Az Est, 1919. január (10. évfolyam, 1-27. szám)

1919-01-01 / 1. szám

2. oldal. Szerda, 1919. január t A csehek bevonultak Pozsony külterületére Pozsony. december 31 f.Az Est rendes tudósítójának telefonjelentése) Pozsony helyzetéről, melyet a .Városban lefolyt belső hare és a cseh megszállás közelsége kompli­kál, Jankó Zoltán kormánybiztos a következő nyilatkozatot tette: — Mintegy ötszáz főnyi regu­láris cseh csapat olasz egyen­ruhában Lamacsnál védőőrsé­günket megtámadta és vissza­vonulásra kényszeritette. A cseh csapatok azután előrenyomultak Pozsony külterületéig és meg­szállták az ottlévő tölténygyárat. Saját csapataink közvetlenül a város szegélyén, a Kálvária­­hegyre vonultak vissza. Mivel tegnap 'loch Sámuel, cseh-szlovák kormánybiztos arra kért, hogy újév napján délután Bazinban találkozkassék velem a megszál­lás módozatainak megbeszélésé­re és mivel ezen a tanácskozá­son a cseh megszálló csapatok parancsnoka, egy olasz tábor­nok, szintén jelen lesz, én a Po­zsony éllen váratlan előrenyo­mult cseh csapat parancsnoká­hoz parlamentairt küldöttem és felszólítottam öt, hogy a további előrenyomulást mindaddig szün­tesse be, a míg holnap erre néz­ve az illetékes tábornokkal meg­egyezésre nem jutok. A parla­­mentair még nem. jött vissza. — A csehekkel Lamacstól Po­zsony ig folyt harcok inkább csa­tározás jellegűek voltak, mert a mi részünkről nagyon kis erő ál­lott ellent. Voltak halottak és sebesültek is, de ezeknek száma még nincs megállapítva. A tele­fonösszeköttetés Pozsony és Becs között el van vágva, szintúgy szünetel Pozsony és Becs között a vasúti forgalom is. Az utolsó vonat Bécs felé ma reggel ment cl — A mi a rendőrség és katona­­' ság között lefolyt harcot illeti, e tekintetben teljesen helyreál­lott a rend, újabb összeütközéstől előreláthatólag nem kell tartani. Tiltakozás a cseh siegszáliás ellen Pozsony, Komárom, Esztergom es Bars vármegye 250 községe az érsekujvári nemzeti tanács kezde­ményezésére január 2-án nagy népgyülést tart, a melyen a Ga­­lántán megindított akcióval foglal­­lalkoznak. Biztosra vehető, hogy ez a népgyiilés is elfogadja a gá­lán tai határozatot, a mely kimon­dotta, hogy a cseh invázió ellen tel­jes erővel, szükség esetén fegyver­rel is védekeznek. A komáromi munkástanács Ká­rolyi Mihály miniszterelnökhöz táviratot intézett, a melyben kérik, tolmácsolja Vyx alezredes előtt Komárom népének mélységes fel­háborodását az ellen a szándék el­len, hogy Komárom városát és a Csallóköz szinmagyar vidékét cseh­szlovák imperialista csapatok száll­­ják meg.____________ Ä köztársasági párt tekintettel a korai záróiéra aylvaateri mu ateágát d u. S órakor kezdi meg. — Antírásey-u’ 25. érám. •ágon savarsv Síott káposzta! circa 200 kilogramos hordókban, 100 kilón-1 ként 50.— korona, házhoz szállítva eladó.; Sterníicht, VI.,Szt-László-utca 180. T lefon 131-52. Ellentétek a radikális pártban Jászt miniszter kilépésre szólította fel az elégedetleneket — rÁz Est tudósítójától — A politikai körökben az utóbbi na­pokban sokat beszéltek a radikális párt ellentéteiről amelyek főleg a párt­nak a magántulajdon kérdésében val­lott politikája körül támadtak. Az Est munkatársa erre nézve Jászi Oszkár miniszterhez, a radikális párt elnö­kéhez fordult, a ki a következőket mondotta : — A radikális pártban az utóbbi hetek eseményeinek hatása alatt bizonyos nyugtalanság, bizonyos ellen­iét mutatkozott. Az a bedobott jel­szó, hogy a polgári pártok egye­süljenek a közös veszedelemmel szem­ben, hatással volt a pártnak amaz ár­nyalatára, a mely kevésbé ismeri pár­tunk tudományos alapjait, politikai tradícióit és inkább a konjunkturális hely zet hatása ala tt sereglet t a radikális párt. zászlaja alá. Ehhez járult né­mely radikális publicista cikke, a mely ugyancsak növelte a zavart, a mennyiben oly hangok is emelked­tek, hogy a pártnak a magántulajdon szentségének elvi alapján kell tömö­rülnie, Ezek az ellentétek a legutóbbi ülésen is kifejezésre talállak. Egy több mint száz aláirásu beadvány, a me­lyet a párt legrégibb és légkipróbál­­tabb tagjai Írtak alá, követelte, hogy a párt elvi orientációja határozottabban ttsztáztassék. — Széleskörű Vita támadt erről és megállapíthattam, hogy a párt túl­nyomó többsége helyesli azt az állás­pontot, a melyet kezdettől fogva hirdettem, hogy a polgári pártok tö­mörülésének jelszava ellenforradalmi tendenciákat rejt magában. Nagyon tévednek, a mikor azt hiszik, hogy a magántulajdon védelme az a jelszó, a melylyel a bolsevik! anarchiát fel­tart őzt at hatjuk. Ellenkezőleg, az anarchiát csak úgy tartóztathatjuk fel, ha megvalósítjuk a kommunista programnak észszerű és keresztül­vihető tartalmát. — A radikális párt épp úgy szolidá­ris az ipari munkássággal a munka­nélküli jövedelmek és a kapitalizmus ellen, mint a hogy szolidáris a föld munkásaival a föld oligarchái elleni harcban. A mi politikai törekvésün­ket elválasztja, az nem annyira a végcélra, mint inkább az eszközökre vonatkozik. — Én felhívtam azokat a párttagokat, a kiknek pártáid: radikalizmusa tul­­erös, hogy lépjmek ki és a. radikális pártnál óvatosabb polgári középpárt­­ban szervezkedjenek. Eddig azonban egy kilépés seip jutott tudomásomra és ebből azt következtetem, hogy a párt túlnyomó többsége helyesli állás­pontomat. Egyébként a végrehajtó­bizottság egyhangú határozatot foga­dott ej, a melynek végleges megszöve­gezését egy bizottság még a mai nap folyamán elkészíti. AngoS hadihajók és német csapatok iefegyverezíék a rigai bolseviki katonákat Iliya, december 30 A rigai eseményekről a követ­kezőket jelentik: Vasárnap, de­cember 29-én az ideiglenes lett kor­mány által felállított honvédőrség két lett százada fellázadt. A legénység kijelentette, hogy átlép a bolsevikjek­­h e z. A lett miniszterelnök erre a honvédség balti német századához fordult azzal a kéréssel, hogy a lá­zadókat verje le. Később arra kérte a balti németeket, hogy ezt az in­tézkedést egyelőre ne hajtsák vég­re, mert kerülni akarják a nemzetiségi ellentétek ki­élesedését Ezután a lett kor­mány az angol konzul közvetítésé­vel a Riga előtt horgonyzó angol hajórajhoz fordult, a melynek pa­rancsnoka ismét a balti németek­kel lépett érintkezésbe az aktiv be­avatkozás céljából. A tárgyalások alapján, a melye­ket az egyik angol cirkáló fedél­zetén folytattak, és a melyen a ri­gai német követ képviselője és a lett kormány, valamint a német balti honvédség képviselői vettek részt, hétfőn reggel hat órakor a balti német és a birodalmi né­met csapatok a lázadók ka­szárnyáját körülfogták és követelték, hogy adják meg magukat. Minthogy ez kel­lő időben nem történt meg, a z a n­­golok a német parancsnok­sággal egyetértőén meg­kezdték». hajókról a ka­szárnya bombázását. A lö­vések nem találtak, azonban mégis sikerült elérni, hogy a kétszáz fő­nyi lett század feltétel nélkül meg­adta magát. Periin, december 31 fiz Est berlini szerkesztőségének telefon jelentése) Königsberg! jelentés szerint az angolok Rigában, Libauban és Windauban minden fegyvernem­hez tartozó csapatokat szállítottak partra. Az egyik jelentés szerint az angol csapatok a német okkupá­­eiós csapatokkal együtt védik a városokat egyrészt a bolsevisták, másrészt lett zászlóaljak lázongása ellen, más jelentések szerint pedig az angolok hajóikon maradnak és magukra hagyják a németeket a bolsevisták elleni harcban. Rigából menekül a tehe­tős lakosság. A bankintézete­ket már Kosztokba helyezték át. Tekintettel arra, hogy a lázadók fekete listákat készítenek, az an* ! goi és francia alattvalók és a sem-1 legesek is egy angol száílitógőzö­­sön elhagyták Rigát. A kisiparosok külön ipariigyi minisztériumot követelnek Tüntető felvonulás a Várba — Az Est tudósilójától — A szociális ipargazdasági párt- } bau tömörült önálló kisiparosok ina délelőtt a régi képviselőházban nagygyűlést tartottak. A nagygyü- • lésen több felszólalás után hátú- \ rozati javaslatot fogadtak el, fő- i I leg a harcból visszatérő kézmüipa- | 4 i-osok érdekében. Azt is kívánták I példánk hogy a kereskedelmi mi­nisztérium szervezetében változás történjék és megalakuljon a külön ipariigyi minisztérium, de addig is külön iparügyi államtitkár legyen, annál is inkább, mivel a mostani kereskedelmi államtitkár, Méhely Kálmán, nem a kisiparnak, ha­mm a gyáriparnak képviselője. A nagygyűlés tagjai azután a kereskedelmi minisztériumba vo­nultak, a hol Garami kereskedelmi miniszter azt kívánta, hogy Mű­hely államtitkárral tárgyaljanak. Minthogy azonban a küldöttség Méhelylyel tárgyalni nem akart, Garami miniszter fogadta őket, meghallgatta kívánságaikat és megállapodott velük, hogy öttagú bizottságot küldjenek ki, a mely azután a miniszterrel megvitassa a szóbanlévő kérdéseket. A küldöttség innen felvonult a Várba, a miniszterelnökség elé, kü­lönféle táblák alatt. Az egyiken es volt olvasható: Elég volt az ígé­retekből, tetteket követelünk. Ká­rolyi Mihályt, a ki épp akkor jött le a hadügyminisztériumból, a Szent György-téren nagy lelkese­déssel fogadták és átadták neki, memorandumukat. Pályázati hirdetmény. A Fcjéracgyd Tata­rékpenzíár igazgatósága Székesfehérvárott az inté­zetnél elhalálozás folytán megüresedett Uggjfvlv«? Igazgatói ÄSIäs« pályázat utján mielőbb betöl­teni kívánja. Na-yobb vidéki pénzintézet önálló ve­zetésére megfelelő elm Jeti és gyakorlati képzettséggel bíró szakemberek eddigi pályafutásuk közlése és java­dalmazási igényeik megjelölése mellett pályázati kér« vényeiket 1919. január hó 15-ig nevezett pénzintézet igazgató tanácsához intézzék. Vígszínház nagysikerű darabja I Férj és feleség Komédia S felvonásban. — írta: Lakatos László. — ára 6 K 60 f. Kaphalő Széj? könyvkereskedésében és min­den árusítójánál. Az Österreichische Stahl-Industrie G. m. k. H, ESriixben keres mielőbbi belépésre ügyes acélgyári mérnükfit bő üzemi tapasztalatokkal. Kimerítő ajánlatok bízó­­nyitványmásolatokkai, referenciákkal, fizetési igény és a legkorábbi belépés napjának megjelölésével erre' a címre intézendők: österreichische Stahl-Industrie G. ni. b. H. Pilsen. Hentesáru I Hatósági áron alul ajánlok csakis nagyobb tételekben füsíöit kolbászt, marhahús-szalámit, garantált liszt- és belsőségmentes árat Enessey Budapest, VI*I., Baross-nfca 120. Fiam Rekotfnyi Msjtal tüzér­zászlós, le .utóbb Tirolban, a judikáriai szakaszon teljesített harctéri szolgálatot és Peschierán volt mint megfigyelő beosztva. Minthogy máig sem tett vissza, kérem azokat. kik sorsáról tudnak, szíves­kedjenek nekem alanti címemre felvilá osiiást adni. Ozv. Rakvónyi Imréné, Ujverbász, Kies József­­utca 495. ssám Bácsbodrogvármegye. Színházi Élet gyerekszin háza J&19. jan* 2*án d. a, fél SJcor nyílik meg. Jegyek a Színházi Élet boltiában és azAndrássy-uti színházban kaphatók borbély urat, ki Hancslk Undor öcsémmel, Adler Szilárd tizedessel a 39. gy -e. 4. századában együtt szolgált, vagy mindazokat, kik öcsém eltűnésének körülményeiről felvilágosítást ad­hatnak, köz.ljék címüket velem. Adler Géza, Tiszafüred, Heves m. menzei fetfeíri Knansz KarOúy volt 7. Iionvédhuszár- főhadnagy vagy barátai ci inét Hotel New-York Wien sür önyileg értesítsel ek. KI fad róla ? Singer Samu, volt közös 2. tüzérezred beli tüzér, legutolsó beosztása: Gebirgswirtschafisamt Feldpost 517. (Arco és Ríva között), í. é. okt hó 26-ika óta nem adott életjelt. macáról. — Aki tud felőle valamit, értesítse aggódó nejét: Singer Samunál, Pápa, Központi szálló. Ma jelent meg: FEHÉR HAVON irta: Arcübasev, j A Szanin szerzőjének 4 elbeszélése. Ära K 1.60. Kapható »Az Est ­­összes árusítóinál iRőfös, rövidáruüzletet Festen vagy Budán átvennék. Ajánlatokat »Elénk forgalom« jeligére a kiadóhivatalba kerek. ! fiBr. Dénes Lajos fötörzsorios urai a 703 tábori kórhoz volt parancsnokát alázatosan I kátém, hogy egv nagyon fontos — reám nézve eleibe­­a vá 6 — ügy elintézése miatt címét velem mielőbb & Hidalni czives*-edjék. A »^alázatosabb hálás tisz- I .ettel dr Marosi Antal főorvos, Ten ke. Bihar m.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék