Az Est, 1918. december (9. évfolyam, 282-306. szám)

1918-12-28 / 304. szám

4. oldal Szombat, 19/8. december 28. hírek Az Est telatonszámai: 7G—9-Mől 7C—59'ig Az Est hirdetési ára: A hirdotés millimétereoronkint öt koronába kerül. A legkisebb hir­detés (15 min.) ára 75 korona. Családi vonatkozású hirek (eljegy­zések, .házasságok, halálozások) közlése 3 sorig 60 korona, minden további sor 30 korom'. — Egy estére sem szabii * enyhí­teni a szesztilalmat ! Az elmúlt, éj­iéi texasi jelenetek helye colt a Bákóezi-iit: valóságos csatározás folyt a Luther-udvar körül, fiatal magyar emberek meghaltak, más magyar ifjak megsebesültek. Ez a borzalom azért esett meg, mert azok körül, a. kik az oktalan lövöl­dözést kezdték, az egyik — részeg volt. És négy nap múlva Szilvesz­ter-est lesz és erre az estére a ható­ság, a. melynek a forradalom óta egyik legbölcscbb rendelkezése volt a szigorú szesztilalom, a szeszes italok kimérésének korlátozását enyhítette. Nem is kell szót vesztegetni arra, hogy ez az enyhitő rendelkezés nemcsak nyugtalanító, hanem a mai viszonyok között valósággal bűnös könnyelműség! Az adminisz­trációnak még van ideje, a hatóság­nak még van alkalma arra, hogy gzt a rendelkezését visszavonja. A közrend és a fővárosi lakosság nyu­galma érdekében nyomatékosan követeljük, hogy a Szilveszter-es­tén épen úgy, mint más napokon, hatályban maradjon teljes egészé­ben a szesztilalom! — Ötven millió az alsó papság­nak. A püspöki kar Esztergomban legutóbb megtartott konferenciá­ján elhatározta, hogy a segélyre szoruló alsó papsasr jövedelmének megjavítására a nagy egyházi ja­vadalmak törzsvagyonából 50 mil­lió koronás alapítványt, lélesit. Eb­ből az alapból már újévtől kezdve segélyeket kapnak a papok. — A román »sajtószabadság« Er­délyben. A Politikai lliradó az udvar­­wclymegyei nemzeti tanácstól a kö­vetkező táviratot kapta: sEonlescu Viktor nagyszebeni ro­mán miniszter az Ellenzék decem­ber 21-iki számában úgy nyilatko­zik, hogy tiltakozik még a fel­tevése ellen is annak, mintha az erdélyi román kormány bármilyen tekintetben korlátozni akarná akár a sajtószabadságot, akár a magyar napi­lapok megjelenését. Ezzel szemben a valódi helyzet az, hogy a megszálló sereg napról-napra minden budapesti lapot lejoglal cs elégettet. Úgy jutunk egy-egy példányhoz, ha az elégető katonákat pcldányonkint tiz koronával megajándékozzuk. Helyi lapunkat cenzúrázzák cs a vidéki postákon meg ezen cenzúrázott helyi lapot is elége­tik. Éppen most egyik diákot a ro­mán katonák elfogták, mert budapesti laphoz jutott és haditörvényszékre hur­colják. Ilyen Bontescuék sajtószabad­sága. Tessék világgá kiáltani! Udvar­helymegye nemzeti tanácsa.« — A szerb megszálló csapatok Zalában.A.hadügyminisztérium sajtó­irodája ma azt jelenti, hogy a szer­­bek megszállották a vend Belalinc községet. Egyéb hire a sajtóirodának a Magyarország területére nyomult ; idegeit csapatok ól nincs.-r: Haltai Viktor a katonai ügyész­ség fogházában. Heltai Viktort ma újból kihallgatta Mándy vizsgálóbíró. <4 vádtanács elfogadta az előterjesz­— Az Bst tudósítójától — Varya László és Puskás Sándor detekíivfelügyelő tegnap este Stroch Nándor Thököly-uti vendéglőjében vacsorázott. Záróra után a két fel­ügyelő a vendéglőssel és feleségével útnak indult. Együtt mentek a Thö­­köly-uton a Baross-tér felé. A keleti pályaudvar indulási oldalával szem­ben egy katona Varga elé lépeltl és megfogta a nyakát, — Mit akar ? — kérdezte r fel­ügyelő. — Majd megmondom — szólt a katona. Varga arculütötte támadóját. A tár­saság többi tagja kissé hátramaradt s onnan nézte a je'cnetct. A katona hátrament a park felé s többször ezt kiáltotta: — Ide gyere, ha mersz. Varga utána sietett, még egyszer arculütötte. A katona ekkor már a parkhoz i rt, a detektivíelügyelő nyo­mában volt. Egyszerre csak a park­ból öt katona ugróit elő, lefogta a dc­­tektivfelügyelő kezét és bcvonszolta a bokrok mögé, a ho még öt katona támadt rá, és kiforgatta a zsebeit. Puskás, a másik detektivíelügyelő, a k- a társaság többi tagjával hátra­maradt, most Varga kiáltásaira oda­sietett cs igy szóit a katonákhoz : — Engedjétek cl, ez de ektiofelügyelö. Ebben a pillanatban az egyik ka­tona bajonellet rántott elő és Vargát hátba akarta szúrni. Puskás revolveré­hez nyúlt és egymás után kétszer lőtt. Az egyik golyó egy katona fejébe íu­j ródott, az nyomban nughalt, a má­sodik lövés a vállán sebesitett meg egy másik ketonét. Puskás harmad­szor is lőni akart, de a revolvere el­romlott. Erre öklével és revolverével szétütött a katonák.között. Ekkor már több járókelő is odasietett. Segítsé­gére mentek a dcteklivfclügyelőknek és bottal, ököllel verték szél a katoná­kat. Megállapították, hogy azt a ka­tonát, a kit Puskás golyója leterhelt, Nagy Jánosnak hívjak, rovott múltú, többszörösen büntetett ember, a kit csibész néven Lovász Jancsinak is­mertek. A megsebesült katona el­futott, a többivel együtt. Puskás ezután hazament Islván-ut 32. szám alatt lévő lakására. Negyed­óra múlva egy katonai őrjárat jelent meg nála és közölte vele, hogy mivel cgv társukat agyonlőtte, most őt lövik agyon. Puskás megkérdezte, hogy ki az őrjárat bizalmiférfia, majd elmon­dotta az egész történetet annak iga­zolására, hogy . önvédelemből nyúlt a fegyveréhez. — Az más — mondták erre a katonák és felszólították Puskást, hogy jöjjön velük a rendőrségre cs ott adja elő az esetet. A bizalmiférfi kocsit hozatott é Puskással együtt bementek a főkapitányságra, itt Szent­­királyi Béla főkcpitányhelyettes ki­hallgatta á detektivfciügyelőt és a katonákat, később kihallgatott több tanút is. Majd önként je entkezett több katona s m'ndnyájan Puskásra nézve cdvezöen vallottak. A támadó­kat keresik. test, hogy Heltai a katonai hatóság­hoz tartozik, mivel még nem szerelt le és igy mint katona követte el a terhére rótt bűncselekményt. Heltait külön­ben a katonaság is kihallgatta. A tör­vényszék mindezek következtében úgy intézkedett, hogy Heltait kísérjék át a katonai ügyészség fogházába, a mi ma délben meg is történt. — Kevesebb a fehér liszt. Az Orszá­gos Közélelmezési Hivatal a tészta­­liszthiányra való tekintettel két in­tézkedést volt kénytelen életbe lép­tetni január elsejétől kezdődő hatály­­lyal. Az egyik intézkedés az, hogy újévtől kezdve a lisztadagnak csak 30 százalékát adják ki fehér (tészta és főző) lisztben, a többi 70 százalé­kot pedig kenyérlisztben. A másik intézkedés eltiltja a fehér kenyér sü­tését. Ezek az intézkedések csak addig maradnak érvényben, mig a fővárosba újabb gabonamennyiség érkezik, melynek fehér lisztté való kiőrléséről kellőképpen gondoskodni lehet. — Diener-Dénes államtitkár Hol­landiába megy. Diener-Dénes Jó­zsef külügyi államtitkár a. legkö­­zelebbi,napokban — talán már hol­nap — Hollandiába utazik. Diener ­­Dónes nem mint követ utazik ki és igy nem felelnek meg a valóság­nak azok a hirek. hogy a hollandi kormány máris nyilatkozott volna, hogy öt mint követet nem fogadja. Díener-Dénes távollótében — mint ezt már annak idején gróf Károlyi Mihály a külügyminisztérium tiszt­viselői karához intézett átiratában bejelentette * a külügyminiszté­riumot, Harrer Ferenc rendkívüli követ fogja vezetni. Hire járt, hogy a külügyminisz­térium sajtó- és propaganda-osztá­lyát elválasztják és a propaganda­­osztály élére a belügyminisztéri­umnak egyik tanácsosát állítják, ügy értesülünk, hogy erről nin­csen szó ég a külügyi sajtó- és propaganda-osztályt továbbra is együtt vezeti Praznovszky osztály­­tanácsos. — Libacomb a Foliesbau. A VI. kerületi kapitányságon dr. Steliig Lajos rendőrfogaiunazó ma tárgyal­ta a Kévay-uteában lévő Fóliás Caprice mulató árdrágítás! ügyét. A mulató étlapján ugyanis a sült libacomb ára 16 koronával szere ­­polt 14 korona helyett. A vendéglő tulajdonosa, Küstenbauin, azzal vé­dekezett hogy a karácsonyi ünne­pek miatt a libának az ára magas­ra felszökött és ezért kellett neki is drágábban adnia. Védekezését nem fogadták el, hanem elítélték két napi elzárásra és 400 korona pénz­­büntetésre. — Házasság. Sieker.es Bőskét elje­gyezte Halász Sándor posta- és távírda segédtiszt. (Minden külön értesítés he­lyett.) Dr. Vevecsci i Béla és Sebök Lily há­zasságot kötöttek. Orosz László, Az Est fötisztviselöje eljegyezte Schön Irént, Círünbanin Tísig­át oud nevelt leányát Budapestről. (Min­den külön értosités helyett.) Haas Zsigmond és MestitZ Margit je­gyesek. (Minden külön értesítés helyett.) — .Megugrott egy veszedelmes be­törő. Bécsi tudósítónk jelenti: Ma é j­jel megszökött a bécsi országos tör­vényszék fogházából JBrcitwiescr János rovott múltú betörő, a ki többször volt. már fogságban, de mindig sikerült ke­reket oldania és valahányszor rendőrök üldöztek, revolverrel lövöldözött, több rendőrt megsebesített. Most ke'rcsz­­tülfürészclte cellájának ablakán a vastag rostélyt, lebocsátKozott a vil­lámhárító vezetékén egy alacsony ház fedelére s nyoma veszett. A bécsi rendőrség dijat tűzött ki kézrekeri­­tésére. — Orvosi hir. Dr. Ktsgömöri László rendel Izabella-u. 39. Telefon: 115—78. — A mit nem kell visszaadni. Párisi távirat jelenti, hogy a francia minisztertanács határozatot hozott, a mely szerint minden francia front­­katona megtarthatja emlékül acél­­sjsakjál, a melybe a hadvezetőség belevéseti a kálóim nevét és rangját. A név alá ezt a sor írást vésik: »Anagy háború katonája, .1911-1918,c — Wilhelm és Wilhelm. A néme köztársaság vezetői tudvalévőén kő2 zétették a német sajtóban Vilmo < x-császár lemondó okiratának fény képmásolatát, a mely rövid idő alat az egész világsajtót bejárta. Két fel tűnő sajátsága volt ennek a törté nelmi okmánynak : az egyik az, hogy , írógéppel volt irva, a másik az, hogy a volt császár aláírása ezen az iraton határozottan magán viseli annak a lelkiállapotnak a bélyegét, a mely­ben Vilmos lehetett, mikor a trón­járól való lemondást alá kellett írnia. A Le Malin egy munkatársa meg­mutatta ezt az aláírást Rochetal lijrcs francia írásszakértőnek, a ki azt sütötte ki belőle, hogy a volt császár nem gondolta komolyan a lemon­dást, mikor a nevét az okmány alá irta. Az ilyen túlzott következtetés a grafológusok dolga ; de, az bizonyos, hogy az aláírás feltűnően kifejező. Mondhatni : az egész világ ismeri a volt császár régi aláírását ; Ez az aláírás nyugodt, önérzetes, pontos, egyenesen és szabályosan fölfelé álló kézírás, a mely még viseli a híres 1. jFi. (Imperator, Rex) betű­ket. A lemondó okirat aláírása ezzel ellentétben nyugtalan, szeszélyesebb, úgyszólván hevesebb és dühösebb, a betűket egymás nyakára döntő kézvonás, a melynek rendetlensége nemcsak a betűkben, de az aláírás alatt meg­szokott cirádában is kifejezésre jut, különösen a bevégző-vonal erélyes vastagodásában. A tendenciával dol­gozó Írásszakértő ebből politikai pro­­grammol olvas ki. Ez az ő dolga. De az egyszerű józan szem is meglátja a különbséget a két Wilhelm közt ; mégis csak másként jár a tollai vezető kéz, mikor az ember nyugod­tan ül a trónján, s másként, mikor azt a mondatot keli aláírni, hogy &z ember lemond erről a trónról__ Wilson még néni tudja, elmegy-e Svájcba Bem, december 26 (Suáfci Távirati Ügynökség) Az amerikai külügyi hivatal Wilsott elnök megbízásából megköszönte azt a meghívást, a melyet Svájc kor­mánya küldött az elnöknek. Wilson megüzente egyúttal, hogy e pilla­natban nem tud határozni a felől, eleget tehet-c a meghívásnak. Ki­jelenti, hogy a meghívást minden­esetre a svájci köztársaság baráti érzésének bizonyítékául vesztés hogy az Egyesült -Államok a jövőben is olyan baráti viszonyban fognak élni Svájccal, mint eddig. 3V* és 2 tonnás teSaewauték gumntrkcrckekkel kaphatók Bárdi, Lehel-utca 25. Katonák támadása egy detektivfelügyelo ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék