Az Est, 1918. október (9. évfolyam, 229-255. szám)

1918-10-15 / 241. szám

6. oldal Kedd, 1996. október 15. Az Est telefonállamai: 70—32-től 70 —89-ig Az Est új előfizetési ára: Magyarországon és Ausztriában­­n évre 15 korona 1 hóra 5 korona Kóniszországba és egyéb külföldre 1/1 évre 19 kor. 50 f. 1 hóra 6 kor. 50 f. Az új előfizetési díj az eddigi elő­fizetés lejártával esedékes. Az Est hirdetési ára A hirdetés milimétersoronkint öt koronába kerül. A legkisebb hir­detés (15 mm,1 óra 75 korona. Családi vonatkozású hírek (eljegy­zések, házasságok, halálozások) közlése 3 sorig 60 korona, minden további sor 30 korona. —­ Általános sztrájk Csehország­­híui — az élelmiszerek elszállítása ellen. A mai napon egész Cseh­ország területén sztrájk van. Nem­csak­ a gyárakban és műhelyekben, hanem­­ a színházakban, a hang­versenytermekben és a mulató he­lyeken is szünetel a munka. A vil­lamosok megállottak s a lapok is csak kedden, reggel jelennek meg. A hatalmas sztrájkot azért rendez­ték, hogy tiltakozzanak az élelmiszerek­nek Csehországból való kiszállítása ellen. A sztrájknak azonban nemcsak gazdasági, hanem politikai tenden­ciája is van. Ha a csehek általános sztrájkkal­­ tiltakoznak az élelmi­szerek kivitele miatt, hát kéne tennie. Magyarországnak, a­melyet Ausztria és Németország úgy kezel, mintha tulajdon éléskamrája volna. Tőlünk egész évben hosszú vonatok és tele rakott hajók szállítják az élelmi­szereket az osztrákokhoz és németek­hez, s nekiünk.Többnk mesés gazda­ságából nem marad más, mint a tűr­hetetlen drágaság is nélkülözés. És Magyaror­./.ág nem tiltakozik, a kapzsi termelők és kereskedők a pillanatnyi­­haszonért, a rossz papír­pénzért mindent odaadnak az idegen­jük, felerzpnak csempésznek, csaló­nak, a hatóságok is segédkeznek az os­szág kifosztásához,­­“e­rt látják, hogy a kormány is két kézzel szol­gálja.!« az idegent. Ila egy csepp ön­érzet, egy­­parányi összetartás, és okosság volna a népben, ez lehetet­len volna. De Magyarországon a kapzsiság elvette, mindenkinek az --zét, ezt a proirpersztől berúgott országot sem a gazdasági, sem a po­­lt­ikai, sem a k­atonai veszedelem nem tud­ja fölrázni részeg múltorától. —. .,munkás?apának kitiné niktény­emjében. Stockholmból jelentik, hogy Hadervijk svéd város tanácsa elhatározta, hogy a I.innétől alapított hites Hortus Botanicus-ban­ munkát, lakásokat építtet. Két svéd termé­szettudományi társulat ülést hívott össze és tilt­akozott a határozat ellen, de hiába. — Wekerle Bécsbe m­egy. F­élhiva­­talosan jelentik: s Weker­le Sándor mi­­nisztere­iök ma délután 6 óra 10 perckor­ Bécsbe utazik. — Ma délben a miniszterelnöki palotában megjelen­tek a kabinet lapjai és a miniszter­elnökkel tanácskoztak. — A budakeszi tü­dőszanatórium­ deficitje. A Budapesti Szegény­­sorsú Tüdőbetegek szanatórium- Egyesülete igazgató tanácsa báró Csarkán­yi Frigyes elnöklete alatt ülést tartott. Dr. Scharl Pál igaz­gató főorvos*jelentést tett az Erzsé­bet királyné-szanatóriummal kan­csplárban épült, Weisz Manfréd­ ka­tonai szanatórium megnyitásáról. A Weisz Manfréd katonai szana­tóriumban felvételt nyer­tek tisztek és legénységi állom­ánybéli tüdő­betegek, a­kiknek felvételükért a honvédelmi minisztériumhoz, ille­tőleg a budapesti katonai parancs­noksághoz kell folyamodni. Orm­ody Vilmos főrendiházi tag jelentette, hogy az első félévi mérleg 150.000 korona bevételi hiány­nyal zárult.­­ Három hústalan napot akar a földm­ivelésügyi miniszter. A földmi­velésügyi miniszter, mint halljuk, átírt a közélelmezési miniszterhez és felhívta, hogy az állatállomány­ na­gyobb kímélése végett a jelenlegi két hint­alan nap helyett három hústalan nap megtartását rendelje el. A köz­­élelmezési minisztériumban most tár­gyalják ezt a javaslatot. — Makaó a Park-szallóbian. Ke­tli Jenő államrendőrségi detektiv a nyá­ron a Freidenaubfin összetalálkozott Illéin Ferenc tojáskereskedővel, a­kit még orvosnövendék korából ismert. Tudta róla, hogy szenvedélyes kártyás s felhívta a figyelmét arra, hogy Buda­pesten a Park szállodában egy kisebb társaság makaót szokott játszani. Meg­hívta oda Klein Ferencet, a­ki összesen ötízben jelent meg a Park­szálloda öt­6-ös számú szobájában, a­hol rendesen makaó játék folyt. Minden alkalommal részt vett benne Koch Jenő is. Az utolsó esetben, október 11-én este 12 órától haj­nali öt óráig játszottak. Tenczer Márkus kereskedő, Ehrenreich Lipót kereskedő és Klein Ferenc voltak a játékosok. Koch Jenő siiutyistája volt Tenczernel­. Még egy ember volt jelen a játéknál: Feuereistn­ut min vidéki kereskedő, de ez csak bíbicett. A já­ték végefelé Feuereisen annak a gyanújának adott kifejezést, hogy hamis játék folyt s a kártyát egy hirtelen mozdulattal magához ve­tte. Tenczer visszakövetel­te a kártyát s fopofozással fenyegette meg Feuer­­­eisent. Ez ijedtében vissza is adta a kártyát. De szólt az egyik por­­tásfmnak, hogy hívjon­­rendőrt. Megjelent a közelben posztoló rend­őr s Ehrenreich­ átadott a rend­őrnek egy csomag kártyát, de ez nem az volt, a­mivel játszottak. Ehren­­reich e jelenet hatása alatt tízezer koronát adott vissza Klein Ferencnek. Klein Ferenc összesen 01 1.000 koronát vesztett. A rendőr jelentése és Klein Ferenc feljelentése alapján a fő­kapitányságra került az 50- ös szoba kártyapárt­­jának pyatius ügye. Ehren F­reich, a­kit dr. Donél fogalmazó hall­gatott ki, beismer­te, hogy nem azt a kongóit adta át a rendőrnek, a­mivel játszotta­k.Ezt Koch Jenő is megerősíti. A detektív azt is vallalja, hogy néhány száz koronát vesztett, soha­sem játszott, hanem mindig csak­ részes volt. A detektívet, a­ki a tiltott szerencsejátékban többször részt vett, ál­lásától felfüggesztenék. A fegyelmi el­járástól függetlenül, csalás büntette miatt is megindították az eljárást. — Sued hálám­, Chiassóból táv­iratozzk tudósítónk : Firenze mellett meghalt vasárnap Sued Giovanni, az Európa szí­vr ismert olasz koptató­­művésze. Sued legemlékezetesebb pro­dukciója tudvalevően az volt, mikor negyven napig böjtölt egyfolytában és a negyvenegyedik napon olyan jó testi erőben volt, hogy­ képes volt vivógya­korlat­ok­at végezni és lova­golni. Sáed most múlt hatvannyolc éves. — Fényes László beszámolója, Nyíregyházáról telefonálta tudósí­­tónk: Tegnap délelőtt 11 órakor tartotta Fényes László, Nyíregyháza országgyűlési képviselője beszámoló­­beszédét több ezer főnyi közönség előtt. Fényes László ismertette a háború okait, az előállott helyzetet, hogy azok, a­kik szerencsétlenségbe döntötték az ország népét, tovább akarnak kormány­ozni, holott a békés­nek és az új társadalmi berendez­kedésnek egyetlen lehetősége van : ha a most uralmok­ lévők mind el­takarodnak. Ha nem mennek, majd eltávolítják őket és azok veszik kezükbe az ország demokratikus át­alakítását, a nemzetiségekkel való megegyezést és a béke ügyét, a­kik ezt kezdettől fogva az egyetlen ki­vezető útnak hirdették. Az­ Ausztriá­tól való különválásunkat sem csinál­hatják m­eg azok, a­kik néhány héttel ezelőtt még húsz éves ki­egyezést akartak kötni és a Német­országgal való szövetség kimélyítését hirdették. Figyelmeztet mindenkit, hogy Ma­gyarországról minden élelmiszert ki akarnak csempészni és ha útját nem álljuk ennek a folyamatnak, tavaszra éhínség fenyegetheti az országot. Nem rendetlenségre, hanem az ország meg­mentésére törekszik. Minden választó­­kerület képviselője kérdezze meg a népet, vájjon nem ugyanezt akar­ják-e? Pusztuljanak a háború okozói, jöjenek a béke és demokrácia mun­kásai — fejezte be­ beszámolóját. A beszámoló beszédet sűrűn szakí­­tották félbe helyesléssel és éljenzés­sel, majd a n­ógyűlés táviratban üd­vözöli­e gróf Károlyi Mihályt és Szabó István kisgazda-párti képvi­selőt. • — Házasság. Vámosi Laury Kató és dr.­Gruber Béla jegyetek. Dr. Hédii Ervin és szinóbányai Kro­nár Alice e hónap 7­0-án házasságot kötnek. — Orvosi hír. Dr. Lévai Ödán főor­vos rendelését II., Heltai Ferenc­ utca 29. sz. (Rózsfidmnb) folytatja. Tele­fon 157—C? Polónyi polgári mozgalmat indít Magyarország függetlensége mellett Lócsy polgármestert akarják megnyerni az akció vezetésére - Az EH tudósítójától -Politikai körökben tegnap híre járt, hogy a kormány a képviselőház leg­közelebbi ülésén valamilyen határo­zat­i javaslatot terjeszt elő Magyar­­ország függetlensége mellett és ez Wekerle miniszterelnökkel való meg­beszélés alapján Polónyi Géza dol­gozza ki. E hit nem felel meg a való­ságnak. Az az intenció azonban tény­leg megvan, hogy az országgyűlés állást foglaljon, de csak olyan irány­ban, a­mint Wekerle a 48-as alkot­­mánypártjein nyilatkozott. A 48-as allkotmánypártban tegnap este e te­kintetben bizalmas megbeszélés volt, a­melyen részt vett Wekerle Sándor miniszterelnök is és mint vendég, Polónyi Géza. Wekerle a Ház szer­dai ü­lésén nyilatkozni fog s ismét perszonál­unió kifejezést, mint mond­ják, azért kerülik, mert e körül az irodalomban is a legnagyobb ellen­­mondás van. Polónyi Géza szerda estére össze­­­hívta a Sas-kört, még­pedig azért, hogy a főváros és általában a városok polgársága körében mozgalmat indít­sanak Magyarország teljes független­ségek mellett. A Lila-kör csak kezde­ményezné a mozgalmat, melynek vezetését azután a városok Szervezet­ei vennék át, legjobban azt szeretnék, ha Bódy Tivadar polgármester állna a mozgalom élére. Polónyi azt akarja, hogy a főváros vezetésével fogjanak össze felekezeti és pártkülönbség nél­kül az összes városi és politikai tár­sadalmi szervezetek. Hívjanak össze nagygyűlést, talán már Vasárnapra és ott hirdessék ki,hogy Magyarország polgársága az ország teljes független­ségét akarja. Magyarország politikai, gazdasági és védelmi önállóságáról fog szólni.-—­á ZrVA/AO.VWVWWVWVTi­VWVVWVWWWVrwWSVWWW.AAVA — November 1-től húsz fillér a szakaszrelig. A főváros közgyűlése tudvalévőiig közlekedési adót vetett ki a húsz filléres és az azoknál drá­gább villamos­egyikre is, a­melyek eddig közlekedési adóval nem voltak sújtva. A belügyminiszter tegnap jóváhagyta ezt a határozatot és le­irata ma érkezett meg a fővároshoz. A leirat lényegbe nem vágó csekély változtatásokat tesz a fővárosi hatá­rozaton és elrendeli, hogy az új közle­­kedési adót azonnal léptessék életbe. A­ leiratban elismeri a miniszter, hogy a közlekedési adó emelésére, a főváros háztartásának feltétlenül szüksége van, a­mi pedig a Közúti és a Búr vasútnak az adó emelése ellen beadott felebbezését illeti, a miniszter utal egy korábbi leiratára és felhívja a törvényhatóságot, hogy az egységes jegyrendszer életbelépte­tésére vonatkozó javaslatát késedel­­m­ezés nélkül terjeszste fel a kormány­­hoz, mert — mint a leirat mondja — a közlekedési adó felemeléséhez abban a feltevésben járul h­ozzá, hogy a székesfőváros mielőbb meg fog felelni a kereskedelmi miniszter azon rendelkezésének, a­melylyel a fő­várost az egységes jegyre­ndszer életbe­léptetésére felhívta. A villamos­ Szakaszjegy tehát ezentúl húsz fillérbe, a vonatjegy pedig har­minc fillérbe fog kerülni. Az Est munkatársa megkérdezte­ Bódy Tivadar polgármestert, hogy a­z új közlekedési adó mikor lép életbe? A polgármester kijelentette, hogy a miniszter leiratát szerdán­­fogja tárgyalni a főváros közgyűlése s az új adótételek november elsején életbe lép­­ek. — Halálozás, Löffler Gyulű­ és neje egyetlen fiacskája. Jenő, e hónap 11-én 6 éves korában Budapesten elhunyt. Létsfalvi Ggerbiró Samu ny.­ m. kir. pénzü­gyigazgató, kir. tanácsos e hó­nap 11-én életének 78-ik évében hosz­­szas szenvedés utáni .Rákospalotán el­hunyt. Valkovics Endre Aranyosmaróton 41 éves korában a hónap 12-én elhunyt. Nején kívül gyermekei: Endre, Magda és Valiké gyászolják. o . Dr. Matt­ja­sovszky ,Tenlő fővárosi ta­­nácsjegyző temetése ma d. u. ‘M órakor lesz a farkasréti temető halottasházá­­ból. — Tőzsde. (Megnyitás.) Az irány­zat, lanyha, az árfolyamok csök­kentek tjáhány koronával. Első árfolyamok: Magyar Hitel 1188—70, Osztrák Hitel 71­0—51, Jelzálog 508—500, Leszámítoló 730—22, Agrár 910—898, Magyar 862—59, Hazai 553—52, Forgalmi 527, Fabank 756—48, Közúti 757—52, Guttmann 920, Auer 910, Szlavónia 805, Városfeji­ 700, Beocsini 1050—52, Által, kőszén 1900, Salgó 1075—72, Láng 435, Lipták 238—36, Rima 1025-20, Schlick 473—74, Brassói 555, Papir 490—95, Klotild 542.5—35, Na­­sici 2730, Csáky 515—13. — Osztálysorsjáték. Az osztálysors­játék mai húzásán 0000 koroiát nyert, 99788. tooo koronát nyertek: 4357 5744 5796 16051 16882 20222 29841 30471 62401 62817 71132 74406 83726 85922 89768 90666 94882 97001; topl) koronát nyertek: 2025 4794 5128 8017 8252 13373 20203 20972 21624 22234 26793 26978 27934 30078 31461 31790 31980 37735 40727 44477 49902 51195 59458 61813 61821 66396 68856 89429 91519 94284 96352. Azonkívül kihúzták 1403, sorsjegyet 500 és 200 koronás nyereményekkel. A következő húzás holnap lesz. hozzávalók a -------„----„--------||K|lKín| legolcsóbban llesz, glad, cserél Árjegyzék. Ha!sch®k Nándor, Erzsébe­t-kömt 33* Royál-Orfeum mellett. Csiszolóvásznat, mindennemű pótSZÍjat VeSZöK VVeinberger Kornél, műszaki kereskedő. Burta­ien Vörftsmativ-u. 46. Telefon 115-13

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék