Az Est, 1918. november (9. évfolyam, 256-281. szám)

1918-11-01 / 256. szám

é t Budapest, 2918 * Péntek * november I. 1 X énfolyam • 256. szám. Előfizetési árak: Egy hónapra... .. 5. — korona Negyedévre u korona Félévre r. M r. H 30.- korona Egész évre.. - » 60.— korona ^ Megjelenik délután *" Egyes szám éra 20 $£2££w* M tnden közié írté nyilak után» nyomása tilos Politikai napilap Felelős szerkesztő - Miklós Andor Cserkesz t ó s ég s VI21 kerület, Erz:éb-$i*kÖrt.tf: * . /{'adóhivatal: VH., Er zseb eie korát Fi <5 fe-k£ a <5 6 It ivatal o k : 4?.; Vilmos császáreut 14. xm> <*a /*?., Uáci'utca tg. Wieat / , X 'htm rr t 7. Rombadőit s bűnök és hazugságok óriási tervezte, a mely több mint négy esztendeje tartotta erősza­kos rabságban Magyarországot és martir-népét. A .megkínzott nép __ megrázkódott, elordi tóttá magát: elég volt! és egyetlen Szakítással eltépte a láncokat, a melyek megvasalva tartották. Eltéptük magunkat Ausztria Hullájától: Magyarország kiki­áltotta s megvalósította .függőt- • ípuségót. Dühének szele elsö­pörte mindazokat, a kik ostoba elbizakodottsággal még tegnap is szembe mertek helyezkedni vele. A katonák, munkások és polgá rok egy,' mogvirhatatlan, ' iborha egyesültek. Kezükben ‘ legnagyobb kincs: az isteni . szabadság. Kossuth Lajos hal-, hatatlan lelke tündököl a tömé-, gok tengere fölött. Nem fogjuk többé idegen ér­dekekért, idegen' országokért feláldozni a szent magyar vért 'és életet. Az osztrák rabszolga­ságból hazajönnek a magyar katonák, van már hadiereje Ma­gyaré*- szagnak, a mely meg fogja védeni a fenyegetett ma­gyar határokat addig is, a míg megkötjük :: magyar békét. A legsürgősebb- érdek ma az.. Bogy a felszabadult nép, szere­tett 'tes*véreink nagy családja, őrizze meg. örökre tartsa, meg a szabadság kincsét,. 'Éljünk vele. használjuk fel okosan. Bogv megalapozhassuk rajta a bordog. gazdag, müveit, függet­len M a gya rórszágol. . ■ Örüljünk, legyünk mámoro­sak r de vigyázzunk, hogy be ue. mocskoljuk bűnnél és vérrel. Áz öröm órái után lássunk sür­gős leendőinkhez, a katona és a polgár végezze pontosan azt. a munkát, a. mit a felszabadított Magyarország reá bízott. A végső öröm hagy napjától, fiz igazi nagy ünneptől még messze vagyunk. Előbb még meg kell szabadítani határain­kat az ellenség fenyegetésétől, azután jó békét kell kötnünk és igazán csak akkor örülhetünk, akkor éviink csak rá, hogy meg­öljük a legnagyobb ünnepet: Magyarország felszabadított népének ünnepét. Addig is egyetlen, nagy táborba tömö­rülve, komolyan, méltóságosan. tisztességgel dolgozzunk a nagy jövőért, hogy méltók lehessünk azokhoz a szent testvéreinkhez, akik a mi boldogságunkért és a hazáért feláldozták az életüket! Ä maidat nép felszabadította ősapái tl@ifiE£iiYasficsl€ezétefi A Nemzeti Tanács a következő kiáltványt bocsátotta ki: Magyarország 'népei - . . . f -''j. •_ IQawnáki Munkások! Polgárok! * Magyarország népe, katonái, munkássága és polgársága kezébe vette Magyarország hatalmát. Megmozdult a nép és ennek a hatalmas meg• mozdulásnak óriási eredménye lett: Magyarország hatalmasai az egész ország katonai és potgári hatalmút átadták a Magyar Nemz* t i 'Tanácsban szervezett, magyar népnek. Magyarország teljes katonai és polgári hatalma a Nemzeti Tanács elnökének, Károlyi Mihálynak a kezében van■ f^atenai és polgári hatalom felett a magyar népkormány elnöke, Károlyt Mihály rendel kéz i k. Ji Magyar Nemzeti Tanács hatalmas győzelme alkalmával üdvözli Magyarország népét és a magyar demokrácia, a. vitágbéke szent nevében tel» kéri az ország népét, hogy térjen vissza a munkához. Ji nagy sztráfk igen rövid idő alatt elérte célját. További munkabeszüntetésre nincs szükség. Katonák! Térjetek vissza kaszárnyáitokba és ott várjátok be a magyar népkormány utasításait, mely meg fogja kozni számo> tokra a jogot és a bókét. Ji Nemzeti Tanács felelős a magyar nemzet tulajdonáért. Rendzavarástól mindenki tartózkodjék. Ji Nemzeti Tanács méltóságos nyugalmat vár Magyarország népét T. Ji Nemzeti*Tanács, Felhívás a katonákhoz! A Ma var N mzeti és Katonai Tanács felhívja a katonákat hogy haladéktalanul jelentkez­zenek abban a kaszárnyában, a melyben október 30 án és 31-én tartózkodtak, mert az élelmezésük ezekben a kaszárnyákban fog történni. A Nemzeti és K tor, i Tanács az összes katonák megnyugtatására közli, hogy a kaszárnyák­ban i a tanács oltalma alatt állanak és intézkedés történt, hogy sthol bántódásuk ne legyen. Minden katona jelentkezzék nyugodtan a kaszárnyájában, ahol az élelmezésükre és beosz­tásukra vonatkozó további intézkedések megtörténnek. A Nemzeti és Katonai Tanács a közrend érdekében elvárja minden katonától, bogy a fel­hívásnak haladéktalanul és feltétlenül engedelmeskedik. * ’ * * v

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék