Az Est, 1918. október (9. évfolyam, 229-255. szám)

1918-10-15 / 241. szám

Kedd, 1918 október 16. Apponyi miniszterelnöksége előtérben Bécz, október . (Az Est alkalmi tudósítójától) Návay Lajos királyi kihallgatá­sával a magyar belpolitikai válság nem ért véget, hanem a tárgyalá­sokat tovább folytatják. A tárgya­lások arra irányulnak, hogy olyan kormány alakuljon, a­melynek a képviselőházban többsége legyen és a­mely gyökeres rendszerválto­zás nélkül Magyarország és Auszt­ria elválásának előkészítésével, a választójog újabb kiterjesztésével és egyéb szociális javaslatok napi­­rendretűzésével az ország rokon­­szenvét biztosítsa magának. Wekerle Sándor miniszterelnök­ben meglenne a hajlandóság a kormány átalakítására és az itt jel­zett kormányprogram képviseletére és keresztülvitelére, azonban — hír szerint — a király is úgy látja, hogy Wekerle Sándor személyének további előtérben tartása nem kel­tené a magyar közvéleményben azt a rokonszenvet, a­mely a nyugodt kormányzásnak — a mai nehéz vi­szonyok között — kétségkívül egyik fő feltétele. Idefönt Návay Lajosra gondol­tak, mint miniszterelnökre, egy­részt mert nincs mint háborús uszító exponálva, másrészt mert eddigi liberális magatartása bizto­síték arra, hogy a választójog ki­­terjesztését és a többi demokrati­kus reformokat komolyan kész megvalósítani, sőt az Ausztriától való­ szétválás módozatainak elő­készítését is becsülettel keresztül tudná vinni. Állítólag Návay Lajosnak fel is ajánlotta a király a miniszterelnök­séget, azonban Návay Lajos — sze­rénységből — azt jelentette a ki­rálynak, hogy a magyar politika vezérférfiai között vannak még olyan nálánál súlyosabb egyénisé­gek, a­kik a jelzett kormányprog­ramot meg tudják valósítani és a parlamentben a programnak több­séget tudnak szerezni. Értesülésem szerint Návay mint homo regius megbízást kapott ar­ra, hogy Budapesten a tárgyaláso­kat tovább folytassa abban az irányban, hogy miképp lehetne a parlament normális munkásságát az új kormány programjának biz­tosítani. Arra vonatkozólag, hogy Návay Lajos kikkel tárgyal, ide­fönt nincs semmi biztos értesülés, de valószínűnek tartják, hogy Ná­vay hazaérkezése után elsősorban Wekerle Sándor miniszterelnököt keresi fel, azután gróf Apponyi Al­bertet, gróf Károlyi Mihályt, Bi­zony Ákost és a gróf Andrássy Gyula távollétében — az Andrássy­­csoport egyik vezető tagját fogja felkeresni és az ezekkel, valamint gróf Tisza Istvánnal folytatott­­ tanácskozásairól jelentést tesz a királynak. Bécsben irányadó körökben azt hiszik, hogy a mennyiben gyökeres rendszerváltozás nélkül sikerül a képviselőház munkaképességét biz­tosító kormánynak alakulni, annak élére legalkalmasabb lenne gróf Apponyi Albert, mint a ki a 48-as eszmék hive és igy az Ausztriától való különválás ügyét is legmegfe­­­lelőbben tudja képviselni. Návay Lajos — homo régiós Návay Lajos, a­ki szombat reg­gel utazott el Budapestről, olyan késéssel érkezett Bécsbe, hogy szombaton már nem tudott kiutaz­ni a király tartózkodási helyére. Vasárnap reggel hét órakor Bécs­ből vonaton ment a király tartóz­kodási helyére, a­hol a király dél­ben fogadta. Návay Lajos kihall­gatása háromnegyed óráig tartott. Návay Lajos, a­ki az éjjel utazott el Bécsből Windischgraetz Lajos herceggel és reggel érkezett Buda­pestre, ma délelőtt fogadta Az Est munkatársát, a­ki előtt a királyi kihallgatásról igy nyilatkozott: — Ő felsége vasárnap délben fo­gadott. Előterjesztéseimet kegye­sen meghallgatta, ennek folytán a tárgyalások továbbfolytatódnak. — A kegyelmes úr vezeti a tár­gyalásokat?­­«• — Igen, de nem a saját szemé­lyem előtérbe állításával. Tanácskozás a miniszterelnöknél Wekerle Sándor miniszterelnököt ma délelőtt féltizenegy órakor a miniszterelnökségi palotában fel­keresték Návay Lajos, gróf Tisza István és herceg Windischgraetz Lajos. A tanácskozás hosszabb ideig tartott. Wekerle Sándor mi­niszterelnök ma délután három óra­kor Bécsbe utazik, hogy részt ve­gyen a delegáció holnapi ülésén. eSAMVUVVVSAAAMVMMVWVWWV« Mechanikai szárítógép ventilátorral, Benno Schilde gyártmány 0 fgyig Érdeklődők irtanak »MRG« jeligére Blocknerbird. irodájába, Semmelweis-n. Előre levetik el magunkat szőlőkötöző-papírzsineggel. A folytonos gyártási zavarok s a nyersanyag nehéz beszerzése folytán kétséges, hogy a következő saisonban lesz-e egyáltalán szőlőkötöző anyag. Azért ajánljuk kitűnő Raffiapótló papirzsinegün­­ket, kapható bármily nagy mennyiségben azonnali és későbbi szállításra a Papirárugyárt Ga Kereskedalmi Rt.-nál Budapest, VII. Rákóczi­ út 6. Sürgönyei é­s Papirtextil. Telefon 83—63. Ízléses lakásberendezések szőnyegek, csillárok, műtárgyak Mű­asztalosok Szövetkezete mintatermeiben Budapest, IV. kerület, Kristóf­ tér 2., I. emelet. Szöl­kötöző és csomagoló svéd nátron papirzsinegeket a legjobb minőségben raktárról szállít Bieter és Weisz, BudapestjV^l^iKárolyk­iwly^itT^^^^^^^^^ en Két nap alatt 2464 új spanyol beteg­­ és 115 halott é­z Az Est tudósítójától­­A tiszti főorvosi hivatalhoz be­érkezett jelentések szerint tegnap és tegnapelőtt a következőképpen állt a spanyol járvány a főváros­ban : . Szombaton: a kerüle- Gellért- Zita­­tekben kórházb. kórházb. Uj beteg: 957 58 123 Meghalt: 39 8 13 Vasárnap: Uj beteg: 1165 46 115 Meghalt: 32 14 10 Tegnap és tegnapelőtt tehát a fő­városban spanyol náthában 2161-en betegedtek meg, a halottak száma pedig 115. A spanyol járvány a rendőrségen is egyre nagyobb mértékben szedi áldozatait. Majdnem minden kerü­letből megbetegedett két-három rendőrtisztviselő, a legénységből pedig olyan sokan betegek, hogy a rendőrkórházban már nem is tud­ják őket elhelyezni, úgy hogy ezen­túl a közkórházakba fognak kerül­ni. A rendőrlegénységnek eddig három halottja van: Raffai József, Szabó VIII. István és Hart Ferenc, egy haldoklik és tizennégyen sú­lyos betegen fekü­sznek. Dr. Rónay rendőrorvos is megbetegedett spa­nyol náthában. Gróf Zichy Andor, a Cukoripar részvénytársaság elnökigazgatója, a Magyar Földhitelintézet igazgató­­sági tagja, 59 éves korában spa­nyol betegségben meghalt. Teme­tése kedden délután négy órakor lesz a Zrinyi­ utca 14. szám alatt lévő lakásáról. Debrecenből jelentik­ Mihalovits József debreceni gyógyszertárát, a­mely az ország egyik legnagyobb gyógyszertára volt és a­hol még a mostani háborús személyzet-világ idején is hét állandó gyógyszerész­segéd dolgozott, bezárták. A patika­­feszes segédei spanyol betegségbe estek és mivel pótmunkaerő nem áll a tulajdonos rendelkezésére, kénytelen volt a gyógyszertárat becsukni. Fiuméból jelenti tudósítónk: A spanyol járvány Fiuméban is egy­re szedi az áldozatait. Újabban öt­­ven megbetegedést és nyolc halál­esetet jelentettek be a hatóságnak. A gyárakban a munkásság egyhar­­mada megbetegedett. Bécsből jelentik lapunknak. Tegnap közel száz olyan temetés vo­lt a bécsi temetőkben, a­melyek­nek halottai — csupa 20—30 éves férfi és nő — a spanyol­nátha áldo­zatai voltak. A járvány Bécsben rosszindulatú, s legnagyobb részt két-három nap alatt végez a bete­gekkel. A központi temetőben el­töl­del­tek egy Gefaell Elza nevű asszonyt, a­kinek koporsója fölött ugyanaz a lelkész mondta a búcsúztatót, a­ki egy héttel ezelőtt vasárnap eskette. A szerencsétlen asszony néhány napi házasság után meghalt Berlinből jelenti tudósítónk. A spanyol nátha, járványa Berlinben és más nagy városokban kezd ter­jedni. A fővárosban az epidémiá­nak már sok halottja van. Nagy a hiány orvosokban és betegszállító, kocsikban. A városi hatóság orvo­sokat és automobilokat kért a ka­tonai hatóságtól. 5* oldal. Hirek Bur­ián gróf lemondásár­ól Holnap ül össze az utolsó delegáció —­­Az Est tudósítása — A delegáció külügyi albizottsága kedden délután ülést tart , talán ez lesz az utolsó lélekfelvétele e történelmi intézménynek, a­mely nyugodt, szél­csöndes időkben sem vált be soha. A magyar kormány részéről Wekerle Sándor miniszterelnök vesz részt az ülésen. Gróf Burián külügyminiszter részletes előterjesztést fog tenni a külpolitikai helyzetről, elsősorban ter­mészetesen a béke ügyéről. Hogy az albizottság tagjai közül kik fognak felszólalni, az még nincs megállapítva. A különböző függetlenségi cso­portokban külön-külön felmerült az a gondolat, hogy az ülésen egy­séges deklarációt kellene tenni, mint­egy Európa számára is — Magyar­­ország függetlensége mellett, egyrészt azonban az egyes pártcsoportok közt teljesen elmérgesedett a hangulat, másrészt pedig se a kormánypárton, se az Andrássy—Apponyi-csoport­ban nincsenek tájékozva a külügyi albizottság tagjai a teendőkről, a pártvezérek hangulatáról és ennek a nyomasztó bizonytalanságnak a tegnapi nap folyamán többen ki­fejezést is adtak. A delegátusok ma este és holnap reggel utaznak Bécsbe. Bécs, október 13 (Az Est bécsi szerkesztőségétől) Jól értesült helyen úgy tudják, hogy gróf Burián István közös kül­ügyminiszter tegnap benyújtotta le­mondását. Ugyanerről a részről köz­­­lik velem, hogy első helyen mint a külügyminisztérium ideiglenes veze­tője gróf Szécsen jön számba, de nincs kizárva, hogy Pallavicini őr­­gróf konstantinápolyi volt nagykövet fogja ideiglenesen vezetni a külügy­minisztériumot, míg a legtöbb kilá­tása gróf Mensdorff-Pouilly londoni volt nagykövetnek, gróf Apponyi Albert sógorának van arra, h­ogy ő lesz a végleges külügyminiszter. Londoni volt nagykövetünket az angol illetékes tényezőkkel való jó viszonyánál fogva nagyon alkalmas­nak tartják, hogy a­ béketárgyaláso­kon szerepet vigyen. További értesü­lésem szerint báró Spitzmüller közös pénzügyminiszter és Stöger­ Steintl közös hadügyminiszter is lemond. Valószínű, hogy a külügyminiszter lemondása következtében, a­mely­nek hitelességéről egyébként illetékes helyen nem sikerült biztos tudomást­­szereznem, a magyar delegáció kül­ügyi albizottságának holnapra hirde­tett ülése elmarad. Dr. Lázár Jenő. Szobrászati, Rajz-és Festőművészet Tanfolyamok kezdődnek, ismert művészek vezetése alatt, előkelő amatőrök részére Mészöly László és Ádám Erzsébet műtermeiben, IV. ker., Bécsi­ utca 5. Telefon 53—85. Kérjen prospektust.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék