Az Est, 1918. október (9. évfolyam, 229-255. szám)

1918-10-01 / 229. szám

1918 * Kedd * október /. évfolyam * 229. szám Budapest, Előfizetési árak: Mtf hónapra- ~ korenm Mágvedéore > — *•— korana félévre »«.— korona JSgéta éttre— - - SS.— korona & Megjelenik délután * Egye» sxdm ára ÍZ filíát*. Minden kBxlemér.yilnk után* nyomára tiloo Politikai napilap *•* Felelős szerkesztő: Miklós Andor SzarkesztŐsógs VII» kerület, Erzsé>b&0fjWru9 * IQladóhloatal * Vitéz ErzsébotdkSraz 13-40* FI ó lek l ad 6 h loaiaío k : V„ Vilmos csá&adt'tAt /4. cfi> és ÍV., Uácleutcá IS. Wient /*. Kohlmarkt t. i s s Os O: ] A bolgárok folytatni fogják a háborút? Malinov és Radoszlavou mérkőzése Berlin, szeptember 30 (As Est rendes tudósítójának távirata) Egy magasállásu személyiség, a ki pénteken este utazott el Szófiából, j a Berliner Lokalanzeiger munkatársá­­? nak a következőket beszélte a bulgá­riai eseményről: — Ha sikerül holnap vagy holnap­után katonai sikereket elérnünk, akár feltartóztatnunk, vagy visszaszorita­­! nunk az előnyomuló ellenséget, akár : pedig a megingott frontot meg­szilárdítani, akkor Malinov sorsa meg van pecsételve. Malinov mindenféle erőszakos eszközzel dolgozik, a lapo­kat betiltja, egy árva szót sem sza­bad hiresztelni a harctéri események­ről és Szófiában tényleg senki sem tud semmit arról, hogy mi történik a fronton. Malinov követői és Ra­­doszlavov pártja számra nézve egy­forma erős. Szerintem a bolgárok folytatni fogfák a háborút. Ke. A szobránje mai ülésén döntenek Bécs, szeptember SO (Az Est bécsi szerkesztőségétől) Í Szófiai értesülésünk szerint feszülj érdeklődéssel várják a szobranje mai ülézétj a mely döntő hatással lesz a dolgok további alakulására. : Megemlítendő, hogy a kormányblokk Genadiev és Slambulinszki, valamint híveiknek a börlönből való szabadulásával nyolc szótöbbségi erősítést kapott, miáltal Malinoonak a szobranjéban egy-két szótöbbsége lehet. A szavazás kimenetele még mindig bizonytalan, Lzr. ! Vasárnap fogadták Szalonikihan a bolgár megbízottakat Genf, szeptember 29 A Havas-ügynökség párisi jelentése szerint a bolgár pariameutairek: Liapcsev pénzügyminiszter, Lnkov tábornok, a második hadsereg parancsnoka és Kadev volt miniszter szom­baton este Szalonikiba érkeztek, hogy a fegyverszünet feltételeiről tárgyaljanak. Franches d’Esperoy tábornok ma, ra sár nap, fogadta őket. Mindent el akarnak venni a bolgároktól Jtz entente nem a határon, hanem a fővárosban akar tárgyalni Genf, szeptember 29 A párisi Jo urnái többek kö­zött ezt írja: Franches d’Esperoy tábornok offenzivájának sikerei csak megerősítették a várakozáso­kat, a melyeket hozzá úgyis fűz­tünk, de a letörést nem vár­tuk oly rövid idő múltán. Mindazáltal még Üszkübben sem vagyunk. Bolgár territó­riumot csak a Strumica-hajlásban értünk el. Nagyon távol vagyunk tehát még attól a helyzettől, a mely 1913-ban állott fenn, midőn a romáu hadseregek a teljesen védtelen Szó­fiát fenyegették és a görögök és szerbek a királyság régi határai akaratunk szerint kell majd clfogadniok. A Pichon által sugalmazott P c­­tií Párisién a következeiket Írja; Bulgária magatartása nem érint váratlanul. Radoszlavov visszalépése egyengette a frontvál­­toztatás utjai Radoszlavov volt Bulgária ententeellenes beavatko­zásának felelős értelmi szerzője. Maiinov pe,dig ez ellen ki­fogást tett. A háború kezdete óta ez lesz az el<ő alkalom, a midőn az entente képviselői hábornelienes ellenfeleik egyikének képviselőivel találkoznak. Sok problémá lép i!t előtérbe. A Balkán sorsa lesz itt el­döntendő. Nemcsak arról van szó, hogy jövőre Bulgária mind?'! oly > . kísérlete kizárassék, bogy niát gyakoroljon. Szer Görögországnak és lé­niának vissza kell r­n i ö k azokat a t o r ü 1 e í, e ke í, a melyek őket joggal meg­illetik. A bolgár kormánynak tudnia kell, hogy mik az clőfölté­­telei egy ilyen tárgyalásnak, a me­lyet inkább óhajt a határon folytatni, mint Bulgária fővárosában. Eizonyára ezért kívánta a bolgár kormány a külön tárgyalást. Vagy most is, ezzel az utolsó manőverrel is csak eszköz a központi hatalmak kezében ? Ezt tisztázni keik jQz entente feltételei Bulgáriának Genf, szeptember 30 Az entente kormányai a Maiin ér tesülése szerint a következő három feltételt szabják Bulgáriának; 1. A hadsereget azon­nal le kell fegyve­rezni, 2. a háború kitörése óta hódított területe­ket haladéktalanul k? kell üriteni és 3. az entente ellen­őrzés alá veszi a bol­gár vasútvonalakat. Bulgária adja át hadseregét Amsterdam, szeptember 29 A Manchester Guardian írja? Föltelietjük, hogy a szövetségesek szívesen engedélyeznek majd Bul­gáriának fegyverszünetet, de csak saját feltételeik alatt. A szövetsé­gesek ebben a stádiumban tényle­ges békét még nem köthetnek. A területszabályozásoknak az általá­nos európai területszabályoz;; -ok egy részét kell képezniük és a szö­vetségesek Bulgáriának területi előtt állottak. Most azonban Bul­garia gyors cselekvéssel biztosíta­ni akarja annak lehetőségét, hogy azon zálogokról tárgyaljon, a me­lyekről azt óhajtja, hogy még ke­zében maradjanak és kedve­zőbb feltételeket érjen cl, mint a minők majd a végén elérhetők lesz­nek; mert nem a győző felté­teleit akarja hallani, ha­nem csak tárgyalásokat akar és szünetet, a mely megengedi neki, hogy tárgyaljon és ezalatt fegyve­reit újból rendbehozza. Ezért a tá­bornok kategorikusan visszautasí­totta a bolgár ajánlatot, azaz; a megvert Bulgáriának nyil­vánosan el kell ismernie vereségét azáltal, hogy a szövetségesektől feltéte­leik közlését kéri. A bolgárok­nak a fegyverek sorsdöntését ami

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék