségében bízzanak, ha egyidejűleg íentartjulc a nagy­néniétekben a reményt, hogy azok­nak titkos barátai és bizalmasai vagyunk.« — A Münchner Neueste Nachrichten is a háborúra való vissza­pillantásában elvakultaknak és bolon­doknak mondja a nagynémetekel, a kik eszköz és cél tekintetében minden mértéken túlmenő propagandát űz­nek, számításaikat arra az alaptalan reményre építették, hogy Angliát a buvárhajók legyűrik és hóditási poli­tikát követnek, a mely egyáltalában felél meg a német nép érzéseinek és óhajainak. Ily módon világos, hogy Aémetországban két elem áll egymással szemben Szék közül az egyik osztozik az ententenak az alldeutschokról vallott nézetében, tehát be kell látnia, hogy a szövetségesek nem köthetnek fegy­verszünetet olyan emberekkel, a kik el vannak határozva becsvágyó cél­jaikat megvalósítani, tekintet nélkül arra, hogy ez a német néptől és az egész világtól milyen áldozatokat követel. A tények meggyőzőbbek a szavaknál, már pedig a Németország­ban észlelhető tények arra mutalnak, hogy a hol leheteti, a nagynémetek elvei valósultak mes. A német kormány a keleti tarto­mányok felett való uralmat Orosz­ország megfenyegetésével vivia ki és ezzel az alldeuischok egy évtize­des bevallott célját valósította meg. Modernül gondolkozó emberek Né­metországban ellenezték ezt, de a középkoriasan gondolkodók felülkere­kedlek. Rolf kijelentette, hogy Német­ország ellenségei nem akarnak tár­gyalásos békét. Hozzá kellett volna tennie, hogy addig nem akarják ezt, a míg a nemet politikát középkori szellemben vezetik. Ezzel a hozzátétellel Soltnak telje­A Szúr may Sándor-honvédalap Öt millió korónáná! jóval na­gyobb összeg az, melyet ma a Szúr­ni ay Sándor honvédalap gyűjté­sében kimutatunk. Kisebb-nagyobb adományokkal növekszik az az összeg, a meiylyel a háborúban el­esett henvédtisztek özvegyeinek és árváinak segélyezése most már teljes erővel folyik. Az egyre nö­vekvő drágaságban természetesen fokozottabb segélyre van szüksé­gük azoknak, a kiknek támogatásá­ra a Szurniay-alap alakult és ezért, ha nagynak látszik is a gyűjtött összeg, a segély voltaképpen csak egy csepp a drágaság tengerében; Mai kimutatásunk: Borbós Lajos Budapest . . . 9750.— Szerbiai cs. és túr, katonai fő­­kormányzóság terményérté­kesítő központja ..... 8021.50 Renner Testvérek és Társai bőrgyár r.-t. Kolozsvár . . 5000.— Lobi József és Fia r.-t. tiszt­viselő nyugdíjalapja, Maiéter Géza százados utján .... 2000.— Dr. Schleiminger László és neje Tiszafüred ...... 1000.— W. J. Budapest.................... 1000— Wer! a F. ............................. 800— Süveges Aranka, a „Városi Színház“ művésznője Palics­­fürdőn tartott bemutatkozó hangversenyének tiszta jöv. a fürdőigazgatóság utján 570— Dános község ....... 340— Babocsa község..................... 224.25 Maiéter Géza százados gyűjtése után időközi kamatok . . . 200__ Oyoma község ....... 200— Izr. nöcgylet Csaca................. 192__ Holdvilág község..................... 181.90 Városhidvég község ..... 150— Dédai körjegyző gyűjtése 82.60, Nagy Gyula és Rosenzweig Malvin esküvő­jén történt gyűjtés Stubnyafürdőn 75.—, Marossárpatak község gyűjtése 52—. Kisebb adományok összege 227.0H Mai gyűjtésünk .... 30.336.39 K Legutóbbi kimutatásunk 5,110.050.17 K Összesen .... 5,140.416.56 K H áborus gyűj­tésünk összege a mai napig 11,090.125,25 K Amerikát kény szentelték a szibériai expedícióra? Berlin, augusztus 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Amerikai lapokból kiderül, hogy Washingtonban nagy véleményel­térések voltak az utolsó napokban, mielőtt í lhatároziák a szibériai ja­pán fegyveres intervenciót. Wilson elnök sokat tanácskozott az en­tente diplomáciai képviselőivel, ő maga ellenezte a japánok fegyveres beavatkozásét, de végre beadta a derekát. A francia nagykövet ér­velésére Masearyk tanácsát is íigye'men kívül hagyták, a ki eré­lyesen ellenezte a japán interven­ciót. Tokióban ugyanis teljes cse­lekvési szabadságot kívántak és azt követelték, bogy a szibériai ex­pedíció vezetését a szövetségesek bízzák Japánra. Wilson erről hal­lani sem akart és teljes féléven át ellenkezett. Az elnökhöz közelálló sajtó most azzal magyarázza Wilson váratlan engedékenységét, hogy Franciaor­szág nagy nyomást gyakorolt a szövetségesekre és Wilsont majd­nem ultimátumszerű alternativa elé állította: vagy kössenek meg­egyezéses bekét Németországgal Oroszország rovására, vagy ment­sék meg Oroszországot, a mi azon­ban csak fegyveres beavatkozás utján történhetik. Az a megegye­zés, a mely most Amerika, Japán, Anglia és Franciaország között lé­tesült, egyelőre csak korlátozott számú haderővel próbálkozik, a mennyiben mindössze esak 60.000 főnyi osapattestct kiván Szibériába küldeni. Ke. nagynémet párt a „belső frontról“ Berlin, augusztus 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Mióta Németországban felbomlott a pártközi béke, a belpolitikai izga­tás ismét orgiákat ül. »A császár­­hivek szövetsége« megint röpiratokkal dolgozik, röpiratokkal, a melyek megmérgezik a közhangulatot. A legújabb röpirat címe : Harctéri jelen­tés a belső frontról és többek közt ezeket tartalmazza: »Mi a korona jogaiért harcolunk és küzdelmünktől az sem riaszt el, ha dobszóval és trombitával akarják azokat sírba vinni. A germán világ­felfogás nem ismer demokrata uralmat. Mi a monarchizmus talaján nőttünk fel és monarctíista eszméktől vagyunk áthatva.« A továbbiak során azt a szemen­­szedett rágalmat tálalja fel a röpirat, hogy a kormány a Vorwürls-mk egy negyedmillió márkát adott, a Berliner Tageblatt pedig 2,250.000 márkát kapott a kormánytól, a miről hiva­talos elszámolások is tanúskodhatnak. Ke. r Rózsahegyi Kálmán a Nemzeti Színház tagja magánszinész- és moziiskoiájába a beiratások szept. hó 16 án kezdődnek délután 3—5-ig, Ncpszinház-u. 22. II. era. 4. Elcserélném 3 szobás Nádor* utcai udvari lakásomat 4-í ssobás úri lakással. Ajánlatok „K. D. 2963“ jeligére Haasenstein és Voglerhez Dorottya-utca 11. sz. küldendők. miiét Magyar mézkiviteli vállalat, Balatonfőkajár. minden mennyiségben veszünk r ix ajánl a tot kérünk. Teréz-kőrut 46 2 del on; 65-54 Intim-IQabaré Szombaton, este S*kor meg nyitó-e lő adás Vasárnap délután 4 órakor mérsékelt helyárak. Jegyeket tanácsos előre váltani. ELWESZEYY egy 8-as jelzésű viilanloskocsin tegnap (aug. 30-án) d. u. fél 5 és 5 óta között, az Eskü-tértöl a Nyuzati pályaudvarig terjedő útvonalon ogy barna kié aktatáska, fontos okmányokkal. A megtaláló szíveskedjek a rá nézve értéktelen okmányokat a Ferencz József rakpart 17. szitu alá Kiár Andornál magas jutalom fejében leadni. Legokosabb, amit tehet, ha előfizet V* évre 10 koronát a Színházi Életre Kiadóhivatal Erzsébet-körut 29. BIRTOKVÉTILI Birtokot, lehetőleg Nyiigatmagyarországoii, egészen ÍV* millió koronáig keres megvé­telre maga a vevő készpénzfizetés ellené* ben Ajánlatokat kér »Rittmeister« jeligé­vel a wieni kiadóhivatalhoz, Kohlmnrkt 7. ZJOEÄ.SS FEíHETUe ^ legújabb regénye, az író legnagtjobbszabásu müve MNB&M Ára 15 kor., szállítás 55 till Kapható Az Est könyvkereskedésében VII., Erzsébet-körut 18—20, és minden árusító jónál. Kénlapot (Einschlag) prima, aranysárga, 100uVo;, arzénmentes, szicíliai anyagból, legelőnyőrobb árban, minőén mennyi­ségben prompt szállít, mig tart a készlet Mayer Sándor kénlemezayára, Esztergom. Botgyárosoknak! Az uradalmi intezöségnéi Nógrddverőcén, bot• gyártáshoz megfelelő faanyag nagyobb mennyiségben kapható Reflektánsok fordulianak nevezett címhez. H ÉÉ a legújabb tonnákra a legszebb kivitelben készit: Lőwy R. kalapgyár,, Budapest, VII., Károly király-ut 9. (Gróf Hadik-káz, az udvarban.) CuKorrépaszelet kapható fiún és Simonyi gSfäss1, Budapest, V., Béla-uíca 2. GÍ.tf&lL'VÚ.&$ Ügyfelem Jtczól fQároly meg­vette Fri&sz Mihály Budapest. Vli., Wesselényi­­utca 69. sz. Jiequatorakávéhá.zát. Felhivomhz esetleges hitelezőket, hogy követeléseiket irodámban 8 nap alatt bejelentsék, különben felem azokért felelősséget m m vállal. Budapest, 1918 augusztus 30. Dr. Haláss László, Ügyvéd Budapest, V,1, Rákóczi-ut 68. sen igaza lett volna. Ha Soll ezt hoz­záfűzte volna, akkor Ítélete találó lenne. Középkori emberekkel való tár­gyalások épp oly tiaiálytalanok és ered­ménytelenek volnának, mint a minők a Napóleonnal folytatott tárgyalások voltak. Azzal a német nemzettel, a mely megtisztul a nagy németektől és nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyltja, hogy bánja a múltban elkövetett bűneit és hajlandó egész­séges, békés eletet élni a nemzetek szövetségében, a szövetségesek becsü­letes békét köthetnének, de azokkal, a kik ragaszkodnak ahhoz, hogy a nemzeti politikának a hatalmon kell alapulnia és a kik tagadják, hogy a | jog lehessen a világrend alapja, tár- 9 fnívfíifní nmn 5hhf>f

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék