Az Est, 1919. április (10. évfolyam, 76-101. szám)

1919-04-01 / 76. szám

X. évfolyam *76. szám. Ü10 * Kedd * április l. éoro korona rs — korona . 30.— korona . 60.— korona Egyes szánt ára 20 fillér. Politikai napilap MEGJELENIK DÉLUTÁN Szerkesztőség: VII. kerület, ErxsébetikSrut 7, Kiadóhivatal: VII., Erzsébetikor at JS^ZO.sz., Flókikladó hivatalok / Ü-, Vilmos császárait 14. szám és IV., V debate a 12. Wien: I, Kohlmarkt 7. Orosz testvérek, a kiket eddig hrdiíog- Jyoknak neveztek, jelentkeznek csapatostól a magyar vörös had­seregbe, román, szerb, tót mun­kások és parasztok állanak a nemzetköziség és világszabad­ság vörös lobogója alá... Jön­nek önként, boszu sodorja őket, az as ellenállhatalan láng, a mi -csak proletárszivekben izzik s melynek kohójában a világ meg­váltása, ujraszületése készül. Az orosz vörös hadseregnek pedig már kezdettől fogva magyarok voltak a legjobb katonái... Irtózatos elgondolni, hogy ezeket a testvérnépeket, a föl­dek és gyárak szegény gyermei­­keit éveken keresztül egymás gyilkolására hajtotta a kapita­lista és imperialista állam. El­lenségnek nevezték ki őket és millió proletár sírral kellett be­borítani a világ minden táját, inig az Oroszországból jövő vi­lágosság fényénél egymásra is­mertek az emberek s felujjon­gott bennük a tudat, hogy ők mind testvérei egymásnak s csak egy ellenségük van, a csá­szárok, királyok, tőkések és hi­vatalnokok régi állama, melyet pozdorjává kell zúzni, hogy romjain megépítsék a proletá­rok igazi államát, mely a dikta­túrán keresztül fog elvezetni az igazi egyenlőség és szabadság közös, emberi birodalmába. Soha, a mióta a világ fennáll, ilyen nagy gondolat testet nem öltött és a régi államszervezetek hatalmasai még mindig azt hi­szik. hogy ezt a folyamatot ta­lán fel lehet tartóztatni. Végző­dés vakságukban nem látják, hogy itt nem gépi hadseregek állanak már szemben egymás­sal, hanem az orosz és magyar felszabadult proletárság, mely édes testvére a német, francia, angol, román, szerb, olasz — minden nép proletariátusának és csak az érlelő idő kérdése, hogy azok is öntudatra ébredve test­vérkezet fogjanak velünk. Szi­vükben és érzéseikben már úgyis Velünk vannak s ha még nyögik elnyomóik hatalmát, az orosz és magyar példa megmu­tatta nekik, hogy mi a szabadu­lás útja. Ma a vörös hadsereg az egyetlen, a melyben lélek van és tudja miért harcol, lehetetlen, hogy előbb vagy utóbb még ne hódítsa, a világot. Az aranytárgyak és ékszerek be­szolgáltatása A Forradalmi Kormányzó­tanács XXV. sz. rendeleté 1. §. Azokat az aranytárgyakat, ékszereket és drágaköveket, me­lyek jelenlegi értéke őarabonkint 2000 (kettőezer) koronát meghalad, a szociális termelés névbiztosa ál­tal kijelölendő helyen és napon elismervény ellenében be kell szol­gáltatni. A beszolgáltatást kötele­zettség azokat is terheli, a kik málnák tulajdonát képező ily ér­téktárgyakat tartanak birtokuk­­btí)t. Az érték mcgáltapitása végett az aranytárgyakat, ékszereket, vagy drágaköveket a szociális termelés népbiztosa által kijelölendő becslő­­helyeken be lehet mutatni. E bccslőhelyek a becslés eredményé­ről tanúsítványt adnak A beszolgáltatott értéktárgyakért meg-térités nem jár. 2. §. Ez a rendelet nem terjed ki az aranytárgyak, ékszerek és drá­gakövek darusításával foglalkozó üzletekre. 3. §. A forradalmi törvényszék ítél azok felett, a kik c rendelet sza­bályait megszegik. Budapest, 1919 március 30. A Forradalmi Kormányzó­tanács Garbai s. k. elnök. Böhm s., k. szocializálást népbiztos.. Nenn lehet szocializálni a templomokat Félhivatalosan jelentik: A köz­oktatásügyi népbiztosig tudatja ntindenkiv e.I, h o g y a templomoknak más mint vallási célokra való Igény­bevétele nem áll szándékú* b a «.Ennélfogva mindaz» k, a kik egyes femplomofeba a szocializálás ürügye alatt behatolnak, önhatal­múan járnak el. Minden Ilyen egyéni akcióval szemben a vírosparsnfs­­nokságtő{karhatalom kér-­­h e t ő. F a n asz sz a 1 Fa bér Oszkár e 1 v t á r s politikai m © g b K zo11hoz 1 eÍret fordulni. (Or­szág b á z V. k a p n.) Archangelsk ben vonatiodnaK a csapatoK a bolsevisták ellen harcolni Moszkva, márdus 30 (A M. T. 1, szikratávirata) Tegnap Moszkvába érkezett egy nagy csapat francia katona, a kiket a legutóbbi harcokban fog­lyul ejtettek. A katonák elmondották, hogy a fegyverszünet megkötését a | parancsnokság előttük, a míg csak | lehetett, eltitkolta. Azt beszélték ! nekik, hogy a háború a németek el- c len, a kik Oroszországot megszállták, tovább folyik. A mióta az Igazság kiszivárgott és mindannyian tudják, hogy a háborút a szovjetkor» many bckcszeretetc ellenére és kizárólag a szövetséges kormányok parancsára foly» tátják tovább,Archangelszk­­ben már vonakodnak a csa­patok a bolsevisták ellen harcolni. Egy francia század for­málisan megtagadta, hogy a frontra menjen. Egy olasz csapat hasonlóan nem volt rábírható az ellenségeske­désre. Az erőszakosan fegyverbe szólí­tott oroszok tiltakoztak az ellen, hogy őket a bolsevisták ellen felhasználják. Az ntolső harcok, a melyek különö­sen hevesek voltak, nyilvánvalóvá tették a szövetséges esapatok előtt, hogy a vörös hadsereg vesze­delmes fölényben van. A külföldiele elutazása A belügy i népbiztos 1818 rés. 1919. számú rendelete a kül­földiek magyarországi tartóz­kodása vagy elutazásáról Azitt í ári ózkodó külföldi állampol­gárok köréből ismét eltett kérdést intéz­tek, váj jon külföldieknek itt tartózko­dása vagy elutazása tekintetében a forradalmi kormányzótanács korlátozó intézkedéseket tesz-e.Mint illetékes hely­ről közük, a külföldi állampolgárok­nak az ország területén tartózkodá­sára vagy elutazására nézve ujabb intézkedések nem léptek életbe és így ez idő szerint is az eddigi jogszabá­lyok vannak változatlanul hatályban. Ezek szerint minden külföldi ál­lampolgár (osztrák is) köteles be­utazásakor tartózkodási helyének il­letékes elsőfokú rendőrhatóságánál, Budapesten a budapesti vörös őr­ség központjánál (a régi főkapitány­ságon) megérkezését bejelenteni. Az a külföldi állampolgár, a ki az ország területét elhagyni óhajtja, köteles ezt a szándékát ugyancsak a tnrtóz­­.kodóhely szerint illetékes elsőfokú rendőrhatóságnál bejelenteni. A rendőrhatóság a távozni óhajtó kül­földi útlevelét (igazolójegyét) ebben az esetben megfelelő záradékkal látja el. Iiyen záradékkal ellátott útlevél (igazolójegy) birtokosa az ország te­rületét. akadálytalanul elhagyhatja. Ha valahaoly külföldinek útlevele (igazolójegye) nincsen, ilyennek ki­állítása végett forduljon saját államá­nak íttlévő külképviseleti hatóságá­hoz (követséghez, konzulátushoz), vagy ilyen hatóság hiányában annak az államnak itteni külképviseleti ha­tóságához, a mely állam az illet ő állampolgár érdekeinek képviseletére Magyarországon ez idő szerint hiva­tott. Az ekként beszerzett útlevelet (igazolójegyet) elutazás esetében zá­radékolás végett természetesen szin tón be kell mutatni az elsőfokú rendőrhatóságnak. Minthogy pedig előfordulhat az az eset is, hogy valamely külföldinek útlevél (igazolójegy) beszerzése az erre illetékes külképviseleti hatóság hiányában nem áll módjában, ennél­fogva intézkedés történt arra nézve, hogy ilyen külföldi állampolgár ré­szére, a mennyiben állampolgárságát hitelt érdemlően igazolja, a tartóz­­kodási hély szerint illetékes elsőfokú rendőrhatóság állilsen ki igazoló­jegyet külföldi állampolgárságának feltüntetésével. Ilyen igazolójegy bir­tokosa az ország területét szintén akadály nélkül elhagyhatja. Az elsőfokú rendőrhatóságnak a fentiekben említett tennivalóit Bu­dapesten a budapesti vörös őrség köz­pontja (a régi rendőrfőkapitányság} látja cl. Landler Jenő, belügyi népbiztos. A iiadsereg szállí­tók folyószámlái A ;pénzügy i népbiztos rende­leté valamennyi népbiztosi ellenőrzés alatt álló pénz­intézethez A budapesti katonai élelmezési raktár által hadsereg szállítók ja­vára folyószámlán átutalt összegek külön számlára vezetendők és' az illető számlatulajdonosok egyéb számláján követeit lomhard-tarto­­zásainak törlesztésére nem fordít­hatók. Budapest, 1919. március 31. Varga Jenő, pénzügyi népbiztos.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék